گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

,عناصر,داستان,در,آثار,بلقیس,بررسـی


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

تیر 17, 1393
1798 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسـی عناصر داستان در آثار بلقیس سلیمانی


فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                              صفحه

چكيده………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: كليات تحقيق

۱-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 3

۱-۲ بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………. 3

۱-۳ فرضیه……………………………………………………………………………………………………………. 4

۱-۴ حدود مطالعاتی………………………………………………………………………………………………… 4

۱-۵ اهداف وضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………….. 5

۱-۶طرح تحلیلی…………………………………………………………………………………………………….. 5

فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق

۲-۱ پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 7

۲-۲ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 7

۲-۳تاریخچه داستان نویسی معاصر…………………………………………………………………………….. 9

۲-۴آشنایی با فرهنگ غرب ………………………………………………………………………………………. 9

۲-۴-۱ ترجمه متون فرنگی به فارسی…………………………………………………………………………… 10

۲-۴-۲ صنعت چاپ………………………………………………………………………………………………… 11

۲-۴-۳انتشار روزنامه ………………………………………………………………………………………………. 12

۲-۵ زندگی نامه نویسی ……………………………………………………………………………………………. 14

۲-۶ « داستان » ……………………………………………………………………………………………………… 17

۲-۷ داستان نویسی درادبیات کهن ایران۲۰۲-۸« تقسیم بندی داستان » ………………………………… 18

۲-۸ تقسيم بندي داستان……………………………………………………………………………………………. 19

۲-۸-۱ اسطوره……………………………………………………………………………………………………….. 20

۲-۸-۱-۱ویژگیهای داستان های اسطوره ایی…………………………………………………………………. 20

۲-۸-۱-۲تعریف دیگر از اسطوره……………………………………………………………………………….. 21

۲-۸-۲ حماسه ………………………………………………………………………………………………………. 23

۲-۸-۲-۱ ویژگیهای حماسه……………………………………………………………………………………….. 23

۲-۸-۲-۲ویژگی های قهرمان……………………………………………………………………………………… 25

۲-۸-۲-۳تراژدی در داستان نویسی …………………………………………………………………………….. 27

۲-۸-۳ قصه…………………………………………………………………………………………………………… 29

۲-۸-۴افسانه(فابل……………………………………………………………………………………………………. 29

۲-۸-۵ رمان…………………………………………………………………………………………………………… 30

۲-۸-۵-۱پیشگامان رمان……………………………………………………………………………………………. 31

۲-۸-۵-۲شکل گیری رمان درآستانة مشروطیت ……………………………………………………………… 32

۲-۸-۶ داستان کوتاه…………………………………………………………………………………………………. 33

۲-۸-۶-۱پیشگامان داستان کوتاه …………………………………………………………………………………. 34

۲-۸-۷ داستان های مینی مال……………………………………………………………………………………… 34

۲- ۹داستان نویسان زن……………………………………………………………………………………………… 36

۲-۱۰ ادبیات فانتزی ………………………………………………………………………………………………. 37

۲-۱۱ ادبیات عاميانه…………………………………………………………………………………………………. 39

۲-۱۲ ادبیات اقلیمی جنوب……………………………………………………………………………………….. 40

۲-۱۳انقلاب…………………………………………………………………………………………………………… 41

۲-۱۳-۱ادبیات انقلاب……………………………………………………………………………………………… 41

۲-۱۳-۲ادبيات انقلاب اسلامي……………………………………………………………………………………. 43

۲-۱۴ادبیات جنگ ………………………………………………………………………………………………….. 45

۲-۱۴-۱تاثیر جنگ تحمیلى بر ادبیات داستانى……………………………………………………………….. 47

۲-۱۵ زن در ادبيات داستاني دفاع مقدس………………………………………………………………………. 51

۲-۱۵-۱ زنان آرماني………………………………………………………………………………………………… 52

۲-۱۵-۲ زنان رزم آرا……………………………………………………………………………………………….. 53

