گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود پایان نامه بررسي تاثير قدرت مديران در ميزان خلاقيت و ابتکار کارمندان سازمان


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

آذر 2, 1393
1120 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر قدرت مدیران در میزان خلاقیت و ابتکار کارمندان سازمان


تعداد صفحات ۱۲۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید

بررسی تاثیر قدرت مدیران در میزان خلاقیت و ابتکار کارمندان سازمان

چکیده       ۱

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه             ۳

۱-۲- بیان مساله      ۴

۱-۳- ضرورت و اهمیت مسئله              ۶

۱-۴- مدل تحلیلی-مفهومی موضوع        ۷

۱-۵- اهداف            ۸

۱-۵-۱- هدف اصلی               ۸

۱-۵-۲- اهداف ویژه                ۸

۱-۶- سوال‌های تحقیق            ۹

۱-۶-۱- سوال اصلی               ۹

۱-۶-۲- سوال‌های ویژه           ۹

۱-۷- تئوری تحقیق ۹

۱-۷-۱- فرضیه اصلی            ۱۰

۱-۷-۲- فرضیه‌های ویژه        ۱۰

۱-۸- متغیرهای تحقیق            ۱۱

۱-۸-۱- متغیرهای مستقل       ۱۱

۱-۸-۲- متغیر وابسته             ۱۱

۱-۹- تعاریف واژه ها و اصطلاحات      ۱۱

۱-۹-۱- تعاریف نظری           ۱۲

۱-۹-۲- تعاریف عملیاتی        ۱۵

۱-۱۰- قلمرو تحقیق                ۱۶

۱-۱۰-۱- قلمرو موضوعی     ۱۶

۱-۱۰-۲- قلمرو مکانی           ۱۶

۱-۱۰-۳- قلمرو زمانی            ۱۶

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول ادبیات تحقیق           ۱۸

۲-۱- مقدمه             ۱۸

۲-۱-۱ تاریخچه وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک نگاه               ۱۹

۲-۲- تعاریف          ۲۱

۲-۳- اهمیت مدیریت              ۲۳

۲-۴- وظایف مدیریت از نظر فایول       ۲۴

۲-۵-۱- مدیریت عملیاتی (سرپرستی)    ۲۷

۲-۵-۲- مدیریت میانی            ۲۷

۲-۵-۳- مدیریت عالی             ۲۷

۲-۶- مدیریت موفق و مؤثر    ۲۸

۲-۶-۱- چگونه می‌توان مدیری موفق و مؤثر بود  ۲۸

۲-۷- تاریخچه قدرت               ۲۹

۲-۸- اهمیت قدرت  ۳۰

۲-۹- پایگاه‌های قدرت             ۳۰

۲-۹-۱- قدرت مبتنی بر اجبار                ۳۱

۲-۹-۲- قدرت مبتنی بر پاداش               ۳۱

۲-۹-۳- قدرت قانونی (مشروعیت)        ۳۲

۲-۹-۴- قدرت مبتنی بر تخصص           ۳۲

۲-۹-۵- قدرت مرجعیت (الگویی)          ۳۲

۲-۱۰ منابع قدرت   ۳۴

۲-۱۰-۱- قدرت مقام               ۳۴

۲-۱۰-۲- قدرت شخصی        ۳۴

۲-۱۰-۳- قدرت تخصص       ۳۴

۲-۱۰-۴- قدرت فرصت         ۳۴

۲-۱۰-۵- قدرت رانت             ۳۵

۲-۱۰-۶- قدرت سیاسی          ۳۶

۲-۱۰-۷- قدرت ارتباطات      ۳۶

۲-۱۱- قدرت از دیدگاه فلاسفه                ۳۶

۲-۱۱-۱- تقسیم بندی قدرت از دیدگاه ماکس وبر   ۳۶

۲-۱۱-۲- تقسیم بندی قدرت از دیدگاه آمیتای اتزیونی            ۳۸

۲-۱۱-۳- تقسیم بندی قدرت از دیدگاه ژولا پیر      ۴۰

۲-۱۱-۴- تقسیم بندی قدرت از دیدگاه برتراند راسل              ۴۱

۲-۱۱-۵- تقسیم بندی قدرت از دیدگاه کنت گالبرایت             ۴۱

۲-۱۱-۶- نظریه‌های قدرت از نظر تاریخی (دیدگاه تافلر)     ۴۳

۲-۱۱-۶-۱- نظریه پردازان کلاسیک      ۴۳

۲-۱۱-۶-۲- نظریه پردازان مدرن         ۴۳

۲-۱۱-۶-۳- نظریه پردازان پست مدرن ۴۴

۲-۱۱-۷- نظریه‌های قدرت اجتماعی توماس هابز ۴۴

۲-۱۱-۸- قدرت در مکتب اسلام             ۴۴

۲-۱۲- وابستگی، کلید قدرت  ۴۵

۲-۱۲-۱- عواملی که موجب وابستگی می‌شوند     ۴۵

۲-۱۳- قدرت در گروه            ۴۶

۲-۱۴- قدرت در عمل             ۴۷

۲-۱۵- نکات کاربردی برای مدیران       ۴۷

۲-۱۶- تعاریف نوین از خلاقیت             ۴۸

۲-۱۶-۱- تفکر واگرا               ۵۳

۲-۱۶-۲- تفکر همگرا             ۵۳

۲-۱۷- اهمیت خلاقیت            ۵۳

۲-۱۸- دیدگاه ها و نظریات خلاقیت       ۵۴

۲-۱۸-۱- دیدگاه روانشناسی    ۵۴

۲-۱۸-۲- نظریه روانکاوی نوین            ۵۴

۲-۱۸-۳- نظریه تداعی گرایان               ۵۵

۲-۱۸-۴- نظریه گشتالت گرایان             ۵۵

۲-۱۸-۵- نظریه شناخت گرایان             ۵۶

۲-۱۸-۶- نظریه انسان گرایان                ۵۶

۲-۱۸-۷- نظریه زیست گرایان              ۵۷

۲-۱۹- ویژگی‌های ذیل را در افراد خلاق می‌توان یافت         ۵۷

۲-۲۰- نقش مدیر در پرورش خلاقیت    ۵۷

۲-۲۰-۱- خلاقیت در سازمان ۵۸

۲-۲۱- مراحل خلاقیت            ۵۹

۲-۲۱-۱- مراحل دهگانه برای پیشرفت خلاقیت    ۶۲

۲-۲۲- گیلفورد و الگوی ۱۲۰ عاملی استعدادهای انسان        ۶۳

۲-۲۳- آنچه تفکر خلاق را ممکن می‌سازد              ۶۴

۲-۲۴- عوامل و موانع خلاقیت               ۶۵

۲-۲۵- ارتباط خلاقیت و برنامه ریزی   ۶۹

۲-۲۶- تعاریف نوآوری          ۶۹

۲-۲۷- تفاوت خلاقیت و نوآوری            ۷۰

۲-۲۷-۱- تفاوت خلاقیت با ابداع            ۷۰

۲-۲۷-۲- چه کسی خلاقیت و نوآوری می‌کند        ۷۱

۲-۲۷-۳- نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری از جنبه سازمانی                ۷۱

۲-۲۸- اقدامات عملی برای سلامت سیستم نوآوری                ۷۱

۲-۲۹- پیشینه تحقیق               ۷۳

۲-۲۹-۱- مروری برتحقیقات انجام شده در داخل کشور         ۷۳

۲-۲۹-۲- مروری بر تحقیقات انجام شده در خارج از کشور  ۷۶

۲-۳۰ جمع بندی پیشینه          ۷۹

فصل سوم

روش‌شناسی تحقیق

۳-۱- مقدمه             ۸۳

۳-۲- نوع و روش تحقیق        ۸۴

۳-۳- جامعه و نمونه آماری    ۸۴

۳-۳-۱ جامعه آماری               ۸۴

۳-۳-۲ حجم نمونه آماری        ۸۵

۳-۴- نمونه و روش نمونه برداری         ۸۵

۳-۵- روش جمع آوری اطلاعات            ۸۵

۳-۶- ابزار گردآوری اطلاعات               ۸۵

۳-۷- روش تجزیه و تحلیل داده ها          ۸۷

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱- مقدمه             ۸۹

۴-۲- توصیف جمعیت شناختی نمونه ها ۹۰

۴-۲-۱- جنسیت      ۹۰

۴-۲-۲- سن             ۹۱

۴-۲-۳- سابقه خدمت              ۹۲

۴-۲-۴- تحصیلات  ۹۳

۴-۳- نتیجه گیری از توصیف جمعیت شناختی      ۹۴

۴-۴- آزمون نرمالیته نظرات  ۹۴

۴-۵- بررسی فرضیه‌های پژوهشی        ۹۵

۴-۵-۱- تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی   ۹۵

۴-۵-۲- تجزیه و تحلیل فرضیه‌های فرعی             ۹۶

۴-۵-۲-۱- فرضیه اول           ۹۶

۴-۵-۲-۲- فرضیه دوم            ۹۸

۴-۵-۲-۳- فرضیه سوم           ۱۰۰

۴-۵-۲-۵- فرضیه پنجم          ۱۰۴

۴-۶- رتبه بندی منابع قدرت با آزمون فریدمن

 

فصل پنجم

بحث و بررسی

۵-۱- مقدمه (مروری کلی بر انجام تحقیق)            ۱۰۷

۵-۲- ارائه یافته‌های تحقیق از فصل چهارم           ۱۰۸

۵-۲-۱-یافته ها و نتایج مربوط به جمعیت شناختی                ۱۰۸

۵-۲-۲- نتیجه کلی از فرضیه‌های تحقیق               ۱۰۸

۵-۲-۲-۱- فرضیه اصلی        ۱۰۸

۵-۲-۲- ۲- فرضیه‌های فرعی                ۱۰۸

۵-۳- بحث و بررسی              ۱۱۰

۵-۴- محدودیت‌های تحقیق      ۱۱۲

۵-۴-۱- محدودیت‌های قابل کنترل          ۱۱۲

۵-۵- پیشنهادهای تحقیق         ۱۱۲

۵-۵-۱- پیشنهاد مبتنی بر فرضیه اصلی                ۱۱۲

۵-۵-۲- پیشنهادهای مبتنی بر فرضیه‌های ویژه     ۱۱۳

۵-۶- توصیه‌های برای محققین آینده       ۱۱۴

۵-۷- چکیده فصل پنجم           ۱۱۵

منابع فارسی            ۱۱۶

 تعداد صفحات ۱۲۰ صفحه
قیمت ۲۰۰۰۰ تومان
برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید

 موضوعات :
پایان نامه , مدیریت

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *