گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل - سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل
مهر 6, 1395
706 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل


دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل

فایل به صورت ورد می باشد.

تعداد صفحات ۱۶۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دریافت فایل بر روی لینک زیر کلیک کنید.

چکیده 

بررسی تطبیقی مسائل حقوقی  دریافتن راه های جدید وبهره گیری از دیدگاه وتجربیات متقابل نظام های مختلف حقوقی  ارزش انکار ناپذیردارد.باوجود این به علت ورود اندیشه های حقوقی غیر اسلامی درحوزه ی حقوقی کشورهای اسلامی   ضرورت بررسی تطبیقی مسایل فقهی باسایرنظام های مطرح به ویژه در قلمرومسایل اجتماعی به خوبی احساس می شود.

از جمله مسائلی که فقه کهن اسلامی وشیعی  نسبت به آن سخن گفته وحقوق بین الملل نیزازکنارآن نگذشته است  حقوق بیگانگان درکشور پذیرنده است واز جمله بیگانگانی که ممکن است مورد ظلم وستم قرارگرفته واز حقوق انسانی محروم بمانند  پناهندگان هستندچراکه این خیل عظیم انسانی ازحمایت سیاسی دولت متبوع خود بی بهره ودردولت پذیرنده نیزبیگانه اند.

دراین نوشتار با اتخاذاز روش کتابخانه ای وابزارتحقیق فیش برداری ونیز  استفاده از کتب و مقالات و اطلاعات پایگاه های

اینترنتی به جمع آوری اطلاعات مرتبط با موضوع پرداخته تادر جهت بیان مباحث گام برداشته شود

درباره حقوق پناهندگان کتب و مقالات بسیاری متنوعی به زبان لاتین به نگارش در آمده است. ادبیات موجود فارسی در این رشته نیز معتنابه می باشد. این کتب و مقالات عمدتا به جنبه بین المللی موضوع پرداخته اند و کمتر نگاه اسلامی به موضوع حقوق پناهندگان مدنظر بوده است.

لذاتلاش شده که به بررسی موضوع حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل پرداخته شودتا به صاحبنظران کمک کند تا در جریان توسعه و تدوین و تکمیل حقوق بین الملل پناهندگان  با  نظرداشت به مفاهیم عمیق و انسانی حقوق پناهندگان در شریعت اسلامی نقش مثبت تری به نفع جمعیت مسلمان پناهنده و البته سایر پناهندگان بازی کنند.

