گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود پایان نامه بررسی تشابهات و تمایزات حضانت، ولایت و قیمومت - سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی تشابهات و تمایزات حضانت، ولایت و قیمومت
شهریور 27, 1395
1651 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی تشابهات و تمایزات حضانت، ولایت و قیمومت


دانلود پایان نامه بررسی تشابهات و تمایزات حضانت، ولایت و قیمومت

فایل به صورت ورد می باشد

تعدا صفحات ۱۵۹ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برایدریافت فایل بر روی لینک زیر کلیک کنید

چکیده

حمایت از کودکان از  نظر مالی و غیر مالی در سه محور حضانت ،ولایت و قیمومت است که مورد توجه قانون و حقوقدان قرار گرفته است ،موضوع «حضانت » یکی از مباحث پیچیده حقوق خانواده می باشد و با وجود مطالعات گسترده پیرامون آن از سوی حقوقدانان، هنوز مسائلی از آن ناشناخته مانده است برخی از چالشهای موجود در امر «حضانت » عمدتا به کاستی ها و نارسایی است .بیان نواقص و خلاهای مقررات مربوط به ولایت قهری درقانون مدنی، ارائه پیشنهادهای اصلاحی جهت تدوین بهتر مقررات مذکور و همچنین جواب به انتقادهای موجود به اصل ولایت قهری است  .براساس یافته های تحقیق، درفقه امامیه و قانون مدنی فقط پدر و جد پدری حق اعمال ولایت رابر محجورین دارند و برای مادر هیچ نوع ولایتی پیش بینی نشده است. درخصوص ولایت پدر و جد پدری نیز ولایت آنها در عرض هم بوده و تقدمی بین اعمال آنها نیست، مگر اینکه از جهت زمانی، یکی بردیگری مقدم باشدو یایکی ازاعمال بیشتر به مصلحت محجور باشد

انسان بالغی که از نظر روانی یا رشدیافتگی وضع عادی ندارد، نمی‌تواند مانند یک انسان معمولی به رتق‌وفتق کارهایش بپردازد طورمعمول شخصی برای اداره امور این افراد تعیین می‌شود که قیم آنان به شمار می رود. مجنونان و سفیهان  و صغیران تحت عنوان«محجور» در قوانین نامیده می‌شوند که در قانون مدنی و قانون امور حبسی بایدها و نبایدهای زیادی درباره آنان به چشم می‌خورد در این نوشتار به تفاو ت ها و شباهت های حضانت، ولایت و قیمومت می پردارد

 

واژگان کلیدی: حضانت، ولایت، قیمومت، ولی قهری، قیم، امور محجورین

 

فهرست مطالب

فصل اول   مفاهیم و کلیات     ۲

١-١ مقدمه  ۲

١-٢ بیان مساله  ۳

١-٣ضرورت تحقیق    ۴

١-۴سوالات تحقیق    ۴

١-۵ سوابق تحقیق(پیشینه)  ۵

١-۶ فرضیه ها  ۵

١-٧نوع روش تحقیق: ۶

١- ٧ -١روش گرد آوری اطلاعات : ۶

١-٧ -٢ابزارگردآوری اطلاعات     ۶

١-٨مفاهیم   ۶

١-٨-١تعریف لغوی حضانت     ۶

١-٨-٢تعریف اصطلاحی حضانت     ۹

١-٨-٣تعریف لغوی ولایت     ۳

١-٨-۴تعریف اصطلاحی ولایت     ۵

١-٨-۵تعریف لغوی و اصطلاحی قیمومت     ۹

فصل دوم   آثار و احکام خاص حضانت     ۱۲

۲-۱    صاحبان حضانت     ۱۲

٢-٢ شرایط صاحبان حضانت     ۱۵

٢-٣حضانت دیوانگان   ۲۱

٢-۴حضانت سفیهان   ۲۱

٢-۵حضانت افراد بالغ رشید   ۲۲

٢-۶حکم فقهی حضانت     ۲۳

٢-٧  وظایف حضانت کننده: ۲۴

٢-٧-١معنی نگاهداری    ۲۴

٢-٧-٢آیا شیر دادن از لوازم نگاهداری است     ۲۴

٢-٧-٣تربیت طفل    ۲۷

۲-۷-۴تنبیه طفل    ۲۷

٢-٨:ضمانت اجرای حق و تکلیف نگاهداری    ۲۸

٢-٩حق ملاقات     ۳۰

٢-١٠حق یا تکلیف (حکم) بودن حضانت     ۳۱

٢-١١:مدت حضانت     ۳۶

٢-١٢سقو ط حضانت: ۴۱

٢-١٢-١جنون: ۴۱

٢-١٢-٢ازدواج مادر : ۴۱

٢-١٢-٣عدم مواظبت از طفل    ۴۲

٢-١٢-۴کفر  ۴۳

٢-١٣پایان حضانت     ۴۴

فصل سوم   آثار و احکام خاص ولایت     ۴۶

٣-١ولایت بر کودک      ۴۶

٣-٢صاحبان ولایت     ۴۸

٣-٢-١ولایت پدر  ۵۰

٣-٢-٢ولایت جدپدری    ۵۱

٣-٢-٣وصی    ۵۳

٣-٢-۴حاکم شرعی    ۵۶

٣-٢-۵ مومنان عادل   ۵۹

٣-٣شرایط صاحبان ولایت     ۶۲

٣-۴ولایت بر کودک از دیدگاه مذاهب فقهی: ۶۳

٣-۵ ولایت پدر و جد پدری    ۶۴

٣-۶ اختیارات ولی: ۶۷

٣-٧   اختیار ولی قهری در نکاح و طلاق مولی علیه  ۶۸

٣-٧-١ حدود اختیار ولی قهری در نکاح سفیه  ۶۸

٣-٧-٢حدود اختیار ولی قهری در طلاق سفیه  ۷۰

٣-٧-٢حدود اختیار ولی قهری در نکاح و طلاق مجنون   ۷۰

٣-٧-٣حدود اختیار ولی قهری در نکاح صغیر  ۷۲

٣-٧-۴حدود اختیارات ولی قهری در طلاق همسر صغیر  ۷۲

٣-٩ موارد سقوط ولایت     ۸۹

٣-١٠ موارد ضم امین    ۹۳

٣-١١ پایان ولایت     ۹۵

٣-١٢ ولایت مادر  ۹۶

فصل چهارم   آثار و احکام خاص قیمومت     ۱۰۱

۴-١صاحبان قیمومت     ۱۰۲

۴-٢شرایط صاحبان قیمومت     ۱۰۵

۴-٣تکالیف و اختیارات قیم   ۱۰۸

۴-٣-١مواظبت و تربیت مولی علیه (صغیر)  ۱۱۱

۴-٣-٢اداره اموال و حقوق مال مولی علیه  ۱۱۲

۴-۴ اجرت قیم   ۱۱۹

۴-۵ عزل قیم   ۱۱۹

فصل پنجم   موارد اختلاف و شباهت حضانت،ولایت و قیمومت     ۱۲۷

۵-١ موارد اختلاف (حضانت، ولایت، قیمومت)  ۱۲۸

۵-١-١حضانت     ۱۲۸

۵-١-٢ ولایت     ۱۲۹

۵-١-٣ قیمومت     ۱۳۱

۵-٢موارد شباهت (حضانت ،ولایت ،قیمومت)  ۱۳۲

۵-٢- ١حضانت     ۱۳۲

۵-٢-٢ ولایت     ۱۳۴

۵-٢- ٣قیمومت     ۱۳۵

فصل ششم   نتیجه گیری و پیشنهادات     ۱۳۸

۶-۱ نتیجه گیری    ۱۳۸

۶-۲ پیشنهادات     ۱۴۰

منابع   ۱۴۱

 

 موضوعات :
پایان نامه

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *