بررسی اثرات آللوپاتی چند گونه علف هرز بر جوانه زنی بذور سویا وذرت

تعداد صفحات ۵۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی پرداخت انلاین کلیک کنید

«فهرست مطالب»
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- تاریخچه سویا…………………………………………………………………………………………………………………..۳
۱-۲- خصوصیات گیاه شناسی سوی……………………………………………………………………………………………۳
۱-۳- سطح زیرکشت سویا در ایران…………………………………………………………………………………………….۴
۱-۴- مقایسه عملکرد تولید سویا در ایران با کشورهای عمده تولیدکننده …………………………………………۵
۱-۵-شرایط لازم برای رشد سویا………………………………………………………………………………………………..۶
۱-۵-۱-نوع خاک……………………………………………………………………………………………………………………..۶
۱-۵-۲-تاریخ کاشت………………………………………………………………………………………………………………..۶
۱-۵-۳-انتخاب رقم………………………………………………………………………………………………………………….۶
۱-۵-۴- روش کاشت……………………………………………………………………………………………………………….۷
۱-۵-۵-آبیاری سویا…………………………………………………………………………………………………………………۷
۱-۵-۶-کود دهی……………………………………………………………………………………………………………………..۸
۱-۶-علف های هرز سویا………………………………………………………………………………………………………….۸
۱-۷-تاریخچه ذرت…………………………………………………………………………………………………………………..۹
۱-۸-خصوصیات گیاهشناسی ذرت…………………………………………………………………………………………..۱۰
۱-۹-وضعیت ذرت در جهان…………………………………………………………………………………………………….۱۱
۱-۱۰-وضعیت ذرت در ایران…………………………………………………………………………………………………..۱۱
۱-۱۱-شرایط لازم برای رشد ذرت……………………………………………………………………………………………۱۲
۱-۱۱-۱-دما…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲
۱-۱۱-۲-آب…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲
۱-۱۱-۳-خاک………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳
۱-۱۱-۴-زمان کاشت ذرت………………………………………………………………………………………………………..۱۳
۱-۱۱-۵-کود…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳
۱-۱۲-علف های هرز مهم مزارع ذرت……………………………………………………………………………………….۱۳
۱-۱۳-آللوپاتی………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵
۱-۱۳-۱-آللوپاتی واقعی…………………………………………………………………………………………………………..۱۵
۱-۱۳-۲-آللوپاتی کاربردی……………………………………………………………………………………………………….۱۵
۱-۱۴-گیاهان ترکیبات آللوپاتیک را بطریق مختلف آزادمیکنند
۱-۱۴-۱- گاز…………………………………………………………………………………………………………………………۱۵٫
۱-۱۴-۲- ترشحات ریشه ای……………………………………………………………………………………………………۱۶
۱-۱۴-۳-ترشحات برگ و ساقه………………………………………………………………………………………………..۱۶
۱-۱۴-۴-بقایای گیاهی……………………………………………………………………………………………………………۱۶
۱-۱۵-اهمیت آللوپاتی…………………………………………………………………………………………………………….۱۶
۱-۱۶-فوائد آللوپاتی………………………………………………………………………………………………………………۱۸
۱-۱۷-تاثیر آللوپاتی در جوانه زنی سویا و ذرت…………………………………………………………………………۱۸
-۱۸-۱عصاره-گیری…………………………………………………………………………………………………………………۱۸
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱- شرایط لازم برای جوانه زدن بذر…………………………………………………………………………………….۲۱
۲-۱-۱رطوبت………………………………………………………………………………………………………………………۲۱
۲-۱-۲-اکسیژن…………………………………………………………………………………………………………………….۲۱
۲-۱-۳-حرارت………………………………………………………………………………………………………………………..۲۲
۲-۱-۴-نور………………………………………………………………………………………………………………………………۲۲
۲-۱-۵-سلامت بذر…………………………………………………………………………………………………………………..۲۲
۲-۱-۶-بلوغ بذر………………………………………………………………………………………………………………………۲۳
۲-۱-۷-اندازه بذر……………………………………………………………………………………………………………………..۲۳
۲-۱-۸-عمر بذر……………………………………………………………………………………………………………………….۲۳
۲-۱-۹-ترکیب ژنتیکی بذر…………………………………………………………………………………………………………۲۴
۲-۱-۹-۱-دسته اول هموزیگوت………………………………………………………………………………………………..۲۴
۲-۱-۹-۲-دسته دوم هتروزیگوت……………………………………………………………………………………………….۲۴
۲-۱-۱۰-خلوص فیزیکی بذر…………………………………………………………………………………………………….۲۵
۲-۲- ۲-۲-سایر عوامل موثر بر جوانه زنی…………………………………………………………………………………..۲۵
۲-۲-۱-فشار اسمزی…………………………………………………………………………………………………………………۲۵
۲-۲-۲-غلظت یون هیدروژنPH……………………………………………………………………………………………….25
۲-۲-۳-پیش خیساندن………………………………………………………………………………………………………………۲۶
۲-۲-۴-اثرات دمای پایین………………………………………………………………………………………………………….۲۶
۲-۲-۵-تشعشع……………………………………………………………………………………………………………………….۲۶
۲-۲-۶-خسارت مکانیکی…………………………………………………………………………………………………………۲۶
۲-۳-پیچک .۲۶
۲-۴- فرفیون (شیرسگ) .۲۷
۲-۵-گاو پنبه (دیو کنف ) ……………………………………………………………………………………………………….۲۸
۲-۶-خربزه وحشی…………………………………………………………………………………………………………………۲۸

فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- جمع¬آوری نمونه ۳۱
۳-۲-طرح آزمایشی و موارد استفاده ۳۱
۳-۳-عصاره گیری ۳۱
۳-۴-اعمال تیمار عصاره گاوپنبه با آب خاص بر روی بذور سویا ۳۱
۳-۵- اعمال تیمار عصاره گاوپنبه با آب خاص بر روی بذور ذرت ۳۲
۳-۶- اعمال تیمار عصاره فرفیون با آب خالص بر روی بذور سویا ۳۲
۳-۷- اعمال تیمار عصاره فرفیون با آب خالص بر روی بذور ذرت ۳۲
۳-۸- اعمال تیمار عصاره پیچک صحرایی با آب خالص بر روی بذور سویا ۳۲
۳-۹- اعمال تیمار عصاره پیچک صحرایی با آب خالص بر روی بذور ذرت ۳۳
۳-۱۰- اعمال تیمار عصاره خربزه وحشی با آب خالص بر روی بذور سویا ۳۳
۳-۱۱- اعمال تیمار عصاره خربزه وحشی با آب خالص بر روی بذور ذرت ۳۳
۳-۱۲- اعمال تیمار عصاره گاوپنبه با متانول بر روی بذور سویا ۳۴
۳-۱۳- اعمال تیمار عصاره گاوپنبه با متانول بر روی بذور ذرت ۳۴
۳-۱۴- اعمال تیمار عصاره فرفیون با متانول بر روی بذور سویا ۳۴
۳-۱۵- اعمال تیمار عصاره فرفیون با متانول بر روی بذور ذرت ۳۴
۳-۱۶- اعمال تیمار عصاره پیچک صحرایی با متانول بر روی بذور سویا ۳۵
۳-۱۷- اعمال تیمار عصاره پیچک صحرایی با متانول بر روی بذور ذرت ۳۵
۳-۱۸- اعمال تیمار عصاره خربزه وحشی با متانول بر روی بذور سویا ۳۵
۳-۱۹- اعمال تیمار عصاره خربزه وحشی با متانول بر روی بذور ذرت ۳۵
۳-۲۰- اعمال تیمار عصاره گاوپنبه با محلول اتانول بر روی بذور سویا ۳۶
۳-۲۱- اعمال تیمار عصاره گاوپنبه با محلول اتانول بر روی بذور ذرت ۳۶
۳-۲۲- اعمال تیمار عصاره فرفیون با محلول اتانول بر روی بذور سویا ۳۶
۳-۲۳- اعمال تیمار عصاره فرفیون با محلول اتانول بر روی بذور ذرت ۳۶
۳-۲۴- اعمال تیمار عصاره پیچک صحرایی با محلول اتانول بر روی بذور سویا ۳۷
۳-۲۵- اعمال تیمار عصاره پیچک صحرایی با محلول اتانول بر روی بذور ذرت ۳۷
۳-۲۶- اعمال تیمار عصاره خربزه وحشی با محلول اتانول بر روی بذور سویا ۳۷
۳-۲۷- اعمال تیمار عصاره خربزه وحشی با محلول اتانول بر روی بذور ذرت ۳۷
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده¬ها
۴-۱- اثر سه نوع عصاره گاوپنبه روی درصد جوانه¬زنی و سرعت جوانه¬زنی ذرت و سویا ۳۹
۴-۲-اثر سه نوع عصاره خربزه وحشی روی درصد جوانه¬زنی و سرعت جوانه¬زنی ذرت و سویا ۴۲
۴-۳-اثر سه نوع عصاره فرفیون روی درصد جوانه¬زنی و سرعت جوانه¬زنی ذرت و سویا ۴۵
۴-۴-اثر سه نوع عصاره پیچک صحرایی روی درصد جوانه¬زنی و سرعت جوانه¬زنی ذرت و سویا ۴۸
فصل پنجم: بحث، نتیجه¬گیری و پیشنهادها
۵-۱-نتیجه-گیری…………………………………………………………………………………………………………………….۵۲
منابع و مآخذ ۵۴

چکیده
اطلاعات ما در مورد آللوپاتی و عوامل مختلف موثر بر آن در جوانه‌زنی بذور گیاهان زراعی می‌تواند در کمک به مدیریت در اگرواکوسیستم‌ها موثر باشد.‌ این تحقیق با هدف بررسی تعیین میزان تاثیرگذاری عصاره هرکدام از علف های هرز پیچک صحرایی، گاوپنبه، فرفیون و خربزه وحشی بر جوانه زنی بذور سویا و ذرت و پی بردن به این مسئله که کدام یک از این علف های هرز بیشترین تاثیر را بر جوانه زنی بذور سویا و ذرت دارد در آزمایشگاه علف‌هرز دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال ۱۳۹۲انجام شد. در این آزمایش تاثیر عصاره¬های چند گونه علف هرز و میزان شدت و ضعف آن بر روی جوانه¬زنی بذور سویا و ذرت مورد بررسی قرار گرفت. به طور کلی نتایج نشان داد که شاخص¬های جوانه¬زنی در بذور سویا وذرت به طور معنی داری کاهش یافتند. با توجه به ترکیبهای شناسایی شده علف¬های هرز مشخص گردید که این ترکیب¬ها دارای اثر آللوپاتیک می¬باشند. به نظر می¬رسد این ترکیب¬ها پس از نفوذ به درون جنین، جوانه¬زنی را تحت تأثر قرار می¬دهند. در تیمارهایی که در آن عصاره¬ی این علف¬های هرز مورد استفاده قرار گرفت جوانه‌زنی بذور سویا و ذرت کاهش یافت. همچنین نوع عصاره¬های استفاده شده که شامل عصاره با آب ، عصاره با محلول متانول و عصاره با محلول اتانول بود در جوانه زنی و سرعت جوانه¬زنی تاثیرات متفاوتی از هم داشتند همچنین این عصاره¬ها بر روی بذور سویا نسبت به بذور ذرت تاثیرات متفاوتی در جوانه¬زنی داشتند. کاهش درصد جوانه¬زنی و سرعت آن را این گونه می¬توان توجیه کرد که پدیده آللوپاتی به نوع آللوشیمیایی، غلظت مواد آللوشیمیایی و حساسیت گیاه هدف (ذرت و سویا) بسیار وابسته است.