گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود پایان نامه بررسي رابطه بین پرخاشگري و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان (مطاله موردی: مقطع ابتدایی بخش بندپی غربی)


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (مطاله موردی: مقطع ابتدایی بخش بندپی غربی)
شهریور 13, 1395
548 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (مطاله موردی: مقطع ابتدایی بخش بندپی غربی)


دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (مطاله موردی: مقطع ابتدایی بخش بندپی غربی)

تعداد صفحات ۶۸ صفحه

فایل به صورت ورد می باشد

قیمت ۲۰۰۰ تومان

برای دریافت فایل بر روی خرید آنلاین کلیک کنید

فهرست

عنوان                                                                                       صفحه

 

چکیده                                                                                                                           ۱

فصل اول(کلیات تحقیق)                                                                                                 ۲

مقدمه                                                                                                                           ۳

بیان مسأله                                                                                                                     ۴

سؤال مسئله                                                                                                                  ۵

اهمیت و ضرورت                                                                                                              ۵

اهداف تحقیق                                                                                                                 ۶

فرضیه تحقیق                                                                                                                 ۷

تعریف عملیاتی واژه­ها و مفاهیم                                                                                          ۷

فصل دوم (پیشینه و ادبیات تحقیق)                                                                               ۹

مقدمه فصل دوم                                                                                                            ۱۰

تعریف خشم                                                                                                                  ۱۱

علل و ریشه های خشم                                                                                                   ۱۱

علل شخصیتی                                                                                                              ۱۳

تظاهرات خشم                                                                                                             ۱۴

عملکردهای رایج پیرامون خشم                                                                                          ۱۵

علل بروز پرخاشگری                                                                                                      ۱۶

والدین و کودکان پرخاشگر                                                                                               ۲۳

تربیت منفی والدین                                                                                                       ۲۵

تربیت مثبت والدین                                                                                                       ۲۷

راه کارهای مناسب خشم                                                                                              ۲۹

نتیجه گیری                                                                                                                ۳۱

عوامل موثر بر پرخاشگری                                                                                               ۳۱

عوامل اجتماعی                                                                                                          ۳۳

عصبانیت                                                                                                                    ۳۴               

احساس گناه                                                                                                              ۳۵

بی کفایتی                                                                                                                  ۳۶

غمزدگی و افسردگی، قربانی بودن                                                                                    ۳۷

احساس در دام بودن                                                                                                    ۳۸

مجازات نمادین                                                                                                            ۴۰

مقررات و انتظارات را مشخص و روشن بیان کنید                                                                    ۴۱

چگونه تنبیه کنید                                                                                                           ۴۲

با طفل جر و بحث نکنید و چانه نزنید                                                                                    ۴۲

جدی باشید                                                                                                                  ۴۵

زیاده از حد گوش نکنید                                                                                                     ۴۶

منطقی باشید                                                                                                                 ۴۸

روشهای مجازات                                                                                                              ۴۸

تعریف پرخاشگری                                                                                                             ۵۲

انواع پرخاشگری                                                                                                              ۵۵

علل و انگیزه های پرخاشگری                                                                                             ۵۸

کروموزومهای جنسی و پرخاشگری                                                                                     ۶۰

بلوغ جنسی و پرخاشگری                                                                                                ۶۱

درستی و نادرستی نظریه ناکامی- پرخاشگری                                                                       ۶۳

نقش رسانه های گروهی و فبلمهای تلویزیونی در آموزش پرخاشگری                                            ۷۰

کنترل پرخاشگری                                                                                                         ۷۴

فصل سوم(روش تحقیق)                                                                                           ۷۷

جامعه مورد مطالعه                                                                                                       ۷۸

حجم نمونه                                                                                                                 ۷۸

روش نمونه گیری                                                                                                         ۷۸

ابزار اندازه گیری                                                                                                          ۷۸

روش آماری مربوط به زمینه                                                                                             ۸۰

روش تحقیق                                                                                                              ۸۰

فصل چهارم(یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها                                                             ۸۱     

مقدمه                                                                                                                     ۸۲

جدول نمرات خام آزمودنی ها ازآزمون پرخاشگری معدلی                                                         ۸۲

جدول بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین و پیشرفت تحصیلی                                                  ۸۵

جدول مقایسه پرخاشگری در بین دانش آموزان دوم و پنجم ابتدایی                                             ۸۶

جدول مقایسه پرخاشگری در بین دانش آموزان سوم و چهارم ابتدایی                                          ۸۷

جدول مقایسه پرخاشگری در بین دانش آموزان ممتاز و ضعیف                                                    ۸۸

فصل پنجم (بحث و نتیجه گیری)                                                                                  ۸۹

بحث و نتیجه گیری                                                                                                        ۹۰

محدودیت ها                                                                                                                ۹۱

پیشنهادات                                                                                                                  ۹۱

منابع و مآخذ                                                                                                                ۹۲

 

 

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه پرخاشگری والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی بخش بندپی غربی است که فرضیه های عنوان شده عبارتند از اینکه بین پرخاشگری والدین و پیشرفت تحصیلی مقطع ابتدایی رابطه وجود دارد و همینطور بین پرخاشگری دانش آموزان ضعیف و دانش آموزان ممتاز تفاوت وجود دارد و همینطور بین پرخاشگری مقاطع دوم و چهارو سوم و پنجم تفاوت وجود دارد که جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانش آموزان مقطع ابتدایی  است که ۹۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و جهت سنجش فرضیه ها از روش آماری t متغییر مستقل و ضریب همبستگی استفاده گردیده که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین پرخاشگری والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد و همین طور بین پرخاشگری دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی تفاوت وجود ندارد.

واژگان کلیدی: پرخاشگری، دانش­آموزان مقطع ابتدایی،  والدین، پیشرفت تحصیلی

 موضوعات :
پایان نامه

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *