گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود پایان نامه بررسی جامعه شناختی عوامل موثر در تأخیر ازدواج جوانان


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

بهمن 16, 1393
4385 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه عوامل اجتماعی موثر بر نگرش جوانان نسبت به ازدواج


دانلود پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر نگرش جوانان نسبت به ازدواج

تعداد صفحه ۱۲۵ صفحه

قیمت ۲۵۰۰۰ تومان

برای آنلاین برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید

عنوان صفحه فصل اول: کلیات تحقیق ۱

۱-۱ مقدمه۲

۲-۱ بیان مسئله۴

۳-۱ سؤالات اصلی تحقیق۶

۴-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق ۷

۵-۱ اهداف۹

فصل دوم ادبیات و چارچوب نظری تحقیق۱۰

مقدمه ۱۱

۱-۲ پیشینه تحقیق ۱۲

۱-۱-۲ پیشینه تجربی تحقیق. ۱۲

۱-۱-۱-۲ تحقیقات داخلی انجام شده ۱۲

۲-۱-۱-۲ تحقیقات خارجی انجام شده ۱۵

۲-۱-۲ پیشینه نظری تحقیق ۱۷

۱-۲-۱-۲ رهیافت مختلف نسبت به ازدواج ۱۷

۱-۱-۲-۱-۲ رویکرد روانشناسی ۱۷

۱-۱-۱-۲-۱-۲ نظریه همسان همسری ۱۸

۲-۱-۱-۲-۱-۲ نظریه ناهمسان همسری ۱۹

۲-۱-۲-۱-۲ رویکرد فلسفی ۱۹

۳-۱-۲-۱-۲ رویکرد اسلام ۱۹

۴-۱-۲-۱-۲ رویکرد جامعه شناسی ۲۰

۵-۱-۲-۱-۲ نظریه مبادله اجتماعی ۲۱

۲-۲ تاریخچه ۲۱

۱-۲-۲ ازدواج در دین اسلام ۲۲

۲-۲-۲ ازدواج در آئین مسیحیت ۲۴

۳-۲-۲ ازدواج در دین یهود ۲۵

۴-۲-۲ ازدواج در بهائی ۲۶

۵-۲-۲ ازدواج در آئین زردشت ۲۶

۶-۲-۲ ازدواج در تمدن یونان ۲۷

۷-۲-۲ ازدواج در تمدن های روم قدیم ۲۷

۳-۲ انواع ازدواج ۲۷

۴-۲ مفاهیم مرتبط با موضوع ۲۹

۱-۴-۲ خانواده ۲۹

۲-۴-۲ ازدواج ۲۹

۳-۴-۲ ویژگی های ازدواج ۳۰

۴-۴-۲ سن ازدواج ۳۰

۵-۴-۲ تأخیر در سن ازدواج ۳۰

۶-۴-۲ دیررسی ازدواج ۳۱

۷-۴-۲ اعتقادات مذهبی ۳۱

۸-۴-۲ پایگاه اجتماعی – اقتصادی ۳۱

۹-۴-۲ میزان تحصیلات ۳۱

۵-۲ دیدگاه صاحبنظران مختلف در ارتباط با ازدواج ۳۲

۱-۵-۲ تئوری کارکردگرایی دورکیم ۳۲

۲-۵-۲ نظریۀ «بلاو» و «دانکن» ۳۲

۳-۵-۲ نظریۀ بولسون و دنتون ۳۳

۴-۵-۲ نظریۀ برنشتاین ۳۴

۵-۵-۲ نظریۀ اینگلهارت۳۴

۶-۵-۲ تئوری کارکردگرایی ساختاری تالکوت پارسونز ۳۵

۷-۵-۲ نظریۀ انتخاب عقلانی ۳۶

۸-۵-۲ پیترسن ۳۷

۹-۵-۲ پیترسی اسمیت ۳۷

۱۰-۵-۲ ویل دورانت ۳۷

۱۱-۵-۲ نظریه «وبر» و «مرتن» ۳۸

۱۲-۵-۲ آلن ژیرار ۳۹

۱۳-۵-۲ وسترمارک ۳۹

۱۴-۵-۲ ناتن و جو آنتیک ۴۰

۱۵-۵-۲ نظریه دسترسی، امکان و تمایل ۴۰

۱۶-۵-۲ تئوری مدرنیزاسیون ویلیام گود ۴۱

۱۷-۵-۲ تئوری گزینش معقولانه هکتر ۴۲

۱۸-۵-۲ هانری مندارس ۴۲

۱۹-۵-۲ رابرت وینچ ۴۳

۲۰-۵-۲ برگس و لاک ۴۳

۲۱-۵-۲ تئوری تورم رکودی ۴۴

۲۲-۵-۲ تئوری نوگرایی آنتونی گیدنز ۴۵

۲۳-۵-۲ تئوری بی سامانی اجتماعی رابرت. کی مرتن ۴۶

۲۴-۵-۲ تئوری فردگرایی آلکسی دوتوکویل ۴۷

۲۵-۵-۲ بروس کوئن ۴۸

۲۶-۵-۲ تئوری هانتفلید و راپسون ۴۹

۲۷-۵-۲ نظریۀ نوسازی ۵۰

۲۸-۵-۲ نظریه رمانتیک ۵۰

۲۹-۵-۲ نظریه دموکراتیک ۵۰

۳۰-۵-۲ نظریه دیکسون ۵۱

۳۱-۵-۲ بارتز و نای ۵۱

۳۲-۵-۲ بکر و ایسترلین ۵۱

۶-۲ چارچوب نظری مناسب تحقیق ۵۲

۷-۲ مدل تحلیلی ۵۴

۸-۲ فرضیات تحقیق ۵۵

فصل سوم: روش شناسی تحقیق ۵۶

۱-۳ تعریف عملیاتی تحقیق ۵۷

۲-۳ متغیر های تحقیق ۵۹

۱-۲-۳ متغیر وابسته ۵۹

۲-۲-۳ متغیر مستقل ۶۰

۳-۳ روش شناسی تحقیق ۶۰

۴-۳ جامعه آماری ۶۰

۵-۳ حجم نمونه ۶۰

۶-۳ روش نمونه گیری ۶۱

۷-۳ ابزار گردآوری اطلاعات ۶۱

۸-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۶۲

۹-۳ اعتبار ۶۲

۱۰-۳ پایایی ۶۲

۱۱-۳ ماتریس تعریف عملیاتی متغیرها ۶۳

فصل چهارم: یافته های تحقیق(تجزیه وتحلیل آماری) ۶۷

۱- آمار توصیفی ۶۸

۱-۴ توصیف متغیرهای زمینه ای ۶۹

۲-۴ آزمون فرضیات تحقیق ۷۳

۱-۲-۴ فرضیه ۱ ۷۳

۲-۲-۴ فرضیه ۲ ۷۴

۳-۲-۴ فرضیه ۳ ۷۵

۴-۲-۴ فرضیه ۴ ۷۶

۵-۲-۴ فرضیه ۵ ۷۷

۶-۲-۴ فرضیه ۶ ۷۸

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری ۷۹

۱-۵ نتایج تحقیق ۸۰

۱-۱-۵ بحث و بررسی نتایج نظری تحقیق ۸۰

۲-۱-۵ بحث و بررسی نتایج تجربی تحقیق ۸۱

۲-۵ محدودیت های تحقیق ۸۳

۳-۵ پیشنهادات تحقیق ۸۴

منابع ۸۵

ضمیمه۸۹

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر در تأخیر ازدواج جوانان در بین دانش آموزان دختر دبیرستان شهرستان بابل می باشد.

متغیر وابسته دراین تحقیق، تأخیر ازدواج و متغیرهای مستقل شامل وضعیت اقتصادی، سطح تحصیلات، سطح توقعات و انتظارات طرفین،هزینه ها و تشریفات، گسترش میزان شهرنشینی، بیکاری و نداشتن شغل می باشد.

یافته های تحقیق نشان می دهد که بین سطح تحصیلات، سطح توقعات و انتظارات طرفین، هزینه ها و تشریفات، بیکاری و نداشتن شغل، وضعیت اقتصادی با میزان تأخیر ازدواج جوانان رابطه ی معنی دار ومستقیم وجود دارد و بین گسترش میزان شهرنشینی با میزان تأخیر ازدواج جوانان رابطه ی معکوس وجود دارد.روش این تحقیق پیمایشی است وبه لحاظ معیار زمان، مقطعی واز لحاظ ژرفایی از نوع پهنانگر می باشد.

مفاهیم کلیدی این تحقیق: خانواده ، ازدواج، تأخیر در سن ازدواج، پایگاه اجتماعی – اقتصادی

ازدواج یکی از بهترین نیازهای آدمی است که دین مقدس اسلام به آن اهمیت فراوانی داده است وآن را از بهترین سنت های دینی شمرده که مایه برکات بی شماری است. از نظر قرآن ، ازدواج مایه آرامش روح و روان آدمی است،که این خود از نشانه های رحمت و بزرگی خداوند است. (سوره روم ، آیه ۲۱)

ازدواج یکی ازاساسی ترین و در عین حال حساس ترین مراحل زندگی انسان به شمار می رود. انسان بنابر سرشت و ماهیت وجودی خویش و وابستگی به غیر در پاسخ به نیازهای درونی و بیرونی خود همواره از فردگرایی گریزان بوده است. حتی انسان بدوی نیز بی نیاز از زندگی مشترک (خانوادگی و گروهی) نبود.

از دیدگاه جامعه شناسی،ازدواج یک قراداد اجتماعی و ضامن بقای نسل انسان است و آرامش و امنیت در یک جامعه نتیجه ی ازدواج سالم و محیط آرام بخش خانواده است. از آنجایی که ازدواج عامل پیدایی خانواده و تأخیر و عقب افتادن آن باعث تغییر در پیدایش و شکل گیری خانواده های جدید است موضوع قابل اهمیتی برای بررسی است.

ازدواج عامل پیدایی خانواده است و خانواده از دیدگاهی یک نشان یا نماد اجتماعی شمرده می شود که برایند یا انعکاسی از کل جامعه است. یک نماد اجتماعی است زیرا، با توجه به ساخت جامعه شکل می گیرد و در خود بیماریها، نابسامانی ها و به طور کلی ویژگی های کل جامعه را منعکس می کند.(ساروخانی،۱۳۷۵: ۱۱)

ازدواج و تشکیل خانواده خدمتی است برای پدید آمدن یک کانون آسایش و خوش بختی و نشاط طبیعی، ارضاء غریزه جنسی،لذت بردن از زندگی،بهره بردن از محبت و تعاون و مددکاری و سرانجام امتزاج دو روح در افق محبت و هم آمیختگی و اتصال دو دریا از نیرو و قدرت،برای رسیدن به هدف متعالی.(مهابادی راد،۱۳۸۴: ۸۴)

ازدواج یک سنت دیرینه اجتماعی است که از زمان های بسیار قدیم بلکه از آغاز زندگی زندگی بشر مرسوم بوده است، پیمان یست مقدس که در بین تمام اقوام و ملل مذهبی و در تمام اعصارو امکنه وجود داشتند، دراین پیمان مقدس زوجین یعنی زن و مرد زندگی مشترک را تأسیس می کنند و پیمان می بندند که در کنار هم یار و غمخوار یکدیگر باشند ازدواج برای انسان ها یک نیاز طبیعی است که همسر جوامع بشری، ادیان آسمانی بر آن صحه گذارده است مخصوصاً دین اسلام پیروان خود را به ازدواج دعوت نموده و از غروبت بر حذر می دارد. ازدواج نه تنها منفور نیست بلکه از دیدگاه اسلام امری مستحب و در بعضی موارد واجب می باشد و اگر با قصد غروبت انجام بگیرد عبادت نیز محسوب می شود.(امینی ابراهیم:۹۶)

ازدواج، به عنوان مقوله ای اجتماعی، به رغم ثبات زیادی که همواره بر نفس آن حاکم بوده بسیار تحت تأثیر شرایط حاکم بر جامعه قرار گرفته،هر چند تحولات در امر ازدواج امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. اما آنچه ازدواج در جهان معاصر را متفاوت از گذشته ساخته، دامنه تحولات ازدواج است که در نتیجه باعث تأخیر در سن ازدواج جوانان و وقوع ازدواج های ناموفق شده است. با تعویق در وقوع ازدواج،یکی از نیازهای فطری نسل جوان،بی پاسخ می ماند.

نادیده گرفتن امر ازدواج و سستی آن در جوامع غربی و کشورهای توسعه یافته، گواهی روشن در نمایش بی بندوباری و حرکت بی وقفه و برق آسا به سوی فساد و هرزگی و انحرافات جنسی و اخلاقی است.

در امر ازدواج و تشکیل خانواده در جوامع گوناگون، اهداف و انگیزه های متعددی مطرح بوده است، که به طور عمده می توان به: میل به داشتن فرزند، عوامل اجتماعی، نیاز اقتصادی و عشق اشاره کرد. این عوامل در دوره های مختلف متغیر بوده است. در جوامع علل اقتصادی و اجتماعی مهمترین عوامل تلقی شده و در تمدن های قدیم زاد و ولد و در مدرنیت های امروزی عشق و محبت اهمیت بیشتری یافته است.

امروزه در ایران ماهیت و اشکال ازدواج و پیامد های اجتماعی آن در خانواده و جامعه، و به طور کلی الگوی همسرگزینی و نظام خانواده، ازدواج های ناموفق و طلاق های زود هنگام و بالا رفتن توقعات برای آغاز زندگی، تغییر در نگرش افراد و انتظاراتی که از زندگی مشترگ دارند عملاً ازدواج را دچار مشکلات جدی کرده است که از جمله افزایش سن ازدواج جوانان را می توان جزو یکی از این مشکلات دانست.

و هم چنین به دلیل فرهنگ تجمل و مصرف گرایی حاکم بر جامعه، هزینه های هنگفت و عمدتاً غیر ضروری مراسم ازدواج راه را برای ازدواج جوانان سد کرده است سن ازدواج دختران و پسران افزایش یافته است.

به همین دلیل بر همه مسئولان و دست اندرکاران مسائل اجتماعی لازم است به این مسئله به عنوان یک مشکل نگاه کنند و تمام همت و تلاش خود را برای رفع آن مصروف نمایند؛ چنان که قرآن،در آیه ای تمام مسلمانان را به یاری جوانان برای تسهیل امر ازدواج دعوت کرده است.(سوره نور، آیه۳۲ )

بنابراین با توجه به مطالب فوق، پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر در تأخیر ازدواج جوانان می پردازد.

۲-۱ بیان مسئله :

بررسی پدیده های اجتماعی مثل خانواده و ازدواج از جمله مباحث مهم در جامعه شناسی خانواده است. در جامعه شناسی خانواده به عنوان شاخه ای از علوم اجتماعی مسایلی چون تغییرات ساختی و کارکردی در این نهاد اجتماعی، نظم موجود و ارزشها و هنجارهای حاکم بر فضای خانواده، تحولات تاریخی آن همسرگزینی و عوامل مؤثر بر آن، سن و میزان ازدواج، ارتباط ازدواج با متغیر های مختلف و….. مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد. دراین میان پدیده ازدواج و عوامل و شرایط مؤثر بر آن از جمله مهمترین دغدغه های جامعه شناسان و محققین رشته های علوم اجتماعی است.

ازدواج بعنوان یک واقعه اجتماعی متأثر از شرایط و پدیده های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و….. موجود در جامعه است و همواره بدلیل اجتماعی بودن آن از طرف جامعه با اعمال محدودیت ها و ممنوعیت هایی روبرو بوده است.

بطوریکه در گذشته قیودی چون ازدواجهای درون گروهی و درون نژادی وجود داشت و اکنون قیود دیگری از قبیل تحصیل، درآمد، اعتبار خانوادگی، نزدیکی مکان، همجواری مکان و….. جای آن را گرفته است. نهایتاً این محدودیت ها سبب شده در جوامع جدید (خصوصاً جوامع صنعتی و بعضاً کشور های در حال توسعه) سن ازدواج زنان و مردان به میزان زیادی افزایش یابد.

ازدواج به عنوان یکی از رویدادهای مهم و حیاتی در زندگی روزمره ی افراد جامعه می باشد و از جنبه های مختلف می توان آن را مورد بررسی قرار داد. یکی از این سن شروع و به اصطلاح وارد شدن به ازدواج است. ازدواج علاوه بر پاسخ گویی به نیازهای جنسیتی و عاطفی فرد، نیازهای اقتصادی، ارتباطات اجتماعی و فرهنگی او را نیز تنظیم می کند و به خاطر اهمیت و تأثیری که دارد، به عنوان هنجاری پذیرفته شده در تمامی کشورهای دنیا به حساب می آید. به لحاظ اجتماعی و فرهنگی بی توجهی والدین نسبت به ازدواج امری ناپسند به شمار می آید. چرا که بقای خانواده در گرو بقا و سازماندهی ازدواج است. (ارمکی،۱۳۸۶: ۹۹)

در سالهای اخیر، پدیده ازدواج که منشاء وقوع ولادت و باروری، و بعنوان عامل بسیار مؤثر بر ساخت سنی و جنسی جمعیت و افزایش آن محسوب می شود، در کشور ما دستخوش تحولات قابل توجهی شده است. ازدیاد جمعیت دختر و پسر واقع در مدار ازدواج که بیش از یک سوم جمعیت کشور را تشکیل داده اند و حاصل افزایش شدید موالید دهه ۶۰ می باشند از یکسو، واز سویی دیگر بازتاب تحولات واقع شده در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، نظیر افزایش شهر نشینی و با سوادی و به ویژه تحصیلات زنان، و تمایل به کسب درآمد و شغل مناسب در قبل از ازدواج که از نشانه های حرکت جامعه به سوی مدرنیزه شدن می باشد، افزایش سن ازدواج در کشور برای دولتمردان و جامعه نشین نگران کننده گردیده است.(کاظمی پور،۱۳۸۵: ۱۰۷)

میل به همسر گزینی و ازدواج، اصلی ترین و مهمترین نیازهای نوع انسانی و جامعه بشری است از آنجا که ازدواج خود پدیده ای اجتماعی است لذا در گذرگاه تاریخ به همراه تغییرات و تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و….. دستخوش تغییرات و تحولاتی شدید شده است. ازدواج بعنوان یک مجموعه فرهنگی دارای عناصر و ترکیب های فرهنگی خاص است که فی الجمله اجتماعی هستند یعنی اینکه بر اثر کنش متقابل افراد و شکل گیری روابط انسانی نمود عینی پیدا کرده و حیثیت اجتماعی در امر ازدواج و همسر گزینی از بهترین نشانه های اجتماعی بودن است.

می دانیم پایه ی اولیه خانواده بر اساس زناشویی بین یک زوج گذاشته می شود این پیوند صرفاً برای قانونی ساختن رابطه ی عشقی زن و مرد نیست بلکه پیوندی است میان دو نفر برای رسیدن به آرامش روانی و تامین موقعیت اجتماعی از سوی دیگر پیوند ازدواج متضمن محفوظ ماندن از بی بندباری و انحرافات اخلاقی است و زوج را از افتادن در ورطه ی پوچ گرایی مصون می دارد. بعبارت دیگر چه زن و مرد با شریک شدن در سرنوشت همسر خود موظف می شود تا وسیله سعادت طرف مقابل را فراهم کند مسأله ازدواج و انتخاب همسر برای پسران و دختران از مهمترین مسئله حیاتی است. پیوند زناشویی در زندگی انسانها نقطه عطفی است که ممکن است صدها پیروزی و کامیابی یا شکست و ناکامی را در پی داشته باشد.(فلسفی:۱۳۵۳، ۲۴۳)

در تمام جوامع خانواده منبعث از ازدواج است. ازدواج ویژگی های مشترگی را در جوامع دارد. بدین معنی که طبق اصول خاص،با حمایت قانونی،فرهنگی و اجتماعی صورت می گیرد. ازدواج هستی خانواده را بر حسب عقد قراردادی بین زن و مرد بوجود می آورد و به مرور پدر و مادر و فرزندان خردسال شکل خاصی به خانواده می دهند.

ازدواج مستلزم توافق دو خانواده و یا دو فرد است که بر اساس احساسات با هم پیوند می بندند. ازدواج بر حسب توافق دو فرد در کشورهای پیشرفته صنعتی بیشتر به چشم می خورد با توجه به انواع ازدواجی که در جوامع صورت می گیرد می توان گفت که ازدواج در تمام جوامع از ارزشها و هنجارهای اجتماعی است.

سن ازدواج در اثر تحولات اقتصادی و اجتماعی تغییر می کند بررسی آمار دهه های گذشته نشان می دهد که سن ازدواج در آن زمان پایین بوده و به مرور در اثر تحولات اقتصادی به خصوص از دهه ی ۶۰ شمسی بالاتر رفته است این امر در میان جامعه ی تحصیل کرده،به ویژه زنان بیشتر به چشم می خورد ولی نظر به اینکه در میان زنان و مردان بی سواد و کم آگاه جامعه ازدواجهای زودرس صورت می گیرد ـ اجازه اظهار نظر می دهد که هر اندازه آگاهی زن و مرد بیشتر شود توقع آن ها از ازدواج بالاتر رفته در نتیجه شرایط تحقق آن دشوار می شود و بدینگونه میزان ازدواج کاهش می یابد. (عسگریان،۱۳۷۲: ۱۴۹).

نکته ی اصلی اینجاست که امر ازدواج امری کاملاً اجتماعی است و جامعه با اعمال محدودیتها و ممنوعیتها حیطه ی ازدواج و همسر گزینی را مشخص می سازد این محدودیتها سبب گشته اند تا در جوامع جدید خصوصاَ کشورهای صنعتی و بعضاَ کشورهای در حال توسعه از میزان عمومیت و پیش رسی ازدواج کاسته شده و سن ازدواج مردان و زنان به میزان زیادی افزایش یابد چرا که جوانان امروزی قبل از ازدواج باید تسهیلات و شرایط لازم را فراهم نمایند و این کار به زمانی نسبتاً طولانی نیازمند است.(کیهان نیاء،۱۳۶۹: ۲۰۱)

مسأله مورد نظر در این تحقیق بررسی آن است که چه عواملی در تأخیر ازدواج جوانان تأثیر می گذارد؟ انشاءالله با شناخت عوامل ترغیب و تضعیف کننده آن در بین جوانان با اتخاذ سیاستهای مناسب و همچنین با آگاهی دادن به جوانان بتوانیم به یاری هم معضلات جامعه را حل نمائیم.

دانلود پایان نامه بررسی جامعه شناختی عوامل موثر در تأخیر ازدواج جوانان
تعداد صفحه ۱۲۵ صفحه
قیمت ۱۶۰۰۰ تومان
برای آنلاین برروی پرداخت آنلاین کلیک کنیددیدگاه ها


5 پاسخ به “دانلود پایان نامه عوامل اجتماعی موثر بر نگرش جوانان نسبت به ازدواج”

 1. امیر امینی گفت:

  برای موضوع پایان نامه میتونید کمک کنید .موضوع پایان نامه بررسی جامعه شناختی شهرنشینی بر تاخیر ازدواج جوانان

 2. علی گفت:

  سلام میخواستم بدونم پایان نامه انجام میدین؟ موضوش دلایل تاخیر در ازدواج در بین دانشجویان پیام نور الان تو بیان مسئلش گیر کردم اگه انجام میدین لطفا بهم ایمیل بزنین

 3. صفیه گفت:

  سلام وقتتون بخیر
  من برای پایان نامه ام احتیاج به ی پایان نامه تودانشگاه کاشان دارم باعنوان سنجش میزان نوگرایی ومصرف کالاهای فرهنگی در بین دختران دبیرستانی شهرستان کاشان از آقای دکتر نیازی آخه از مقالش نمی تونم آنچه لازم دارم به دست بیارم اگر تونستید کمک کنید بهم اطلاع بدید.با تشکر از سایت خوبتون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *