تعداد صفحات ۶۴ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

ترکیبات طبیعی دارای خواص بی شماری می باشند که یکی از این خواص خاصیت آنتی‌باکتریال بسیاری از گیاهانی می‌باشد که در پیرامون ما می‌روید. در این تحقیق خواص آنتی‌باکتریال سه گیاه درمنه جارو، آقطی و باریجه بررسی و دوز بهینه تاثیرگذاری اسانس ترکیبی آن­ها بررسی شد. برگ‌های گیاه درمنه و آقطی جمع‌آوری و خشک شد و شیرابه باریجه تهیه شد. سپس با استفاده از روش تقطیر با آب توسط دستگاه کلونجر اسانس‌گیری انجام شد. سپس تاثیر ترکیبی این سه اسانس بر روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس بررسی شد، بررسی خاصیت آنتی‌باکتریال سه اسانس ترکیبی مذکور نشان داد که این سه اسانس در دوز بهینه خود یعنی ۹۷/۰ میکرولیتر بر سانتی‌متر مکعب قادر به از بین بردن بیش از ۷۱٪ از باکتری‌های استافیلوکوکوس اورئوس موجود در پتری‌دیش‌های مورد مطالعه هستند.

 

کلمات کلیدی: آقطی- درمنه جارو- باریجه- اسانس- کلونجر- استافیلو کوکوس اورئوس- تاگوچی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول:  کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۲- روغن­های اسانسی…………………………………………………………………………………………….. ۴

۱-۳-  آروماتراپی……………………………………………………………………………………………………… ۵

۱-۴- بیان مساله……………………………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۵- فرضیه­ها…………………………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۶- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۷- تعاریف واژه‌ها…………………………………………………………………………………………………. ۷

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- گیاه شناسی……………………………………………………………………………………………………… ۹

۲-۱-۱- درمنه…………………………………………………………………………………………………………. ۹

۲-۱-۲- آقطی یا پلم………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۲-۱-۳- باریجه……………………………………………………………………………………………………… ۱۳

۲-۲- اسانس گیاهی………………………………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۲-۱- خواص فیزیکی اسانس­ها

۲-۳- اثرات فارماکولوژی روغن­های اسانسی…………………………………………………………………. ۱۷

۲-۴- اثرات دارویی اسانس­ها…………………………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۴-۱- اثرات گوارشی……………………………………………………………………………………………. ۱۷

۲-۴-۲- اثرات قلبی و عروقی…………………………………………………………………………………… ۱۸

۲-۴-۳-اثرات تنفسی………………………………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۴-۴- اثرات کاهش قند خون…………………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۴-۵- اثرات ضد­میکروبی و ضد­قارچی…………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۴-۶- اثرات پوستی……………………………………………………………………………………………… ۱۹

۲-۵- مواد موثر گیاهان دارویی…………………………………………………………………………………… ۱۹

۲-۵-۱- مهم­ترین مواد موثر گیاهان دارویی…………………………………………………………………… ۲۰

۲-۵-۱-۱- آلکالوییدها……………………………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۵-۱-۲- گلیکوزیدها……………………………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۵-۱-۳- ساپونین‌ها……………………………………………………………………………………………… ۲۱

۲-۵-۱-۴- مواد تلخ……………………………………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۵-۱-۵- تانن­ها………………………………………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۵-۱-۶- مواد معطر……………………………………………………………………………………………… ۲۲

۲-۵-۱-۷- اسانس­های روغنی و ترپن­ها……………………………………………………………………… ۲۲

۲-۵-۱-۸- روغن­های چرب…………………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۵-۱-۹- موسیلاژها و لعاب­ها………………………………………………………………………………… ۲۳

۲-۵-۱-۱۰- هورمون­های گیاهی……………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۵-۱-۱۱- ضد­عفونی کننده­های گیاهی……………………………………………………………………… ۲۳

۲-۶- ساختمان شیمیایی اسانس­ها……………………………………………………………………………….. ۲۴

۲-۷-ترپن­ها و ترپنوئیدها………………………………………………………………………………………….. ۲۵

۲-۷-۱- طبقه­بندی ترپنوئیدها…………………………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۸- روش­های تهیه و استخراج روغن­های اسانسی………………………………………………………… ۲۸

۲-۸-۱روش­های تقطیر…………………………………………………………………………………………….. ۲۸

۲-۸-۱-۱-­تقطیر با بخار آب…………………………………………………………………………………….. ۲۹

۲-۸-۱-۲- تقطیر با بخار مستقیم……………………………………………………………………………….. ۲۹

۲-۸-۱-۳- تقطیر با آب و بخارآب…………………………………………………………………………….. ۲۹

۲-۸-۲- استخراج توسط حلال………………………………………………………………………………….. ۳۰

۲-۸-۳- استخراج به کمک فشار………………………………………………………………………………… ۳۰

۲-۸-۴- استخراج با چربی سرد…………………………………………………………………………………. ۳۰

۲-۸-۵- استخراج با چربی داغ………………………………………………………………………………….. ۳۱

۲-۸-۶- استخراج به کمک گازها……………………………………………………………………………….. ۳۱

۲-۹-استافیلوکوکوس اورئوس……………………………………………………………………………………. ۳۱

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مواد و تجهیزات……………………………………………………………………………………………… ۳۴

۳-۱-۱- مواد مورد استفاده………………………………………………………………………………………… ۳۴

۳-۱-۲- تجهیزات آزمایشگاهی مورد استفاده…………………………………………………………………. ۳۴

۳-۱-۳- نرم افزارهای مورد استفاده…………………………………………………………………………….. ۳۵

۳-۱-۴- دستگاه کلونجر:………………………………………………………………………………………….. ۳۵

۳-۲- روش­های تهیه اسانس……………………………………………………………………………………… ۳۶

۳-۲-۱-  تهیه اسانس از برگ‌های گیاه آقطی و درمنه جارو و شیرابه باریجه………………………….. ۳۶

۳-۲-۲-  کشت و شمارش باکتریاستافیلوکوکوس اورئوس………………………………………………… ۳۷

۳-۲-۲-۱-کشت اولیه باکتری……………………………………………………………………………………. ۳۷

۳-۲-۲-۲- کشت و شمارش باکتری در پتری دیش‌های نمونه و شاهد………………………………… ۴۰

۳-۲-۲-۳- تنظیم دوز اسانس مصرفی در هر نمونه…………………………………………………………. ۴۰

۳-۳-  روش آماری تاگوچی……………………………………………………………………………………… ۴۱

۳-۳-۱- آشنایی با نرم افزار Qualitek-4 و روش آماری تاگوچی……………………………………. ۴۱

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱- طراحی آزمایشات با استفاده از نرم افزار تاگوچی……………………………………………………. ۴۴

۴-۱-۱- انتخاب تعداد فاکتورهای مورد بررسی و تعداد سطوح هر فاکتور…………………………….. ۴۴

۴-۱-۲- طراحی آزمایش‌ها توسط نرم افزار…………………………………………………………………… ۴۶

۴-۱-۳- انجام آزمایشات طراحی شده توسط نرم افزار…………………………………………………….. ۴۷

۴-۲- تعیین فرمولاسیون بهینه ترکیبی سه اسانس…………………………………………………………….. ۴۹

۴-۳- تعیین مقدار تئوری درصد ممانعت از رشد باکتری در شرایط بهینه………………………………. ۵۰

۴-۴- انجام آزمایش در شرایط بهینه و مقایسه درصد ممانعت از رشد باکتری با مقدار تئوری…….. ۵۱

فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۵-۱ تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از نرم افزار……………………………………………………………… ۵۳

۵-۱-۱- تعیین وضعیت متغیر مورد بررسی…………………………………………………………………… ۵۴

۵-۱-۲- نسبت S/N………………………………………………………………………………………………. 55

۵-۱-۳- تعیین سهم هر فاکتور در ممانعت از رشد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس………………… ۵۷

۵-۲ بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………… ۶۲

۵-۳ پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………. ۶۳

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………….. ۶۴