تعداد صفحات ۶۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اینکه آیا رابطه مراحل رشدی چند علف هرز یکساله با یک گیاه زراعی می‌تواند شاخصی جهت تعیین زمان سبز شدن علف‌های هرز باشد، صورت گرفت. سه گونه علف هرز برگ پهن یکساله در فواصل زمانی متوالی در دو سال زراعی ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ در مزرعه سویای دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر کاشته شدند. سبز شدن گیاهچه‌های علف‌های هرز تاج خروس، سلمه و گاوپنبه در فلاش‌های جوانه‌زنی مختلفی صورت گرفت. تعداد برگ‌های سویا و علف‌های هرز مربوطه به فواصل سه روزه تا ظهور سومین برگ سه برگچه‌ای گیاه زراعی شمارش شدند. برای تمامی گونه‌های علف هرز مورد آزمایش، تجزیه دسته‌ای داده‌ها نشان داد که رابطه قوی بین مراحل رشدی سویا و تعداد برگ‌های مورد انتظار برای هر فلاش جوانه‌زنی وجود دارد. برای مثال تا پیدایش سومین برگ سه برگ‌چه‌ای مورد انتظار برای هر فلاش جوانه‌زنی وجود دارد. برای مثال تا پیدایش سومین برگ سه برگ‌چه‌ای سویا علف‌های هرزی که با گیاه‌چه‌های سویا سبز کردند (VE) دارای ۶ برگ، در حالی که علف‌های هرزی که در فلاش‌های V1، V2 و V3 قرار داشتند، به ترتیب در حدود ۵، ۲و ۱ برگ دارا بودند. مهم‌ترین فاکتور برای بیان علت تغییرات بین مراحل رشدی گیاه زراعی و علف‌های هرز در این آزمایش زمان سبز شدن گیاه‌چه‌های علف‌های هرز شناخته شد. رابطه بین گیاه زراعی و علف‌های هرز از نظر فنولوژیک به دو طریق در مدیریت‌های زراعی به ما کمک می‌کند:

اول) زمان نسبی سبز شدن گیاه‌چه علف‌های هرز ضرورت کنترل آنها را مشخص کرده و

دوم) در کدام مرحله از رشد گیاه زراعی، دیده‌بانی فلاش‌های سبز شدن علف‌های هرز، مهم می‌باشد؟

کلید واژه‌ها: سویا، تاج خروس، سلمه تره، گاوپنبه، فنولوژی


فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

فصل اول:‌ مقدمه و کلیات

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….. ۲

۱-۱- تاریخچه ……………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۲- تحولات سطح زیر کشت سویا در جهان ……………………………………………………… ۴

۱-۳- بررسی روند عملکرد سویا در جهان و ایران …………………………………………………. ۵

۱-۴- تحولات تولید سویا در ایران …………………………………………………………………….. ۵

۱-۵- گیاه‌شناسی…………………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۶- خصوصیات ژنتیکی…………………………………………………………………………………. ۸

۱-۷- اهمیت  اقتصادی …………………………………………………………………………………… ۹

۱-۸- مبدأ، تکامل و پراکندگی …………………………………………………………………………… ۹

۱-۹- اهمیت و اهداف تحقیق …………………………………………………………………………… ۱۰

۱-۱۰- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………. ۱۱

فصل دوم: بررسی منابع

۲-۱- عکس‌العمل سویا به طول روز، نور و درجه حرارت ……………………………………….. ۱۳

۲-۲- روابط گیاه سویا و آب و هوا ……………………………………………………………………. ۱۴

۲-۳- مراحل رشد رویشی و زایشی سویا …………………………………………………………….. ۱۵

۲-۴- خصوصیات علف‌های هرز ……………………………………………………………………….. ۱۶

۲-۴-۱- تیره تاج خروس (Amaranthaceae ) ………………………………………………… 16

۲-۴-۱-۱- خصوصیات علف هرز تاج خروس ریشه قرمز ………………………………………. ۱۷

۲-۴-۲- تیره پنیرک (ختمی) Malvaceae …………………………………………………………. 17

۲-۴-۲-۱- خصوصیات علف هرز گاوپنبه – دیو کنف ……………………………………………. ۱۸

۲-۴-۳- تیره اسفناج (سلمک) Cheonpoiaceae ……………………………………………….. 19

۲-۴-۳-۱- خصوصیات علف هرز سلمه تره …………………………………………………………. ۱۹

۲-۵- ارتباط فنولوژی گیاه زراعی و علف هرز ………………………………………………………. ۲۰

۲-۵-۱- تأثیر زمان سبز شدن و تراکم علف هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد…………………. ۲۱

۲-۵-۲ رابطه زمان کنترل عملکرد هرز و عملکرد و اجزاء عملکرد ……………………………… ۲۵

فصل سوم: مواد و روش‌ها

۳-۱- موقعیت جغرافیایی محل اجرای آزمایش ……………………………………………………… ۲۸

۳-۲- مشخصات اقلیمی محل اجرای آزمایش ……………………………………………………….. ۲۸

۳-۳- مشخصات خاک محل اجرای آزمایش …………………………………………………………. ۲۹

۳-۴- مشخصات طرح آزمایشی ………………………………………………………………………… ۲۹

۳-۵- عملیات آماده‌سازی زمین …………………………………………………………………………. ۲۹

۳-۷- عملیات زراعی ……………………………………………………………………………………… ۳۱

۳-۸- اندازه‌گیری صفات فنولوژیک ……………………………………………………………………. ۳۱

۳-۹- تجزیه آماری داده‌ها ………………………………………………………………………………… ۳۱

فصل چهارم: نتایج و بحث

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۵-۱- نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………………. ۴۱

۵-۲- پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………. ۴۱

منابع……………………………………………………………………………………………………………. ۴۲