تعداد صفحات ۱۰۹ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱  مقدمه ۳
۱-۲  بیان مسئله ۴
۱-۳   ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق ۴
۱-۴  مدل مفهومی تحقیق ۵
۱-۵  اهداف تحقیق ۷
۱-۵-۱  هدف اصلی ۷
۱-۵-۲  اهداف فرعی ۷
۱-۶   سوالات تحقیق ۷
۱-۶-۱  سوال اصلی تحقیق ۷
۱-۶-۲  سوالات فرعی تحقیق ۷
 ۱-۷   فرضیات تحقیق ۷
۱-۷-۱   فرضیه اصلی تحقیق ۷
۱-۷-۲  فرضیات فرعی تحقیق ۷
۱-۸  قلمرو تحقیق ۸
۱-۸-۱  قلمرو زمانی ۸
۱-۸-۲   قلمرو مکانی ۸
۱-۸-۳   قلمرو موضوعی ۸
 ۱-۹   تعریف واژه­ها و اصطلاحات ۸
 ۱-۹-۱  تعاریف نظری ۸
۱- ۱-۹-۱   اعتماد ۸
۱- ۱-۹-۲   اعتماد بین فردی ۹
۱- ۱-۹-۳  اعتماد تعمیم یافته ۹
۱- ۱-۹-۴   اعتماد نهادی ۹
۱- ۱-۹-۵   هنجارها ۹
۱- ۱-۹-۶   همیاری ۹
۱- ۱-۹-۷   حمایت اجتماعی ۱۰
۱- ۱-۹-۸   انسجام اجتماعی ۱۰
۱- ۱-۹-۹   شبکه های اجتماعی ۱۰
۱- ۱-۹-۱۰   مشارکت ۱۰
۱- ۱-۹-۱۱   مشارکت رسمی ۱۰
۱- ۱-۹-۱۲   مشارکت غیر رسمی ۱۰
۱- ۱-۹-۱۳   روابط اجتماعی ۱۱
۱-۹-۲   تعاریف عملیاتی ۱۱
۱-۹-۲-۱  رفاه اجتماعی ۱۱
۱-۹-۲-۲   نیاز های اساسی ۱۱
۱-۹-۲-۳   امکانات مالی ۱۱
۱-۹-۲-۴   وضعیت مسکن ۱۲
۱-۹-۲-۵  استفاده از کالاهای مصرفی بادوام ۱۲
۱-۹-۲-۶   سلامت ۱۲
۱-۹-۲-۷   رضایت ۱۳
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مبانی نظری ۱۶
۲-۱  مقدمه ۱۶
۲-۲   تعریف سرمایه ۱۶
۲-۳  انواع سرمایه ۱۷
۲-۴  تاریخچه سرمایه اجتماعی ۲۱
۲-۵  قلمرو سرمایه اجتماعی ۲۱
۲-۶  مقایسه انواع سرمایه با سرمایه اجتماعی ۲۲
۲-۷  گونه های مختلف سرمایه اجتماعی ۲۴
۲-۸  رویکرد های سرمایه اجتماعی ۲۵
۲-۹   نظریه پردازان سرمایه اجتماعی ۲۷
۲-۹-۱  رونالد اینگلهارت ۲۸
۲-۹-۲  بوردیو ۲۸
۲-۹-۳  کلمن ۳۰
۲-۹-۴   پوتنام ۳۱
۲-۹-۵  فوکویاما ۳۲
۲-۹-۶  ترنر ۳۳
۲-۹-۷- گلن لوری ۳۳
۲-۹-۸   جمع بندی نظریات ۳۵
۲-۱۰  مولفه های اصلی سرمایه اجتماعی ۳۷
۲-۱۰-۱  مشارکت ۳۷
۲-۱۰-۲  اعتماد ۳۸
۲-۱۰-۳  بخشش و روحیه داوطلبی ۳۹
۲-۱۰-۴  تنوع در معاشرت ها و دوستی ها ۳۹
۲-۱۰-۵  توانایی برقراری روابط اجتماعی غیر رسمی ۳۹
۲-۱۰-۶  آگاهی ۳۹
۲-۱۰-۷   همکاری گروهی ۳۹
۲-۱۰-۸  مسئولیت و تعهد ۴۰
۲-۱۰-۹   ارتباط متقابل ۴۰
۲-۱۰-۱۰   شبکه های رسمی و غیر رسمی ۴۰
۲-۱۰-۱۱  عضویت در گروههای اجتماعی ۴۰
۲-۱۱  ابعاد سرمایه اجتماعی ۴۱
۲-۱۱-۱  بعد ساختاری ۴۱
۲-۱۱-۲  بعد رابطه ای ۴۱
۲-۱۱-۳  بعد شناختی ۴۲
۲-۱۲  سرمایه اجتماعی چگونه بوجود می آید؟ ۴۲
۲-۱۲-۱  عوامل نهادی ۴۳
۲-۱۲-۲  عوامل خودجوش ۴۴
۲-۱۲-۳   عوامل بیرونی ۴۴
۲-۱۲-۴  عوامل طبیعی ۴۴
۲-۱۳ نظریه‌های سرمایه اجتماعی ۴۵
۲-۱۳-۱ نظریه پیوندهای ضعیف ۴۵
 ۲-۱۳-۲ نظریه شکاف ساختاری ۴۵
۲-۱۳-۳  نظریه منابع اجتماعی ۴۵
۲-۱۴  سرمایه اجتماعی در حوزه سازمان و مدیریت ۴۵
۲-۱۵  راه های ایجاد و حفظ سرمایه اجتماعی ۴۶
 ۲-۱۶  مزایای سرمایه اجتماعی ۴۷
۲-۱۷   معایب سرمایه اجتماعی ۴۸
 ۲-۱۸  ارتباط دیدگاه مدیریت اسلامی با مفهوم سرمایه اجتماعی ۴۸
۲-۱۹  سنجش سرمایه اجتماعی ۴۹
۲-۱۹-۱   الگوهای اندازه­گیری سرمایه اجتماعی ۴۹
۲-۱۹-۲   سطوح تحلیل ۵۱
۲-۲۰ رفاه اجتماعی ۵۳
۲-۲۰-۱   تعریف رفاه ۵۳
۲-۲۰-۲   مفهوم رفاه اجتماعی و فرایند تحول آن ۵۴
۲-۲۰-۳   فقر، طرد و محرومیت اجتماعی ۵۶
۲-۲۰-۴   رویکردهای رفاه ۶۳
۲-۲۰-۵   نظریه پردازان رفاه اجتماعی ۶۴
۲-۲۰-۶   سنجش رفاه اجتماعی ۶۶
۲-۲۰-۶-۱   ابعاد رفاه اجتماعی ۶۶
۲-۲۰-۶-۲   شاخص رفاه اجتماعی ۶۷
۲-۲۰-۷  جمع­بندی ۷۱
ادبیات تحقیق ۷۲
تحقیقات داخلی ۷۲
مقاله بررسی جامعه شناختی تاثیر سرمایه اجتماعی بر دانش آفرینی ۷۲
مقاله شکل گیری سرمایه اجتماعی و فرا تحلیل عوامل موثر بر آن ۷۳
مقاله سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی- اجتماعی کلان شهر تهران ۷۳
تحقیقات خارجی ۷۴
سنجش و اندازه گیری سرمایه اجتماعی در ایتالیا ۷۵
جمع بندی پیشینه تحقیق ۷۶
۲-۲۱   نتیجه گیری فصل ۷۷
فصل سوم : روش تحقیق
۳-۱  مقدمه ۷۹
۳-۲   روش تحقیق ۷۹
۳-۳   جامعه آماری ۷۹
۳-۴   واحد آماری ۸۰
۳-۵   روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه ۸۰
۳-۶   ابزار جمع آوری اطلاعات ۸۰
۳-۷  روایی ابزار اندازه گیری ۸۰
۳-۸   متغیرهای تحقیق ۸۲
۳-۹   روشهای آماری تجزیه و تحلیل داده ها ۸۲
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری
مقدمه ۸۴
الف) ویژگی های جمعیت شناختی ۸۴
ب) آمار استنباطی ۸۹
ج) تحلیل رگرسیونی ۹۵
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
۵-۱  مقدمه ۱۰۲
۵-۲  نتیجه گیری ۱۰۲
۵-۳  پاسخ به سؤالات پژوهش ۱۰۶
۵-۴  محدودیت های پژوهش ۱۰۷
۵-۵  پیشنهادات اجرایی ۱۰۷
۵-۶  پیشنهاد برای پژوهش های آتی ۱۰۸
منابع و مأخذ ۱۰۹