کلید واژگان

۱- پناهنده  ۲- مستامن  ۳- امان  ۴- وضعیت حقوقی ۵- قواعدحمایتی

فهرست مطالب

عنوانصفحه
چکیده۱
مقدمه۲
ضرورت و هدف پژوهش۵
سوالات پژوهش۶
فرضیه های پژوهش۶
روش تحقیق۶
ساختار پژوهش۷
بخش اول: کلیات۸
فصل اول: تاریخچه پناهندگی۹
مبحث اول: سنت پناهندگی و حمایت از پناهنده در اسلام۹
گفتار اول: سنت پناهندگی در جزیره العرب۱۰
گفتار دوم: سنت پناهندگی در دوران پیامبر(ص)۱۱
گفتار سوم: سیره مسلمین بعد از رحلت پیامبر(ص)۱۲
مبحث دوم: سنت پناهندگی و حمایت از پناهنده در حقوق بین الملل۱۳
گفتار اول: پناهندگی و حمایت از پناهنده در دوران قبل از جامعه ملل۱۳
گفتار دوم: نهادهای حمایتی پناهندگان در دوران جامعه ملل۱۷
گفتار سوم: نهادهای حمایتی پناهندگان در دوران سازمان ملل متحد۲۱
فصل دوم: تعریف و تبیین مفهوم پناهنده۲۵
مبحث اول: مفهوم پناهندگی در اسلام۲۵
گفتار اول: تعریف و تبیین۲۶
گفتار دوم: عناصر اساسی پیدایش پناهندگی در اسلام۲۹
مبحث دوم: مفهوم پناهندگی درحقوق بین الملل۳۱
گفتار اول: مفهوم پناهنده و عناصر اساسی آن در کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو۳۳
گفتار دوم: مفهوم و تعریف پناهنده در سایر اسناد بین المللی۳۷
گفتار سوم: محدودیت های مصادیق پناهندگی۳۹
گفتار چهارم: تفاوت مفهوم پناهنده با آواره و پناهجو۴۱
بخش دوم: جایگاه پناهندگان در اسلام  ۴۳
فصل اول: بررسی ماهیت، شرایط و ادله مشروعیت پناهندگی۴۵
مبحث اول: ماهیت حقوقی پناهندگی۴۵
مبحث دوم: شرایط قرارداد پناهندگی۴۷
مبحث سوم: ادله مشروعیت پناهندگی۴۸
گفتار اول: قرآن۴۸
گفتار دوم: روایات۴۹
گفتار سوم: سیره پیامبر اکرم (ص)۵۱
گفتار چهارم: اجماع و نظر فقهاء مسلمانان۵۲
فصل دوم: بررسی عناصر تشکیل دهنده و انواع قرارداد پناهندگی۵۴
مبحث اول: عناصر تشکیل دهنده پناهندگی۵۴
گفتار اول: عناصر اصلی۵۴
گفتار دوم: عناصرفرعی۵۹
مبحث دوم: انواع قرارداد پناهندگی و امان۶۱
گفتار اول: به لحاظ موضوعی۶۱
گفتار دوم: به لحاظ زمانی۶۱
گفتار سوم: به لحاظ منشا۶۲
گفتار چهارم: به لحاظ حکم تکلیفی۶۲
گفتار پنجم: به لحاظ عرف و عادت۶۲
فصل سوم: وضعیت حقوقی پناهندگان۶۵
مبحث اول: حقوق و قواعد حمایتی پناهندگان۶۵
گفتار اول: حقوق عمومی۶۵
گفتار دوم: حقوق اقتصادی و اجتماعی۷۴
گفتار سوم: امنیت قضایی۷۸
مبحث دوم: معافیت ها و تکالیف پناهندگان۸۰
گفتار اول: معافیت ها۸۰
گفتار دوم: تکالیف۸۱
فصل چهارم: اثبات و خاتمه پناهندگی۸۵
مبحث اول: اثبات پناهندگی۸۵
مبحث دوم: خاتمه پناهندگی۸۶
گفتار اول: خاتمه پناهندگی همراه با تکلیف پناهنده به خروج۸۷
گفتار دوم: خاتمه پناهندگی بدون تکلیف پناهنده به خروج۸۸
گفتار سوم: آثار خاتمه پناهندگی۸۹
فصل پنجم: دارالاسلام نوین و روابط بین الملل جهان اسلام۹۰
مبحث اول: بررسی چگونگی تعدد کشورهای اسلامی۹۰
مبحث دوم: اتحاد و همگرایی کشورهای اسلامی۹۲
بخش سوم: جایگاه پناهندگان در حقوق بین الملل۱۰۱
فصل اول: وضعیت حقوقی پناهندگان در مجموعه مقررات بین الملل۱۰۲
مبحث اول: وضعیت حقوقی پناهندگان در اسناد جهانی۱۰۳
گفتار اول: کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو در مورد وضعیت پناهندگان و پروتکل ۱۹۶۷۱۰۳
گفتار دوم: «اساسنامه اداره کمیسریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان۱۰۴
گفتار سوم: «اعلامیه پناهندگی سرزمینی ۱۹۶۷۱۰۵
گفتار چهارم: قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد۱۰۵
گفتار پنجم: مصوبات کمیته اجرایی کمیسریای عالی مل متحد برای پناهندگان۱۰۶
گفتار ششم: سایر اسناد جهانی مرتبط با پناهندگان۱۰۶
مبحث دوم: وضعیت حقوقی پناهندگان در اسناد منطقه ای۱۰۷
گفتار اول: آفریقا۱۰۸
گفتار دوم: اتحادیه اروپا۱۰۹
گفتار سوم: آمریکای لاتین۱۱۴
فصل دوم: حقوق و قواعد حمایتی پناهندگان۱۱۵
مبحث اول: مقررات بین المللی خاص پناهندگان۱۱۵
گفتار اول: قواعد حمایتی پناهندگان در کنوانسیون ۱۹۵۱۱۱۵
گفتار دوم: حمایتهای امدادی (UNHCR)۱۲۵
گفتار سوم: نارسایی های کنوانسیون ۱۹۵۱در حمایت از پناهندگان و راهکارهای اجرای موثر آن۱۳۲
مبحث دوم: سایر اسناد حقوق بشری۱۳۵
گفتار اول: اعلامیه جهانی حقوق بشر۱۳۵
گفتار دوم: میثاقین (میثاق حقوق مدنی و سیاسی). (میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی۱۳۶
گفتار سوم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی۱۳۶
نتیجه گیری۱۳۸
منابع و مآخذ۱۴۲

 موضوعات :
پایان نامه

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *