گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود پایان نامه بررسی امکان سنجی صادرات فرش دستباف استان گلستان


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

آذر 14, 1394
546 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی امکان سنجی صادرات فرش دستباف استان گلستان


دانلود پایان نامه بررسی امکان سنجی صادرات فرش دستباف استان گلستان

تعدا صفحات ۲۰۸ صفحه

قیمت ۶۰۰۰۰ هزارتومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید


چکیده:

پژوهش پیش رو، که به منظور “بررسی­امکان سنجی صادرات فرش دستباف استان گلستان”، طراحی و اجراء شده است،جامعه آماری شامل ۳۰۶۵ نفر از دست اندرکاران صنعت فرش دستباف استان گلستان شامل پنج گروه صاحبنظران و کارشناسان، صادرکنندگان، واردکنندگان، فروشندگان و بافندگان بوده که با استفاده از دو روش سرشماری کل و نمونه گیری تصادفی ساده با استفاده از جدول مورگان تعداد ۴۰۶ نفر بعنوان حجم نمونه لحاظ و مورد بررسی قرار گرفته اند.

دراین پژوهش پس ازمرور ادبیات موضوع، مدلی شامل چهار متغیر کیفی نوآوری، روابط بین بنگاه ها، تخصص گرایی و نقش نقش آفرینان و یک متغیر کمی تمرکز جغرافیایی ارائه شد. پایایی پرسشنامه ی مورد استفاده بر اساس شاخص آلفای کرونباخ (Alpha=0.787) و روایی آن بر اساس شاخص نیکویی برازش (GFI=0.97) تایید شد. آزمون دوجمله ای وجود چهار متغیر کیفی نوآوری، روابط بین بنگاه ها، تخصص گرایی و نقش نقش آفرینان را تایید کرد و میزان تمرکز جغرافیایی نیز ۱٫۰۳ مشخص گردید.

همچنین نتایج تجزیه و تحلیل فرضیه ها گواه بر این است که؛ رابطه­ای بین شاخص جغرافیایی بر تمرکز خوشه بخشی فرش دستباف وجود دارد. همچنین چالش ها و فرصت های مشترک تاثیری بر خوشه سازی فرش دستباف ندارد. شاخص های تمرکز جغرافیایی بر خوشه سازی واحد کسب و کار فرش دستباف تاثیر گذار است و شاخص عامل نوآوری بر خوشه سازی واحد کسب و کار فرش دستباف تاثیر گذار است. همچنین تعداد بازیگران بر خوشه سازی واحد کسب و کار فرش دستباف تاثیرگذار است. عامل تخصص­گرایی نیز بر خوشه­سازی واحدکسب ­وکار فرش­دستباف تاثیرگذار است و نقش عامل رقابت و همکاری بر خوشه سازی واحد کسب و کار فرش دستباف تاثیرگذار می باشد. در پایان نتیجه گیری شده است که در سطح استان گلستان امکان تشکیل خوشۀ فرش دستباف با امکان بالا وجود دارد.

فهرست مطالب

عنوان
صفحه
فصل اول: کلیات و طرح تحقیق
۱
مقدمه
۲
۱-۱ بیان مسأله
۳
۱-۲ چارچوب نظری
۴
۱-۳ اهداف پژوهش
۸
۱-۴ سوالات پژوهش
۹
۱-۵ قلمرو پژوهش
۹
تعاریف مفهومی
۱۰
۱-۶ تعاریف عملیاتی
۱۷
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
۲۰
۲-۱ مقدمه
۲۱
خوشه های کسب و کار
۲۳
تعریف خوشه های کسب و کار
۲۵
محورهای کلی برنامه صادرات ها
۲۶
فرهنگ سازی و اطلاع رسانی
۲۶
تهیه نقشه کشوری خوشه های صنعتی
۲۷
الگوسازی
۲۷
بسترسازی قانونی
۲۸
توسعه نهادها
۲۹
عدم شناخت از بازارهای هدف
۲۹
دسته بندی ها و طبقه بندی های خوشه های صنعتی
۴۰
تفاوت بین خوشه خودجوش و خوشه ایجادی
۴۱
اهمیت و تاثیر بزرگی و کوچکی خوشه بر موقعیت آن
۴۱
تاریخچه شکل گیری خوشه های کسب و کار
۴۲
اهداف خوشه های کسب وکار
۴۷
انواع خوشه های کسب و کار
۵۱
خوشه های بقایی
۵۱
خوشه های پیشرفته تر و متمایز تر تولید انبوه
۵۲
خوشه های متشکل از شرکت های بین المللی
۵۳
ماهیت اجتماعی خوشه های کسب و کار
۵۴
ذینفعان خوشه
۵۵
مزایای خوشه های کسب و کار
۵۶
چرخه عمر خوشه
۶۲
مفهوم پیوند در خوشه های کسب و کار
۶۳
عناصر تشکیل دهنده خوشه های کسب وکار
۶۴
عوامل موفقیت در خوشه ها
۶۶
مدل مفهومی
۷۵
۱ – عامل روابط بین بنگاهها
۷۷
رقابت پذیری در خوشه ها
۷۷
چرا خوشه ها برای رقابت حیاتی هستند
۸۱
۲ – عامل تمرکز جغرافیایی
۸۴
۳ – عامل نقش آفرینان خوشه
۸۵
۴ – عامل تخصص گرایی
۸۷
۵ – عامل نوآوری
۹۰
محدودیت های ادبیات تبیین خوشه های کسب و کار
۹۳
۲-۲ پیشینه تجربی
۹۳
مقدمه
۹۳
تحقیقات خارجی
۹۴
مطالعات داخل کشور
۹۹
۲-۳ ویژگی های جغرافیایی و مختصات محیطی استان گلستان
۱۰۰
۲-۳-۱ موقعیت ووسعت
۱۰۰
۲-۳-۲ جمعیت
۱۰۰
۲-۳-۳ فرش دستباف ترکمن از دیدگاه محققان ، مورخان و سیاحان
۱۰۱
۲-۳-۴ وجه تمایز فرش ترکمن با فرش دستباف سایر نقاط ایران
۱۰۶
۲-۳-۵ استراتژی توسعه تجارت
۱۰۸
فصل سوم:  روش شناسی تحقیق
۱۱۹
۳-۱ مقدمه
۱۲۰
۳-۲ فرایند پژوهش
۱۲۰
۳-۳ روش تحقیق
۱۲۲
۳-۴ جامعه آماری
۱۲۲
۳-۵ نمونه آماری
۱۲۳
۳-۶ اعتبار قابلیت اعتماد یا روایی و پایایی
۱۲۴
۳-۷ ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات
۱۲۵
۳-۸ روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات
۱۲۶
۳-۹ قلمرو تحقیق
۱۲۶
۳-۱۰ محدودیت های تحقیق
۱۲۶
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۱۲۷
۴-۱ مقدمه
۱۲۸
۴-۲ آزمون فرضیه قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار اندازه گیری ( پرسشنامه )
۱۳۴
۴-۳ الگوهای تبیین کننده روابط عوامل موثر بر امکان سنجی صادرات فرش دستباف استان گلستان بر اساس مدل تحلیل عاملی
۱۳۶
۴-۴ آزمون فرید من
۱۴۹
نتیجه آزمون
۱۵۰
فصل پنجم:نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
۱۵۱
۵-۱ مقدمه
۱۵۲
۵-۲ مروری مختصر بر هدف ، مساله و چگونگی کار
۱۵۲
۵-۳ یافته ها
۱۵۳
۵-۴ بحث
۱۵۳
۵-۵ نتیجه گیری
۱۵۸
۵-۶ پیشنهادات
۱۵۹
۵-۷ پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده
۱۶۰
محدودیت های پژوهش
۱۶۱
منابع

۱۶۲

دانلود پایان نامه بررسی امکان سنجی صادرات فرش دستباف استان گلستان

تعدا صفحات ۲۰۸ صفحه

قیمت ۶۰۰۰۰ هزارتومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنیدموضوعات :
پایان نامه

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *