تعداد صفحات ۱۲۷ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده:

در دو دهه اخیر، عملکرد سازمانی به یکی از موضوع­های مورد توجه و جذاب تبدیل شده است و این تمایل هم در زمینه­های تحقیقاتی و هم در زمینه­های کاربردی به بروز نوآوری­های بسیاری منجر شده است. سازمان­ها برای اینکه بتوانند در دنیای تجارت و رقابت، حضور مستمر و پایدار داشته باشند باید حول محور علم و دانش فعالیت کنند. در اقتصاد نوین تولید ثروت و رشد اقتصادی عمدتا از دارایی­های نامشهود به ویژه سرمایه فکری سرچشمه می­گیرد. بحث اساسی در این زمینه این است که عملکرد سازمان­ها و به ویژه بانک­ها تنها بر حسب موضوعات مالی ارزیابی و تفسیر نمی­شوند، بلکه عوامل دیگری همچون سرمایه فکری نیز وجود دارند که نه تنها بهبود موضوعات مالی بلکه بقا و جاودانگی غیر مالی سازمان را نیز تضمین می­کند. از این رو هدف اصلی از انجام این پژوهش شناسایی اثر سرمایه­های فکری بر عملکرد سازمانی با تاکید بر نقش میانجی قابلیت یادگیری می­باشد. روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی و علی و معلولی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش ۹۳۶ نفر، شامل کلیه کارشناسان شعب بانک ملت استان مازندران و حجم نمونه با استفاده از جدول گرجسی مورگان برابر با ۲۷۴ می­باشد که افراد بصورت تصادفی ساده انتخاب شده­اند. در این پژوهش برای بدست آوردن پایایی پرسشنامه­های سرمایه فکری و عملکرد سازمانی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که به ترتیب برای پرسشنامه سرمایه فکری ۰٫۸۵ درصد و برای پرسشنامه عملکرد سازمانی۰٫۹۶ درصد و پرسشنامه یادگیری سازمانی۰٫۹۰ به دست آمد که بیانگر ثبات و همسانی درونی پرسشنامه­ها می­باشد. در این تحقیق برای بیان توصیفی داده­ها و تجزیه و تحلیل پرسشنامه از روش آمار توصیفی شامل: فراوانی، میانگین، میانه استفاده شده است. برای بررسی نرمال بودن توزیع­ها، از آزمون کولموگورف- اسمیرنوف، و به منظور بررسی معناداری فرضیه­های پژوهش از آزمون­های همبستگی پیرسون و اسپیرمن به ترتیب برای توزیع­های نرمال و غیرنرمال استفاده شده است. جهت تعیین ضریب همبستگی از آزمون ضریب همبستگی جزئی ، پیرسون و آزمون رگرسیون تک متغیره  و رگرسیون چند متغیره از طریق نرم افزارSPSS در این پژوهش استفاده شده است.

 

کلمات کلیدی: سرمایه­های فکری، عملکرد سازمانی، قابلیت یادگیری سازمانی، بانک ملت

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                        صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………..…..    ۱

فصل اول: کلیات

۱-۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..……... ۳

۱-۲ بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………….۳

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………………

۱-۴ اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..۷

۱-۴-۱ هدف اصلی …………………………………………………………………………………………………………………..۷

۱-۴-۲ اهداف جزئی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….۷

۱-۵ مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………۷

۱-۶ فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………۱۰

۱-۶-۱ فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………………………۱۰

۱-۶-۲ فرضیه های فرعی …………………………………………………………………………………………………………۱۰

۱-۷ متغیر های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..۱۰

۱-۸ تعریف اصطلاحات …………………………………………………………………………………………………………. ۱۰

۱-۸-۱ تعاریف نظری ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۰

۱-۸-۲ تعاریف عملیاتی …………………………………………………………………………………………………………..۱۱

۱-۹ قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲

۱-۱۰ ساختار گزارش تحقیق …………………………………………………………………………………………………… ۱۲

فصل دوم : ادبیات موضوع

بخش اول: عملکرد و ارزیابی عملکرد

۲-۱-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴

۲-۱-۲ تعریف عملکرد…………………………………………………………………………………………………………… ۱۴

۲-۱-۳ تعریف ارزیابی……………………………………………………………………………………………………. …۱۶

۲-۱-۴ تعریف ارزیابی عملکرد …………………………………………………………………………………………………..۱۶

۲-۱-۴-۱ مروری بر فنون ارزیابی عملکرد.………………………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۱-۵ مدل های مبتنی بر کیفیت.………………………………………………………………………………………………..۲۰

۲-۱-۶ آشنایی با مدل­های تعالی سازمانی………………………………………………………………………………………۲۰

۲-۱-۶-۱ مدل تعالی عملکرد دمینگ……………………………………………………………………………………………۲۱

۲-۱-۶-۲ مدل تعالی عملکرد مالکوم بالدریچ…………………………………………………………………………………۲۳

۲-۱-۶-۳ مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا EFQM…………………………………………………………………………….24

۲-۱-۶-۳-۱ آشنایی باکلیات مدل……………………………………………………………………………………………….۲۵

۲-۱-۶-۳-۲ مفاهیم بنیادین تعالی……………………………………………………………………………………………….۲۷

 

بخش دوم: مدیریت دانش

۲-۲-۱مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۴

۲-۲-۲ تاریخچه سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………………۳۴

۲-۲-۳ تعریف سرمایه فکری.…………………………………………………………………………………………………… ۳۵

۲-۲-۴ اجزاء سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………………… ۳۶

۲-۲-۵ جایگاه سرمایه فکری در میان جنبش‌های مختلف……………………………………………………………. ۳۹

۲-۲-۶ مدل­ها و روش­های اندازه­گیری سرمایه فکری……………………………………………………………………...۴۱

۲-۲-۷ ارتباط و پیوند میان مدیریت دانش و سرمایه فکری ………………………………………………………………۴۵

۲-۲-۸ انواع رویکردها نسبت به دانش ……………………………………………………………………………………….۴۶

۲-۲-۹ دلایل توجه به اندازه گیری سرمایه فکری……………………………………………………………………………۴۸

۲-۲-۱۰ تعریف یادگیری سازمانی……………………………………………………………………………………………… ۴۹

۲-۲-۱۱ یادگیری سازمانی و عملکرد…………………………………………………………………………………………..۵۴

بخش سوم: آشنایی با بانک ملت

۲-۳-۱ تاریخچه بانک ملت …………………………………………………………………………………………………….. ۵۶

بخش چهارم: پیشینه تحقیق

۲-۴-۱ مروری برتحقیقات انجام شده در داخل کشور……………………………………………………………….. ۵۷

۲-۴-۲ مروری برتحقیقات انجام شده در خارج از کشور……………………………………………………………. ۵۹

۲-۴-۳ جمع بندی پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………. ۶۰

۲-۵ خلاصه فصل ………………………………...……………………………………………………………………………….۶۳

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۵

۳-۲ روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. …۶۵

۳-۳ مدل فرایند تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….         .۶۴

۳-۴ جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………. .۶۶

۳-۵ نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………….. ۶۶

۳-۵-۱ تعیین حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………۶۶

۳-۵-۲ روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………… ۶۶

۳-۶ ابزار جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………… ۶۶

۳-۷ ویژگیهای فنی و ابزاری اندازه گیری …………………………………………………………………………………….۶۷

۳-۷-۱  روایی …………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۷

۳-۷-۲ پایایی ……………………………………………………………………………………………………………………… ۶۸

۳-۸ روش تجزیه وتحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………….. ۶۸

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………. ۷۰

۴-۲ داده های جمعیت شناختی  نمونه مورد مطالعه…………………………………………………………………… ۷۰

۴-۲-۱ مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر مدرک تحصیلی……………………………………………. ۷۰

۴-۲-۲ مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر جنسیت…………………………………………………. …..۷۱

۴-۲-۳ مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر سابقه خدمت……………………………………………….. ۷۲

۴-۲-۴ مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیرسن…………………………………………………………….. ۷۲

۴-۳ داده های توصیفی مربوط به شاخص های پرسشنامه ………………………………………………………………. ۷۳

۴-۳-۱ ارزیابی سرمایه فکری …………………………………………………………………………………………………….۷۴

۴-۳-۲- ارزیابی عملکرد کارکنان ………………………………………………………………………………………………..۷۴

۴-۳-۳ قابلیت یادگیری سازمانی…………………………………………………………………………………………………۷۴

۴-۴ تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………………………۷۵

۴-۴-۱ آزمون فرض قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار اندازه‏گیری(پرسشنامه) …………………………………………….۷۵

۴-۴-۲ آزمون فریدمن ………………………………………………………………………………………………………. ۷۶

۴-۴-۳ آزمون سنجش نرمالیته بودن داده ها (کلموگروف –اسمیرنف)……………………………………………. ۷۹

۴-۵ تحلیل فرض های پژوهشی …………………………………………………………………………………………….. ۸۰

۴-۵-۱ آزمون ضریب همبستگی پیرسون ………………………………………………………………………………….. ۸۰

۴-۵-۱-۱ فرضیه فرعی اول …………………………………………………………………………………………………… ۸۰

۴-۵-۱-۲ فرضیه فرعی دوم …………………………………………………………………………………………………….۸۳

۴-۵-۱-۳ فرضیه فرعی سوم ………………………………………………………………………………………………….. ۸۵

۴-۵-۲ برازش مدل رگرسیون تک متغیره ………………………………………………………………………………….. ۸۶

۴-۵-۳ آزمون ضریب همبستگی جزئی …………………………………………………………………………………….. ۸۷

۴-۵-۳-۱ فرضیه اصلی تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. ۸۸

۴-۵-۴ برازش مدل رگرسیون چند متغیره………………………………………………………………………………….. ۸۹٫

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۲

۵-۲ خلاصه ای از تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. ۹۲

۵-۳ نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۳

۵-۴ مقایسه نتایج با سایر تحقیقات ………………………………………………………………………………………….. ۹۵

۵-۵ محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………………………………… ۹۶

۵-۶ پیشنهادات مبتنی بر یافته های تحقیق …………………………………………………………………………………. ۹۷

۵-۷ پیشنهادات به محققین آینده ……………………………………………………………………………………………… ۹۷

 

منابع و ماخذ:

فهرست منابع فارسی………………………………………………………………………………….. ۱۰۰

فهرست منابع لاتین …………………………………………………………………………………. ..۱۰۴

 

پیوست ………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۷

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………..... ۱۲۶

جلد لاتین …………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۷