تعداد صفحات ۵۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی اثر مقادیر مختلف چند علف‌کش در کنترل علف‌های هرز پیاز طرح بلوک­­­های کامل تصادفی با ۱۶ تیمار و ۴ تکرار به اجرا شد. تیمارها عبارت بودند از: علفکش‌های گراماکسون، توتریل، دوپلوسان سوپر و آسرت با دز‌های دوز توصیه شده (۳لیتر در هکتار)،‌ ۷۵ درصد دز توصیه شده  (۲۵/۲  لیتر در هکتار)، ۵۰ درصد دز توصیه شده (۵/۱ لیتر در هکتار). تراکم و  وزن خشک علف‌‌های هرز ۲۰ روز، ۵۰ روز پس از سمپاشی و در زمان برداشت اندازه‌گیری شد. همچنین ویژگی‌های فیزیولوژیک و مورفولوژیک پیاز و درصد افزایش عملکرد تر و خشک غده تعیین شد. علف‌های هرز سلمه‌تره و تاج خروس علف‌های هرز غالب مزرعه در آزمایش بودند. استفاده از علف‌کش‌ها روی تراکم و وزن خشک علف‌های هرز تاثیر معنی‌داری داشت. تیمارهای آسرت با دز ۲۵/۲ لیتر در هکتار، توتریل با دزهای ۵/۱ لیتر در هکتار و ۲۵/۲ لیتر در هکتار بیشترین تاثیر را روی کاهش تراکم و وزن خشک علف‌های ‌هرز داشتند. همچنین نتایج نشان داد که عملکرد پیاز تحت تاثیر علف‌کش‌ قرار گرفت. بیشترین درصد افزایش عملکرد پیاز در تیمارهای توتریل با دزهای ۳، ۲۵/۲ و ۵/۱ لیتر در هکتار و آسرت با دز ۲۵/۲ لیتر در هکتار بدست آمد. نتایج نشان داد که علف‌کش‌های توتریل به میزان ۳، ۲۵/۲ و ۵/۱ لیتر در هکتار و آسرت ۲۵/۲ لیتر در هکتار بیشترین تاثیر را روی درصد افزایش ماده خشک و تر پیاز و کنترل علف‌های هرز آن داشتند.

 فهرست مطالب

فصل اول

کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..۴

۱-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..۵

۱-۲-  طرح موضوع و بیان مسئله…………………………………………………………………………………..۶

۱-۳- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………..۷

۱-۴-  فرضیه تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۷

فصل دوم

پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….۸

۲-۱-تولید و اهمیت پیاز………………………………………………………………………………………………۹

۲-۲ -هرز مزارع پیاز………………………………………………………………………………………………….۱۰

۲-۳- روش‌های کنترل علف های هرز………………………………………………………………………….۱۲

فصل سوم

مواد و روش‌ها…………………………………………………………………………………………………………..۱۹

۳-۱-ویژگی‌های محل اجرای آزمایش………………………………………………………………………….۲۰

۳-۲- مشخصات خاک مکان آزمایش……………………………………………………………………………۲۰

۳-۳- نوع طرح و مشخصات کرت­های آزمایش ……………………………………………………………۲۰

۳-۴- عملیات زراعی …………………………………………………………………………………………………۲۰

۳-۵- اندازه‌گیری‌ها…………………………………………………………………………………………………….۲۱

۳-۵-۱- اندازه‌گیری تراکم و ماده خشک علف‌هرز…………………………………………………………۲۱

۳-۵-۲- اندازه‌گیری‌های گیاه زراعی ……………………………………………………………………………۲۲

۳-۵-۳-۱- وزن تر برگ و غده……………………………………………………………………………………۲۲

۳-۵-۳-۲- ماده خشک برگ و غده……………………………………………………………………………..۲۲

۳-۵-۳-۳- قطر غده و طوقه……………………………………………………………………………………….۲۲

۳-۵-۳-۴- تعداد برگ……………………………………………………………………………………………۲۲

۳-۵-۳-۵- طول پیاز……………………………………………………………………………………………..۲۲

۳-۵-۳-۶- طول برگ…………………………………………………………………………………………….۲۲

۳-۶- تجزیه داده­ها و محاسبات آماری……………………………………………………………………..۲۲

فصل چهارم

نتایج……………………………………………………………………………………………………………………..۲۴

۴-۱- تراکم و وزن خشک علف‌‌های هرز قبل از سمپاشی…………………………………………….۲۵

۴-۲- وزن خشک علف‌‌های هرز ۲۰ روز بعد از سمپاشی…………………………………………….۲۷

۴-۳- وزن خشک علف‌‌های هرز ۵۰ روز بعد از سمپاشی……………………………………………..۲۷

۴-۴- وزن خشک علف‌‌های هرز هنگام برداشت…………………………………………………………۳۱

۴-۵- تاثیر علف‌کش‌های مورد بررسی روی صفات پیاز ………………………………………………۳۳

۴-۵-۱- طول برگ………………………………………………………………………………………………….۳۳

۴-۵-۲- تعداد برگ…………………………………………………………………………………………………۳۳

۴-۵-۳- قطر طوقه………………………………………………………………………………………………….۳۳

۴-۵-۴- طول غده…………………………………………………………………………………………………..۳۳

۴-۵-۵- قطر غده……………………………………………………………………………………………………۳۳

۴-۵-۶- وزن تر و خشک برگ پیاز…………………………………………………………………………..۳۴

۴-۵-۷- درصد افزایش عملکرد خشک و تر غده………………………………………………………..۳۴

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………۳۸

۵-۱- تاثیر علف‌کش‌ها روی کنترل علف‌های هرز ……………………………………………………..۳۹

۵-۲-تاثیرعلف‌کش‌هاروی خصوصیات مورفولوژیک وفیزیولوژیک پیاز………………………….۳۹

۵-۳- تاثیرعلف‌کش‌ها روی درصد افزایش عملکرد خشک و تر غده……………………………..۴۰

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………….۴۱

فهرست منابع …………………………………………………………………………………………….۴۲

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………….۵۰