تعداد صفحات ۷۶ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده:

این آزمایش در مرکز تحقیقات کشاورزی استان مازندران واقع در قراخیل در سال زراعی ۱۳۸۹ بصورت کرت های دو بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و در سه تکرار اجرا شد. دو رقم (ساحل و شیرپان) به عنوان عامل اصلی والگوی کاشت در دو سطح ( ۴۰ × ۲۰ سانتی متر و ۸۰ × ۲۰ سانتی متر) بعنوان عامل فرعی و سطوح  نیتروژن (صفر، ۷۵ ، ۱۵۰ و ۲۲۵ کیلو گرم کود اوره در هکتار) بعنوان  عامل فرعی فرعی بود. نتایج بدست آمده نشان داد که در  رقم ساحل بیشترین طول شاخه زایشی، تعداد شاخه رویشی، وزن هزار دانه و عملکرد وش به ترتیب ۱۱/۲۲ سانتی متر، ۲۳/۲ عدد ، ۹/۱۱۸ گرم، ۲۸/۲۱۱۶ کیلوگرم در هکتار حاصل گردید، در حالیکه  در رقم شیرپان بیشترین تعداد شاخه زایشی، تعداد شاخه جانبی، تعداد غوزه در بوته، ریزش غوزه و زودرسی به ترتیب با ۴۳/۷ عدد ، ۸۷/۸ عدد، ۱۷/۱۸عدد، ۱۶/۹ عدد و ۶۶ درصد حاصل گردید..

همچنین نتایج نشان داد که  مصرف ۱۵۰ کیلوگرم اوره در هکتار بیشترین عملکرد وش و تعداد غوزه بدست آمد ولی با مصرف ۷۵ کیلوگرم  اوره در  هکتار بیشترین وزن تک غوزه حاصل گردید. بیشترین تعداد غوزه در رقم شیرپان و بیشترین وزن هزاردانه در رقم ساحل مشاهده شد. مقایسه میانگین اثرات متقابل نشان داد، بیشترین عملکرد وزن تک غوزه در الگوی کاشت (۴۰×۲۰ ساتی متر) و مصرف ۷۵ کیلوگرم اوره در هکتار کود بدست آمد، در حالیکه  بیشترین تعداد غوزه در الگوی کاشت (۴۰× ۲۰ سانتی متر) و مصرف ۱۵۰ کیلوگرم اوره در هکتار حاصل گردید.

 

کلمات کلیدی: نیتروژن، الگوی کاشت، رقم، شیرپان، ساحل

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۱٫ اهمیت و منشاء گیاهی…………………………………………………………………………….. ۴

۱-۲٫ خصوصیات گیاهی و سازگاری………………………………………………………………….. ۴

۱-۳٫ خصوصیات اکولوژیکی……………………………………………………………………………. ۷

۱-۴٫ مراحل نمو……………………………………………………………………………………………. ۹

۱-۵٫ زراعت پنبه…………………………………………………………………………………………… ۱۱

۱-۵-۱٫ کاشت……………………………………………………………………………………………… ۱۱

۱-۵-۱-۱٫ عملیات آماده سازی زمین………………………………………………………………… ۱۱

۱-۵-۱-۲٫ بذر مناسب…………………………………………………………………………………… ۱۲

۱-۵-۱-۳٫ آماده کردن بذر جهت کاشت …………………………………………………………… ۱۲

۱-۵-۱-۴٫ روشهای مختلف لینترگیری ……………………………………………………………… ۱۲

۱-۵-۱-۵٫ مقدار بذر مصرفی و عمق کاشت……………………………………………………….. ۱۲

۱-۵-۲٫ داشت……………………………………………………………………………………………… ۱۳

۱-۵-۲-۱٫ آبیاری ………………………………………………………………………………………… ۱۳

۱-۵-۲-۲٫ تنک کردن …………………………………………………………………………………… ۱۴

۱-۵-۲-۳٫ وجین و سله شکنی ……………………………………………………………………….. ۱۴

۱-۵-۲-۴٫ کود دادن……………………………………………………………………………………… ۱۴

۱-۵-۲-۴٫ مبارزه با آفات……………………………………………………………………………….. ۱۴

۱-۵-۲-۵٫ مبارزه با بیماریها …………………………………………………………………………… ۱۵

۱-۵-۳٫ برداشت…………………………………………………………………………………………… ۱۵

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱٫ الگوی کاشت و تراکم …………………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۲٫ مقادیر مختلف نیتروژن ……………………………………………………………………………. ۲۶

