تعداد صفحات ۱۴۶ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

 

چکیده

دورکارى یک انتخاب است راجع به روش انجام کار، که به کارکنان اجازه میدهد تمام یا قسمتى از کارشان را خارج از محیط کار انجام دهند، یعنى افراد میتوانند از منزل، از یک مرکز ارتباط از راه دور در نزدیکى خانه شان، یا از محل کار دیگرى وظایف کاریشان را انجام دهند. بین دورکارى و انجام کارها به صورت خویش فرما(خوداشتغالی) موارد مشترکی وجود دارد و در برخى متون از این دو با هم یاد می شود، چرا که دورکارى، هم میتواند یک جانشین براى شیوه انجام کار در یک سازمان یا اداره باشد و هم، نمونه اى از برو نسپارى کارها. در تحقیق حاضر به ” بررسی اثرات  استقرار نظام دور کاری در شهرداری­های استان مازندران ” پرداخته شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بود و از لحاظ هدف، در زمره تحقیقات کاربردی قرار می‌گیرد. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش۴۴۸نفر، شامل کلیه کارکنان شهرداری های استان مازندران شامل می­شود.وحجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان انجام شده است. که با توجه به تعداد جامعه، تعداد نمونه برابر با ۲۱۰n= نفر محاسبه شده است. پس از آزمون فرضیه ها به این نتیجه رسیده شد که تاثیردورکاری واثرآن در شهرداری ها معنی دار است

کلمات کلیدی: دورکاری، بهره وری، توانمندی، انعطاف پذیری، کیفیت زندگی کاری،شهرداری ساری.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸

فصل اول : کلیات

۱-۱)مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

۱-۲)بیان مسئله پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۱-۳)اهمیت وضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳

۱-۴) اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

۱-۵-)مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷

۱-۶)فرضیه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱

۱-۷) جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱

۱-۸)نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۲

۱-۱۰) ابزارهای گردآوری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… ۲۲

۱-۱۱) روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………… ۲۲

۱-۱۲) متغییرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۳

۱-۱۳) تعریف واژه های کلیدی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… ۲۳

۱-۱۴) قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۹

۱-۱۵) ساختار گزارش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹

 

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۴

۲-۱) تاریخچه شهرداری ها……………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۰

۲-۲)دورکاری………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۲

۲-۳) پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۲

 

 

فصل سوم : روش تحقیق

۳-۱)مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۰

۳-۲) روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱

۳-۳) مدل فرایند تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۲

۳-۴) جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۲

۳-۵)نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۴

۳-۶) روش جمع آوری داده ها و اطلاعات…………………………………………………………………………………………………… ۱۱۶

۳-۷) ویژگیهای فنی و ابزاری اندازه گیری…………………………………………………………………………………………………… ۱۱۷

۳-۸)روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات……………………………………………………………………………………………… ۱۱۹

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱)مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۲

۴-۲) بررسی جمعیت شناسی پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………. ۱۲۳

۴-۳) آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۴

۴-۴) آزمون فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۵

فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۵-۱)مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۹

۵-۲) ارائه یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۳

۵-۳) بحث و بررسی……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۳

۵-۴) محدودیت‌های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۵

۵-۵) پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۶۰

۵-۶) توصیه‌هایی برای محققان…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۶