تعداد صفحات ۱۳۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

عنوان                                    فهرست مطالب                                      صفحه

 

چکیده…….…………………………………………………………………………………………………..……………….۱

 

فصل اول:کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………۳

۱-۲- بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………..۵

۱-۳- اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………..۶

۱-۴- سوال های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………۸

۱-۵-  فرضیه‏های تحقیق………………………………………………………………………………………………………..۹

۱-۶- اهداف تحقیق………………………………………………………………………….…………………………………۱۰

۱-۷- قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..۱۱

۱-۸- تعریف اصطلاحات تخصصی و واژه‌ها……………………………………………………………………………//

۱-۸-۱-مفهوم تعارض……………………………………………………………………………………………………………….//

۱-۸-۲-تعارض درون فردی……………………………………………………………………………………………………….۱۲

۱-۸-۳- تعارض میان فردی ( بین اشخاص) …………………………………………………………………………………….۱۳

۱-۸-۴-تعارض ساختاری…………………………………………………………………………………………………………..//

۱-۸-۵-تعارض  شخصی (فردی) ………………………………………………………………………………………………..۱۴

۱-۹-تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………..//

 

فصل دوم : ادبیات وپیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه: …………………………………………………………………………………………………………………….۱۸

۲-۲- مفهوم تعارض………………………………………………………………………..…………………………………..//

۲-۳- سیرتکاملی اندیشه تعارض…………………………………………………………………………………………..۲۰

۲-۳-۱- دیدگاه سنتی…………………………………………………………………………….…………………………………//

۲-۳-۲-دیدگاه روابط انسانی……………………………………………………………………………….………………………//

۲-۳-۳- دیدگاه تعاملی…………………………………………………………………………….………………………………۲۱

۲-۴- تعارض و اثر بخشی سازمان……………………………………………………………………….……………….۲۵

۲-۵- پیامدهای مطلوب تعارض………………………………………………………………………..………………….۳۰

 

۲-۶- انواع تعارض…………………………………………………………………………..…………………………………۳۱

۲-۶-۱- تعارض درون فردی………………………………………………………………………………………………………..//

۲-۶-۲- تعارض میان فردی ( بین اشخاص) ……………………………………………………………………………….……۳۲

۲-۶-۲-۱- تعارض در نقش ………………………………………………………………………………………………………..//

۲-۶-۲-۲- ابهام در نقش ……………………………………………………………………………………………………۳۳

۲-۶-۳- تعارض بین فرد-گروه ……………………………………………………………………………………………..//

۲-۶-۴- تعارض بین گروهی ………………………………………………………………………………………………..//

۲-۶-۵- تعارض میان سازمانی …………………………………………………………………..………………………..۳۴

۲-۷- عوامل تعارض زا در سازمان……………………………………………………………………………………….. //

۲-۷-۱- ارتباطات ……………………………………………………………………………………………………………..۳۵

۲-۷-۲- تعارض ساختاری …………………………………………………………………….…………………………….//

۲-۷-۳- متغیرهای شخصی (فردی) ………………………………………………………………………………………۴۴

۲-۸- الگوهای اصلی تعارض……………………………………………………………………………………………….۴۷

۲-۹- مدیریت تعارض……..……………………………………………………………………….………………………..۵۴

۲-۱۰- سبک های عمومی مدیریت تعارض ……………………………………………………………………………۵۵

۲-۱۰-۱-تفرقه انداختن و حکومت کردن ……………………………………………………………………..………..//

۲-۱۰-۲- سرکوب کردن تعارض ………………………………………………………………………..………………..//

۲-۱۰-۳- حل سازنده تعارض ………………………………………………………………………………………………//

۲-۱۰-۴- سبکهای پیشنهادی جهت مدیریت تعارض غیر کارکردی یا مخرب ……………………………….//

 ۲-۱۱- سایر تکنیک های حل تعارض در سازمان……………………………………………………………………۶۰

۲-۱۲- فنون و راهبردهای مدیریت تعارض {راه حل پیشنهادی تعارض (ADR)}……………………….61

۲-۱۳- مذاکره……………………………………………………………………………………………………………………۶۵    

۲-۱۴- فنون رفع تعارض……………………………………………………………………………………………………..۷۰

۲-۱۵- سوابق تحقیق………………………………………………………………………..…………………………………۷۹

۲-۱۶- جمع بندی فصل دوم………………………………………………………………………..………………………۸۳

 

 

 

 

 

 

فصل سوم : روش تحقیق

۳-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………۸۹

۳-۲- روش تحقیق..……………………………………………………………………………….…………………………..۹۰

۳-۳- جامعه آماری…………………………………………………………………..………………………………………….//

۳-۴- حجم نمونه و روش نمونه‌گیری………………………………………………………………………..………….۹۱

۳-۵- روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………..//

۳-۶- ابزار جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………….۹۲

۳-۷- چگونگی سنجش روایی تحقیق…………………………………………………………………………..………..۹۳

۳-۸- چگونگی سنجش پایایی تحقیق……………………………………………………………………………..……….//

۳-۹- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها………………………………………………………………………….…………….۹۴

۳-۹-۱- آزمون نسبت یا دوجمله ای………………………………………………………………………………………//

۳-۹-۲- آزمون تی تست……………………………………………………………………………………………………..۹۵

 

فصل چهارم : تجزیه تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..۹۸

۴-۲-۱- جنسیت………………………………………………………………………………………………………..………۹۹

۴-۲-۲- تاهل………………………………………………………………………………………………………….……….۱۰۰

۴-۲-۳- سن……….………………………………………………………………………………………………….……….۱۰۱

۴-۲-۴- تحصیلات………………………………………………………………….……………………………………….۱۰۲

۴-۲-۵- سابقه…….……………………………………………………………………………………………………………۱۰۳

۴-۲-۶- رده شغلی……………………………………………………………………………………………………………۱۰۴

۴-۲-۷- داده های توصیفی مربوط به سبک های مختلف تعارض………………………………………………۱۰۵

۴-۳- بررسی فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………….۱۰۸

۴-۳-۱- فرضیه اصلی اول ……………………………………………………………………….……………………….۱۰۹

۴-۳-۲- فرضیه اصلی دوم ………………………………………………………………………………………………..۱۱۰

۴-۳-۳- فرضیه اصلی سوم………………………………………………………………………….……………………..۱۱۱

۴-۳-۴- فرضیه فرعی اول ………………………………………………………………………..……………………….۱۱۲

۴-۳-۵- فرضیه فرعی دوم ………………………………………………………………………..………………………۱۱۳

۴-۳-۶- فرضیه فرعی سوم ……………………………………………………………………….……………………….۱۱۴

۴-۳-۷- فرضیه فرعی چهارم……………………………………………………………………….……………………..۱۱۵

۴-۳-۸- فرضیه فرعی پنجم ……………………………………………………………………………………………….۱۱۶

فصل پنجم : بحث ،نتیجه گیری ، و پیشنهاد ها

۵-۱- مقدمه ( روش انجام کار تحقیق ) ………………………………………………………………………………۱۱۸

۵-۲- مرور کلی بر تحقیق…………………………………………………………………………………………………….//

۵-۳- بررسی سبکهای تعارض…………………………………………………………………………………………….۱۱۹

۵-۴- نتایج آزمون دو جمله ای و آزمون تی……………………………………………………………………………..//

۵-۴-۱- نتایج فرضیه اصلی دوم………………………………………………………………………..………..………۱۲۰

۵-۴-۲- فرضیه اصلی سوم…………………………………………………………………………..……………………….//

۵-۵- محدودیت­های تحقیق…………………………………………………………………………..…………………..۱۲۲

۵-۶- پیشنهادها……………………………………………………………………………….………………………………….//

۵-۷- توصیه به محققین آینده………………………………………………………………………….………………….۱۲۵

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………..……………………………………..۱۲۶

پیوست ها ………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۰