گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود پایان نامه بررسی توقیف حقوق و دریافتیهای مستمر افراد و نحوه اجرای آن


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی توقیف حقوق و دریافتیهای مستمر افراد و نحوه اجرای آن
شهریور 13, 1395
1115 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی توقیف حقوق و دریافتیهای مستمر افراد و نحوه اجرای آن


دانلود پایان نامه بررسی توقیف حقوق و دریافتیهای مستمر افراد و نحوه اجرای آن

تعداد صفحات ۱۸۲ صفحه

فایل به صورت ورد می باشد

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دریافت فایل بر روی خرید آنلاین کلیک کنید.

فهرست مطالب

چکیده : ۱

مقدمه: ۲

مساله تحقیق: ۴

فرضیه های تحقیق: ۶

سوابق تحقیق. ۷

روش تحقیق. ۸

فصل اول: مفهوم توقیف، مبنای توقیف و رویه قضایی توقیف حقوق و مزایا در حقوق ایران. ۹

مبحث اول: مفهوم توقیف و چگونگی آن. ۱۰

گفتار اول:اصطلاح توقیف… ۱۰

گفتار دوم: مفاهیم مشابه توقیف اموال. ۱۲

گفتار سوم: قواعد عمومی اجرا و کلیات توقیف اموال. ۱۹

۱- مقدمات اجرا ۲۰

ب- ابلاغ حکم. ۲۲

پ- قابلیت اجرای حکم (معین بودن موضوع حکم) ۲۳

ت- درخواست کتبی اجرای حکم از جانب محکومٌ‌له یا نماینده یا قائم مقام او. ۲۵

گفتار چهارم: اقسام توقیف اموال. ۲۶

۱- توقیف تأمینی. ۲۶

۲- توقیف اجرایی. ۲۷

گفتار پنجم: چگونگی توقیف اموال. ۲۸

الف) توقیف اموال منقول. ۲۹

ب) توقیف اموال غیر‌منقول. ۳۳

مبحث دوم: رویه قضایی و مبنای توقیف حقوق و مزایا ۳۷

گفتار اول : ضوابط و مبانی فقهی و حقوقی مستثنیات دین. ۳۷

گفتار دوم:رویه توقیف حقوق و مزایای افراد بر اساس مستثنیات دین. ۴۵

گفتار سوم: تحلیل میزان توقیف حقوق و مزایا افراد براساس مستثنیات دین. ۵۲

فصل دوم : توقیف حقوق و مزایا در قوانین، میزان قابل توقیف، ابلاغ، ضمانت اجرا و نحوه توقیف حقوق و مزایای افراد ۶۲

مبحث اول: توقیف در قوانین. ۶۴

گفتار اول: توقیف و برداشت حقوق در قوانین. ۶۴

۱– ماده ۹۶ اجرای احکام مدنی.. ۶۵

۱-۱ – حقوق و مزایا : ۶۵

۱-۱-۲- حقوق مستخدم. ۶۵

۱-۱-۳- مستخدم علاوه بر حقوق ثابت ماهانه ازفوق العاده ها و مزایایی استفاده می کند. ۶۶

۲-۱ – در قسمت دیگری ازماده ۹۶ قانون اجرای احکام آمده است : ۶۷

۳-۱ – تبصره یک ماده ۹۶ قانون اجرای احکام می نویسد : ۷۰

۴-۱ – تبصره ۲ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام می گوید : ۷۲

۲- ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی : ۷۳

۳- ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی : ۷۵

۴ مقررات اجرای اسناد رسمی : ۷۷

۵- ماده ۸۳ آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا : ۷۸

۶- ماده ۴۴ قانون کار : ۷۹

تبصره: نفقه وکسور افراد واجب النفقه کارگر از قاعده مستثنی وتابع مقررات قانون مدنی می باشد. ۷۹

۷- ماده  ۸۴  آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی: ۷۹

۸ –  قانون اجازه کسر اقساط معوقه واستیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافتی های بدهکاران: ۸۰

۹- ماده ۳ قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی: ۸۶

۱۰– مطابق رای شماره ۱۸۴-۱۳۷۱٫۸٫۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری : ۸۷

مبحث دوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایا ۸۹

گفتار اول: تعریف استخدام و مستخدم. ۸۹

انواع گوناگون استخدام. ۸۹

مستخدم کیست؟. ۹۰

مستمری بگیر : ۹۲

انواع مستمری: ۹۲

گفتار دوم : میزان قابل توقیف حقوق و مزایای مستخدمین شاغل. ۹۳

الف. مستخدمین معیل. ۹۳

۱-۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫ وضعیت زن مطلقه در طلاق رجعی و حامل در طلاق بائن. ۹۶

۱-۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫ فرزندان و شرایط آنها ۹۷

۲٫مستخدمین دارای کسان واجبالنفقه. ۱۰۱

۲-۱٫ بستگان واجبالنفقه. ۱۰۲

۲-۲٫ شرایط وجوب نفقه زوجه. ۱۰۶

۲-۳٫ شرایط وجوب نفقه اقارب.. ۱۰۶

  1. مقایسه قانون و آییننامه در خصوص مستخدمین معیل. ۱۰۹

ب. توقیف حقوق و مزایا از مستخدمین دارای شغل دوم. ۱۱۱

ج. توقیف حقوق و مزایا از مستخدمین زن شاغل. ۱۱۳

ج- پسران فاقد همسر. ۱۱۴

گفتار دوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایای بازنشستگان و وظیفهبگیران. ۱۱۶

الف. توقیف یک چهارم و شرایط آن. ۱۱۷

ب. توقیف حقوق و مزایای مستخدمین بازنشسته زن. ۱۲۲

ج. توقیف حقوق بازنشستگان شاغل در دستگاههای دولتی و غیردولتی.. ۱۲۲

د. توقیف کسور بازنشستگی.. ۱۲۷

گفتار سوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجراییه در اجرای قرار تأمین خواسته. ۱۳۰

الف. توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجرائیه. ۱۳۰

ب. امکان اعمال محدودیت توقیف حقوق و مزایا در اجرای احکام برای اجرای قرار تأمین خواسته. ۱۳۵

گفتار چهارم: امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت وجهالکفاله و دیه. ۱۳۷

الف. امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت وجهالکفاله. ۱۳۸

ب. امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت دیه. ۱۳۹

مبحث سوم: نحوه ابلاغ و ضمانت اجرا ۱۴۱

گفتار اول: نحوه ابلاغ. ۱۴۱

گفتار دوم: ضمانت اجرا ۱۴۵

فصل سوم: توقیف حقوق و دریافتی افراد ۱۴۹

مبحث اول: توقیف حقوق وظیفهبگیران و کارکنان دولت.. ۱۵۰

گفتار اول: توقیف حقوق و مزایای وظیفه بگیران دولت.. ۱۵۰

گفتار دوم: چگونگی توقیف حقوق و مزایای کارمندان و کارکنان. ۱۵۱

گفتار سوم: میزان حقوق و مزایای قابل توقیف… ۱۵۵

گفتار چهارم: توقیف حقوق و دستمزد در مقام اجرای قرارتامین خواسته. ۱۵۵

گفتار پنجم : توقیف حقوق کارمند زن. ۱۵۷

گفتار ششم : روش و چگونگی اخذ، وجه الکفاله و وجه التزام از کارمندان. ۱۶۰

نتیجه گیری: ۱۶۶

منابع تحقیق: ۱۶۸

 

 


چکیده :

هدف از انجام این تحقیق شناسایی توقیف انواع حقوق، دستمزدها ودریافتی های مستمر افراد و میزان توقیف حقوق و دریافتی های مستمر افراد و بررسی اجرای دریافتی پس از توقیف می باشد.

نوع تحقیق انجام شده کاربردی و به روش تحقیق توصیفی تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و به روش فیش‌برداری انجام گرفته است.

یافته های تحقیق نشان داد که حقوق بازنشستگان را می توان جزء توقیفات قرار داد و حقوق خانواده ایثارگران نیز هیچ فرقی با بقیه افراد حقوق بگیر جامعه ندارد و قابل توقیف است.برای شهریه روحانیت نیز با مراجعه به مرکز خدمات حوزه علمیه می توان توقیف را اجرا و برای افراد چند شغله می توان بیشترین حقوق را طبق قانون اجرای احکام مدنی توقیف و بقیه دریافتی ها را به صورت کامل توقیف و ضبط و دریافت کرد.

کلمات کلیدی: توقیف، حقوق و مزایا، دستمزد، دریافتی­های مستمر افراد، قانون اجرای احکام مدنی

 

 

 موضوعات :
پایان نامه

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *