گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود پایان نامه بررسي و تبيين عوامل موثر بر بهره وري سازمان نظام مهندسي ساختمان


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

بهمن 17, 1393
849 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی و تبیین عوامل موثر بر بهره وری سازمان نظام مهندسی ساختمان


تعداد صفحات ۱۱۹ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید

دانلود پایان نامه بررسی و تبیین عوامل موثر بر بهره وری سازمان نظام مهندسی ساختمان

فهرست مطالب

صفحه

چکیده       ۱

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه               ۳

۱-۲ بیان مسأله تحقیق             ۳

۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق      ۳

۱-۴ مدل مفهومی    ۴

۱-۵  اهداف تحقیق ۶

۱-۵- ۱هدف اصلی  ۶

۱-۵-۲ اهداف فرعی                ۷

۱-۶ سؤالات تحقیق ۷

۱-۶-۱ سوالات اصلی              ۷

۱-۶-۲ سوالات فرعی              ۷

۱-۷  فرضیه های تحقیق         ۸

۱-۷-۱ فرضیات اصلی            ۸

۱-۷-۲ فرضیات فرعی            ۹

۱-۸ قلمرو تحقیق    ۱۰

۱-۸-۱  قلمرو زمانی                ۱۰

۱-۸-۲  قلمرو مکانی               ۱۰

۱-۸-۳  قلمرو موضوعی        ۱۰

۱-۹ تعریف اصطلاحات و متغیرها        ۱۱

۱-۹-۱ تعاریف نظری             ۱۱

۱-۹-۱-۱ تکنولوژی و روش ساخت       ۱۱

۱-۹-۱-۲ آیین نامه های به روز ساختمان (رعایت استاندارد)                ۱۱

۱-۹-۱-۳ نیروی انسانی فنی ساخت        ۱۱

۱-۹-۱-۴ قدرت تصمیم گیری سطوح مدیران فنی  ۱۲

۱-۹-۱-۵ دانش و آگاهی سطوح مدیران فنی           ۱۲

۱-۹-۱-۶ مشتری مداری در سازمان       ۱۳

۱-۹-۱-۷ سطوح تخصص مدیران فنی- اجرایی     ۱۳

۱-۹-۱-۸ کیفیت نظارت بر بهبود مستمر بر ساخت               ۱۳

۱-۹-۱-۹ دوره های آموزشی حرفه ای تخصصی  ۱۴

۱-۹-۱-۱۰ نظام اداری سازمان                ۱۴

۱-۹-۲ تعاریف عملیاتی           ۱۵

۱-۹-۲-۱ تکنولوژی و روش ساخت       ۱۵

۱-۹-۲-۲ نیروی انسانی فنی ساخت        ۱۵

۱-۹-۲-۳ دوره های آموزشی حرفه ای تخصصی  ۱۵

۱-۹-۲-۴ بهره وری                ۱۵

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدمه                ۱۷

۲-۲ تعاریف بهره وری          ۱۸

۲-۳  اهمیت و ضرورت بهره وری       ۲۰

۲-۴ اندازه‌گیری بهره‌وری       ۲۱

۲-۵  ابزارهای اندازه گیری بهره وری   ۲۳

۲-۵-۱  روشهای سنتی            ۲۳

۲-۵-۲ روشهای ساختار یافته  ۲۴

۲-۶  اصول بهره وری و رابطه آن با کیفیت         ۲۷

۲-۷  ابزار اصلی برای دستیابی به کیفیت و بهره‌وری برتر  ۳۰

۲-۸  اثرات پنهان بهره وری   ۳۴

۲-۹  انتخاب و رقابت پذیری: نقش مدیریت در رشد بهره وری             ۳۶

۲-۱۰ تأثیر سرمایه اجتماعی بر بهره‌وری              ۳۹

۲-۱۱ عوامل موثر بر ارتقای بهره وری نیروی انسانی        ۴۱

۲-۱۲ ارزیابی کاهش بهره وری: کار با مزد (کار پرداخت شده)            ۴۲

۲-۱۳ ارزیابی کاهش بهره وری: کار با مزد و بدون مزد(پرداخت نشده/ بدون پرداختی)     ۴۴

۲-۱۴ اجزا کاهش ورودی کار ۴۴

۲-۱۵ مدل مفهومی  ۴۵

۲-۱۵-۱ تکنولوژی و روش ساخت         ۴۶

۲-۱۵-۲ آیین نامه های به روز ساختمان (رعایت استاندارد)  ۴۷

۲-۱۵-۳ نیروی انسانی فنی ساخت          ۴۷

۲-۱۵-۴ قدرت تصمیم گیری سطوح مدیران فنی    ۴۸

۲-۱۵-۵ دانش و آگاهی سطوح مدیران فنی             ۴۸

۲-۱۵-۶ مشتری مداری در سازمان         ۴۹

۲-۱۵-۷ سطوح تخصص مدیران فنی- اجرایی       ۴۹

۲-۱۵-۸ کیفیت نظارت بر بهبود مستمر بر ساخت ۴۹

۲-۱۵-۹ دوره های آموزشی حرفه ای تخصصی    ۵۰

۲-۱۵-۱۰ نظام اداری سازمان ۵۰

۲-۱۶ پیشینه تحقیق ۵۱

۲-۱۶-۱ تحقیقات انجام شده در خارج      ۵۱

۲-۱۶-۲ تحقیقات انجام شده در ایران       ۵۱

فصل سوم : روش تحقیق

۳-۱ مقدمه               ۵۴

۳-۲ انواع تحقیق بر اساس هدف             ۵۴

۳-۲-۱ تحقیقات بنیادی             ۵۴

۳-۲-۲ تحقیقات عملی              ۵۵

۳-۲-۳ تحقیقات کاربردی         ۵۵

۳-۳ روش تحقیق     ۵۶

۳-۴ جامعه آماری    ۵۷

۳-۵ روش گردآوری اطلاعات                ۵۸

۳-۶ ابزار گردآوری اطلاعات ۵۹

۳-۷ مختصات پرسشنامه         ۵۹

۳-۸ اعتبار یا روایی پرسشنامه               ۶۰

۳-۹ پایایی پرسشنامه               ۶۰

۳-۱۰ روش تجزیه و تحلیل داده ها         ۶۲

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه                ۶۴

۴-۲ توصیف متغیرها              ۶۷

۴-۳ بررسی نرمالیه نظرات    ۶۸

۴-۴ بررسی فرضیه ها            ۶۹

فصل پنجم : نتایج وپیشنهادها

۵-۱ مقدمه               ۸۱

۵-۲ تحلیلی بر متغیرهای جمعیت شناختی              ۸۱

۵-۳ نتایج حاصل از آزمون فرضیات فرعی           ۸۱

۵-۴  نتیجه گیری    ۸۵

۵-۵ پیشنهادهای تحقیق            ۸۵

۵-۵-۱ پیشنهادهای کاربردی   ۸۶

۵-۵-۲ پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده  ۸۸

منابع و مأخذ            ۸۹

منابع فارسی            ۸۹

منابع انگلیسی          ۹۲

پیوستها    ۹۷

مقدمه

بهره وری یکی از متغیرهای مهم و مؤثر بر بهبود عملکرد سازمان هاست. این متغیر تحت تاثیر عوامل مختلف و متعددی است که بخشی از آن تحت تاثیر علوم رفتاری سازمانی است. بهره وری به مفهوم استفاده مفید و موثر، کارآمد از مهمترین عامل تولید و خدمات می باشد چرا که بهره وری به عنوان محور فعالیت ها و عامل استراتژیک در سازمان محسوب می شود. امروزه در اقتصاد کلیه کشورها چه توسعه یافته و چه در حال توسعه، بهره وری به اولویتی ملی تبدیل شده است. بهره وری موجبات رشد اقتصادی و کنترل تورم را فراهم و امکان دستیابی به سطح بالای استاندارد زندگی را میسر می کند.

چند صباحی است که تلاش در اشاعه فرهنگ بهره وری در کشور آغاز شده است، لیکن واقعیت این است که بهره وری جامعه ما از فعالیتهای روزمره خانواده گرفته تا فعالیتهای واحدهای بزرگ اقتصادی- خدماتی، حتی نسبت به بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز پایین تر است. چنانچه سازمانی بخواهد به بهبود بهره وری مستمر و قابل ملاحظه ای دست یابد، باید برای این موضوع اهمیت استراتریک قائل شود و به بهبود بهره وری به عنوان یک فرایند مدیریتی بنگرد. یک فرایند مدیریتی، فرایندی مستمر و پیوسته بوده، هنگامی که شکل گرفت به عنصر مداوم و لاینفک عملکرد سازمانی تبدیل می شود و بر خلاف برنامه به یک دوره زمانی خاص محدود نمی شود. به عبارت دیگر، در فرایند مدیریت، تاکید اصلی بر ایجاد فضا و فرهنگی است که بر اساس آن، بهبود بهره وری، به عنوان شیوه زندگی و بخشی از مسئولیتهای روزمره افراد مطرح می شود.

۱-۲ بیان مسأله تحقیق

مساله یعنی تفاوت بین وضع موجود و مطلوب. بعبارت دیگر، مسئله یعنی فاصله بین جایی که هستیم و جایی که می‌خواهیم باشیم. مساله وقتی حل می‌شود که توانسته باشیم وضعیت موجود را به وضعیت مطلوب تبدیل کرده باشیم (Huber, 1980).

۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
امروزه در اقتصاد کلیه کشورها ، چه توسعه یافته و چه در حال توسعه، بهره وری به اولویتی ملی تبدیل شده است زیرا بهره وری موجبات رشد اقتصادی و کنترل تورم را فراهم و امکان دستیابی به سطح بالای استاندارد زندگی را میسر می سازد. به منظور ارتقای بهره وری در سطح یک سازمان یا بنگاه اقتصادی راههای مختلفی وجود دارد. یکی از اقدامات مهم در جهت بهبود وضعیت بهره وری سازمانها، توجه به نقش عوامل موثر بهره وری در این سازمانهاست. لذا محقق سعی بر این دارد که عوامل موثر  بهره وری در سازمان نظام مهندسی ساختمان را بررسی و اولویت اهمیت این عوامل را تعیین نماید. چهار چوب نظری این تحقیق بر مبنای ارتقاء بهره وری دربخش مذکور است. مسائلی که نگارنده را وادار به تحقیق حاضر نموده، شناسایی و تعیین درجه اهمیت هر یک از عوامل (تکنولوژی و روش ساخت ، نیروی انسانی فنی ساخت ،قدرت تصمیم گیری سطوح مدیران فنی ، کیفیت نظارت بر بهبود مستمر بر ساخت، رویکرد مشتری مداری، دانش و آگاهی سطوح مدیران فنی، نظام اداری، رعایت استانداردها، سطوح تخصص مدیران فنی-اجرایی، دوره های آموزشی حرفه ای-تخصصی ) در سازمان مطروحه بوده است.

۱-۴ مدل مفهومی

هر مدل مفهومی بعنوان نقطه شروع و مبنایی جهت انجام مطالعات و تحقیقات است بگونه‌ای که متغیرهای مورد نظر تحقیق و روابط میان آنها را مشخص می‌کند(Edwards et al, 2000). بعبارت دیگر می‌توان گفت که بصورتی ایده‌ال، مدل مفهومی یا همان نقشه ذهنی([۱])(Maastricht school of management, 2001,) و ابزار تحلیلی([۲])، یک استراتژی جهت شروع و انجام تحقیق است بگونه‌ای که انتظار می‌رود در حین اجرای تحقیق، متغیرها، روابط و تعاملات بین آنها مورد بررسی و آزمون قرار گرفته، و حسب ضرورت تعدیلاتی در آنها انجام شده و عواملی نیز از آنها کم و یا به آنها اضافه شود(Sautter & Leisen, 1999).

مرور ادبیات موضوعی مربوط به تحقیق حاضر نشان داده است که عوامل مختلفی در تقویت نگرش کارآفرینی سازمانی وجود دارد. در تحقیق حاضر از بین این عوامل مؤثر در ایجاد و استمرار کارآفرینی سازمانی پس از غربالهای متعدد و با در نظر داشتن جامعه و محیط مورد بررسی؛ همچنین میزان اشتراک نظر محققین درباره انتخاب این عوامل در تحقیقات متعدد، عواملی را که به نظر می رسید بیشترین تأثیر را چه از نظر فردی و چه از نظر سازمانی بر کارآفرینی سازمانی دارند، انتخاب نموده و مدل مفهومی زیر تدوین گردید.

به منظور برنامه‏ریزی جهت اجرای طرح تحقیق حاضر، می‌توان از مدلهای مفهومی مختلفی استفاده کرد. همانگونه که در بیان فلسفه استفاده از مدل مفهومی تحقیق گفته شده است شروع کار طرح تحقیق حاضر با استفاده از این مدل مفهومی خواهد بود اما در حین کار مطمئناً از مدلهای مفهومی دیگر نیز کمک گرفته خواهد شد. مدل مذکور در شکل ۱-۱ آمده است.

به منظور آزمون قابلیت اجرایی بودن یک مدل یا الگو، در حالت کلی می‌توان از چهار روش استفاده کرد که عبارتند از: اجرای مدل در دنیای واقعی، استفاده از روش دلفی([۳]) یا نظرسنجی از خبرگان، استفاده از فنون ریاضی و  شبیه سازی، و بالاخره تئوری‌پردازی از طریق مقایسه دیدگاههای تئوریکی مختلف(Feldman, 2004). در تحقیق حاضر روش اول مورد استفاده قرار گرفت.
[۱] – Mental map.
[۲] – Analytical instrument.
[۳] – Delphi.

تعداد صفحات ۱۱۹ صفحه
قیمت ۲۰۰۰۰ تومان
برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنیدموضوعات :
پایان نامه , مدیریت

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *