گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود پایان نامه بررسی اثراستفاده سطوح مختلف زردچوبه در جیره ، بر عملکرد و متابولیت های خونی در جوجه های گوشتی


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

بهمن 10, 1393
851 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی اثراستفاده سطوح مختلف زردچوبه در جیره ، بر عملکرد و متابولیت های خونی در جوجه های گوشتی


دانلود پایان نامه بررسی اثراستفاده سطوح مختلف زردچوبه در جیره ، بر عملکرد و متابولیت های خونی در جوجه های گوشتی

تعداد صفحات ۸۵ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کنید

فهرست مطالب

عنوان        صفحه

چکیده  ——————————————————————۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه —————————————————————۳

۱-۲- مقاومت به انتی بیوتیک ها ————————————————-۴

۱-۲-۱- تعریف مقاومت ——————————————————۴

۱-۲-۲- مصرف بی رویه انتی بیوتیک ها در طیور،سایر حیوانات و خطرات ان برای بهداشت انسان—-۴

۱-۲-۳- مخاطرات ناشی از باقیمانده داروها —————————————–۴

۱-۳-  داروهای با منشأ گیاهی—————————————————۵

۱-۳-۱- تفاوت گیاهان دارویی با داروهای مدرن و  شیمیایی——————————۵

۱-۳-۲- گیاعان دارویی به عنوان محرک رشد در حیوانات——————————-۶

۱-۳-۳- عصاره گیاهی و سیستم ایمنی———————————————۸

۱-۴- بیان مسئله تحقیق——————————————————-۹

۱-۵- اهداف تحقیق———————————————————۱۳

۱-۶- سوالات تحقیق——————————————————–۱۳

۱-۷- فرضیه های تحقیق —————————————————–۱۳

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- سابقه تاریخی گیاهان دارویی ———————————————-۱۵

۲-۲- گیاهان دارویی در ایران ————————————————–۱۶

۲-۳- گیاهان دارویی به عنوان جایگزین آنتی بیوتیک ها ——————————–۱۶

۲-۴- گیاهان دارویی چه گیاهانی هستند؟——————————————۱۶

۲-۴-۱- طبقه بندی  مواد موثره————————————————-۱۶

۲-۴-۱-۱- آلکلوئید ها——————————————————۱۷

۲-۴-۱-۲-  گلیکوزیدها —————————————————–۱۷

۲-۴-۱-۳- اسانس های فرار—————————————————۱۸

۲-۴-۱-۴- مواد تلخ ——————————————————–۱۹

۲-۴-۱-۵- فلاون ها و فلاونوئید ها———————————————-۱۹

۲-۴-۱-۶- ساپونین ها ——————————————————۲۰

۲-۴-۱-۷- موسیلاژ ها ——————————————————۲۰

۲-۴-۱-۸- اسید سیلیسیک—————————————————-۲۱

۲-۴-۱-۹- تانن ها ———————————————————۲۱

۲-۴-۱- ۱۰- ویتامین ها —————————————————–۲۲

۲-۵- سابقه تحقیقات درباره گیاهان  ———————————————۲۳

۲-۶- زرد چوبه ———————————————————–۲۴

فصل سوم- مواد و روش های تحقیق

۳-۱- تهیه و آماده سازی مواد و وسایل لازم—————————————-۳۱

۳-۲- محل، مشخصات وشرایط انجام آزمایش—————————————۳۳

۳-۳- طرح آزمایشی ——————————————————–۳۵

۳-۴- جیره های آزمایشی—————————————————–۳۶

۳-۵- مراحل انجام آزمایش در واحد مرغداری—————————————۳۹

۳-۵-۱- مراحل پیش از آزمایش ————————————————۳۹

۳-۶- واکسیناسیون و مواد تقویتی جوجه ها —————————————-۳۹

۳-۷- نحوه اندازه گیری متغیر ها و انجام تصحیحات لازم ——————————-۴۰

۳-۷-۱- اندازه گیری درصد تلفات———————————————–۴۰

۳-۷-۲- اندازه گیری خوراک مصرفی———————————————۴۰

۳-۷-۳- اندازه گیری افزایش وزن ———————————————–۴۱

۳-۷-۴- اندازه گیری ضریب تبدیل ———————————————-۴۲

۳-۷-۵- اندازه گیری متوسط وزن جوجه ها —————————————-۴۲

۳-۷-۶- اندازه گیری بازده لاشه ————————————————۴۳

۳-۷-۷- اندازه گیری درصد وزن کبد  ——————————————–۴۳

۳-۷-۸- اندازه گیری درصد وزن سینه ——————————————–۴۴

۳-۷-۹- اندازه گیری درصد وزن سنگدا  ——————————————۴۴

۳-۷-۱۰- اندازه گیری درصد وزن پانکراس —————————————-۴۴

۳-۷-۱۱- اندازه گیری درصد وزن پشت——————————————-۴۴

۳-۷-۱۲- اندازه گیری درصد وزن بال ——————————————–۴۴

۳-۷-۱۳- اندازه گیری درصد وزن گردن——————————————-۴۵

۳-۷-۱۴- اندازه گیری درصد وزن طحال ——————————————۴۵

۳-۷-۱۵- اندازه گیری درصد وزن قلب ——————————————-۴۵

۳-۷-۱۶- اندازه گیری درصد وزن روده کور—————————————-۴۵

۳-۷-۱۷- اندازه گیری طول جثه————————————————۴۶

۳-۸- اندازه گیری فراسنجه های خونی——————————————–۴۶

۳-۸-۱- اندازه گیری گلوکز خون ———————————————–۴۶

۳-۸-۲- اندازه گیری کلسترول، تری گلیسرید، HDL, LDL سرم ————————۴۶

۳-۹- اندازه گیری تیوباربیتوئیک اسید (TBA) گوشت———————————۴۷

فصل چهارم- نتایج و بحث

۴-۱-۱- مقایسه درصد تلفات در بین گروه ها—————————————۴۹

۴-۱-۲- مقایسه خوراک مصرفی در بین گروه ها————————————-۴۹

۴-۱-۳- مقایسه افزایش وزن در بین گروه ها—————————————-۴۹

۴-۱-۴- مقایسه ضریب تبدیل در بین گروه ها—————————————۵۰

۴-۱-۵- مقایسه متوسط وزن جوجه ها در بین گروه ها———————————۵۰

۴-۱-۶- بازده لاشه  ——————————————————–۵۳

۴-۱-۷- درصد وزن سینه —————————————————-۵۳

۴-۱-۸- درصد وزن پشت —————————————————-۵۳

۴-۱-۹- درصد وزن ران —————————————————–۵۳

۴-۱-۱۰- درصد وزن بال—————————————————–۵۳

۴-۱-۱۱- درصد وزن گردن —————————————————۵۴

۴-۱-۱۲- طول جثه  ——————————————————–۵۴

۴-۱-۱۳- درصد وزن کبد —————————————————-۵۶

۴-۱-۱۴- درصد وزن طحال  ————————————————–۵۶

۴-۱-۱۵- درصد وزن قلب  —————————————————۵۶

۴-۱-۱۶- درصد وزن روده کور ————————————————۵۶

۴-۱-۱۷- پانکراس ———————————————————۵۶

۴-۱-۱۸- درصد وزن سنگدان ————————————————-۵۷

۴-۱-۱۹- فراسنجه های خونی ————————————————-۵۸

۴-۲- تیوباربیتوئیک اسید (TBA) گوشت—————————————–۶۱

۴-۳- نتیجه گیری———————————————————-۶۲

۴-۴- پیشنهادها ———————————————————–۶۲

منابع و مآخذ- ————————————————————۶۳

چکیده انگلیسی————————————————————۶۷

این تحقیق به منظور ارزیابی اثرات زردچوبه در جیره بر روی عملکرد و متابولیت های خونی جوجه های گوشتی انجام گردید. تعداد ۱۸۰ قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه راس ۳۰۸ به طور تصادفی به ۴ تیمار و سه تکرار (۱۵ پرنده در هر تکرار) تقسیم شدند. تیمارها شامل جیره پایه (شاهد)، جیره پایه به علاوه ۵ گرم در کیلوگرم زردچوبه، جیره پایه به علاوه ۱۰ گرم در کیلوگرم زردچوبه، جیره پایه به علاوه ۱۵ گرم در کیلوگرم زردچوبه بود. کمترین ضریب تبدیل و بیشترین میانگین وزن در کل دوره مربوط به تیمار شاهد و کمترین میانگین وزن و بیشترین ضریب تبدیل غذایی و بیشترین افزایش وزن نیز مربوط به تیمار ۴ (۱۵ گرم در کیلوگرم زردچوبه) بود. علاوه بر این، مکمل کردن جیره با زردچوبه هیچ اثر معنی داری را روی متابولیت های خونی به دنبال نداشته است)۰۵/۰ .(P >همچنین، اثر زردچوبه روی صفات و اجزای داخلی لاشه، به جز روده های کور ، طول جثه و پانکراس نیز معنی دار نشد)۰۵/۰ .(P >بیشترین و کمترین میانگین روده های کور، بترتیب به تیمار های ۱۰ گرم در کیلوگرم زردچوبه و تیمار های ۵ گرم در کیلو گرم اختصاص داشت. بیشترین و کمترین طول جثه به تیمار های شاهد و ۱۵ گرم در کیلوگرم زردچوبه بود )۰۵/۰ .(P > بیشترین و کمترین میانگین پانکراس مربوط به تیمار های ۱۰ گرم در کیلوگرم زردچوبه و ۱۵ گرم در کیلوگرم زردچوبه بود )۰۵/۰ .(P > به طور کلی می توان بیان کرد افزودن زردچوبه به جیره به خصوص در سطح ۱۵ گرم در کیلوگرم ، می تواند اثرات منفی ای را در رابطه با ضریب تبدیل و افزایش وزن روزانه جوجه های گوشتی (که از مهمترین فاکتور های پرورشی محسوب می شوند) به دنبال داشته باشد.
کلمات کلیدی : زردچوبه، عملکرد ، متابولیت های خونی ، جوجه های گوشتی

۱-۱- مقدمه
افزایش و رشد و بهره وری غذایی در طیور گوشتی امروزی و قابلیت تولید در گله های مادر به علت اصلاحات ژنتیکی که هم اکنون نیز در حال انجام است اجرای تحقیقات مداوم پیرامون نیازهای تغذیه ای، را ضروری ساخته است. در این راستا افزودنی های غذایی به عنوان محرک رشد از جایگاه ویژه ای در قسمت تغذیه برخوردار است. افزودنی های مغذی به عنوان عناصری با طبیعت غیر مغذی شناخته شده اند که رشد و سایر اشکال تولیدی را تحریک نموده و یا کارایی استفاده غذایی را بهبود می بخشند و یا ممکن است برای سلامت و اعمال متابولیکی دام مفید باشند. با توجه به گسترش مصرف این افزودنی ها در جیره و افزایش چشمگیر تولیدات جهانی فرآورده های دام و طیور، حجم و میزان دارو و مواد شیمیایی را به عنوان یک آلاینده، محیط زیست را تهدید نموده و سلامتی مصرف کنندگان این قبیل فرآورده ها را به مخاطره می افکند ، برآورده نمود. به لحاظ نقش ارزنده این ترکیبات در افزایش بهره وری در تولیدات دام و طیور ، در اکثر موارد استفاده مکرر از آنها اجتناب ناپذیر است از سوی دیگر عوامل مختلفی از قبیل حمل و نقل از کارخانه جوجه کشی به واحدهای پرورشی، تراکم بالای جمعیت، واکسیناسیون، نوسانات شدید درجه حرارت و سایر عوامل سبب بروز اختلال در تعادل میکروفلور روده ای و تضعیف مکانیسم های دفاعی بدن می گردند. در چنین شرایطی استفاده از افزودنی ها بخصوص آنتی بیوتیک ها مفید بنظر می رسد.
براساس گزارش های موجود افزایش روز افزون ناهنجاری های مادری، وقوع بیماری های مزمن، عدم تاثیر داروهای پادزیست، فزونی پدیده مقاومت میکروبی و صدها عارضه کوچک و بزرگ دیگر که از آنها به عنوان معضل های بهداشتی کنونی جوامع بشری یاد می شود، به مصرف بی رویه همین مواد نسبت داده شده است. به همین جهت استفاده از آن دسته از افزودنی ها که ضمن حفظ ویژگی های مطلوب، فاقد تبعات سوء بهداشتی و زیست محیطی باشند، سال هاست مورد توجه پژوهشگران جهان قرار گرفته است. در میان افزودنی های که مورد توجه محققان بوده ، گیاهان دارویی و فرآورد ه های حاصل از آنها از اهمیت ویژای برخوردارند. گیاهان دارویی به دلیل داشتن ترکیبات پیچیده می توانند همزمان با اهداف مختلفی واکنش بدهند، ضمناً مقاومت به این ترکیبات گزارش نشده است. از مزایای این ترکیبات نسبت به محرک های رشد شمیایی میتوان به بهبود سیستم ایمنی خصوصاً در بیماری های تضعیف کننده سیستم ایمنی اشاره کرد هرچند واکسن ها خواص تحریک ایمنی را دارند، ولی به تنهایی برای حفاظت پرنده در مقابل عوامل بیماری زا کافی نیستند، در ضمن واکسن ها خواص بهبود رشد ندارند. بنابراین استفاده از این ترکیبات در صنعت طیور میتواند مفید باشد. با توجه به تاریخچه و گستردگی گیاهان دارویی در کشور ایران، استفاده از این منبع عظیم خدادادی و طبیعی که فاقد آثار رسوبی می باشد لازم است بیشتر مورد توجه قرار گیرد. امروزه بهره گیری از دانش فن آوری روز در صنعت گیاهان دارویی باعث تنوع تولید این فرآورده شده است و انتظار می رود که تا با تهیه انواع محصولات گیاهی با کاربرد های تخصصی در زمینه های مختلف پزشکی، دامپزشکی و دامپروری، در حذف مواد شیمیایی نامطلوب و کاهش ناهنجاری ها و داشتن طبیعتی سالم، گام های موثری بر داشته شود.

دانلود پایان نامه بررسی اثراستفاده سطوح مختلف زردچوبه در جیره ، بر عملکرد و متابولیت های خونی در جوجه های گوشتی
تعداد صفحات ۸۵ صفحه
قیمت ۲۰۰۰۰ تومان
برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کنیددیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *