گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی مجازات¬های جایگزین حبس در نظام¬های حقوقی ایران و آمریکا - سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی مجازات¬های جایگزین حبس در نظام¬های حقوقی ایران و آمریکا
مهر 6, 1395
3503 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی مجازات¬های جایگزین حبس در نظام¬های حقوقی ایران و آمریکا


دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی مجازات¬های جایگزین حبس در نظام¬های حقوقی ایران و آمریکا

فایل به صورت ورد می باشد

تعداد صفحات ۱۸۲ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دریافت فایل بر روی لینک زیر کلیک کنید

چکیده : با اثبات نا موفق بودن زندان در بازپروری مجرمین ، مجازات های جایگزین حبس مطرح شدند. این مجازات ها با هدف رفع مشکلات عدیده زندانها ، کمک به اصلاح بهتر مجرمین و کاهش جمعیّت زندانها ، به اشکال مختلفی همچون حبس خانگی، پادگان های آموزشی و درمانی، تعلیق مجازات ، تعویق صدور حکم، مجازات های مالی، خدمات عام المنفعه ، محرومیّت از حقوق اجتماعی و اجبار به اقامت یا منع اقامت در محلّی خاص وارد نظام حقوقی کشورها شدند.

این شیوه های تربیتی با کمک به باز پروری سریعتر مجرمین موجب تسهیل فرآیند بازاجتماعی شدن آنها می شوند، با ایجاد امکان بودن فرد مجرم در کنار خانواده خود از فروپاشی خانواده ها و سوق پیدا کردن آنها به سمت ارتکاب جرم جلوگیری می نماید و  با کاهش نرخ تکرار جرم ،امنیّت را افزایش داده و از فشار مالی بر دوش دولت نیز می کاهد. اجرای این مجازات ها نیازمند ایجاد زیر ساخت ها و منابع مالی است. از آنجایی که کشور آمریکا در زمینه بهره گیری از مجازات های جانشین  نسبت به ایران پیشینه بیشتری دارد زیر ساخت های بیشتری هم در این کشور وجود دارد امّا آمار بالای زندانیان و نرخ تکرار جرم نشان از راه داراز آنها در رسیدن به اهدافشان دارد. در ایران هم  نیاز است تا تدابیر بهتر و بیشتری اندیشیده شود تا هر چه بیشتر از منافع مجازات های جایگزین سود بریم.

واژگان کلیدی

جایگزین حبس- زندان – مجرم- تکرار جرم- اصلاح – باز پروری

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                        صفحه

مقدمه. ۱

۱)طرح موضوع و بیان مسئله. ۵

۳) اهداف تحقیق.. ۶

۴) سوالات تحقیق.. ۷

۵) فرضیّات تحقیق.. ۷

۶) روش تحقیق.. ۸

۷)پیشینه تحقیق.. ۸

۸) مشکلات پیش روی تحقیق.. ۹

۹)چهارچوب نظری تحقیق.. ۹

بخش اوّل : تغییر در نحوه اجرای مجازات زندان یا اجتناب از ورود به آن. ۱۱

فصل اوّل:اجرای مجازات حبس در محّلی غیر از زندان. ۱۳

مبحث اول : حبس خانگی.. ۱۳

گفتار اوّل: حبس خانگی در ایران. ۱۳

بند اوّل : تعریف حبس خانگی در حقوق کیفری ایران. ۱۴

بند دوّم : تاریخچه حبس خانگی.. ۱۴

بند سوّم : حبس خانگی در قانون کنونی.. ۱۵

بند چهارم : شیوه های اعمال مجازات حبس خانگی.. ۱۷

بند پنجم :افراد مناسب جهت بهره مندی از حبس خانگی.. ۱۸

بند ششم : نظارت الکترونیکی در زمان حبس خانگی.. ۱۹

بند هفتم : اقدامات لازم جهت عملی ساختن حبس خانگی.. ۱۹

گفتار دوم : حبس خانگی در آمریکا ۲۱

بند اوّل : تعریف حبس خانگی در حقوق کیفری آمریکا ۲۱

بند دوّم : تاریخچه حبس خانگی.. ۲۱

بند سوّم : حبس خانگی در قوانین فعلی.. ۲۲

بند چهارم : اشکال حبس خانگی.. ۲۳

بند پنجم : شکل رایج حبس خانگی در قوانین فدرال. ۲۳

بند ششم : موارد ممنوعیّت استفاده از حبس خانگی.. ۲۴

بند هفتم : شرایط بر خورداری از حبس خانگی.. ۲۴

بند هشتم : الغای حکم حبس خانگی.. ۲۶

گفتار سوم : ارزیابی مجازات حبس خانگی.. ۲۶

بند اول : ویژگی های مثبت حبس خانگی.. ۲۶

بند دوم : ویژگی های منفی حبس خانگی.. ۲۷

مبحث دوم : پادگان های آموزشی و درمانی.. ۲۹

گفتار اول : پادگان های آموزشی در ایران. ۲۹

بند اوّل : تعریف پادگان های آموزشی در حقوق کیفری ایران. ۲۹

بند دوّم : تاریخچه پادگان های آموزشی.. ۳۰

بند سوّم : پادگان های آموزشی در قوانین کنونی.. ۳۱

بند چهارم : مراکز حرفه آموزی و زندان باز. ۳۲

بند پنجم : انواع پادگان های آموزشی.. ۳۲

گفتار دوّم : مراکز درمانی در ایران. ۳۳

بند اوّل : تعریف مراکز درمانی در حقوق کیفری ایران. ۳۴

بند دوّم : تاریخچه مراکز درمانی.. ۳۴

بند سوّم : مراکز درمانی در قوانین کنونی.. ۳۵

بند چهارم : انواع مراکز درمانی.. ۳۶

بند پنجم : پرداخت دستمزد به مجرم و بهره گیری مناسب از آن. ۳۷

گفتار سوّم : پادگان های آموزشی در آمریکا ۳۸

بند اوّل : تعریف پادگان های آموزشی در حقوق کیفری آمریکا ۳۸

بند دوّم :تاریخچه پادگان های آموزشی.. ۳۹

بند سوّم : پادگان های آموزشی در قوانین کنونی.. ۳۹

بند چهارم : زندان های اردوگاهی فدرال. ۴۰

گفتار چهارم : مراکز درمانی آمریکا ۴۱

بند اوّل : تعریف مراکز درمانی در حقوق کیفری آمریکا ۴۲

بند دوّم : تاریخچه مراکز درمانی.. ۴۲

بند سوّم : مراکز درمانی در قوانین کنونی.. ۴۲

بند چهارم : نگاه قانونگذار فدرال به مقوله اعتیاد. ۴۴

بند پنجم : سیاست های کنگره آمریکا در مقابله با مسئله اعتیاد. ۴۴

گفتار پنجم : ارزیابی مراکز آموزشی و درمانی.. ۴۵

بند اوّل : آثار و نتایج مثبت مراکز آموزشی و درمانی.. ۴۵

بند دوّم : آثار و نتیج منفی مراکز آموزشی و درمانی.. ۴۷

فصل دوّم : تدابیر تقنینی اجتناب از ورود به زندان. ۴۸

گفتار اول: تعویق صدور حکم در ایران. ۴۹

بند اوّل : تعریف تعویق صدور حکم در ایران. ۴۹

بند دوّم : تاریخچه تعویق صدور حکم. ۴۹

بند سوّم : تعویق صدور حکم در قوانین فعلی.. ۵۰

بند چهارم: اشکال مختلف تعویق صدور حکم. ۵۱

بند پنجم : شرایط صدور قرار تعویق.. ۵۱

بند ششم : دستورات حین صدور قرار تعویق مراقبتی.. ۵۳

بند هفتم: دستورات مجازات تعلیق مراقبتی به عنوان دستورات مجازات دوره مراقبت… ۵۴

بند هشتم : موارد ممنوعّت استفاده از تعویق صدور حکم. ۵۶

بند نهم : پایان یافتن تعویق صدور حکم. ۵۷

گفتار دوّم : تعویق صدور حکم در آمریکا ۵۸

بند اوّل: تعریف تعویق صدور حکم در آمریکا ۵۸

بند دوّم : تاریخچه تعویق صدور حکم. ۵۹

بند سوّم : تعویق صدور حکم در رویه فعلی.. ۵۹

بند چهارم : افراد مجاز به بهره گیری از تعویق صدور حکم. ۶۰

بند پنجم : انواع تعویق صدور حکم. ۶۰

بند ششم : شرایط تعویق صدور حکم. ۶۱

بند هفتم : خاتمه تعویق صدور حکم. ۶۱

گفتار سوّم : ارزیابی نهاد تعویق صدور حکم. ۶۲

بند اوّل : خصوصیّات مثبت تعویق صدور حکم. ۶۲

بند دوّم : خصوصیّات منفی تعویق صدور حکم. ۶۳

مبحث دوّم : تعلیق اجرای مجازات… ۶۴

گفتار اوّل : تعلیق اجرای مجازات در ایران. ۶۴

بند اوّل : تعریف تعلیق مجازات در ایران. ۶۵

بند دوم : تاریخچه تعلیق اجرای مجازات… ۶۵

بند سوّم : تعلیق اجرای مجازات در قوانین فعلی.. ۶۶

بند چهارم : انواع تعلیق اجرای مجازات… ۶۷

بند پنجم : ضمانت اجرای عدم اجرای دستورات در دوره تعلیق.. ۶۷

بند ششم : محدودیّت های  وارده بر تعلیق اجرای مجازات… ۶۸

بند هفتم : تأثیر تعلیق اجرای یک مجازات بر روی سایر مجازات ها ۶۹

بند هشتم : پایان یافتن تعلیق اجرای مجازات… ۷۰

گفتار دوّم : تعلیق اجرای مجازات در آمریکا ۷۱

بند اوّل : تعریف تعلیق مجازات در قانون آمریکا ۷۱

بند دوّم : تاریخچه تعلیق اجرای مجازات… ۷۲

بند سوّم : تعلیق اجرای مجازات در قوانین کنونی.. ۷۳

بند چهارم : انواع تعلیق مجازات… ۷۳

بند پنجم : جرایم غیر قابل تعلیق.. ۷۴

بند ششم : شرایط اعطای تعلیق اجرای مجازات… ۷۴

بند هفتم : پایان تعلیق اجرای مجازات… ۷۶

گفتار سوم : ارزیابی نهاد تعلیق اجرای مجازات… ۷۶

بند اوّل : آثار مثبت نهاد تعلیق.. ۷۷

بند دوّم : آثار منفی نهاد تعلیق.. ۷۸

بخش دوم : تبدیل مجازات حبس به سایر مجازاتها ۸۰

فصل اوّل : مجازات های سود رسان. ۸۲

مبحث اوّل : مجازات های مالی.. ۸۲

بند اوّل : تعریف جزای نقدی در حقوق ایران. ۸۳

بند دوّم : تاریخچه جزای نقدی.. ۸۳

بند سوّم : جزای نقدی در قوانین کنونی.. ۸۴

بند چهارم : جزای نقدی اشخاص حقوقی.. ۸۶

بند پنجم : جزای نقدی روزانه. ۸۷

گفتار دوّم : مصادره اموال در ایران. ۸۸

بند اوّل : تعریف مصادره در حقوق ایران. ۸۸

بند دوّم : تاریخچه مصادره اموال. ۸۹

بند سوّم : مصادره در قوانین کنونی.. ۸۹

بند چهارم : مصادره اموال اشخاص حقوقی.. ۹۱

بند اوّل : تعریف جزای نقدی در حقوق آمریکا ۹۲

بند دوّم : تاریخچه جزای نقدی.. ۹۲

بند سوّم : جزای نقدی در قوانین کنونی.. ۹۳

بند چهارم : مهلت پرداخت جزای نقدی.. ۹۴

بند پنجم : امتناع از پرداخت جزای نقدی.. ۹۴

بند ششم : جزای نقدی اشخاص حقوقی.. ۹۵

بند هفتم :جزای نقدی روزانه. ۹۶

بند هشتم : عدم امکان حبس بدل از جزای نقدی در صورت عجز. ۹۶

گفتار سوّم : مصادره اموال در آمریکا ۹۷

بند اوّل : تعریف مصادره در حقوق آمریکا ۹۷

بند دوّم : تاریخچه مصادره اموال. ۹۸

بند سوّم : مصادره اموال در قوانین کنونی.. ۹۹

بند چهارم : جرایم منجر به مصادره اموال. ۹۹

بند پنجم : اموال قابل مصادره ۱۰۰

بند ششم : مصادره در رابطه با اشخاص حقوقی.. ۱۰۰

گفتار چهارم : ارزیابی مجازات های مالی.. ۱۰۱

بند اوّل : آثار مفید مجازات های مالی.. ۱۰۱

بند دوّم : آثار مضرّ مجازات های مالی.. ۱۰۲

مبحث دوّم : خدمات عام المنفعه. ۱۰۳

گفتار اوّل : خدمات عام المنفعه در ایران. ۱۰۴

بند اوّل: تعریف خدمات عام المنفعه در حقوق ایران. ۱۰۴

بند دوم : تاریخچه مجازات خدمات عام المنفعه. ۱۰۵

بند سوّم : مجازات خدمات عام المنفعه در قوانین کنونی.. ۱۰۵

بند چهارم : مدّت مجازات خدمات عام المنفعه. ۱۰۶

بند پنجم : انواع خدمات عام المنفعه. ۱۰۷

بند ششم : الزام اجرای خدمات عام المنفعه به نفع جامعه و توده مردم. ۱۰۸

بند هفتم : حقوق فرد محکوم به مجازات خدمات عام المنفعه. ۱۰۸

بند هشتم : تعلیق مجازات خدمات عام المنفعه. ۱۰۹

بند نهم : انتخابی بودن مجازات خدمات عام المنفعه. ۱۰۹

بند دهم : صدور حکم خدمات عام المنفعه خارج از زمان دادرسی در دادگاه ۱۱۰

بند یازدهم :مشارکت و همکاری نهاد های اجتماعی در مقابله با جرم و اصلاح مجرم. ۱۱۰

گفتار دوّم : خدمات عام المنفعه در آمریکا ۱۱۱

بند اوّل : تعریف خدمات عام المنفعه در حقوق آمریکا ۱۱۱

بند دوّم : تاریخچه خدمات عام المنفعه. ۱۱۱

بند سوّم : خدمات عام المنفعه در قوانین کنونی.. ۱۱۲

بند چهارم : موارد منع استفاده از مجازات خدمات عام المنفعه. ۱۱۳

بند ششم : صدور حکم خدمات عام المنفعه خارج از زمان دادرسی.. ۱۱۴

گفتار سوّم : ارزیابی مجازات خدمات عام المنفعه. ۱۱۴

بند اوّل : آثار و نتایج مثبت مجازات خدمات عام المنفعه. ۱۱۵

بند دوّم : آثار و نتایج منفی مجازات خدمات عام المنفعه. ۱۱۷

فصل دوّم : محرومیّت های قانونی.. ۱۱۸

گفتار اوّل : مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی  در ایران. ۱۱۹

بند اوّل : تعریف  محرومیّت از حقوق اجتماعی در حقوق ایران. ۱۱۹

بند دوّم : تاریخچه مجازات محرومیّت از حقوق  اجتماعی.. ۱۲۰

بند سوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در قوانین کنونی.. ۱۲۱

بند چهارم :  انواع حقوق اجتماعی مورد بحث… ۱۲۱

بند پنجم : خصوصیّات و ویژگی های محرومیّت از حقوق اجتماعی.. ۱۲۳

بند ششم : اعاده حیثیت… ۱۲۴

گفتار دوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در آمریکا ۱۲۴

بند اوّل : تعریف محرومیّت از حقوق اجتماعی در آمریکا ۱۲۵

بند دوّم : تاریخچه محرومیّت از حقوق اجتماعی.. ۱۲۵

بند سوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در قوانین کنونی.. ۱۲۶

بند چهارم : انواع محرومیّت از حقوق اجتماعی.. ۱۲۶

بند پنجم : بازیابی مجدد حقوق.. ۱۲۸

گفتار سوّم : ارزیابی مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی.. ۱۲۹

بند اوّل : نتایج مثبت مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی.. ۱۲۹

بند دوّم : نتایج منفی مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی.. ۱۳۰

مبحث دوّم: محرومیّت از انتخاب محلّ زندگی.. ۱۳۰

گفتار اوّل : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در حقوق ایران. ۱۳۱

بند دوّم : تاریخچه مجازات  محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص…. ۱۳۲

بند سوّم : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در قوانین کنونی.. ۱۳۲

بند چهارم: مکان هایی که می توان فرد را مجبور به اقامت در آنجا نمود. ۱۳۳

بند پنجم : حقوق و تکالیف محکوم. ۱۳۴

بند ششم : مجازات نقض حکم. ۱۳۴

بند هفتم : تبدیل مجازات اجبار به اقامت یا منع اقامت به حبس…. ۱۳۵

گفتار دوّم : مجازات تبعید در حقوق ایران. ۱۳۵

بند اوّل : تعریف تبعید در حقوق ایران. ۱۳۶

بند دوّم : تاریخچه تبعید. ۱۳۶

بند سوّم : تبعید در قوانین کنونی.. ۱۳۷

گفتار سوّم : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در آمریکا ۱۳۹

بند اوّل : تعریف محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در حقوق آمریکا ۱۳۹

بند دوم: تاریخچه محرومیّت از اقامت در محلّی خاص…. ۱۳۹

بند سوّم: محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در قوانین کنونی.. ۱۴۰

بند چهارم : دلایل عدم اقبال مجازات محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در آمریکا ۱۴۱

بند پنجم : محرومیّت از اقامت در محلّی خاص به عنوان یک شرط.. ۱۴۱

بند اول: ویژگی های مثبت مجازات محرومیت از اقامت یا اجبار به اقامت در محل خاص…. ۱۴۲

بند دوم: ویژگی های منفی مجازات محرومیت از اقامت یا اجبار به اقامت در محل خاص…. ۱۴۳

نتیجه گیری و  پیشنهادها ۱۴۴

نتیجه گیری.. ۱۴۵

پیشنهادها ۱۵۵

منابع  و مآخذ. ۱۵۷

 موضوعات :
پایان نامه

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *