گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود پایان نامه بررسي اثرات جريان هجومي ناشي از وصل ترانسفورماتور هاي قدرت


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

اسفند 25, 1392
2060 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسي اثرات جريان هجومي ناشي از وصل ترانسفورماتور هاي قدرت


دانلود پایان نامه بررسي اثرات جريان هجومي ناشي از وصل ترانسفورماتور هاي قدرت

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : ترانسفورماتور هاي قدرت

بخش 1-1 : مقدمه…………………………………………………………………………………………………. 2

بخش 2-1 : انواع كاربرد ترانسفورماتور ها………………………………………………………………… 3

بخش 3-1 : اجزا مختلف يک ترانسفورماتور…………………………………………………………….. 4

1-3-1 هسته……………………………………………………………………………………………………. 4

2-3-1 سيم پيچ ها…………………………………………………………………………………………… 4

3-3-1 انواع اتصالات سيم پيچ های اوليه و ثانويه ترانسفورماتور ها……………………….. 5

4-3-1 تپ چنجر…………………………………………………………………………………………….. 6

5-3-1 تانك روغن…………………………………………………………………………………………… 7

6-3-1 مخزن روغن………………………………………………………………………………………….8

 

7-3-1 تابلو مشخصات ترانسفورماتور………………………………………………………………… 8

8-3-1 سيستمهاي خنك كننده ي ترانس ها………………………………………………………… 9

بخش4-1 : ترانسفورماتورهای برق…………………………………………………………………………. 12

1-4-1 اصول کار ترانسفورماتورها……………………………………………………………………. 13

2-4-1 انواع ترانسفورماتور……………………………………………………………………………… 14

3-4-1 تلفات ترانسفورماتورها…………………………………………………………………………. 14

4-4-1 ساختمان ترانسفور ماتورها……………………………………………………………………. 16

1-4-4-1 هسته ترانسفورماتور……………………………………………………………………. 16

 

 

2-4-4-1 سيم پيچ ترانسفور ماتورها……………………………………………………………. 17

3-4-4-1 محاسبه نيروهاي جريان اتصال كوتاه در سيم پيچ ترانسفورماتورها…….. 18

4-4-4-1 گروه برداری اتصالات سيم پيچ های ترانسفورماتورها……………………… 19

5-4-4-1 قرقره ترانسفور ماتورها………………………………………………………………… 22

5-4-1 نکات قابل توجه قبل از حمل ترانسهای قدرت……………………………………….. 23

6-4-1 نکات قابل توجه و مهم در نصب و قبل از راه اندازی………………………………. 24

7-4-1 روغن ترانسفور ماتورها………………………………………………………………………… 25

1-7-4-1 آلودگی روغن ترانفسورماتورها…………………………………………………….. 26

2-7-4-1 تست ولتاژ شکست…………………………………………………………………….. 27

3-7-4-1 آناليز گاز کروماتورگرافی……………………………………………………………… 27

بخش 5-1 تکنولوژی ساخت ترانسفورماتور هاي خشك…………………………………………… 27

1-5-1 ويژگيهای ترانسفورماتورهای خشک………………………………………………………. 28

بخش 6-1 : سيستم نمايش و مديريت ترانسفورماتورها (TMMS) ……………………………. 30

بخش 7-1 : ترانسفورماتورهاي سازگار با هارمونيک ترانسفورماتورهای عامل K …………. 31

1-7-1 ترانسفورماتور (Harmonic Mitigating Transformer)…………………………. 32

1-1-7-1 مزايای ترانسفورماتور HMT………………………………………………………… 32

بخش 8-1 : ترانسفورماتورهاي ابررساناي دماي بالا(HTS)……………………………………….. 33

1-8-1 ترانسفورماتورهاي HTS………………………………………………………………………. 34

2-8-1 پروژه هاي ترانسفورماتورهاي HTS در جهان…………………………………………. 36

3-8-1 مقايسه فنی بين ترانسفورماتورهاي معمولي و HTS…………………………………. 37

فصل دوم : محاسبه و بررسي جريان هجومي

ناشي از وصل ترانسفورماتورهاي توزيع

بخش 1-2 : مقدمه……………………………………………………………………………………………….. 40

بخش 2-2 : جريان مغناطيس كننده…………………………………………………………………………. 40

بخش 3-2 : تلفات هسته……………………………………………………………………………………….. 42

بخش 4-2 : محاسبه جريان هجومي ترانس سه فاز……………………………………………………. 42

1-4-2 كليد زني در ولتاژ صفر و پس ماند صفر…………………………………………………. 46

2-4-2 كليد زني در ولتاژ صفر با حداكثر پس ماند مغناطيسي………………………………. 47

با پلاريته مخالف با فوراني كه در شرايط ولتاژ طبيعي است

3-4-2 كليدزني در ولتاژ صفر با حداكثر پس ماند مغناطيسي……………………………….. 47

با پلاريته همسان با فوراني كه در شرايط ولتاژ طبيعي است

4-4-2 كليد زني در حداكثر ولتاژ با پس ماند مغناطيسي صفر………………………………. 48

5-4-2 كليدزني در حداكثر ولتاژ با پس ماند مغناطيسي حداكثر……………………………. 48

با پلاريته مخالف با فوراني كه در شرايط ولتاژ طبيعي است

6-4-2 كليد زني در حداكثر ولتاژ با پس ماند مغناطيسي حداكثر…………………………… 48

با پلاريته همسان با فوراني كه در شرايط ولتاژ طبيعي است

بخش 5-2 : تئوري هاي كاهش جريان هاي هجومي…………………………………………………. 49

بخش 6-2 : نتيجه گيري……………………………………………………………………………………….. 51

 

فصل سوم : محدود كردن جريان هجومي ترانسفورماتور

به وسيله کنترل سوئيچينگ

– خلاصه………………………………………………………………………………………………………………… 53

بخش 1-3 : مقدمه………………………………………………………………………………………………… 53

بخش 2-3 : جريان هجومي در ترانسفورماتور………………………………………………………….. 54

بخش 3-3 : كنترل سوئيچينگ براي ترانسفورماتور تك فاز………………………………………… 56

بخش 4-3 : كنترل سوئيچينگ در ترانسفورماتور چند فاز بدون شار باقيمانده………………… 57

بخش 5-3 : شار باقيمانده………………………………………………………………………………………. 60

بخش 6-3 : كنترل سوئيچينگ در ترانسفورماتورهاي سه فاز با شار باقيمانده…………………. 60

بخش 7-3 : نتيجه گيری……………………………………………………………………………………….. 64

1-7-3 استراتژي بسته شدن سريع…………………………………………………………………… 64

2-7-3 استراتژي بسته شدن با تاخير…………………………………………………………………. 64

 

فصل چهارم : حذف جريان هجومي ترانسفورماتور هاي قدرت

با استفاده از تئوري سوئيچينگ كنترل شده

– خلاصه………………………………………………………………………………………………………………… 66

بخش 1-4 : مقدمه……………………………………………………………………………………………….. 66

بخش 2-4 : مدل سازي ترانسفورماتور جهت مطالعه جريان هجومي……………………………. 67

بخش 3-4 : روش هاي مختلف حذف جريان هجومي در ترانسفورماتورها…………………… 72

1-3-4 حذف جريان هاي هجومي ترانسها بوسيله سوئيچينگ كنترل شده……………… 72

1-1-3-4 سوئيچينگ كنترل شده در ترانسفورماتور هاي تكفاز………………………… 72

2-1-3-4 سوئيچينگ كنترل شده در ترانسفورماتور هاي چند فاز بدون……………… 73

3-1-3-4 شار پسماند………………………………………………………………………………… 75

4-1-3-4 سوئيچينگ كنترل شده در ترانسفورماتور هاي چند فاز با شار پسماند…. 76

بخش 4-4 : نتيجه گيري……………………………………………………………………………………….. 80

فصل پنجم :

تاثير تپ، طرز اتصال ترانسفورماتور و

پارامتر های شبکه بر روی جريان هجومی

– خلاصه………………………………………………………………………………………………………………… 83

بخش 1-5 : مقدمه……………………………………………………………………………………………….. 83

بخش 2-5 : تئوری جريان هجومی…………………………………………………………………………. 84

بخش 3-5 : تخمين جريان هجومی و مقادير نوعی…………………………………………………… 86

بخش 4-5 : شبيه سازی………………………………………………………………………………………… 86

1-4-5 اثر منحنی اشباع………………………………………………………………………………….. 87

2-4-5 اثر تپ چنجر و دامنه ولتاژ منبع تونن…………………………………………………….. 89

3-4-5 اثر امپدانس منبع تونن………………………………………………………………………….. 92

4-4-5 اثر نسبت X/R منبع تونن…………………………………………………………………….. 93

5-4-5 اثر شار اوليه يا پسماند…………………………………………………………………………. 95

6-4-5 اثر نحوه ی زمين نقطه ستاره اوليه ترانسفورماتور…………………………………….. 96

بخش 5-5 : نتيجه گيری……………………………………………………………………………………….. 96

 

فصل ششم : عملكرد غلط رله هاي ديفرانسيل ناشي از

جريان هجومي در ترانسفورماتورها

– خلاصه………………………………………………………………………………………………………………… 99

بخش 1-6 : مقدمه……………………………………………………………………………………………….. 99

بخش 2-6 : مدل سازي رياضي جريان هجومي………………………………………………………… 100

بخش 3-6 : حفاظت ديفرانسيل جريان……………………………………………………………………. 105

بخش 4-6 : تاثير جريان هجومي بر حفاظت ديفرانسيل و حذف آن……………………………… 107

بخش 5-6 : نتيجه گيري ……………………………………………………………………………………….. 109

 

فصل هفتم :

بهبود حفاظت ديفرانسيل ترانسفورماتور مبتني بر تكنيك

بازدارنده شاري به كمك شبكه هاي عصبي

– خلاصه………………………………………………………………………………………………………………… 111

بخش 1-7 : مقدمه……………………………………………………………………………………………….. 111

بخش 2-7 : الگوريتم مورد استفاده…………………………………………………………………………. 113

1-2-7 روش بازدارنده شاري………………………………………………………………………….. 113

بخش 3-7 : بكارگيري شبكه عصبي………………………………………………………………………. 116

بخش 4-7 : جمع آوري داده هاي آموزشي……………………………………………………………. 117

بخش 5-7 : ساختار شبكه عصبي………………………………………………………………………….. 119

بخش 6-7 : نتايج شبيه سازي………………………………………………………………………………. 120

بخش 7-7 : نتيجه گيري……………………………………………………………………………………… 123

 

منابع …………………………………………………………………………………………………………………….124

 

تعداد صفحات پایان نامه 130 صفحه

قیمت : 6000 تومان

برای دانلود پایان نامه بر روی پرداخت آنلاین کلیک کنید

 

 

 

 

ttt

 

 دیدگاه ها


5 پاسخ به “دانلود پایان نامه بررسي اثرات جريان هجومي ناشي از وصل ترانسفورماتور هاي قدرت”

 1. وحید گفت:

  با سلام
  فایلی رو که ارسال میکنید، فرمتش word هست؟
  ببخشید، شما شبیه سازی پروژه کنترل جریان هجومی ترانس قدرت به وسیله سوئیچینگ کنترل شده را هم دارید؟ (شبیه سازی این پروژه)

 2. وحید گفت:

  با سلام
  آقا چرا من نمیتونم فایل رو خریداری کنم؟

 3. tina گفت:

  ایا منابع موجودند؟چون من یه مقاله دانلود کردم منبع نداشت فایل وردش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *