تعداد صفحات ۸۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

یکی از مهمترین عملیات مدیریتی در توتون های هوا خشک انجام صحیح و به موقع گلزنی و کنترل جوانه های جانبی است. این عملیات در توسعه و رشد ریشه، مقاومت به خشکی و وزش باد، کاهش استقرار آفات و افزایش سنتز نیکوتین موثر است. این تحقیق به منظور تعیین ارتفاع مناسب (تعداد برگ) و زمان گلزنی جهت بهبود کمی و کیفی برگ‌های عمل آوری شده توتون بارلی ۲۱ در ۱۰ تیمار شامل سه مرحله (تکمه ای، اوایل گلدهی و گلدهی کامل) و تعداد برگ (۲۰، ۲۳ و ۲۶) به همراه تیمار شاهد بدون گلزنی و کنترل جوانه جانبی به روش ساقه‌بر به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با  ۳  تکرار در سال ۱۳۹۰ در مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش اجرا شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان می‌دهد صفات مورد ارزیابی عملکرد برگ عمل آوری شده، متوسط قیمت توتون، پتاسیم، درآمد کل، طول و عرض برگ و شاخص سطح برگ در سطح ۵ درصد، درصد نیکوتین در سطح ۱ درصد، تفاوت معنی داری داشتند. تیمار گلزنی در مرحله تکمه ای از برگ ۲۶ به بعد و گلزنی در مرحله اوایل گلدهی از برگ ۲۳ به بعد، از نظر درآمد خالص، زمان سوزش، نیکوتین، پتاسیم، عملکرد برگ عمل آوری شده و شاخص سطح برگ نسبت به سایر تیمارها برتر بودند.

 

کلمات کلیدی: سرزنی، برگ‌ها، کمیت، کیفیت، توتون بارلی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                       صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………  ۲

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  ۳

۱-۱- تاریخچه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  ۴

۱-۲- اهمیت اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………….  ۵

۱-۳- مناطق مهم کشت توتون ایران…………………………………………………………………………………………………………………  ۵

۱-۴- مشخصات گیاه‎شناسی……………………………………………………………………………………………………………………………  ۶

۱-۵- مراحل نمو……………………………………………………………………………………………………………………………………………  ۶

۱-۶- سازگاری توتون…………………………………………………………………………………………………………………………………….  ۶

۱-۷- میوه توتون……………………………………………………………………………………………………………………………………………  ۶

۱-۸- بذرتوتون……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ۷

۱-۹- طبقه بندی …………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ۷

۱-۹-۱- انواع توتون براساس مصرف……………………………………………………………………………………………………………….  ۷

۱-۹-۲- طبقه بندی نیکوتیانا ………………………………………………………………………………………………………………………….  ۷

۱-۹-۳- طبقه بندی براساس نحوه خشکانیدن ………………………………………………………………………………………………….  ۸

۱-۹-۴- طبقه بندی بر اساس خصوصیات ظاهری برگ …………………………………………………………………………………….  ۸

۱-۱۰- اقلیم مناسب برای رشدتوتون (خصوصیات اکولوژیکی)…………………………………………………………………………..  ۹

۱-۱۱- خاک مناسب برای کشت توتون ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

۱-۱۲- تناوب زراعی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

۱-۱۳- روش کاشت…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

۱-۱۳-۱- خزانه نشا………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱

۱-۱۳-۲- انواع خزانه‎های توتون………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۱-۱۴- زمین اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲

۱-۱۵- آبیاری……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳

۱-۱۶- واکاری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

۱-۱۷- آفات توتون……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳

۱-۱۸- بیماری‎های مهم توتون………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

۱-۱۹- سرزنی و کنترل جوانه های جانبی توتون ……………………………………………………………………………………………. ۱۳

۱-۱۹-۱- ارتفاع گلزنی …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵

۱-۱۹-۲- کنترل جوانه جانبی …………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶

۱-۱۹-۲-۱- جذف جوانه با دست ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۶

۱-۱۹-۲-۲- کنترل شیمیایی جوانه جانبی ……………………………………………………………………………………………………… ۱۷

۱-۲۰- برداشت …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸

۱-۲۰-۱- علائم رسیدگی صنعتی …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

۱-۲۰-۲- ساقه بُر کردن و آویزان کردن بوته توتون بارلی ……………………………………………………………………………. ۱۹

۱-۲۱- عمل‌آوری توتون بارلی ……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱

۱-۲۱-۱- تأسیسات عمل آوری ………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱

۱-۲۱-۲- اصول عمل آوری توتون بارلی ………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

۱-۲۱-۲-۱- نکات قابل توجه در عمل‌آوری توتون بارلی …………………………………………………………………………… ۲۲

۱-۲۱-۳- جور و دسته بندی و عدل بندی توتون بارلی ………………………………………………………………………………. ۲۳

۱-۲۱-۴- خرید توتون بارلی …………………………………………………………………………………………………………………… ۲۴

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینیه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. ۲۹

۲-۱-  تاثیر تعداد، طول و عرض برگ بر کمیت و کیفیت محصول توتون ………………………………………………………… ۳۰

۲-۲- تأثیر عوامل شیمیایی بر کیفیت برگ توتون …………………………………………………………………………………………… ۳۴

۲-۳- تأثیر زمان گلدهی بر عملکرد برگ توتون …………………………………………………………………………………………….. ۳۶

۲-۴- تأثیر سرزنی برکیفیت و کمیت توتون …………………………………………………………………………………………………… ۳۷

 

فصل سوم : روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۰

۳-۱- موقعیت جغرافیایی و آب و هوای محل اجرای طرح……………………………………………………………………………….. ۴۱

۳-۲- مشخصات خاک محل اجرای طرح……………………………………………………………………………………………………….. ۴۱

۳-۳- عملیات اجرایی طرح …………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۲

۳-۴- نوع طرح آزمایش مورد استفاده…………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲

۳-۵- نقشه طرح …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۳

۳-۶- مشخصات تیمارهای مورد بررسی…………………………………………………………………………………………………………. ۴۴

۳-۷- عملیات زراعی……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۴

۳-۷-۱- تولید نشاء ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۴

۳-۷-۲- تهیه زمین ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۵

۳-۷-۳- کوددهی……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۵

۳-۷-۴- واکاری……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۵

۳-۷-۵- عملیات داشت …………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۶

۳-۷-۵-۱- آبیاری ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶

۳-۷-۵-۲-  مبارزه با علف‎های هرز و سله‎شکنی………………………………………………………………………………………… ۴۶

۳-۷-۵-۳- مبارزه علیه آفات و بیماری‎ها……………………………………………………………………………………………………. ۴۶

۳-۷-۵-۴- سرزنی (گلزنی)…………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷

۳-۸- عملیات برداشت ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۸

۳-۹- اندازه‎گیری صفات مورد بررسی…………………………………………………………………………………………………………… ۴۸

۳-۹-۱- تعداد برگ ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۸

۳-۹-۲-ارتفاع بوته………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۸

۳ -۹-۳- طول برگ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۸

۳-۹-۴- عرض برگ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۸

۳-۹-۵- قطر ساقه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۹

۳-۹-۶- کلروفیل برگ ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۹

۳-۹-۷- شاخص سطح برگ …………………………………………………………………………………………………………………… ۴۹

۳-۹-۸-  شاخص کیفیت ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۹

۳-۹-۹- تعیین عملکرد برگ خشک ………………………………………………………………………………………………………… ۴۹

۳-۹-۱۰-  اندازه گیری وزن خشک ………………………………………………………………………………………………………… ۴۹

۳-۱۰-  عملیات آزمایشگاهی فاکت.رهای کیفی …………………………………………………………………………………………….. ۵۰

۳-۱۰-۱-  تعیین میزان قندو نیکوتین ……………………………………………………………………………………………………… ۵۰

۳-۱۰-۲- تعیین درصد ازت کل ……………………………………………………………………………………………………………… ۵۰

۳-۱۰-۳- تعیین خاکستر کل …………………………………………………………………………………………………………………… ۵۱

۳-۱۰-۴- تعیین درصد پتاسیم ………………………………………………………………………………………………………………… ۵۲

۳-۱۰-۵- تعیین زمان سوزش …………………………………………………………………………………………………………………. ۵۲

۳-۱۱- محاسبات آماری ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۲

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‎ها …………………………………………………………………………………………………………….. ۵۳

۴-۱- بررسی زمان عمل گلزنی و تعداد برگ برداشت شده بر خصوصیات شیمیایی توتون ……………………………….. ۵۴

۴-۱-۱- میزان نیکوتین ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴

۴-۱-۲- میزان پتاسیم ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵

۴-۲- اثرات زمان گلزنی و تعداد برگ برداشت شده بر میزان درآمد ……………………………………………………………….. ۵۶

۴-۲-۱- متوسط قیمت ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۶

۴-۲-۲- هزینه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۷

۴-۲-۳- درآمد خالص ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۸

۴-۲-۴- درآمد کل ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۸

۴-۳- اثرات زمان و ارتفاع گل‌زنی بر میزان عملکرد توتون هوا خشک ……………………………………………………………. ۵۹

۴-۴- اثرات گلزنی در ۲۰برگ ……………………………………………………………………………………………………………………. ۶۰

۴-۵- اثرات گلزنی در ۲۳ برگ …………………………………………………………………………………………………………………… ۶۲

۴-۶- اثرات گلزنی در ۲۶ برگ …………………………………………………………………………………………………………………… ۶۳

۴-۷- شاخص سطح برگ …………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۵

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه‎گیری و پیشنهاد……………………………………………………………………………………………………… ۶۶

۵-۱- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۷

پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۷

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۸

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۶