گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر هزینه نمایندگی ناشی از وجود جریانات نقدی آزاد برروی سیاست تقسیم سود واهرم شرکتها در بورس اوراق بهادار ایران


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

خرداد 30, 1394
690 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر هزینه نمایندگی ناشی از وجود جریانات نقدی آزاد برروی سیاست تقسیم سود واهرم شرکتها در بورس اوراق بهادار ایران


تعداد صفحات ۲۱۰ صفحه

این پایان نامه بصورت ورد می باشد

قیمت ۲۵۰۰۰ تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر هزینه نمایندگی ناشی از وجود جریانات نقدی آزاد برروی سیاست تقسیم سود واهرم شرکتها در بورس اوراق بهادار ایران

چکیده‌…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۲ بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۳ اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۴ اهمیت مسئله……………………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۵فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۶متغیرهای وابسته…………………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۷ متغیرهای مستقل………………………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۸مدل مفهومی………………………………………………………………………………………………………… ۸

۱-۹ تعریف واژه‌های اختصاصی……………………………………………………………………………………. ۸

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲

سیر تاریخی……………………………………………………………………………………………………………… ۱۲

۲-۱ تئوری هزینه نمایندگی …………………………………………………………………………………………. ۱۴

۲-۱-۱ روابط نمایندگی………………………………………………………………………………………………. ۱۹

۲-۱-۲نخستین تعارض نمایندگی…………………………………………………………………………………… ۲۱

۲-۱-۳ انواع هزینه‌های نمایندگی……………………………………………………………………………………. ۲۲

۲-۱-۳-۱ هزینه‌های نظارت…………………………………………………………………………………………….۲۲

۲-۱-۳-۲ هزینه‌های محدود کردن یا تعهد……………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۱-۳-۳ هزینه فرصت………………………………………………………………………………………………. ۲۳

۲-۱-۴رویکرد در نحوه برخورد با تضاد بین سهامداران و مدیران…………………………………………… ۲۴

۲-۱-۵مکانیزم‌های ویژه برای تشویق مدیران…………………………………………………………………….. ۲۴

۲-۱-۵-۱ طرح‌های پاداش مدیریت……………………………………………………………………………….. ۲۵

۲-۱-۵-۲ مداخله مستقیم سهامداران……………………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۱-۵-۳ تهیدید به اخراج…………………………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۱-۵-۴ تهدید به جایگزینی……………………………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۱-۶ دومین تعارض نمایندگی: سهامداران در برابر بستانکاران……………………………………………. ۲۸

۲-۱-۷سومین تعارض نمایندگی: تعارض بین سهامداران، مدیران و اعتباردهندگان………………………. ۲۹

۲-۱-۸منابع هزینه نمایندگی………………………………………………………………………………………….. ۳۱

۲-۱-۸-۱از دیدگاه مالی………………………………………………………………………………………………. ۳۱

۲-۱-۸-۲ از دیدگاه مدیریت………………………………………………………………………………………… ۳۱

۲-۱-۹ تعارض نمایندگی از کجا می‌آید‌…………………………………………………………………………… ۳۳

۲-۱-۹-۱تعارض نمایندگی و خطر اخلاقی……………………………………………………………………… ۳۳

۲-۱-۹-۲ تعارض نمایندگی نگهداری درآمدها………………………………………………………………….. ۳۴

۲-۱-۹-۳ تعارض نمایندگی افق زمانی……………………………………………………………………………. ۳۶

۲-۱-۹-۴ تعارض نمایندگی ریسک گریزی……………………………………………………………………… ۳۵

۲-۱-۱۰ تعارض موجود در شرکت‌ها و هزینه نمایندگی………………………………………………………. ۳۶

۲-۱-۱۰-۱تعارض بین مدیر ـ سهامداران و هزینه نمایندگی…………………………………………………. ۳۶

۲-۱-۱۰-۲ تعارض سهامداران ـ صاحبان اوراق قرضه و هزینه نمایندگی…………………………………. ۳۷

۲-۱-۱۱جریان نقدی آزاد و هزینه نمایندگی……………………………………………………………………… ۳۸

۲-۱-۱۲کنترل هزینه (تعارض) نمایندگی………………………………………………………………………….. ۳۸

۲-۱-۱۲-۱ بازار کار مدیریتی……………………………………………………………………………………….. ۳۸

۲-۱-۱۲-۲ هیئت مدیره شرکت…………………………………………………………………………………….. ۳۹

۲-۱-۱۲-۲-۱ ترکیب هیئت مدیره و نظارت…………………………………………………………………….. ۳۹

۲-۱-۱۲-۲-۲ عکس‌العمل بازار به انتصاب مدیر………………………………………………………………… ۴۰

۲-۱-۱۲-۲-۳ کنترل مدیر عامل و اندازه هیئت مدیره………………………………………………………….. ۴۰

۲-۱-۱۲-۳ سیاست تأمین مالی شرکت……………………………………………………………………………. ۴۱

۲-۱-۱۲-۳-۱ نظارت و محدودیت‌های تأمین مالی (بدهی)………………………………………………۴۱

۲-۱-۱۲-۳-۲ هزینه تأمین مالی بدهی…………………………………………………………………………….. ۴۱

۲-۱-۱۲-۳-۳ استفاده از سیاست تقسیم سود برای کاهش تعارض نمایندگی…………………………….. ۴۱

۲-۱-۱۳بازار برای کنترل شرکت……………………………………………………………………………………. ۴۲

۲-۱-۱۴ پاداش مدیریتی……………………………………………………………………………………………… ۴۲

۲-۱-۱۴-۱حقوق پایه…………………………………………………………………………………………………. ۴۳

۲-۱-۱۴-۲برنامه پاداش پایه براساس عملکرد…………………………………………………………………… ۴۳

۲-۱-۱۴-۳ برنامه اختیار خرید سهام مدیران اجرایی……………………………………………………………. ۴۳

۲-۱-۱۴-۴ برنامه‌های تشویقی بلندمدت………………………………………………………………………….. ۴۴

۲-۱-۱۵تأثیر پاداش مدیریت در کاهش تعارض نمایندگی……………………………………………………. ۴۴

۲-۱-۱۶ مالکیت سهام مدیریت……………………………………………………………………………………… ۴۴

۲-۱-۱۷ اوراق بهادار قابل تبدیل و هزینه نمایندگی:…………………………………………………………… ۴۴

۲-۱-۱۷-۱ ساختار دارایی‌ها:………………………………………………………………………………………… ۴۵

۲-۱-۱۷-۲ رشد………………………………………………………………………………………………………… ۴۵

۲-۱-۱۷-۳سودآوری………………………………………………………………………………………………….. ۴۶

۲-۱-۱۷-۴ مالیات……………………………………………………………………………………………………… ۴۶

۲-۱-۱۷-۵ شرایط بازار………………………………………………………………………………………………. ۴۶

۲-۲ مفاهیم اساسی اهرم‌های مالی………………………………………………………………………………….. ۴۶

۲-۲-۱ اهرم (بدهی) چیست؟……………………………………………………………………………………….. ۴۷

۲-۲-۲ کاربرد و اهمیت اهرم‌ها……………………………………………………………………………………… ۴۸

۲-۲-۳ انواع اهرم‌ها……………………………………………………………………………………………………. ۴۸

۲-۲-۳-۱ اهرم عملیاتی operating Leverage…………………………………………………………….. 48

۲-۲-۳-۲ اهرم مالی Financial Leverage…………………………………………………………………. 49

۲-۲-۳-۳ اهرم مرکب (ترکیبی) Combined Leverage…………………………………………………. 50

۲-۲-۴دیدگاه اهرمی…………………………………………………………………………………………………… ۵۱

۲-۲-۵ اهمیت اهرم‌های (بدهی‌های) مالی………………………………………………………………………… ۵۱

۲-۲-۶ اهرم‌های مالی کوتاه‌مدت (بدهی‌های جاری)…………………………………………………………… ۵۲

۲-۲-۷انواع اهرم‌های مالی کوتاه‌مدت (بدهی‌های جاری)……………………………………………………… ۵۲

۲-۲-۸ اهرم‌های مالی بلندمدت (بدهی غیرجاری)……………………………………………………………… ۵۳

۲-۲-۹انواع بدهی‌های بلندمدت…………………………………………………………………………………….. ۵۳

۲-۲-۱۰مدیریت نسبت بدهی……………………………………………………………………………………….. ۵۴

۲-۲-۱۱ شیوه‌ای که شرکت تأمین مالی می‌نماید: کل بدهی تقسیم بر کل دارایی‌ها………………………. ۵۵

۲-۲-۱۲ نسبت‌های سودآوری………………………………………………………………………………………. ۵۵

۲-۲-۱۳حاشیه سود فروش…………………………………………………………………………………………… ۵۶

۲-۲-۱۴ قدرت کسب سود دارایی‌ها………………………………………………………………………………. ۵۶

۲-۲-۱۵ بازده کل دارایی‌ها…………………………………………………………………………………………… ۵۶

۲-۲-۱۶ ارتباط هزینه نمایندگی و اهرم‌های مالی……………………………………………………………….. ۵۶

۲-۳ تئوری‌های سیاست تقسیم سود……………………………………………………………………………….. ۵۷

۲-۳-۱ تئوری «پرنده در دست»…………………………………………………………………………………….. ۵۸

۲-۳-۲ فرضیه غیرمرتبط بودن سود تقسیمی M&M…………………………………………………………. 59

۲-۳-۳خط مشی و روش‌های تقسیم سود………………………………………………………………………… ۶۰

۲-۳-۳-۱خط‌مشی تقسیم سود ثابت:………………………………………………………………………………. ۶۰

۲-۳-۳-۲ خط‌مشی تقسیم سود متغیر:…………………………………………………………………………….. ۶۰

۲-۳-۳-۳خط مشی تقسیم سود ثابت بعلاوه سود اضافی……………………………………………………… ۶۱

۲-۳-۳-۴خط مشی تقسیم سود باقی مانده……………………………………………………………………….. ۶۱

۲-۳-۴عوامل موثر بر سیاست سود تقسیمی………………………………………………………………………. ۶۱

۲-۳-۴-۱ عوامل قانونی………………………………………………………………………………………………. ۶۲

۲-۳-۴-۱-۱  جریمه مالیاتی بر سود انباشته غیرصحیح………………………………………………………… ۶۲

۲-۳-۴-۱-۲  محدودیت مربوط به سرمایه……………………………………………………………………….. ۶۲

۲-۳-۴-۱-۳مشکل نقدینگی…………………………………………………………………………………………. ۶۳

۲-۳-۴-۱-۴ سود خالص…………………………………………………………………………………………….. ۶۳

۲-۳-۴-۲عوامل قراردادی…………………………………………………………………………………………….. ۶۳

۲-۳-۴-۲-۱قراردادهای اوراق قرضه………………………………………………………………………………. ۶۳

۲-۳-۴-۳-۲محدودیت‌های سهام ممتاز……………………………………………………………………………. ۶۴

۲-۳-۴-۳ عوامل داخلی شرکت…………………………………………………………………………………….. ۶۴

۲-۳-۴-۳-۱ موجود بودن پول نقد…………………………………………………………………………………. ۶۴

۲-۳-۴-۳-۲ بازپرداخت بدهی……………………………………………………………………………………… ۶۴

۲-۳-۴-۳-۳ نرخ سوددهی…………………………………………………………………………………………… ۶۵

۲-۳-۴-۳-۴ نرخ رشد و توسعه…………………………………………………………………………………….. ۶۵

۲-۳-۴-۳-۵ نوع شرکت……………………………………………………………………………………………… ۶۵

۲-۳-۴-۳-۶ عمر شرکت…………………………………………………………………………………………….. ۶۵

۲-۳-۴-۳-۷هزینه نقل و انتقال و تقسیم‌پذیری سهام…………………………………………………………… ۶۶

۲-۳-۴-۳-۸ منابع و مصارف وجوه………………………………………………………………………………… ۶۶

۲-۳-۴-۳-۹ توانایی استقراض………………………………………………………………………………………. ۶۶

۲-۳-۴-۳-۱۰ هزینه نمایندگی………………………………………………………………………………………. ۶۶

۲-۳-۴-۳-۱۱ ترجیح سهامداران……………………………………………………………………………………. ۶۷

۲-۳-۴-۳-۱۱-۱ سهامداران کوچک……………………………………………………………………………….. ۶۸

۲-۳-۴-۳-۱۱-۲افراد مسن و بازنشسته…………………………………………………………………………… ۶۸

۲-۳-۴-۳-۱۱-۳ سرمایه‌گذاران ثروتمند…………………………………………………………………………… ۶۸

۲-۳-۴-۳-۱۱-۴ سرمایه‌گذاران سازمانی یا نهادی………………………………………………………………. ۶۹

۲-۳-۴-۳-۱۲ کنترل بر شرکت……………………………………………………………………………………… ۷۰

۲-۳-۴-۳-۱۳ اهرم شرکت…………………………………………………………………………………………… ۷۰

۲-۳-۴-۳-۱۴ اندازه شرکت………………………………………………………………………………………….. ۷۰

۲-۳-۴-۳-۱۵ سود تقسیمی سال قبل……………………………………………………………………………… ۷۱

۲-۳-۴-۳-۱۶ مالیات………………………………………………………………………………………………….. ۷۱

۲-۳-۴-۴ عوامل کلان اقتصادی و بازار…………………………………………………………………………… ۷۱

۲-۳-۴-۴-۱دسترسی به بازارهای سرمایه…………………………………………………………………………. ۷۱

۲-۳-۴-۴-۲ دوره‌های تجاری………………………………………………………………………………………. ۷۱

۲-۳-۴-۴-۳ تورم………………………………………………………………………………………………………. ۷۲

۲-۳-۴-۴-۴هزینه انتشار سهام جدید………………………………………………………………………………. ۷۲

۲-۳-۴-۴-۵ فرصت‌های سرمایه‌گذاری……………………………………………………………………………. ۷۳

۲-۴ پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۷۴

۲-۴-۱ پیشینه خارجی………………………………………………………………………………………………… ۷۴

۲-۴-۲ پیشینه داخلی………………………………………………………………………………………………….. ۷۹

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱

۳-۲ روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………. ۸۱

۳-۲-۱مزایای استفاده از داده های تابلویی………………………………………………………………………… ۸۲

۳-۲-۲روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی……………………………………………………………………. ۸۲

۳-۲-۲-۱انتخاب بین ۲ روش اثرات ثابت و تصادفی…………………………………………………………. ۸۵

۳-۳ جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………. ۸۷

۳-۴نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………… ۸۷

۳-۵روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………….. ۸۷

۳-۶ ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………… ۸۷

۳-۷آزمون فرضیات……………………………………………………………………………………………………. ۸۸

۳-۸ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………. ۸۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۹۲

۴-۲ ارائه الگوی برآوردی…………………………………………………………………………………………….. ۹۲

۴-۲-۱ ارائه الگوی توضیح دهنده اثر جریانات نقدی آزاد شرکت بر روی نسبت سود سهام پرداختی ۹۲

۴-۲-۲الگوی برآوردی توضیح دهنده اثر جریانات نقدی آزاد شرکت بر روی اهرم شرکت…………… ۱۰۱

۴-۲-۳ الگوی برآوردی توضیح دهنده اثر جریانات نقدی آزاد٬اهرم٬رشد٬قابلیت سود دهی و اندازه شرکت بر روی نسبت سود سهام پرداختی…………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۹

فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۵-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۰

۵-۲ نتیجه گیری فرضیه اول…………………………………………………………………………………………. ۱۲۰

۵-۳نتیجه گیری فرضیه دوم………………………………………………………………………………………….. ۱۲۲

۵-۴نتیجه گیری مدل سوم(فرضیه های ۱-۳-۴-۵-۶)………………………………………………………….. ۱۲۳

۵-۵پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۶

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۸

پیوست……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۶

فهـــرست جداول

عنوان                                                                                                         صفحه

جدول ۳-۱- متغیر در معادله رگرسیون ‌……………………………………………………………………….. ۸۹

جدول ۳-۲- نام‌های y و x در مدل‌های رگرسیون ‌………………………………………………………… ۹۰

جدول ۴-۱- نتایج تخمین اثر جریانات نقدی آزاد شرکت بر روی نسبت سود سهام پرداختی شرکتهای مورد نظر به تفکیک در صنایع دارویی، معدنی، خودرو و همچنین کل نمونه مورد بررسی در فاصله زمانی سالهای ۸۹-۱۳۸۴‌ ۱۰۰

جدول ۴-۲- نتایج تخمین اثر جریانات نقدی آزاد شرکت بر روی اهرم شرکتهای مورد نظر به تفکیک در صنایع دارویی، معدنی، خودرو و همچنین کل نمونه مورد بررسی در فاصله زمانی سالهای ۸۹-۱۳۸۴ ‌……………………….. ۱۰۸

جدول ۴-۳- نتایج تخمین اثر جریانات نقدی آزاد، اهرم، رشد، قابلیت سوددهی و اندازه شرکت بر روی نسبت سود سهام پرداختی شرکتهای مورد نظر به تفکیک در صنایع دارویی، معدنی، خودرو و همچنین کل نمونه مورد بررسی در فاصله زمانی سالهای ۸۹-۱۳۸۴‌…………………………………………………………………………………………………… ۱۱۸

فهـــرست اشکال

عنوان                                                                                                         صفحه

شکل ۲-۱- هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم پاداش………………………………………………………….. ۳۲

شکل ۲-۲- هزینه بی‌کفایتی و ارتباط معکوس با هزینه پاداش……………………………………………. ۳۲

تعداد صفحات ۲۱۰ صفحه

این پایان نامه بصورت ورد می باشد

قیمت ۲۵۰۰۰ تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنیدموضوعات :
پایان نامه , مدیریت

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *