تعداد صفحات ۸۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

 

فناوری اطلاعات و ارتباطات طی دهه های اخیر تحولی شگرف در زندگی بشر بجای گذاشته که از آن جمله می توان به توسعه و تقویت فرایندهای اقتصادی کشورها اشاره نمودبنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات در بهبود فرایندهای کاری انجام شد. با مروری بر ادبیات تحقیق و مطالعه مقالات مختلف در این زمینه روش تحقیق و ابزار جمع آوری اطلاعات مشخص گردیدند. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری تحقیق ۱۴۰۰ نفر از کارکنان رسمی شرکت مخابرات استان مازندران می باشد. که از این میان ۳۰۲ نفر بر اساس جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شد از آنجایی که در ارتباط با عنوان پژوهش پرسشنامه استانداری وجود نداشت لذا به تهیه و آزمون پرسشنامه ای مرتبط با تحقیق مبادرت شد و پس از اطمینان یافتن از روایی و پایایی پرسشنامه مذکور و توزیع و جمع آوری آن از میان کارکنان شرکت مخابرات استان مازندران که به صورت تصادفی خوشه ای صورت گرفت به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته و با استفاده از فنون آماری و نرم افزار SPSS و آزمون تی تست سوالات تحقیق مورد آزمون قرار گرفت.نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که فن آوری اطلاعات بر بهبود فرایندهای کاری تاثیر دارد همچنین نتایج تحقیق تاثیر فن آوری اطلاعات را بر متغیرهای بهبود روند ایده پردازی در خلق محصول، بهبود روابط میان کارکنان و کاهش هزینه های توسعه محصول مثبت ارزیابی کرد. و در پایان این تحقیق پیشنهاداتی برای محققان آتی که علاقمند به بررسی تاثیرات مختلف کاربرد فن آوری اطلاعات در سازمان ها می باشند ارائه شد.

کلمات کلیدی : فناوری اطلاعات، فرایندهای کاری، شرکت مخابرات استان مازندران

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                                                                    شماره  صفحه                                

فصل اول ;کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… ۲

۱-۲ – بیان مساله …………………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۳-  اهمیت وضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۴

۱-۴-  مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۵

۱-۵- اهدف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۶-سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۷- متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۸-قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۹- تعریف واژه ها و اصطلاحات …………………………………………………………………………………… ۸

 

فصل دوم; ادبیات وپیشینه تحقیق

۲-۱-مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱

۲-۲- اطلاعات و داده‏ها…………………………………………………………………………………………………… ۱۲

۲-۳- مفهوم اطلاعات………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

۲-۴- انواع اطلاعات………………………………………………………………………………………………………… ۱۴

۲-۵ – معیارهای ارزیابی اطلاعات………………………………………………………………………………………. ۱۶

۲-۶- فناوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۷- تاریخچه پیدایش و تحول فناوری اطلا عات …………………………………………………………………. ۱۹

۲-۸- تاریخچه فن آوری اطلاعات در ایران………………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۹- لزوم استفاده از فن‏آوری اطلاعات………………………………………………………………………………. ۲۲

۲-۱۰- ویژگیهای کلی فن آوری اطلاعات ‏…………………………………………………………………………… ۲۳

۲-۱۱- مشاغل مرتبط با فناوری اطلاعات…………………………………………………………………………….. ۲۴

۲-۱۲- زیر ساخت نظام فناوری اطلاعات……………………………………………………………………….. ۲۵

۲-۱۳- سیستم های اطلاعاتی…………………………………………………………………………………………….. ۲۵

بخش دوم :

۲-۱۴- سازمانها و فناوری اطلاعات……………………………………………………………………………………. ۳۰

۲-۱۵- اثرات بکارگیری فن آوری اطلاعات بر کاهش هزینه ها………………………………………………….. ۳۲

۲-۱۶- اثرات بکارگیری فن آوری اطلاعات بر افزایش کیفیت محصول……………………………………….. ۳۳

۲-۱۷- اثر فن آوری اطلاعات بر کارآفرینی………………………………………………………………………….. ۳۵

۲-۱۸- اثر فن‏آوری اطلاعات بر توسعه منابع انسانی……………………………………………………………….. ۳۶

۲-۱۹- مدیریت فن آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………. ۳۸

۲-۲۰- موانع بکارگیری IT در سازمان ها…………………………………………………………………………….. ۴۰

معرفی شرکت مخابرات استان مازندران…………………………………………………………………………………. ۴۱

بخش سوم : پیشینه تحقیقات انجام شده…………………………………………………………………………………. ۴۳

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۱

 

فصل سوم  ؛ روش شناسی تحقیق

۳-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۳

۳-۲-روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. ۵۳

۳-۳- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴

۳-۴- نمونه ، نمونه برداری ، حجم نمونه وروش تعیین آن………………………………………………………… ۵۴

۳-۵- ابزار گرد آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………….. ۵۵

۳-۵-۱ مختصات پرسشنامه……………………………………………………………………………………………….. ۵۵

۳-۵-۲ روایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………….. ۵۶

۳-۵-۳ پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………….. ۵۶

۳-۶- روش تجزیه وتحلیل داده ها …………………………………………………………………………………….. ۵۷

 

فصل چهار;تجزیه وتحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۹

۴-۲- بررسی جمعیت شناختی……………………………………………………………………………………………….. ۶۰

۴-۳- خلاصه نتایج بدست آمده از بررسی های جمعیت شناختی نمونه ها…………………………………………. ۶۴

۴-۴- اطلاعات آمار توصیفی نمونه آماری…………………………………………………………………………………. ۶۴

۴-۵- آزمون نرمالیته…………………………………………………………………………………………………………….. ۶۵

۴-۶- آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………… ۶۵

۴-۶-۱- تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود روند ایده پردازی در خلق محصول جدید……………………………… ۶۵

۴-۶-۲ تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود روابط میان کارکنان……………………………………………………………. ۶۶

۴-۶-۳ تاثیر فناوری اطلاعات بر کاهش هزینه های توسعه محصول…………………………………………………. ۶۷

۴-۶-۴ تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود فرایند های کاری  ……………………………………………………………. ۶۸

۴-۷- بررسی تاثیر متغیر های جعمیت شناختی بر متغیر های تحقیق   ……………………………………………… ۶۸

۴-۷-۱ بررسی تاثیر جنسیت بر متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………… ۶۹

۴-۷-۲ بررسی تاثیر سابقه بر متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………. ۷۰

۴-۷-۳ بررسی تاثیر سن بر متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………… ۷۱

۴-۷-۴ بررسی تاثیر تحصیلات بر متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………… ۷۲

 

فصل پنجم; نتیجه گیری

۵-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۴

۵-۲- مروری مختصر بر تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۷۴

۵-۳- نتیجه گیری از فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۷۵

۵-۴- بحث و مقایسه تحقیق حاضر با تحقیقات انجام شده مشابه داخلی و خارجی…………………………….. ۷۶

۵-۵- محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۷۷

۵-۶- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………. ۷۷

۵-۷-توصیه برای پژوهشهای آتی……………………………………………………………………………………………. ۷۹

منابع و پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………… ۸۰