تعداد صفحات ۱۲۴ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

آفات و بیماری ها هر ساله مقادیر زیادی از محصول برنج را از بین می برد، در این میان کرم ساقه خوار برنج بیشترین سهم را دارد.  در این مطالعه درآمد، منافع و هزینه های مبارزه بیولوژیکی و مبارزه شیمیایی و همچنین میزان تمایل به پرداخت کشاورزان برای استفاده از فناوری بیولوژیکی توسط زنبور تریکوگراما برای مبارزه با کرم ساقه خوار برنج با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط بررسی شد.آمار و اطلاعات مورد استفاده به کمک پرسشنامه از کشاورزان جمع آوری شد.منطقه مورد مطالعه شهرستان بابل بود و در مجموع ۳۳۰ برنج کار در سال ۱۳۹۱مورد مطالعه قرار گرفتند.برای اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت افراد از مدل رگرسیون خطی چند متغیره بهره گیری شد.نتایج  پژوهش نشان داد درآمد و منافع خالص حاصل از بکارگیری فناوری بیولوژیکی برای مبارزه با کرم ساقه خوار برنج بیشتر ازروش مبارزه  شیمیایی است.همچنین میانگین تمایل به پرداخت کشاورزان برای کاهش ۲۵ درصد سموم مقدار۱۵۸۶۳۶ تومان در هر هکتار و برای کاهش ۵۰ درصدی مقدار ۲۷۹۶۰۵ تومان  در هر هکتار و برای کاهش ۷۵ درصدی مقدار۴۲۲۲۹۷ تومان در هکتار بدست آمد.همچنین نتایج نشان می دهد که مهم ترین عوامل  موثر در میزان تمایل به پرداخت کشاورزان  در مبارزه بیولوژیک متغیر سن و درآمد کشاورز است و متغیر های تجربه کشت برنج،سابقه بیماری های گوارشی و میزان استفاده از اعتبارات و تسهیلات بانکی در مرتبه های بعدی قرار دارد.

 

کلمات کلیدی: مبارزه بیولوژیک، تمایل به پرداخت، روش ارزش‌گذاری مشروط، کرم ساقه‌خوار برنج، زنبور تریکوگراما.

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                            صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱

۱-۱-بیان مساله …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

۱-۲- سوالات تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

۱-۲-۱-سؤال اصلی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

۱-۲-۲-سؤالات فرعی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷

۱-۳-اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷

۱۴روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۶

۱-۵-مدل مفهومی تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۸

فصل دوم: ادبیات وپیشینه تحقیق

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۷-۴- کنترل بیولوژیک  ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۵

۲-۷-۵- روش شیمیایی  …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۵

۲-۸-کرم ساقه خوار برنج  ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۶

۲-۸-۱-شکل شناسی (مرفولوژی) کرم ساقه خوار برنج   ………………………………………………………………………………. ۳۷

۲-۸-۲-مناطق انتشار   …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۸

۲-۸-۳-بیولوژی (زیست شناسی)  …………………………………………………………………………………………………………………. ۳۹

۲-۸-۴-طرز خسارت   …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۳

۲-۹-مبارزه بر علیه کرم ساقه خوار برنج  ………………………………………………………………………………………………………. ۴۴

۲-۹-۱- مبارزه زراعی پاییزه و زمستانه  ………………………………………………………………………………………………………… ۴۴

۲-۹-۲- مبارزه بیولوژیک  ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۶

۲-۹-۲-۱-زنبور تریکوگراما …………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۷

۲-۹-۲-۲-زمان رها سازی زنبور تریکوگراما ……………………………………………………………………………………………….. ۴۹

۲-۹-۲-۳-چگونه رها سازی زنبور تریکوگراما …………………………………………………………………………………………….. ۵۰

۲-۹-۲-۴-تعداد زنبورهای رها سازی شده برای هر هکتار برنج  …………………………………………………………………. ۵۰

۲-۹-۲-۵-کنترل کرم ساقه خوار برنج در خزانه با استفاده از زنبور تریکوگراما  ……………………………………………. ۵۱

۲-۹-۲-۶-کنترل کرم ساقه خوار برنج در زمین اصلی در نوبت اول با استفاده از زنبور تریکوگراما ………………… ۵۱

۲-۹-۲-۷-مبارزه بر علیه کرم ساقه خوار برنج در زمین اصلی در نوبت دوم با استفاده از زنبور تریکوگراما…… ۵۲

۲-۹-۲-۸-چالشهای مبارزه بیولوژیکی با زنبور تریکو گراما   ……………………………………………………………………… ۵۳

۲-۹-۳- مبارزه شیمیایی  ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۳

۲-۱۰-خصوصیات یک آفت کش شیمیایی ایده آل   ………………………………………………………………………………………. ۵۴

۲-۱۱- کنترل و مبارزه شیمیایی با کرم ساقه خوار در خزانه   ………………………………………………………………………… ۵۵

۲-۱۲- مبارزه شیمیایی بر علیه کرم ساقه خوار برنج در زمین اصلی در نوبت اول  ………………………………………… ۵۵

۲-۱۳- مبارزه شیمیایی بر علیه کرم ساقه خوار برنج در زمین اصلی در نوبت دوم  ……………………………………….. ۵۶

۲-۱۴- مبارزه شیمیایی بر علیه کرم ساقه خوار برنج در دیر کاشت ها و ارقام دیررس  …………………………………. ۵۶

۲-۱۵-مضرات استفاده از سموم شیمیایی در محیط زیست ……………………………………………………………………………. ۵۷

۲-۱۶-مدیریت تلفیقی مبارزه با آفات IPM (Integrated Pests Management) …………….. 59

۲-۱۶-۱-اهمیت استفاده از IPM ………………………………………………………………………………………………………………. 59

۲-۱۶-۲-تعاریف مدیریت تلفیقی آفات ………………………………………………………………………………………………………….. ۵۹

۲-۱۷-پیشینه برنج درایران ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۰

۲-۱۸-کشت برنج در نقاط مختلف دنیا …………………………………………………………………………………………………………… ۶۱

۲-۱۹-کشت برنج در ایران………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۲

۲-۲۰-

مهمترین بیماریهای برنج ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۳

۲-۲۱-کیفیت دانه برنج…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۴

۲-۲۲-عوامل مؤثر در کیفیت برنج ………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۶

۲-۲۲-۱-درجه حرارت …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۶

۲-۲۲-۲-عوامل خاک …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۶

۲-۲۴-روش ارزش گذاری CVM…………………………………………………………………………………………………………………… 70

۲-۲۴-۱-کاربرد روش CVM………………………………………………………………………………………………………………………… 72

۲-۲۴-۲-روشهای جمع آوری داده ها  …………………………………………………………………………………………………………… ۷۳

۲-۲۴-۳-تکنیکهای سوال CVM………………………………………………………………………………………………………………….. 74

۲-۲۴-۳-۱- تکنیک سوال باز ………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۴

۲-۲۴-۳-۲- روش قیمت پیشنهادی تکراری  ……………………………………………………………………………………………….. ۷۴

۲-۲۴-۳-۳- تکنیک کارت پرداخت ………………………………………………………………………………………………………………. ۷۵

۲-۲۴-۳-۴- تکنیک انتخاب دو تایی ……………………………………………………………………………………………………………. ۷۶

۲-۲۵-پیشینه تحقیقات انجام شده  ………………………………………………………………………………………………………………. ۷۷

۲-۲۵-۱-در داخل کشور ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۷

۲-۲۵-۲-در خارج از کشور …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۰

فصل سوم:روش شناسی تحقیق

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… ۸۵

۳-۱-روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. ۸۶

۳-۲- جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………… ۸۶

۳-۳-تعداد نمونه و حجم آماری ………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۶

۳-۴-روش ها و ابزار های جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………… ۸۷

۳-۵- ابزارهای جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………… ۸۷

۳-۵-۱-مصاحبه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۷

۳-۵-۲-پرسش نامه …………………………………………………………………………………………………….. ۸۸

۳-۶- روایی و پایایی ابزار های جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………. ۸۸

۳-۷-روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها …………………………………………………………………………………………………….. ۹۰

 

۳۸-روش قیمت گذاری کالا و خدمات …………………………………………………………………………………………………………. ۶۶

۳۸-۱- روشهای غیر متکی به منحنی تقاضا ………………………………………………………………………………………………. ۶۷

۳۸-۲-روشهای متکی به منحنی تقاضا ……………………………………………………………………………………………………….. ۶۹

۳۸-۲-۱-روش رجحانات آشکار شده  ………………………………………………………………………………………………………… ۶۹

۳۸-۲-۲-روش رجحانهای اظهار شده …………………………………………………………………………………………………………. ۶۹

۳-۹-ساختار کلی مدل رگرسیونی پژوهش …………………………………………………………………………………………………….. ۹۱

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۴

۴-۱-تجزیه و تحلیل توصیفی داده های آماری ……………………………………………………………………………………………….. ۹۴

۴-۱-۱-آمار توصیفی برای متغیر های سن، تحصیلات، سابقه کشاورزی، تجربه کشت برنج، تعداد افراد شاغل وسابقه بیماری گوارشی                                                                                                                                                                                                   ۹۴

۴-۲-آمار استنباطی  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۱

۴-۲-۱-بررسی متغیرهای درآمد و سود به دو روش مبارزه شیمیایی و بیولوژیک …………………………………………. ۱۰۱

۴-۲-۱-۱-متغیر درآمد …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۲

۴-۲-۱-۲-متغیر سود ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۳

۴-۳-برآورد مدل رگرسیونی۱ …………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۵

۴-۴-برآورد مدل رگرسیونی ۲ ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۳

۴-۵-برآورد مدل رگرسیونی۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۱۷

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۳

۵-۱- ارائه نتایج  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۳

۵-۲-مقایسه با مطالعات پیشین …………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۸

۵-۳-پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۸

۵-۴- محدودیت‌های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۰

منابع                                                                                                                                                                                        ۱۳۱

ضمائم و پیوست ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۵

چکیده انگلیسی  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۸