تعداد صفحات ۱۰۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

 

 

فهرست
عنوان صفحه
چکیده

فصل اول : کلیات تحقیق

 

۱

۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ بیان مسئله ۴
۱-۳ اهداف تحقیق ۶
۱-۴ سوال اصلی تحقیق ۶
۱-۵ فرضیه تحقیق ۷
فصل دوم: ادبیات تحقیق ۸
۲-۱ مقدمه ۹
۲-۲ تعریف سیاست ۱۰
۲-۳ اجتماع ۱۲
۲-۴ تعریف اجتماعی ۱۳
۲-۵ نخستین شاعران نوپرداز در ایران (پیشگامان شعر نو نیمایی) ۱۳
۲-۶ نیما و زمانه او ۱۴
۲-۷ اشغال نظامی کشور توسط نیروهای متفقین و انعکاس آن در طبقات مختلف مردم

۲-۸ نقش مطبوعات در گشودگی فضای سیاسی کشور

۲-۹ مطبوعات در کابینهء ساعد

۲-۱۰ مطبوعات سیاسی در دوران تاریخی رضا شاه

۳۰

۳۰

۳۱

۳۱

۲-۱۱ نیما یوشیج کیست ؟ ۳۳
۲-۱۲ نگاهی به زندگی و آثار نیما یوشیج ۳۴
۲-۱۳ آغاز دوران شاعری نیما ۳۴
۲-۱۴ اشعار نیما یوشیج

۲-۱۵ پیشینه تحقیق

۳۶

۳۷

فصل سوم: روش تحقیق ۳۸
۳-۱ روش تحقیق ۳۹
۳-۲ روش و ابزار گردآوری داده های تحقیق ۳۹
۳-۳ قلمرو پژوهش ۳۹
۳-۴ روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق ۳۹
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل ۴۰
۴-۱ بررسی اشعار نیما یوشیج ۴۱
۲-۴ بررسی شعرهای نیما در دورهء اول از سال ۱۲۹۹ تا ۱۳۲۰ ۴۱
۴-۳ اشعار نیما از سالهای ۱۳۲۰ تا پایان عمر ۴۹
۴-۳-۱ انقضای مجلس شانزدهم، ملی شدن صنعت نفت ۵۳
۴-۳-۲ نهضت ملی نفت ایران ۵۴
۴-۴ شعر نیما و سال های ۱۳۲۵ تا ۱۳۲۷ (ه .ش): ۸۴
۴-۵ بازتاب سیاست و اجتماع در رباعیات نیما یوشیج ۹۳
فصل پنجم : نتیجه گیری ۹۵
۵-۱ نتیجه گیری ۹۶
منابع و مآخذ ۹۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

این پژوهش به بررسی تحولات سیاسی- اجتماعی بر سروده های نیما یوشیج می پردازد که در آن رویدادهای سیاسی و اجتماعی تاریخ معاصر ایران و تأثیر آن بر اشعار نیما یوشیج مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق در این پژوهش از نوع تحقیقات بنیادی، نظری و از جهت ماهیت و روش شیوه نگارش پرداختن به مسأله جزء تحقیقات توصیفی- تحلیلی می باشد. این رساله در پنج فصل تنظیم گردیده است. فصل اول آن شامل کلیات تحقیق بوده و فصل دوم ادبیات و پیشینه ی تحقیق و در فصل سوم روش گردآوری تحقیق بیان شده است. فصل چهارم این رساله تجزیه و تحلیل داده ها در اشعار نیما و فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهاد تحقیق را در بر می گیرد. نیما هرگز به دنبال نام و نشان نبود و همواره از نزدیکی به دربار و عناصر ذی نفوذ دوری می جست. وی به عنوان شاعر و هنرمندی حساس نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی سعی می کند تا با زبان مجازی و کنایی به نقد و نکوهش اوضاع نابسامان سیاسی و اجتماعی جامعه خویش بپردازد. نیما در رخدادهای مهم اجتماعی نظیر سقوط رضاخان و ملی شدن صنعت نفت را که دو واقعه ی مهم و سرنوشت ساز تاریخ معاصر ایران است، تأثیر مستقیم دارد. ویژگی بارز نیما و آنچه او را از دیگران متمایز می سازد، مبارزه او در پیدایش شعر نو می باشد. شعر نیما رنگ و بوی آزادی و شادی و امید بیشتری دارد که با سقوط مصدق، شعر نیما نیز حال و هوای ناامیدی و یأس را به خود می گیرد و این نشان می دهد که نیما در متن رخدادهای اجتماعی بوده و هرگز خود را برکنار از مردم  نمی دانسته است. نتایج نشان داد که هر چه قدر استبداد و فشار سیاسی و ظلم و زور بیشتر باشد، زمینه برای تولید و پیشرفت آثار فرهنگی و هنری محدودتر می شود و در نهایت باعث از بین رفتن استعدادها می گردد.

کلید واژه: نیما، سیاست، صنعت نفت، سقوط، استبداد.