تعداد صفحات ۶۵ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

بخش کشاورزی یکی از بخش های عمده اقتصادی استان مازندران وبا تولیدمهم ترین محصول زراعی، برنج به میزان ۴۳ درصد دارای بالاترین رتبه تولیداین محصول در بین استان هامی باشد. از سوی دیگر سطح مکانیزاسیون یکی از مباحث اصلی در بخش کشاورزی بوده و رابطه آن با اندازه مزرعه حائز اهمیت است.دراین پژوهش رابطه بین اندازه مزرعه با سطح مکانیزاسیون در محصول عمده زراعی شهرساری که برنج می باشد، مورد بررسی قرار گرفته است. داده های تحقیق با استفاده از چارچوب نمونه گیری هزینه تولید وزارت جهاد کشاورزی جمع آوری گردیده که در این راستاازاطلاعات مربوط به ۳۹۱ بهره بردار در سال زراعی ۹۲-۹۱ استفاده شده است. برای طبقه بندی اندازه مزارع از شاخص لیکرت و برای بررسی رابطه بین اندازه مزرعه با سطح مکانیزاسیون از روش تجزیه و تحلیل واریانس وآزمون علیت انگل گرنجردرنرم افزارهای SPSS وEviwes استفاده شده است.دراین راستااز شاخص مکانیزاسیون برای تخمین استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان دهنده وجودرابطه هم جهت معنی دار بین اندازه مزرعه با سطح مکانیزاسیون در مورد محصول مورد مطالعه است.بدین ترتیب که باافزایش اندازه مزرعه،سطح مکانیزاسیون افزایش می یابد.

کلمات کلیدی: برنج،مکانیزاسیون،اندازه مزرعه،آزمون علیت انگل گرنجر،آزمون تجزیه تحلیل واریانس

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۲) بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………….. ۴

۱-۳) ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۴) اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۵) فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۶) روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۷) محدوده تحقیق………………………………………………………………………………………………………. ۷

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱)مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… ۹

۲-۲)نقش مازندران درتولیدبرنج……………………………………………………………………………………….. ۱۲

۲-۳) وضعیت ساری محصولات درتولیدبرنج………………………………………………………………………. ۱۳

۲-۴) آشنایی باوضعیت کشاورزی سنتی ایران……………………………………………………………………… ۱۴

۲-۵) تعریف مکانیزاسیون……………………………………………………………………………………………….. ۱۵

۲-۵-۱) فرآیندمکانیزاسیون کشاورزی………………………………………………………………………………… ۱۵

۲-۵-۲) چگونگی مکانیزاسیون کشاورزی قبل ازاصلاحات ارضی درایران…………………………………… ۱۶

۲-۵-۳) تکنولوژی وتعامل آن درتوسعه مکانیزاسیون کشاورزی ……………………………………………….. ۱۷

۲-۵-۴) بررسی راهکارهای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی………………………………………………………. ۱۸

۲-۵-۵)بررسی اقتصادی واجتماعی مکانیزاسیون کشاورزی ایران………………………………………………. ۱۹

۲-۵-۶) اثر مکانیزاسیون براشتغال……………………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۵-۷) وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی……………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۵-۸)درجه مکانیزاسیون………………………………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۵-۹) وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی ایران…………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۶)مقایسه مزارع سنتی ومکانیزه شهرساری……………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۶-۱)مقایسه عملکرددرمزارع سنتی ومکانیزه شهرساری………………………………………………………. ۲۴

۲-۶-۲)مقایسه هزینه ضایعات درمزارع سنتی ومکانیزه شهرساری…………………………………………….. ۲۶

۲-۷)مروری برمطالعات انجام گرفته………………………………………………………………………………….. ۲۸

۲-۷-۱) مطالعات داخلی………………………………………………………………………………………………… ۲۸

۲-۷-۲) مطالعات خارجی………………………………………………………………………………………………. ۲۸

فصل سوم:روش تحقیق

۳-۱) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………… ۳۱

۳-۲) روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………… ۳۱

۳-۳)جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………. ۳۱

۳-۴) روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………. ۳۲

۳-۵) نحوه طبفه بندی مزارع……………………………………………………………………………………………. ۳۳

۳-۶)ابزارجمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………………. ۳۳

۳-۷) آزمون علیت انگل گرنجر ……………………………………………………………………………………….. ۳۴

۳-۸) تجزیه تحلیل درspss……………………………………………………………………………………………. 35

۳-۹) آزمون تجزیه تحلیل واریانس یک عاملی…………………………………………………………………….. ۳۶

فصل چهارم : یافته های تحقیق

۴-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. ۴۰

۴-۲)شرح جامعه آماری ونمونه گیری………………………………………………………………………………… ۴۰

۴-۳)طبقه بندی مزارع……………………………………………………………………………………………………. ۴۱

۴-۴) نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجر…………………………………………………………………………… ۴۲

۴-۵) نتایج حاصل از آزمون تجزیه تحلیل یک عاملی…………………………………………………………….. ۴۳

فصل پنجم : نتایج و پیشنهادات

۵-۱) نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷

۵-۲) پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………… ۴۷

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۹

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………….. ۵۱