تعداد صفحات ۹۷ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

 

چکیده

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر روی خصوصیات زراعی، اجزای عملکرد، عملکرد دانه و میزان روغن ارقام و لاین های اصلاح شده کلزا، آزمایشی در قالب طرح کرت های خرد شده با سه تکرار بر مبنای طرح بلوک های کامل تصادفی در ایستگاه تحقیقات زراعی بایعکلا در سال زراعی ۹۱-۱۳۹۰ اجراء گردید.تاریخ های مختلف کاشت در چهار سطح (به فواصل ۱۰ روز)، شامل ۲۰/۷/۹۰ ، ۱/۸/۹۰ ، ۱۱/۸/۹۰ و ۲۱/۸/۹۰ به عنوان عامل اصلی و پنج ژنوتیپ شامل ظفر، ساریگل، RG38 ،SL46 و Hyola401  نیز عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. در این بررسی صفات تعداد روز تا شروع گلدهی، تعداد روز تا  خاتمه گلدهی، طول دوره گلدهی ، ارتفاع بوته، تعداد غلاف در ساقه اصلی ، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، طول غلاف، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، درصد و عملکرد روغن مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس صفات نشان داد که ارقام برای تمامی خصوصیات مورد مطالعه اختلاف معنی دار داشتند. اثرتاریخ های مختلف کاشت نیز بر تمامی صفات مورد بررسی به استثناء ارتفاع بوته، طول غلاف و وزن هزاردانه معنی دار گردید. اثر متقابل معنی دار رقم و تاریخ کاشت برای صفات فنولوژیکی، تعداد غلاف در ساقه اصلی، تعداد غلاف در بوته و تعداد دانه در غلاف  نشان دهنده شدت تغییرات متفاوت صفات مزبور در ژنوتیپ های مورد مطالعه در هر یک از تاریخ های کاشت می باشد. به طور کلی با تأخیر در کاشت اغلب صفات از جمله ارتفاع بوته، اجزای عملکرد روند کاهشی داشته است که ماحصل آن کاهش عملکرد دانه در تاریخ های کاشت انتهایی بوده است.  در این راستا میانگین عملکرد ژنوتیپ های مورد بررسی در تاریخ کاشت اول و چهارم به ترتیب برابر۳/۲۶۴۱ و ۶/۱۶۳۸ کیلوگرم در هکتار  بوده است. در بین ژنوتیپ های مورد بررسی ارقام ظفر و Hyola401  به ترتیب با عملکرد دانه ۷/۲۴۰۸ و ۴/۲۳۵۴ کیلوگرم در هکتار در زمره ژنوتیپ های برتر قرار داشتند. همبستگی مثبت و معنی دار عملکرد دانه با صفات روز تا خاتمه گلدهی، طول دوره گلدهی، روز تا رسیدگی ، تعداد غلاف در ساقه اصلی، تعداد غلاف در بوته و تعداد دانه در غلاف نشان داد که در تاریخ کاشت های اولیه روند افزایشی صفات مزبور منجر به افزایش عملکرد دانه گردیده است.

کلمات کلیدی:اجزای عملکرد،  تاریخ کاشت، کلزا، همبستگی و عملکرد دانه.

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

چکیده ۱۰

فصل اول.. ۱۱

کلیات.. ۱۱

۱ – ۱ – اهمیت مسئله. ۱۲

۱ – ۲ –  فرضیات تحقیق: ۱۳

۱ – ۳ –  اهداف تحقیق: ۱۳

فصل دوم. ۱۴

بررسی منابع.. ۱۴

۲-۱- مبداء کلزا ۱۵

۲-۲-تاریخچه کشت کلزا در جهان. ۱۶

۲-۳- تاریخچه کشت کلزا در ایران ………………………………………………………………………………………….. ۱۷

۴-۲- اهمیت و جایگاه کلزا در جهان. ۱۸

۲-۵- اهمیت و جایگاه کلزا در ایران. ۱۹

۲-۶- مزایای جانبی کشت کلزا ۱۹

۲-۷-تقسیم بندی کلزا……………………………………………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۸- تأثیر عوامل اکولوژیکی بر زراعت کلزا ۲۲

۲-۸-۱- خاک.. ۲۲

۲-۸-۲- دما ۲۳

۲-۸-۳- مقاومت به سرما ۲۳

۲-۸-۴- گرما ۲۴

۲-۸-۵- رطوبت.. ۲۴

۲-۸-۶- نور. ۲۵

۲-۸-۷- باد. ۲۵

۲-۹- سازگاری.. ۲۵

۲-۱۰- عوامل موثر در انتخاب تاریخ کاشت.. ۲۶

۲-۱۰-۱- درجه حرارت.. ۲۶

۲-۱۰-۲- طول روز. ۲۷

۲-۱۰-۳- رطوبت.. ۲۷

۲-۱۰-۴- تطابق مراحل رشد با عوامل محیطی.. ۲۸

–  ۱۱-۲  اثر تاریخ کاشت و رقم بر روی خصوصیات فنولوژی  ………………………………………………………………………………………   ۲۸

۲-۱۲- اثر تاریخ کاشت و رقم بر روی خصوصیات مرفولوژیکی و اجزاء عملکرد. ۳۲

۲-۱۳- اثر تاریخ کاشت بر روی میزان روغن و عملکرد روغن.. ۳۷

فصل سوم. ۴۰

مواد و روش ها. ۴۰

۳-۱- زمان و موقعیت جغرافیایی مکان اجرای طرح…………………………………………………………………………………………………..۴۱

۳ – ۲ –  مشخصات خاک محل اجرای آزمایش… ۴۲

۳ – ۳ –  مشخصات آزمایش… ۴۲

۳ – ۳ – ۱ –  طرح آزمایشی.. ۴۲

۳-۴- عملیات آماده سازی زمین و کاشت و داشت.. ۴۳

۳-۵- برداشت.. ۴۳

۳-۶- مشخصات ارقام مورد آزمایش… ۴۳

۳-۶-۱- ظفر. ۴۳

۳-۶-۲- ساریگل.. ۴۴

۳-۶-۳- لاین RG38. 44

۳-۶-۴- لاین SL46. 44

۳-۶-۵- هیبرید Hayola 401. 44

۳-۷- نحوه ارزیابی صفات: ۴۴

۳-۷-۱- شروع گلدهی: ۴۴

۳-۷-۲-خاتمه گلدهی: ۴۴

۳-۷-۳-طول دوره گلدهی: ۴۴

۳-۷-۴-زمان رسیدن: ۴۵

۳-۷-۵-ارتفاع گیاه ۴۵

۳-۷-۶- تعداد غلاف در ساقه اصلی.. ۴۵

۳-۷-۷- تعداد غلاف در بوته. ۴۵

۳-۷-۸- طول غلاف.. ۴۵

۳-۷-۹- تعداد دانه در غلاف.. ۴۵

۳-۷-۱۰- وزن هزار دانه. ۴۵

۳-۷-۱۱- عملکرد دانه. ۴۶

۳-۷-۱۲- درصد روغن.. ۴۶

۳-۷-۱۳- عملکرد روغن.. ۴۶

۳-۸- محاسبات آماری و نرم افزارهای مورد استفاده ۴۶

فصل چهارم. ۴۷

نتایج و بحث.. ۴۷

۴– ۱ – تعداد روز تا شروع گلدهی.. ۴۹

۴– ۱ – ۱- اثر تاریخ کاشت بر تعداد روز تا شروع گلدهی.. ۴۹

۴ – ۱- ۲ – اثر رقم بر تعداد روز تا شروع گلدهی.. ۵۰

۴– ۱ –۳ – اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر تعداد روز تا شروع گلدهی.. ۵۰

۴–۲- تعداد روز تا خاتمه گلدهی.. ۵۱

۴– ۲ –۱ – اثر تاریخ کاشت بر تعداد روز تا خاتمه گلدهی.. ۵۱

۴ –۲ – ۲ – اثر رقم بر تعداد روز تا خاتمه گلدهی.. ۵۲

۴ –۲ – ۳ – اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر تعداد روز تا خاتمه گلدهی.. ۵۲

۴ – ۳ – طول دوره گلدهی.. ۵۴

۴  – ۳ – ۱ – اثر تاریخ کاشت بر طول دوره گلدهی.. ۵۴

۴ -۳ – ۲ – اثر رقم بر طول دوره گلدهی.. ۵۴

۴ -۳ – ۳ – اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر طول دوره گلدهی.. ۵۵

۴- ۴- تعداد روز تا رسیدگی.. ۵۶

۴-۴-۱- اثر تاریخ کاشت بر تعداد روز تا رسیدگی.. ۵۶

۴-۴-۲- اثر رقم بر تعداد روز تا رسیدگی.. ۵۶

۴-۴-۳-اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر تعداد روز تا رسیدگی ………………………………………………………………………………۵۶

۴-۵- ارتفاع بوته. ۵۷

۴-۵-۱- اثر تاریخ کاشت بر ارتفاع بوته. ۵۷

۴ – ۵ – ۲ – اثر رقم بر ارتفاع بوته. ۵۸

۴- ۵-۳- اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر ارتفاع بوته. ۵۸

۴-۶- تعداد غلاف در ساقه اصلی.. ۶۰

۴-۶-۱- اثر تاریخ کاشت بر تعداد غلاف در ساقه اصلی.. ۶۰

۴-۶-۲- اثر رقم بر تعداد غلاف در ساقه اصلی.. ۶۰

۴-۶-۳-اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر تعداد غلاف در ساقه اصلی.. ۶۰

۴-۷-تعداد غلاف در بوته. ۶۱

۴-۷-۱- اثر تاریخ کاشت بر تعداد غلاف در بوته. ۶۱

۴- ۷ – ۲ – اثر رقم بر تعداد غلاف در بوته. ۶۳

۴-۷-۳- اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر تعداد غلاف در بوته. ۶۳

۴-۸- طول غلاف.. ۶۴

۴-۸-۱-  اثر تاریخ کاشت بر طول غلاف.. ۶۴

۴-۸-۲- اثر رقم بر طول غلاف.. ۶۴

۴-۸-۳- اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر طول غلاف.. ۶۵

۴-۹- تعداد دانه در غلاف.. ۶۶

۴-۹– ۱ – اثر تاریخ کاشت بر تعداد دانه در غلاف.. ۶۶

۴-۹-۲- اثر رقم بر تعداد دانه در غلاف.. ۶۷

۴-۹-۳- اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر تعداد دانه در غلاف.. ۶۷

۴-۱۰-  وزن هزار دانه. ۶۸

۴- ۱۰ – ۱ – اثر تاریخ کاشت بر وزن هزار دانه. ۶۸

۴-۱۰-۲- اثر رقم بر وزن هزار دانه. ۶۹

۴-۱۰-۳- اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر وزن هزار دانه. ۶۹

۴-۱۱- عملکرد دانه. ۷۰

۴-۱۱-۱ – اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه. ۷۰

۴-۱۱-۲- اثر رقم بر عملکرد دانه. ۷۱

۴-۱۱-۳- اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد دانه. ۷۱

۴-۱۲- درصد روغن.. ۷۲

۴- ۱۲ – ۱ – اثر تاریخ کاشت بر درصد روغن.. ۷۲

۴-۱۲-۲- اثر رقم بر درصد روغن.. ۷۳

۴-۱۲-۳- اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر درصد روغن.. ۷۳

۴-۱۳- اثر تاریخ کاشت بر عملکرد روغن.. ۷۴

۴-۱۳-۱- اثر رقم بر عملکرد روغن.. ۷۵

۴-۱۳-۲- اثر تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد روغن.. ۷۵

فصل پنجم. ۷۸

نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۷۸

نتیجه گیری: ۷۹

پیشنهادات: ۸۰

فهرست منابع.. ۸۱

Abstract 97