تعداد صفحات ۵۲ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود روی لینک کلیک کنید

چکیده :

فاکتورهای اقلیمی بر خصوصیات مورفولوژیک گیاهی تاثیر معنی دار دارد. این آزمایش به منظور بررسی تاثیر تغییرات پارامترهای مهم اقلیمی (رطوبتی و دمایی) بر فراوانی گونه­های علف­های هرز و آزمون همبستگی پراکنش صفات گیاهی با شیب­های اقلیمی مربوطه انجام شد. به این منظور از ۳۴ مزرعه سویا که شامل ۳۲ گونه علف هرز بوده و حوزه گسترش آنها از منطقه قراخیل (E ´۴۷  ° ۵۲ N , ´ ۲۷  °۳۶)در غرب تا سارجه کر (E ´۲۰  ° ۵۵ N , ´ ۲۰  °۳۷) در شرق  امتداد داشت، در سال ۱۳۹۰، ۵۱۰ نمونه گرفته شد. در این تحقیق در قدم اول از تجزیه به مولفه­های اصلی در جهت گزینش مهمترین پارامترهای اقلیمی به منظور توضیح بهتر تغییرات تنوع گونه­ای و صفات ترکیبی علف­های­هرز در شش منطقه از دو استان مازندران و گلستان استفاده گردید. سپس از تجزیه هماهنگ کانونیک برای تعیین رابطه پراکندگی مکانی با تنوع گونه­ای و ویژگی­های گیاهی استفاده بعمل آمد. نتایج حاکی از مشاهده همبستگی بیشتر   Paspalum distichum  با بارندگی زیاد در منطقه نکا و رابطه معنی­دار مشاهده بیشتر Abutilon theophrasti در ناحیه خشک­تر (گلوگاه) می­باشد. همچنین نواحی شرقی آزمایش که بارندگی و رطوبت نسبی کمتری داشتند ، فراوانی بیشتری از علف­های هرز چند ساله و C4 را تجربه نمودند. در پر باران­ترین منطقه نیز گونه­های با اندازه برگ و طول دمبرگ بزرگ­تر، فراوانی بیشتری داشتند. نتایج این تحقیق نشان داد که اختلافات مورفولوژیک علف­های هرز تنها ناشی از تفاوت­ها در ریز اقلیم­های سایه­بان گیاهان زراعی نبوده و تغییرات در پارامترهای دراز مدت اقلیمی سهم مهمی در تظاهرات فنوتیپی آنها دارد.

واژه­های کلیدی: تغییرات اقلیمی، تنوع گونه­ای، صفات ریختی علف­های هرز

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                                                                          صفحه

 

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

 

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۲- فرضیه­ها………………………………………………………………………………………………………………. ۴

۱-۳- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………… ۴

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- اهمیت کشت سویا در کشور…………………………………………………………………………………….. ۷

۲-۲- علف­های هرز مزارع سویا………………………………………………………………………………………… ۸

۲-۳- تاثیر علف­های هرز بر گیاه زراعی…………………………………………………………………………….. ۱۲

۲-۴- تاثیر اقلیم بر کشاورزی………………………………………………………………………………………….. ۱۲

۲-۴-۱- اثرات اقلیم بر خصوصیات مورفولوژی علف­های هرز…………………………………….. ۱۵

۲-۴-۲- اثرات اقلیم بر چرخه زندگی علف­های هرز………………………………………………….. ۲۱

۲-۴-۳- اثرات اقلیم بر مسیرهای فتوسنتزی علف­های هرز………………………………………….. ۲۲

۲-۴-۴- اثرات اقلیم بر پراکنش علف­های هرز…………………………………………………………. ۲۴

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- منطقه آزمایش……………………………………………………………………………………………………… ۲۸

۳-۲- گزارش کوادرات­ها……………………………………………………………………………………………….. ۳۰

۳-۳- اختصاص صفات…………………………………………………………………………………………………. ۳۱

۳-۴- داده های اقلیمی…………………………………………………………………………………………………… ۳۱

۳-۵- تجزیه آماری صفات و اقلیم……………………………………………………………………………………. ۳۳

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

۴-۱- تعیین مهمترین پارامترهای اقلیمی جهت تفسیر نتایج…………………………………………………….. ۳۷

۴-۲- بررسی رابطه پارامترهای اقلیمی و پراکندگی علف هرز………………………………………………….. ۴۰

۴-۲-۱- منطقه نکا ……………………………………………………………………………………. ۴۰

۴-۲-۲- منطقه گلوگاه………………………………………………………………………………… ۴۳

۴-۲-۳- منطقه شرقی آزمایش………………………………………………………………………. ۴۴

۴-۲-۴- منطقه غربی آزمایش……………………………………………………………………….. ۴۵

۴-۳- رابطه صفات گیاهی با تغییرات اقلیمی……………………………………………………………………….. ۴۶

۴-۳-۱- چرخه زندگی………………………………………………………………………………… ۴۶

۴-۳-۲- مسیر فتوسنتزی………………………………………………………………………………. ۴۸

۴-۳-۳- اندازه برگ و طول دمبرگ……………………………………………………………………… ۵۰

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- نتایج…………………………………………………………………………………………………………………. ۵۳

۵-۲- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………….. ۵۳

 

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………. ۵۴