تعداد صفحات ۶۹ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

 

چکیده

به منظور بررسی اثرات تاریخ، آرایش و تراکم کاشت بر ذرت سیلویی سینگل کراس ۵۴۰ با کشت تاخیری تابستانه، آزمایشی بصورت کرت‌های دوبار خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دشت‌ناز ساری در سال زراعی ۱۳۸۹ اجرا شد. سه سطح تاریخ کاشت (۲۵ مرداد و ۴ و ۱۴ شهریور) بعنوان عامل اصلی و دو سطح الگو کاشت (تک ردیفه ساده و دو ردیفه زیگزاگی به عنوان عامل فرعی و عامل فرعی – فرعی شامل سه تراکم کاشت (۷۵، ۹۰و ۱۰۵ هزار بوته در هکتار) بود. نتایج نشان داد که عملکرد علوفه تر در هکتار با تأخیر در کاشت ۱۳ درصد کاهش یافت زیرا طول، قطر و وزن بلال و قطر ساقه روند کاهشی داشتند ولی عملکرد علوفه خشک ۵/۱۰ درصد افزایش یافت. تأخیر در کاشت موجب کاهش وزن بلال به کل و افزایش نسبت وزن تر برگ به کل گردید. عملکرد علوفه تر در هکتار برای دو ردیفه زیگزاگی ۹/۹ درصد بیشتر از تک ردیفه ساده بود ولی طول، قطر و وزن بلال و قطر ساقه برای تک ردیف ساده بیشتر از دو ردیفه زیگزاگی بود. ارتفاع بوته با افزایش تراکم کاشت تا ۱۰۵ بوته در هکتار ۹/۴ درصد افزایش یافت و عملکرد علوفه تر در هکتار نیز ۵/۱۳ درصد روند افزایشی داشت ولی حداکثر عملکرد علوفه خشک در هکتار (۴/۱۳۲۲۲ کیلوگرم در هکتار) برای تراکم ۹۰ هزار بوته در هکتار بدست آمد. بطور کلی برای حصول حداکثر ذرت سیلویی در کشت تاخیری تابستانه در مازندران، و تاریخ کاشت ۲۵ مرداد با کشت دو ردیفه زیگزاگی و با تراکم ۱۰۵هزار بوته در هکتار توصیه می‌شود.

واژه‌های کلیدی: تاریخ و تراکم کاشت، الگوی کاشت و ذرت سیلویی

فهرست مطالب

 

عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………….

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………..

کلیات: ………………………………………………………………………………………………………………….

۱-۱ منشاء تاریخچه ذرت…………………………………………………………………………………………

۱-۲٫ اهمیت محصول ذرت ………………………………………………………………………………………

۱-۳٫ اهمیت ذرت علوفه‌ای: ……………………………………………………………………………………..

۱-۴٫ سطح زیر کشت و تولید ذرت در ایران و جهان ……………………………………………………..

۱-۵٫ وضعیت، مسال و مشکلات و راه حل‌های پیشنهادی در استان مازندران (چوگان، ۱۳۸۶) …

۱-۵-۱٫ مشکلات مکانیزاسیون …………………………………………………………………………………..

۱-۵-۲٫ مشکلات مربوط به علف‌های هرز و علف کش ها……………………………………………….

۱-۵-۳٫ آفات و بیماری‌ها ………………………………………………………………………………………..

۱-۵-۴٫ مشکلات آب و خاک و سیستم های آبیاری ………………………………………………………

۱-۵-۵-. مشکلات مربوط به تغذیه گیاهی ……………………………………………………………………

۱-۵-۶٫ صنایع غذایی و تبدیلی ذرت …………………………………………………………………………

۱-۶٫ اکولوژی ذرت ………………………………………………………………………………………………..

۱-۶-۱٫ پراکندگی جغرافیایی …………………………………………………………………………………….

۱-۶-۲٫ درجه حرارت……………………………………………………………………………………………..

۱-۶-۳٫ رطوبت …………………………………………………………………………………………………….

۱-۶-۴٫ نور، تشعشع و طول روز ……………………………………………………………………………….

۱-۶-۵٫ خاک…………………………………………………………………………………………………………

۱-۷٫ عملیات زراعی………………………………………………………………………………………………..

۱-۷-۱٫ تهیه بستر کشت ………………………………………………………………………………………….

۱-۷-۲٫ تناوب زراعی………………………………………………………………………………………………

۱-۷-۳٫ احتیاجات کودی …………………………………………………………………………………………

۱-۷-۴٫ نیاز آبی …………………………………………………………………………………………………….

۱-۸٫ زمان برداشت………………………………………………………………………………………………….

تاریخ کاشت……………………………………………………………………………………………………………

ادبیات و پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………..

۲-۱-تاریخ کاشت از بررسی منابع آن پایان نامه………………………………………………………………

۲-۱-تاریخ کاشت ………………………………………………………………………………………………….

۲-۲٫ تراکم کاشت……………………………………………………………………………………………………

۲-۳٫ الگوی کاشت………………………………………………………………………………………………….

۳-۱٫ موقعیت جغرافیایی محل اجرای طرح …………………………………………………………………..

۳-۲٫ مشخصات خاک محل آزمایش …………………………………………………………………………..

۳-۳- نوع طرح آزمایشی ………………………………………………………………………………………….

۳-۴- عملیات زراعی ………………………………………………………………………………………………

۳-۵- نحوه نمونه‌‌برداری …………………………………………………………………………………………..

۳-۶ محاسبات آماری……………………………………………………………………………………………….

۱-۴- صفات مرفولوژیکی…………………………………………………………………………………………

۱-۱-۴- طول بلال …………………………………………………………………………………………………

۲-۱-۴- قطر بلال ………………………………………………………………………………………………….

۳-۱-۴- وزن بلال …………………………………………………………………………………………………

۴-۱-۴-قطر ساقه  …………………………………………………………………………………………………

۲-۴- خصوصیات علوفه تر ………………………………………………………………………………………

۱-۲-۴-نسبت وزن تر بلال به کل……………………………………………………………………………….

۲-۲-۴- نسبت وزن تر ساقه به کل …………………………………………………………………………….

۳-۲-۴- نسبت وزن تر برگ‌ها به کل ………………………………………………………………………….

۴-۲-۴- وزن علوفه تر هر بوته …………………………………………………………………………………

۵-۲-۴- عملکرد علوفه تر در واحد سطح ……………………………………………………………………

۳-۴- خصوصیات علوفه خشک ………………………………………………………………………………..

۱-۳-۴- نسبت وزن خشک بلال، ساقه و برگ به کل ……………………………………………………..

۲-۳-۴- وزن علوفه خشک بوته ………………………………………………………………………………..

۳-۳-۴- عملکرد علوفه خشک در واحد سطح ………………………………………………………………

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………..