تعداد صفحات ۵۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

 

چکیده:

به منظور بررسی اثر تزریق هورمون اکسی­توسین به همراه دوزهای مختلف هورمون eCG بر درصد فحلی، آبستنی، بره­زایی و دوقلوزایی گوسفند ، ۱۲۰ راس میش سه تا چهار ساله از نژاد زندی با میانگین وزنی ۵/۲±۵۰ کیلوگرم مورد آزمایش قرار گرفتند. میش­ها برای ۱۲ روز سیدرگذاری شدند.گروه اول به عنوان شاهد در نظر گرفته شد و به گروه­های دوم، سوم و چهارم به ترتیب ۳۰۰، ۴۰۰ و ۵۰۰ واحد هورمون eCG به عضله ران تزریق شد. قبل از تلقیح هر یک از گروه­ها به دو زیرگروه مساوی (۱۵=n) تقسیم شده و به یکی از زیرگروه­ها ۱۰۰ واحد اکسی­توسین به­صورت درونعضلانی تزریق شد و به زیرگروه بعدی اکسی­توسین تزریق نگردید. منی با استفاده از واژن مصنوعی از قوچ­های نژاد زندی گرفته شد و سپس با استفاده از شیر کم‌چرب به نسبت ۱ به ۱ رقیق شد. بروز فحلی با توجه به میزان تراوشات واژنی و میش­هایی که در زمان تلقیح مصنوعی دارای تراوشات واژنی زیادی بودند به عنوان میش فحل در نظر گرفته می­شدند.تشخیص آبستنی با آزمایش اولتراسونوگرافی در روز۵۰ پس از تلقیح انجام شد. میزان نفوذ پیپت در میش­های دریافت کننده اکسی­توسین نسبت به میش­هایی که اکسی­توسین را دریافت نکرده بودند، بیشتر بود و اکسی­توسین سبب باز شدن سرویکس در میش­های دریافت کننده اکسی­توسین شد (۰۵/۰P<). اثر eCGبر درصد بروز فحلی معنی دار بوده است   (۰۵/۰P<)، ولی اثر هورمون اکسی­توسین بر بروز فحلی معنی­دار نبود (۰۵/۰P>).اثر eCG بر درصد آبستنی معنی دار بوده است (۰۵/۰P<).اثر eCG بر درصد زایش معنی دار بوده است  (۰۵/۰P<). اثر eCG بر درصد آبستنی معنی دار بوده است (۰۵/۰P<). اثر eCG اکسی­توسین بر درصد دوقلوزایی معنی دار نبوده است (۰۵/۰<P).نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که در میش­های نژاد زندی همزمانی فحلی شده با سیدر در فصل تولیدمثلی، استفاده از هورمون eCG سبب بهبود پارامترهای تولیدمثلی می­شود و همچنین استفاده از هورمون اکسی­توسین به ­همراه eCG سبب بهبود بیشتر این پارامترها می­گردد.

 

کلمات کلیدی:

هورمون اکسی توسین ، eCG ، میش زندی ، درصد فحلی، آبستنی، بره­زایی ، دوقلوزایی

 

 

فهرست مطالب

صفحه عنوان:
۲ ۱-۱مقدمه
۳ ۱-۲روشهای افزایش بازده تولید مثل در گوسفند
۴ ۱-۳ همزمان سازی فحلی
۴ ۱-۴ بهره وران طرح
۵ ۱-۵ تعریف اصطلاحات، واژه ها و متغیرها:
۶ ۲-۱ شناسایی قدمت گوسفند
۶ ۲-۲ اهمیت اقتصادی پرورش گوسفند
۶ ۲-۳ تولید مثل در گوسفند
۸ ۲-۳-۱ تشریح و فیزیولوژی دستگا تناسلی میش
۸ ۲-۳-۲ تخمدانها
۸ ۲-۳-۳ لوله های رحمی
۹ ۲-۳-۴رحم
۹ ۲-۳-۵ مهبل
۹ ۲-۳-۶ بخش خارجی دستگاه تناسلی (فرج)
۱۰ ۲-۴ رفتار جنسی میش
۱۰ ۲-۴-۱ پذیرش جنس مخالف
۱۰ ۲-۴-۲ نقش ترشحات هورمونی
۱۰ ۲-۴-۳ نقش وضعیت اجتماعی
۱۱ ۲-۴-۴ مراحل رفتار جنسی
۱۱ ۲-۴-۵ چرخه فحلی
۱۲ ۲-۴-۶ جفتگیری
۱۲ ۲-۴-۷ لقاح
۱۲ ۲-۴-۸ آبستنی
۱۳ ۲-۴-۹ زایمان
۱۳ ۲-۴-۱۰ هورمونهای موثر در تولید مثل حیوان ماده
۱۴ ۲-۵ کنترل فحلی
۱۴ ۲-۵-۱  اساس هورمونی فحلی
۱۴ ۲-۵-۲ شدت و مدت زمان فحلی
۱۵ ۲-۵-۳  تشخیص فحلی
۱۵ ۲-۵-۴ عوامل موثر بر بروز فحلی
۱۵ ۲-۵-۴-۱ فصل و تغییر طول روز
۱۶ ۲-۵-۴-۲ حضور جنس مخالف
۱۶ ۲-۵-۴-۳ تاثیر تغذیه
۱۶ ۲-۶ استفاده از روشهای بیوتکنولوژی کنترل تولید مثل
۱۶ ۲-۶-۱ سیکل جنسی
۱۷ ۲-۶-۲ فاز فولیکولار
۱۷ ۲-۶-۳ فاز لوتئال
۱۸ ۲-۶-۴ القاء و همزمان سازی فحلی
۱۸ ۲-۷ دستگاه تولید مثل گوسفند
۱۹ ۲-۸ هورمونهای اولیه موثر در تولید مثل
۱۹ ۲-۸-۱ هورمون های آزاد کننده گنادروتروپین
۱۹ ۲-۸-۲ گونادوتروپین ها
۲۰ ۲-۸-۳ هورمون FSH
۲۰ LH 2-8-4 هورمون
۲۱ ۲-۸-۵ هورمونهای مترشحه از تخمدان
۲۱ ۲-۸-۶ استروژن (E2)
۲۲ ۲-۸-۷ پروژسترون (P4)
۲۳ ۲-۹ هورمون مترشحه از رحم
۲۳ ۲-۹-۱ پروستاگلاندین
۲۴ ۲-۹-۲ هورمون گونادوتروپین کوریونیک (eCG)
۲۵ ۲-۱۰ روشهای هم زمانی فحلی و تحریک اوولاسیون در میش
۲۵ ۲-۱۰- ۱ روشهای هم زمانی فحلی با استفاده از هورمون:
۲۵ ۲-۱۰-۱-۱ روشهای استفاده از پروژسترون
۲۵ ۲-۱۰-۱-۲ استفاده از مواد کاشتنی زیر پوست
۲۶ ۲-۱۰-۱-۳ استفاده از اسفنج
۲۶ ۲-۱۰-۱-۴  استفاده از سیدر
۲۶ ۲-۱۰-۲ استفاده از روشهای طبیعی برای تحریک اوولاسیون
۲۶ ۲-۱۰-۲-۱ اثر استفاده از حیوان نر
۲۶ ۲-۱۰-۲-۲ اثر تغذیه ای (فلاشینگ)
۲۷ ۲-۱۱ پیشینه تحقیق
۳۵ ۳-۱ برنامه همزمانی گوسفندان و درمان هورمونی
۳۵ ۳-۲ اندازه­گیری میزان اتساع سرویکس
۳۵ ۳-۳ جمع­آوری منی و رقیق کردن اسپرم
۳۷ ۳-۴ اندازه­گیری میزان بروز فحلی
۳۷ ۳-۵ تلقیح مصنوعی
۳۸ ۳-۶ تشخیص آبستنی
۳۹ ۳-۷ درصد زایش، بره زایی و دوقلوزایی
۳۹ ۳-۸ روش تجزیه وتحلیل و آنالیز آماری
۴۱ ۴-۱ بررسی اثر تزریق اکسی­توسین بر باز شدن سرویکس
۴۲ ۴-۲ تاثیر هورمون­های eCG و اکسی­توسین بر پارامترهای تولیدمثلی
۴۵ ۵-۱ بحث
۴۹ ۵-۲ نتیجه گری
۴۹ ۵-۳ پیشنهادات
۵۱ فهرست منابع