۲-۱۶ عناصر داستان…………………………………………………………………………………………………. 54

۲-۱۶-۱پیرنگ- طرح………………………………………………………………………………………………. 55

۲-۱۶-۱-۱انواع پیرنگ……………………………………………………………………………………………… 55

۲-۱۶-۲زاویه دید……………………………………………………………………………………………………. 56

۲-۱۶-۳ فضا و رنگ……………………………………………………………………………………………….. 57

۲-۱۶-۴لحن………………………………………………………………………………………………………….. 58

۲-۱۶-۵ تعریف شخصیت و شخصیت‌پردازی………………………………………………………………… 59

۲-۱۶-۵-۱شیوه‌های شخصیت‌پردازی…………………………………………………………………………… 60

۲-۱۶-۵-۲ شخصیت‌های ایستا، شخصیت‌های پویا………………………………………………………….. 62

۲-۱۶-۵-۲-۱شخصیت‌های ایستا………………………………………………………………………………… 62

۲-۱۶-۵-۲-۲شخصیت پویا……………………………………………………………………………………….. 62

۲-۱۶-۵-۳انواع شخصیت در داستان……………………………………………………………………………. 63

۲-۱۶-۶ درونمایه……………………………………………………………………………………………………. 65

۲-۱۶-۷موضوع………………………………………………………………………………………………………. 66

۲-۱۶-۷-۱داستانهای واقع‌گرایانه جادویی (رئالیسم جادویی)……………………………………………… 66

۲-۱۶-۷-۲ داستانهای وهمناك……………………………………………………………………………………. 67

۲-۱۶-۷-۳ داستانهای خیال و وهم………………………………………………………………………………. 67

۲-۱۶-۷-۴داستانهای حادثه‌پردازانه………………………………………………………………………………. 68

۲-۱۶-۷-۵داستانهای واقعی……………………………………………………………………………………….. 68

۲-۱۶-۸ حقیقت‌مانندی……………………………………………………………………………………………. 69

۲-۱۶-۸-۱تعریف حقیقت مانندی……………………………………………………………………………….. 69

۲-۱۶-۸-۲حقیقت مانندی داستانهای واقع گرا (رئالیستی)…………………………………………………. 70

۲-۱۶-۸-۳حقیقتمانندی داستانهای خیال و وهم (فانتزی)…………………………………………………… 71

فصل سوم: روش تحقيق

۳-۱ روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 74

۳-۲ روش گرداوری اطلاعات……………………………………………………………………………………. 74

۳-۳ ابزار گرداوری اطلاعات……………………………………………………………………………………… 74

۳-۴ روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………. 74

۳-۵ محدوده تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 75

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

۴-۱ خلاصه داستان های بلقیس سلیمانی و بررسی عنصر پیرنگ در آنها……………………………….. 77

۴-۱-۱خلاصه داستان بازی آخر بانو……………………………………………………………………………. 77

۴-۱-۱-۱ طرح-(پیرنگ)در رمان  بازی آخر بانو……………………………………………………………. 79

۴-۱-۲ خلاصه رمان خاله بازی…………………………………………………………………………………… 81

۴-۱-۲-۱ طرح-(پیرنگ)در رمان خاله بازی…………………………………………………………………… 83

۴-۱-۳خلاصه رمان به هادس خوش آمدید…………………………………………………………………… 85

۴-۱-۳-۱ طرح-(پیرنگ)در رمان به هادس خوش آمدید…………………………………………………… 86

۴-۱-۴خلاصه رمان بازی عروس و داماد………………………………………………………………………. 88

۴-۱-۴-۱ طرح-(پیرنگ)در داستانهای کوتاه بازی عروس و داماد……………………………………….. 90

۴-۱-۵ خلاصه داستان های کوتاه در پسری که مرا دوست داشت……………………………………….. 92

۴-۱-۵-۱ طرح –پیرنگ در داستان های کوتاه پسری که مرا دوست داشت…………………………… 94

۴-۲ بررسی عنصر شخصیت در آثار بلقیس سلیمانی………………………………………………………… 95

۴-۲-۱ شخصیت پردازی در رمان بازی آخر بانو……………………………………………………………. 95

۴-۲-۲شخصیت پردازی در رمان خاله بازی………………………………………………………………… 102

۴-۲-۳ شخصیت پردازی در رمان به هادس خوش آمدید………………………………………………….. 104

۴-۲-۴ شخصیت پردازی در بازی عروس و داماد…………………………………………………………… 107

۴-۲-۵شخصیت پردازی درپسری که مرا دوست داشت……………………………………………………. 107

۴-۳ بررسی عنصر تم یا درونمایه در آثار بلقیس سلیمانی………………………………………………….. 108

۴-۱- ۱ درونمایه یا تم دررمان بازی آخر بانو……………………………………………………………….. 108

۴-۳-۲درون مایه یا تم در رمان خاله بازی……………………………………………………………………. 108

۴-۳-۳درونمایه یا تم دربه هادس خوش آمدید…………………………………………………………….. 109

۴-۳-۴ درونمایه یا تم در بازی عروس و داماد……………………………………………………………….. 109

۴-۳-۵ درونمایه یا تم در پسری که مرا دوست داشت……………………………………………………… 110

۴-۴ بررسی عنصر زاویه دید در آثار بلقیس سلیمانی………………………………………………………… 111

۴-۴-۱ زاویه دید دررمان  بازی آخر بانو……………………………………………………………………… 111

۴-۴-۲ زاویه دید در رمان خاله بازی……………………………………………………………………………. 112

۴-۴-۳زاویه دید دررمان به هادس خوش آمدید………………………………………………………………. 113

۴-۴-۴ زاویه دید در بازی عروس وداماد………………………………………………………………………. 114

۴-۴-۵ زاویه دید درپسری که مرا دوست داشت…………………………………………………………….. 115

۴-۵ بررسی عنصر لحن در آثار بلقیس سلیمانی………………………………………………………………. 116

۴-۵-۱ لحن در رمان بازی آخر بانو……………………………………………………………………………. 116

۴-۵-۲ لحن در رمان خاله بازی………………………………………………………………………………….. 116

۴-۵-۳ لحن در رمان به هادس خوش آمدید………………………………………………………………….. 117

۴-۵-۴لحن در بازی عروس و داماد……………………………………………………………………………. 117

۴-۵-۵ لحن درپسری که مرا دوست داشت…………………………………………………………………… 117

۴-۶بررسی عنصر فضا و رنگ در آثار بلقیس سلیمانی……………………………………………………… 117

۴-۶-۱فضا ورنگ در رمان بازی آخر بانو…………………………………………………………………….. 117

۴-۶-۲فضا ورنگ در رمان خاله بازی…………………………………………………………………………… 118

۴-۶-۳فضا ورنگ در رمان به هادس خوش آمدید…………………………………………………………… 118

۴-۶-۵ فضا و رنگ دربازی عروس و داماد…………………………………………………………………… 120

۴-۶-۵ فضا و رنگ درپسری که مرا دوست داشت………………………………………………………….. 120

فصل پنجم: بحث، نتيجه‌گيري و پيشنهادها

۵-۱نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………… 123

۵-۲ارائه پیشنهاد……………………………………………………………………………………………………. 124

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………….125

چکیده

داستان یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین انواع ادبی جهان است.

ادبیات داستانی می‌تواند رابطی صمیمی و آشنا برای ارائۀ نظرات نویسندگان و تشویق مخاطبان به اصلاح نگرش خود نسبت‌ به زندگی و رخدادهای آن باشد.داستان نویسان برای بیاندیدگاه‌های خود ابزاری‌ در دست دارند و هریک در استفاده از آن‌ها شگرد خاصی اتخاذ می‌کنند؛ بررسی وکشف شگردهای داستان‌نویسی و کیفیت کاربردعناصر سازندۀ داستان سبب می‌شود تا میزانتأثیرگذاری یک اثر را مورد تجزیه وتحلیل قرار داد .به سبب این که تا کنون در آثار بلقیس سلیمانی بررسی علمی و جامعی صورت نگرفته است از این رو نگارنده در این پژوهش به بررسی عناصر داستان در آثار بلقیس سلیمانی می پردازد. سلیمانی در این مجموعه رمان‌ها انسان را در موقعیت‌های مختلف و خطیر مانند انسان در موقعیت انتخاب، انسان درموقعیت آزاد، انسان در موقعیت مرگ، یا درموقعیت قتل قرار داده و عکس‌العمل او رابررسیمی‌کند.که محور اصلی این پژوهش بررسی عناصر به کار رفته در این آثار می باشد که در پنج فصل به آن پرداخته شده است.در فصل اول شامل کلیات تحقیق و زیرمجموعه های آن می باشدو فصل دوم شامل مباحثی درباره‌ی ادبیات و پیشینه‌ی تحقیق است که در این فصل به داستان وتارخچه پیدایش آن از دیدگاه صاحب نظران شرح داده شده است.فصل سوم روش و چگونگی تحقیق را به خود اختصاص داده و درفصل چهارم به موضوع اصلی که بررسی عناصرداستان در آثاربلقیس سلیمانی است پرداختهخواهد شد ودر پایان،درفصل پنجم به یک نتیجه‌ی نهایی از این بحث اراﺌـه شده دست یافته وبهسؤالات تحقیق پاسخ داده خواهد شد.

تعداد صفحات 125 صفحه

قیمت : 20000 تومان

برای دانلود بر روی پرداخت آنلاین کلیک کنید

 موضوعات :
ادبیات , پایان نامه

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *