تعداد صفحات ۹۶ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

در سالهای اخیر با توجه به نقش کارآفرینان در رشد و شکوفایی صنعتی و اقتصادی کشورها و نیز با عنایت به مسایل و تنگناهایی که از نظر اقتصادی و توسعه صنعتی و بخصوص بیکاری وجود دارد، ضرورت ایجاب می‌کند تا به ترویج توسعه کارآفرینی و فرهنگ آن در بین افراد جامعه پرداخته شود. بخش کشاورزی به دلیل برخورداری از رشد مستمر و پایدار اقتصادی، تأمین امنیت غذایی، بازدهی سرمایه، ارزآوری، ارزبری کم و ایجاد عدالت اجتماعی در قیاس با سایر بخش‌های اقتصادی کشور از قابلیت‌های خاصی برخوردار است، به نحوی که می تواند نقش بسیار بارزی در عرصه اقتصادی کشور داشته باشد. بنابراین می‌توان از طریق آموزشهای کارآفرینی و پرورش ویژگی‌های کارآفرینان درفارغ التحصیلان رشته کشاورزی، در جهت تربیت کارآفرینان موفق در بخش کشاورزی گام برداشت. لذا این امر با حمایت مسئولین و دست اندرکاران امکان پذیر خواهد بود.

جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی کارآفرینان بخش کشاورزی استان خوزستان می‌باشند که تعداد افراد جامعه آماری(۶۵ نفر) می‌باشند که بر اساس نمودار گانت تعداد نمونه آماری تعداد (۵۶ نفر) انتخاب شدند و پرسشنامه‌ها در بین کارآفرینان بخش کشاورزی استان خوزستان توزیع شد و پس از جمع آوری آن به تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداخته شد. به منظور آزمون فرضیه تحقیق، اطلاعات مربوط وارد نرم افزار SPSS شد و متغیرهای تحقیق بر اساس آزمونهای کلموگروف- اسمیرنوف، تی- استودنت تک نمونه‌ای و فریدمن مورد آزمون قرارگرفته. سپس نتایج بصورت جدولی ارائه گردید. براساس نتایج بدست آمده متغیرهای تحقیق عوامل مؤثری بر موفقیت کارآفرینان بخش کشاورزی استان خوزستان می‌باشند.

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۲ بیان مسأله تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۳ اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۳-۱- هدف علمی……………………………………………………………………………………………… ۵

۱-۳-۲- هدف کاربردی………………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۴  فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………… ۵

۱-۴-۱- فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………. ۵

۱-۴-۲- فرضیات فرعی…………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۵ تعریف اصطلاحات و متغیرها …………………………………………………………………………… ۶

۱-۵-۱ کارآفرینی:…………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۵-۲ ریسک پذیری:……………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۵-۳ انگیزش:……………………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۵-۴ فرصت طلبی: ……………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۵-۵ اعتماد به نفس:……………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۵-۶ خلاقیت و نوآوری………………………………………………………………………………………. ۸

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۱۰

۲-۲ تعاریف…………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

۲-۲-۱ تعریف کارآفرینی……………………………………………………………………………………… ۱۰

۲-۲-۲- تعریف کارآفرین…………………………………………………………………………………….. ۱۲

۲-۳ فرایند کارآفرینی…………………………………………………………………………………………… ۱۲

۲-۴ اهمیت کارآفرینی در بخش کشاورزی………………………………………………………………… ۱۵

۲-۵ نقش کارآفرینان در توسعه اقتصادی…………………………………………………………………… ۱۶

۲-۶ آموزش کارآفرینی ………………………………………………………………………………………… ۱۷

۲-۷ اهمیت و اهداف آموزش کارآفرینی  …………………………………………………………………. ۱۸

۲-۸ آموزش کارآفرینی در بخش کشاورزی……………………………………………………………….. ۱۹

۲-۹ ویژگیهای کارآفرینان……………………………………………………………………………………… ۲۱

۲-۱۰ لزوم پرورش کارآفرینان موفق………………………………………………………………………… ۲۳

۲-۱۱ مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………… ۲۵

۲-۱۳-۱ ریسک پذیری ……………………………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۱۳-۲ خلاقیت و نوآوری…………………………………………………………………………………… ۲۸

۲-۱۳-۳ فرصت طلبی …………………………………………………………………………………………. ۳۱

۲-۱۳-۴ اعتماد به نفس………………………………………………………………………………………… ۳۳

۲-۱۳-۵ انگیزش: ……………………………………………………………………………………………….. ۳۳

۲-۱۴ حمایت مدیران ارشد جهاد کشاورزی از کارآفرینان موفق …………………………………….. ۳۴

۲-۱۵  مدیریت استراتژیک کارآفرینانه………………………………………………………………………. ۳۷

۲-۱۶- ابعاد ساختاری و محتوایی کارآفرینی در سازمان جهاد کشاورزی…………………………… ۳۸

۲-۱۷ پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۴۳

۲-۱۷-۱ تحقیقات انجام شده در خارج…………………………………………………………………….. ۴۳

۲-۱۷-۳ تحقیقات انجام شده در ایران………………………………………………………………………. ۴۵

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. ۴۸

۳-۲- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۴۸

۳-۳- روش گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………….. ۵۰

۳-۳-۱- منابع داده ها:………………………………………………………………………………………….. ۵۰

۳-۳-۲- ابزار گردآوری داده …………………………………………………………………………………. ۵۰

۳-۴- روایی و پایایی پرسشنامه …………………………………………………………………………….. ۵۱

۳-۴-۱- پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه: ……………………………………………………………….. ۵۱

۳-۴-۲- تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه: ………………………………………………………………….. ۵۳

۳-۵-  قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۵۳

۳-۶- جامعه آماری …………………………………………………………………………………………….. ۵۴

۳-۷- نمونه آماری و روشهای نمونه‌گیری  ……………………………………………………………….. ۵۴

۳-۸- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ………………………………………………………………………… ۵۶

۳-۸-۱- آمار توصیفی………………………………………………………………………………………….. ۵۶

۳-۸-۲- آمار استنباطی………………………………………………………………………………………….. ۵۷

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۶۰

۴-۲-  تجزیه و تحلیل یافته ها(تحلیل جمعیت شناختی):………………………………………………. ۶۰

۴-۳- تحلیل داده ها برای فرضیه های تحقیق…………………………………………………………….. ۶۵

۴-۳-۱- آزمون  نرمال بودن (کولموگروف– اسمیرنوف) برای متغیرهای تحقیق:………………….. ۶۶

۴-۳-۳- آزمون تی استودنت تک نمونه ای برای متغیرهای تحقیق:…………………………………… ۷۲

۴-۳-۵- آزمون فریدمن برای رتبه بندی متغیرهای تحقیق:……………………………………………… ۸۰

فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۵-۱  مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. ۸۳

۵-۲ خلاصه تحقیق …………………………………………………………………………………………….. ۸۳

۵-۳ نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………… ۸۴

۵-۳-۱ نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۸۴

۵-۳-۲ نتایج آزمون ها………………………………………………………………………………………….. ۸۶

۵-۴ محدودیتهای تحقیق ……………………………………………………………………………………… ۸۷

۵-۵ پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………. ۸۸

۵-۵-۱ پیشنهادات مبتنی بر تحقیق ………………………………………………………………………….. ۸۸

۵-۵-۲ پیشنهادات برای تحقیقات آتی …………………………………………………………………….. ۸۹

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………….. ۹۰

پیوست…………………………………………………………………………………………………………….. ۹۶