تعداد صفحات ۱۱۷ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

فساد اداری یکی از بیماری های مزمن و در واقع کهنه ترین جراحت نظام اداری تلقی می شود،چرا که پدیده ای همزاد دولت است یعنی از هنگامی که فعالیت های بشر شکل سازمان یافته به خود گرفتند، فساد اداری نیز در نتیجه تعاملات درونی و تعامل با محیط از متن سازمان ظهور کرد ، لذا لازم است با شناسایی علل بروز فساد اداری و راهکارهای مبارزه با آن این پدیده را ریشه کن نمائیم و جامعه ای سالم و به دور از ناهنجاری های اجتماعی سازمانی داشته باشیم.ظهور فناوری جدید اطلاعاتی و ارتباطی و تاثیری که بر جنبه های گوناگون زندگی داشته است،به ظهور برخی تحولات بنیادی در روابط جوامع بشری منجر شده است این پدیده با سرعتی چشمگیر خواسته های بشر را تحت تاثیر قرار داده و نیازهای جدیدی را به وجود آورده است.امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را می توان به عنوان ابزاری نیرومند برای ارتقاء کیفیت و کارآرایی کارکنان و مدیران مورد استفاده قرار داد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر تکنولوژی اطلاعاتی-ارتباطی در پیشگیری از فساد در دستگاههای اجرائی می باشد. روش تحقیق باتوجه به هدف از تحقیق کاربردی و با توجه به نحوه ی گرد آوری داده ها از نوع  پیمایشی است. در این تحقیق برای گرد آوری  داده ها ازمطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه که شامل ۲۴ سوال می باشد استفاده شده است. این مطالعه برروی۱۱۳ نفر از کارکنان بانک ملی استان مازندران انجام گرفته و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون تی انجام شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌‌های تحقیق حاکی از آن است که به ترتیب متغیرهای تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، ایجاد و توسعه دولت الکترونیک از طریق آی تی ،توزیع و شفاف سازی اطلاعات از طریق آی تی، کنترل و نظارت فناورانه بر کاهش فساد اداری تأثیرگذار بوده اند.

 

واژگان کلیدی: فساد اداری،فناوری اطلاعات و ارتباطات، دولت الکترونیک،شفاف سازی اطلاعات، کنترل و نظارت.