 

 

فصل سوم:  روش تحقیق

۳-۱٫ زمان وموقعیت محل اجرای طرح ……………………………………………………………….. ۳۲

۳-۲٫ مشخصات خاک محل آزمایش……………………………………………………………………. ۳۳

۳-۳٫ مشخصات ماده آزمایشی……………………………………………………………………………. ۳۴

۳-۳-۱٫ارقام …………………………………………………………………………………………………. ۳۴

۳-۳-۱-۱ . رقم شیرپان ………………………………………………………………………………….. ۳۴

۳-۳-۱-۲٫ رقم ساحل…………………………………………………………………………………….. ۳۴

۳-۳-۲٫ الگوی کاشت…………………………………………………………………………………….. ۳۵

۳-۳-۳٫ نیتروژن…………………………………………………………………………………………….. ۳۵

۳-۴٫عملیات زراعی ………………………………………………………………………………………… ۳۵

۳-۵٫ مراحل اندازه گیری و صفات مورد مطالعه……………………………………………………… ۳۶

۳-۵-۱٫ شاخه های زایا، شاخه های رویا …………………………………………………………….. ۳۶

۳-۵-۲٫ طول شاخه های رویا و زایا…………………………………………………………………… ۳۶

۳-۵-۳٫ مجموع شاخه های جانبی……………………………………………………………………… ۳۶

۳-۵-۴٫ ارتفاع نهایی………………………………………………………………………………………. ۳۶

۳-۵-۵٫ تعداد گره و طول میانگره………………………………………………………………………. ۳۶

۳-۵-۶٫ تعداد غوزه………………………………………………………………………………………… ۳۷

۳-۵-۷٫ ریزش غوزه………………………………………………………………………………………. ۳۷

۳-۵-۸٫ وزن تک غوزه و وزن هزار دانه………………………………………………………………. ۳۷

۳-۵-۹٫ زود رسی………………………………………………………………………………………….. ۳۷

۳-۵-۱۰٫ عملکرد …………………………………………………………………………………………. ۳۷

۳-۶٫ تجزیه و تحلیل آماری داده های طرح…………………………………………………………… ۳۸

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱٫ طول شاخه رویشی …………………………………………………………………………………. ۴۰

۴-۲٫ طول شاخه زایشی…………………………………………………………………………………… ۴۰

۴-۳٫ تعداد شاخه رویشی…………………………………………………………………………………. ۴۱

۴-۴٫ تعداد شاخه زایشی …………………………………………………………………………………. ۴۲

۴-۵٫ تعداد شاخه های جانبی……………………………………………………………………………. ۴۲

۴-۶٫ ارتفاع نهائی…………………………………………………………………………………………… ۴۴

۴-۷٫ تعداد گره……………………………………………………………………………………………… ۴۴

۴-۸٫ تعداد غوزه……………………………………………………………………………………………. ۵۲

۴-۹٫ طول میانگره…………………………………………………………………………………………… ۵۳

۴-۱۰٫ ریزش غوزه………………………………………………………………………………………… ۵۴

۴-۱۱٫ عملکرد……………………………………………………………………………………………… ۵۴

۴-۱۲٫ وزن تک غوزه……………………………………………………………………………………… ۵۶

۴-۱۳٫ وزن هزار دانه………………………………………………………………………………………. ۵۶

۴-۱۴٫ زودرسی…………………………………………………………………………………………….. ۵۷

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………. ۶۹

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………. ۷۰

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………. ۷۱