گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده - سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده
شهریور 27, 1395
702 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده


دانلود پایان نامه بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده

فایل به صورت ورد می باشد.

تعداد صفحات پایان نامه ۸۲ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دریافت فایل بر روی لینک زیر کلیک کنید.

چکیده

در حقوق ایران، بر مبنای قاعده لاضرر و با در نظر گرفتن مصلحت زیاندیده و نظم عمومی در جامعه، در رابطه بین زیان دیده و مسئولان متعدد،مسئولیت تضامنی حاکم بر مسئولیت مدنی مسئولان متعدد بوده که شامل موارد عدم تقسیم و توزیع مسئولیت جبران خسارت وارده، بین مسئولان متعدد می باشد. از مهمترین مسئولیت مذکور نیز می توان به ترتب ایادی غاصبانه، جمع مسئولیت نوعی دارنده وسایل نقلیه موتوری زمینی با مقصر حادثه و جمع مسئولیت تولید کننده با ضمان فروشنده خودروی معیوب، اشاره نمود.اما علاوه بر مسئولیت مذکور، انواع دیگری از مسئولیت وجود دارد که خصوصیت مشترک آنها، تقسیم مسئولیت جبران خسارت، بین مسئولان متعدد می باشد. از جمله در اتلاف همواره و در تسبیب، چنانچه نحوه مداخله در ایجاد خسارت و یا میزان تقصیر مسئولان قابل تعیین نباشد، مسئولیت به طور مساوی بین مسئولان متعدد تقسیم می شود.

واژگان کلیدی: زیان دیده، مسئولیت مدنی، تعدد اسباب، مسئولیت تضامنی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

چکیده ۱

مقدمه. ۲

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- فعل یا ترک فعل شخص…. ۷

۱-۱-۱- ترتب ایادی غاصبانه. ۸

۱-۱-۲-توکیل فضولی.. ۹

۱-۱-۳- تصادم. ۱۰

۱-۱-۳-۱- وقوع تصادم بین دو یا چند کشتی…………………………………………………………………….. ۱۰

۱-۱-۳-۲- برخورد دو یاچند نفر با یکدیگر……………………………………………………………………….. ۱۱

۱-۱-۴- مسؤولیت کارمندان اداری و کارگران در قانون مسؤولیت مدنی ۱۳۳۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۶

۱-۱-۵- مسؤولیت قیم درصورت تعدد……………………………………………………………………………… ۱۷

۱-۱-۶- مسؤولیت مدنی تضامنی در قانون تجارت………………………………………………………………. ۱۸

۱-۲- فعل یا ترک فعل دیگری، مالکیت یا تولید و ساخت اشیاء……………………………………………… ۱۹

۱-۲-۱- مسؤولیت ناشی از فعل یا ترک فعل دیگری……………………………………………………………. ۲۰

۱-۲-۱-۱- مسؤولیت ناشی از تقصیر در نگهداری و سرپرستی……………………………………………….. ۲۰

۱-۲-۱-۲- مسؤولیت دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها…………………………………… ۲۲

۱-۲-۱-۳- مسؤولیت مدنی کارفرما در مقابل شخص ثالث زیان دیده……………………………………….. ۲۲

۱-۲-۱-۴- مسؤولیت عاقله……………………………………………………………………………………………. ۲۳

۱-۲-۱-۵- مسؤولیت دولت…………………………………………………………………………………………… ۲۴

۱-۲-۱-۶- صندوق جبران خسارت بدنی…………………………………………………………………………… ۲۵

۱-۲-۲- مسؤولیت ناشی از مالکیت، تولید و یا ساخت اشیاء………………………………………………….. ۲۶

۱-۲-۲-۱- مسؤولیت مالک و ضمان مقصر………………………………………………………………………… ۲۶

۱-۲-۲-۲- مسؤولیت ناشی از تولید و ساخت اشیاء……………………………………………………………… ۲۹

فصل دوم: نوع مسؤولیت مدنی مسؤولان متعدد

۲-۱- نظریه ها و راه حل……………………………………………………………………………………………….. ۳۳

۲-۱-۱- مسئولیت تضامنی……………………………………………………………………………………………… ۳۴

۲-۱-۲- تقسیم مسئولیت به نسبت سهم هر یک از اسباب………………………………………………………. ۳۵

۲-۱-۳- تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر…………………………………………………………………… ۳۶

۲-۱-۴- تقسیم مسئولیت به طور مساوی……………………………………………………………………………. ۳۷

۲-۱-۵- توزیع خسارت در رویه قضایی……………………………………………………………………………. ۳۸

۲-۱-۶- راه حل ارجح………………………………………………………………………………………………….. ۳۸

۲-۲-مسئولیت تضامنی………………………………………………………………………………………………….. ۳۹

۲-۲-۱- مفهوم و ماهیت تضامن………………………………………………………………………………………. ۳۹

۲-۲-۱-۱- مفهوم تضامن………………………………………………………………………………………………. ۳۹

۲-۲-۱-۲- ماهیت تضامن……………………………………………………………………………………………… ۴۰

۲-۲-۲- حکم تضامن در فقه………………………………………………………………………………………….. ۴۱

۲-۲-۲-۱- ادله ناظر به منع ضمانت تضامنی………………………………………………………………………. ۴۱

۲-۲-۲-۲- ادله ناظر به منع مسئولیت تضامنی(توجیه عقلی)……………………………………………………. ۴۱

فصل سوم: آثار و احکام راجع به نوع مسؤولیت مسؤولان متعدد

۳-۱- آثار ناشی از مسؤولیت تضامنی……………………………………………………………………………….. ۴۴

۳-۱-۱- آثار ناشی از مسؤولیت تضامنی در روابط بین زیاندیده و مسؤولان متعدد……………………….. ۴۴

۳-۱-۱-۱-  امکان رجوع به هر یک از مسؤولان و مطالبه جبران کل خسارت……………………………… ۴۴

۳-۱-۱-۲- بری شدن ذمه تمام مسؤولان در برابر زیان دیده در اثر پرداخت خسارت توسط هریک از آنها..  ۴۶

۳-۱-۲-آثار ناشی از مسئولیت تضامنی در روابط بین مسئولان تضامنی با یکدیگر………………………… ۴۹

۳-۱-۲-۱- حق رجوع مسؤولان تضامنی به یکدیگر……………………………………………………………… ۵۱

۳-۱-۲-۲- تحمیل سهم معسر و ورشکسته به مسؤولین موسر…………………………………………………. ۵۵

۳-۲- احکام ناشی از مسؤولیت تضامنی…………………………………………………………………………….. ۵۶

۳-۲-۱- احکام ماهوی…………………………………………………………………………………………………… ۵۶

۳-۲-۱-۱- اصل جبران خسارت زیاندیده به صورت کامل……………………………………………………… ۵۶

۳-۲-۱-۲-اصل تأثیر جهات مخففه…………………………………………………………………………………… ۵۸

۳-۲-۱-۳- اصل مقابله با خسارت……………………………………………………………………………………. ۵۹

۳-۲-۱-۴- اصل قابل پیش بینی ضرر……………………………………………………………………………….. ۵۹

۳-۲-۲- احکام شکلی (شرایط اقامه دعوی از سوی زیاندیده)…………………………………………………. ۶۰

۳-۲-۲-۱- ذینفع بودن………………………………………………………………………………………………….. ۶۰

۳-۲-۲-۲- ذی سمت بودن……………………………………………………………………………………………. ۶۲

۳-۳- سایر انواع مسؤولیت ها…………………………………………………………………………………………. ۶۲

۳-۳-۱- توزیع مسؤولیت بین مسؤولان متعدد به نحو مساوی…………………………………………………. ۶۲

۳-۳-۱-۱- تساوی در ضمان ناشی از اتلاف………………………………………………………………………. ۶۳

۳-۳-۱-۲- تساوی در ضمان ناشی از تسبیب……………………………………………………………………… ۶۴

۳-۳-۲- توزیع مسؤولیت بر مبنای میزان دخالت هریک از مسؤولان در ایجاد خسارت…………………. ۶۵

۳-۴-نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….. ۶۶

منابع. ۶۹

چکیده انگلیسی.. ۷۱موضوعات :
پایان نامه

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *