تعداد صفحات ۷۱ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

به منظور بررسی اثرنحوه آماده سازی زمین و کود نیتروژن بر عملکرد دانه و اجزا عملکرد دانه گندم پاییزه لاین N 8019  آزمایشی به صورت اسپلیت بلوک در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار و در منطقه قراخیل قائم شهر استان مازندران با ارتفاع ۷/۱۴ متر از سطح دریا در سال زراعی ۹۱ -۱۳۹۰ اجرا شد. چهار سطح میزان نیتروژن به صورت تقسیط و در مراحل قبل از کاشت، پنجه زنی، ساقه رفتن، سنبله دهی به ترتیب به میزان های (N0=بدون مصرف نیتروژن،N1=مصرف معمول کود نیتروژن به میزان ۷۵ کیلوگرم در هکتار،N2=150 کیلوگرم در هکتار و N3=225  کیلوگرم در هکتار) و همچنین سه سطح آماده سازی زمین به روش No tillage ، شخم ودیسک، و دیسک به صورت تصادفی به عنوان فاکتورهای مورد آزمایش، در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که کمترین وزن خشک به میزان ۳۵/۷ تن در هکتار در تیمار بدون مصرف کودبه دست آمدو تفاوت معنی داری با بقیه تیمارهای کودی داشت . مصرف  ۷۵، ۱۵۰ و ۲۲۵ کیلوگرم نیتروژن به ترتیب با عملکردهای ۱۹/۸ ، ۹۱/۷ و۹۲/۷   تن در هکتار تفاوت معنی داری در سطح پنج در صد با هم نداشتند.عملکرددانه تحت تاثیر مصرف کود قرار گرفت.کمترین مقدار عملکرد ازتیمار بدون مصرف کود به میزان ۳۰۱۹ کیلوگرم در هکتار بدست آمدو تفاوت معنی داری با بقیه تیمارهای کودی داشت. مصرف  ۷۵، ۱۵۰ و ۲۲۵ کیلوگرم نیتروژن با تولید دانه به ترتیب ۳۹۴۵، ۳۵۵۵ و۳۸۸۳کیلوگرم دانه تفاوت معنی داری درسطح پنج درصد با هم نداشتند. تیمارهی خاک ورزی در کلیه صفات تفاوت معنی داری با هم نداشتند.ازنتایج بدست آمده میتوان تیمار ۷۵ کیلودر هکتار نیتروژن و آماده سازی زمین به روش بدون خاک ورزی( No tillage) را توصیه نمود.

کلمات کلیدی: گندم ، سطوح نیتروژن ، روش آماده سازی زمین، عملکرد.

 

عنوان                                              فهرست مطالب                                                      صفحه

چکیده ۱

 

فصل اول – کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه. ۲

۱ -۲ – تاریخچه گندم ۴

۱ – ۳ – اهمیت اقتصادی و تغذیهای.. ۴

۱ -۴ – گیاه شناسی.. ۵

۱-۴-۱- ریشه. ۵

۱ – ۴ – ۲ – ساقه. ۵

۱ – ۴ – ۳ – برگ… ۶

۱– ۴-۴ – گل و گل آذین.. ۶

۱ – ۴ – ۵ – دانه. ۶

۱ – ۴ – ۶ – اندام‌های تولید مثلی.. ۷

۱-۵- گونه‌های گندم ۷

۱-۵-۱- رده بندی بر اساس نام ۷

۱-۵-۲- رده بندی ژنتیکی.. ۷

۱-۵-۳- رده بندی بر اساس نیاز رطوبتی.. ۷

۱-۵-۴- رده بندی بتانیکی (طبقه بندی vavilof) 7

۱-۵-۵- رده بندی زراعی: ۷

۱-۵-۶- رده بندی بر اساس تراکم سنبله. ۸

۱-۵-۷- رده بندی بر اساس طول ریشک… ۸

۱ – ۶ – شرایط آب و هوا، خاک و کشت گندم ۸

۱ – ۶ – ۱ – محدوده رشد گندم ۸

۱ – ۶ – ۲ – شرایط خاک.. ۹

۱ – ۶ – ۳ – کاشت… ۹

۱ – ۷ – مراحل مختلف رشد و نمو گندم ۱۰

۱ – ۷ – ۱ – جوانه زدن. ۱۰

۱ – ۷ – ۲ – مرحله پنجه زدن. ۱۱

عوامل مؤثر در پنجه زدن گندم عبارت اند: ۱۲

۱ – ۷ – ۳ – مرحله ساقه رفتن.. ۱۲

۱ – ۷ – ۴ – مرحله غلاف رفتن.. ۱۳

۱ – ۷ – ۵ – مرحله سنبله رفتن.. ۱۳

۱ – ۷ – ۶ – مرحله گل دادن. ۱۳

۱ – ۷ – ۷ – مرحله رسیدن دانه. ۱۳

۱ – ۷ – ۸ – مرحله سخت شدن دانه. ۱۴

۱ – ۷ – ۹ – مرحله رسیدن کامل.. ۱۴

۱ – ۸ – تهیه زمین گندم ۱۴

۱ – ۹ – شرایط اقلیمی.. ۱۵

۱ – ۹ – ۱ – نور. ۱۵

۱ – ۹ – ۲ – درجه حرارت… ۱۶

۱ – ۹ – ۳ – رطوبت… ۱۶

۱ – ۱۰ – نقش تغذیه گیاهی در زراعت گندم ۱۶

۱ – ۱۰–۱- نیاز و نحوه مصرف نیتروژن گندم ۱۷

۱ – ۱۱ –  سطح زیر کشت و مقدار تولید گندم جهان. ۱۷

۱ – ۱۱ – ۱ – سطح زیر کشت و میزان تولید در ایران. ۱۸

۱ – ۱۲-  تاریخ مناسب کاشت… ۱۸

۱ – ۱۳- داشت… ۱۹

۱ – ۱۳ -۱ – مصرف کود‌های شیمیائی.. ۱۹

۱ – ۱۳ – ۲ – مراحل مختلف آبیاری گندم ۱۹

۱ – ۱۴-  برداشت محصول. ۱۹

۱ -۱۵ – بیان مسئله و اهداف تحقیق.. ۲۰

 

 

 

فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- شیوه های مختلف آماده سازی زمین.. ۲۳

۲-۲- تأثیر روش های مختلف خاکورزی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاهان. ۲۵

۲-۳- تأثیر روشهای مختلف خاکورزی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم ۲۸

۲-۴- اهمیت نیتروژن. ۳۲

۲ – ۵- تأثیر نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ۳۴

 

فصل سوم – مواد و روشها

۳-۱ – موقعیت جغرافیایی محل آزمایش… ۴۰

۳ – ۲ – خاک محل آزمایش… ۴۰

۳– ۳ – مشخصه آب و هوایی منطقه قراخیل.. ۴۱

۳ – ۴ – معرفی و مشخصات رقم مورد آزمایش  N8019. 41

۳ – ۵ – روش آزمایش… ۴۲

۳ – ۶ – مراحل اجرای آزمایش… ۴۳

۳ – ۶ – ۱ – تهیه زمین.. ۴۳

۳ – ۶– ۲ – آماده کردن بذر. ۴۳

۳ – ۶ – ۳ – آماده کردن کود مورد نیاز. ۴۳

۳ – ۷ – عملیات کاشت… ۴۳

۳ – ۸ – عملیات وجین.. ۴۴

۳ – ۹ – روش نمونه برداری.. ۴۴

۳ – ۱۰ – صفات مورد مطالعه. ۴۴

۳ – ۱۰ – ۱ – ارتفاع ساقه اصلی (بوته) ۴۵

۳ – ۱۰ – ۲ – قطر ساقه اصلی.. ۴۵

۳ – ۱۰ – ۳ – تعداد میان گره ساقه اصلی.. ۴۵

۳ – ۱۰ – ۴ – طول خوشه. ۴۵

۳ – ۱۰ – ۵ – تعداد ساقه فرعی (تعداد پنجه) ۴۵

۳ – ۱۰ – ۶ – تعداد سنبلچه در هر خوشه. ۴۵

۳ – ۱۰ – ۷ – وزن خوشه. ۴۵

۳ – ۱۰ – ۸ –  وزن هزار دانه. ۴۵

۳ – ۱۰ -۹ – عملکرد دانه. ۴۶

۳ – ۱۰ – ۱۰- عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت… ۴۶

۳ – ۱۱ –  روش تجزیه و تحلیل داده ها ۴۶

 

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱-  صفات فنولوژیک… ۴۸

۴-۱-۱- ارتفاع بوته. ۴۸

۴-۱-۲- قطر ساقه. ۴۸

۴-۱-۳- تعداد میانگره ۵۰

۴-۱-۴- وزن دانه در سنبله. ۵۰

۴-۱-۵- وزن خوشه. ۵۲

۴-۲- صفات عملکردی.. ۵۶

۴-۲-۱- تعداد پنجه. ۵۶

۴-۲-۲- تعداد سنبلچه در هر سنبله. ۵۷

۴-۲-۳- وزن هزار دانه. ۵۷

۴-۲-۴- طول سنبله. ۵۹

۴-۲-۵- عملکرد دانه. ۵۹

۴-۲-۷- عملکرد بیولوژیک… ۶۱

۴-۲-۸- شاخص برداشت… ۶۲

فصل پنجم – بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادات

۱-۵- نتیجه گیری.. ۶۸

۲-۵- پیشنهادات… ۶۹

منابع  ۷۱