گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود پایان نامه اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک - سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک
شهریور 27, 1395
560 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک


دانلود پایان نامه اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک

فایل به صورت ورد می باشد.

تعدا صفحات ۱۲۲ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دریافت فایل بر روی لینکزیر کلیک کنید.

چکیده

پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت باز می گردد و در یک نگاه کلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است. علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی سرعت ، سهولت و امنیت روابط تجارتی خلاصه می شود.این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند. اما وجود این اسناد برای صدور آن کافی نیست و اگر مطابق مقررات ماهوی صادر نشود اعتباری ندارد مهمترین این مقررات داشتن اهلیت است فقدان اهلیت موجب بی اثر شدن و بی اعتباری صدور این اسناد می گردد به عبارت دیگر فقدان اهلیت موجب می شود تعهدی برای صادرکننده و امضاء کننده آن ایجاد نشود مانند این است که سندی صادر نگردیده است بنابراین اگر صادرکننده یا متعهد در هنگام صدور یا قبول تعهد اهلیت نداشته باشد سند، منشاء اثر نخواهد داشت. در این پایاننامه اهلیت اشخاص را در صدور قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک  در سه فصل مورد بررسی قرار دادیم.بابررسی این موضوع معلوم گردید که در اسناد تجاری هر امضایی با توجه به امضائ، به طور مستقل دارای اعتبار میباشد هر چند سند تجاری ، مجعول باشد ولی تعهدات امضاکنندگان ان معتبر میباشد و اهلیت صادرکننده سند،مربوط به تعهدات صادرکننده میباشد.  با مراجعه به منابع حقوق مدنی و تجارت صورت پذیرفته است که فصل اول کلیات بوده و فصل دوم اهلیت اشخاص حقیقی و حقوقی و در نهایت در فصل سوم نیز فقدان اهلیت و تاثیر آن در اسناد تجاری  را مورد بررسی قرار داده ایم.

کلید واژه : اهلیت ، اسناد تجاری ، برات ، سفته ، تعهد

فهرست

عنوان                                                                                                                    صفحه 

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………۱

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………۲

فصل اول : کلیات

۱-۱- پیشینه تاریخی……………………………………………………………………………………………………………………..۵

۱-۲- واژه شناسی………………………………………………………………………………………………………………………..۶

۱-۲-۱- اهلیت…………………………………………………………………………………………………………………………….۶

۱-۲-۱-۱- اهلیت تمتع…………………………………………………………………………………………………………………۶

۱-۲-۱-۲- اهلیت استیفاء………………………………………………………………………………………………………………۶

۱-۲-۲- اهلیت اشخاص……………………………………………………………………………………………………………….۷

۱-۲-۲-۱- اهلیت شخص حقیقی…………………………………………………………………………………………………..۷

۱-۲-۲-۲- اهلیت شخص حقوقی………………………………………………………………………………………………….۸

۱-۲-۳- مفهوم سند………………………………………………………………………………………………………………………۹

۱-۲-۳-۱- سند رسمی………………………………………………………………………………………………………………..۱۰

۱-۲-۳-۲- سند عادی………………………………………………………………………………………………………………….۱۰

۱-۲-۴- اسناد تجاری…………………………………………………………………………………………………………………..۱۱

۱-۲-۴-۱- برات…………………………………………………………………………………………………………………………۱۱

۱-۲-۴-۲- سفته………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲

۱-۲-۴-۳- چک…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳

۱-۲-۵- مفهوم صدور…………………………………………………………………………………………………………………..۱۴

۱-۲-۵- مفهوم ظهرنویسی……………………………………………………………………………………………………………..۱۵

۱-۲-۵-۱- ظهرنویسی به منظور وکالت…………………………………………………………………………………………..۱۵

۱-۲-۵-۲- ظهرنویسی به منظور وثیقه…………………………………………………………………………………………….۱۷

۱-۲-۶- مفهوم قبولی…………………………………………………………………………………………………………………….۱۸

۱-۳- اوصاف حاکم بر اسناد تجاری………………………………………………………………………………………………..۱۸

۱-۳-۱- وصف تجریدی……………………………………………………………………………………………………………….۱۸

۱-۳-۲- وصف تنجیزی…………………………………………………………………………………………………………………۱۹

۱-۳-۳- وصف شکلی…………………………………………………………………………………………………………………..۱۹

۱-۳-۴- وصف قابل انتقال…………………………………………………………………………………………………………….۲۰

۱-۴- شرایط صدور از جهت تنظیم و تسلیم سند تجاری…………………………………………………………………..۲۰

۱-۵- ضمانت……………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱

۱-۵-۱- مفهوم ضمانت در حقوق مدنی…………………………………………………………………………………………..۲۳

۱-۵-۲- مفهوم ضمانت در حقوق تجارت………………………………………………………………………………………..۲۴

۱-۵-۳- مفهوم ضمانت در اسناد تجاری………………………………………………………………………………………….۲۴

فصل دوم : اهلیت در اشخاص حقیقی و حقوقی

۲-۱- اهلیت تمتع………………………………………………………………………………………………………………………….۲۶

۲-۱-۱- اهلیت تمتع در اشخاص حقیقی…………………………………………………………………………………………..۲۶

۲-۱-۲- اهلیت تمتع در اشخاص حقوقی…………………………………………………………………………………………۲۸

۲-۲- اهلیت استیفاء……………………………………………………………………………………………………………………….۳۰

۲-۲-۱- اهلیت استیفاء در اشخاص حقوقی………………………………………………………………………………………۳۰

۲-۲-۲- اهلیت استیفاء در اشخاص حقیقی……………………………………………………………………………………….۳۲

۲-۲-۲-۱- بلوغ……………………………………………………………………………………………………………………………۳۳

۲-۲-۲-۱-۱- بلوغ در کتاب…………………………………………………………………………………………………………..۳۴

۲-۲-۲-۱-۲- بلوغ در سنت…………………………………………………………………………………………………………..۳۵

۲-۲-۲-۱-۳- بلوغ از دیدگاه قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی……………………………………………………..۳۶

۲-۲-۲-۲- عقل……………………………………………………………………………………………………………………………۳۶

۲-۲-۲-۳- رشد……………………………………………………………………………………………………………………………۳۷

۲-۲-۲-۴- محجورین……………………………………………………………………………………………………………………۳۸

۲-۲-۴-۱- صغار………………………………………………………………………………………………………………………….۳۹

۲-۲-۲-۴-۱-۱- صغیر غیرممیز………………………………………………………………………………………………………۴۰

۲-۲-۲-۴-۱-۲- صغیر ممیز…………………………………………………………………………………………………………..۴۱

۲-۲-۲-۴-۲- غیر رشید…………………………………………………………………………………………………………………۴۱

۲-۲-۲-۴-۲- مجانین……………………………………………………………………………………………………………………۴۲

۲-۲-۲-۴-۳- ۲- جنون دائمی……………………………………………………………………………………………………….۴۲

۲-۲-۲-۴-۳-۲- جنون ادواری……………………………………………………………………………………………………….۴۳

۲-۴- اصول حاکم بر تعهد اسناد تجاری در حقوق ایران…………………………………………………………………….۴۴

۲-۴-۱- اهلیت……………………………………………………………………………………………………………………………..۴۵

۲-۴-۲- رضایت……………………………………………………………………………………………………………………………۵۰

۲-۴-۳- شرایط شکلی موثر در اعتبار عمل تجاری…………………………………………………………………………….۵۱

۲-۵- اصول حاکم بر اسناد تجاری…………………………………………………………………………………………………..۵۲

۲-۵-۱- اصل عدم ایرادات در اسناد تجاری………………………………………………………………………………………۵۳

۲-۵-۱-۱- ایراد به شرایط صوری…………………………………………………………………………………………………..۵۶

۲-۵-۱-۲- ایراد مربوط به عدم اهلیت و فقدان شرایط اساسی صحت معاملات…………………………………….۵۷

۲-۵-۱-۳- تهاتر دین ناشی از سند………………………………………………………………………………………………….۵۸

۲-۵-۱-۴- ایراد تحصیل مجرمانه سند……………………………………………………………………………………………..۵۹

۲-۵-۱-۵- ایراد سوء نیت دارنده…………………………………………………………………………………………………….۶۱

۲-۵-۲- اصل استقلال امضاء ها ……………………………………………………………………………………………………..۶۳

۲-۵-۳- اصل استقلال تعهد…………………………………………………………………………………………………………….۶۶

۲-۵-۴- اصل اشتغال ذمه……………………………………………………………………………………………………………….۶۸

۲-۵-۵- اصل مدنونیت…………………………………………………………………………………………………………………..۷۰

۲-۶- قانون حاکم بر اهلیت در حقوق بین الملل خصوصی از دیدگاه قانون گذار ایران…………………………..۷۱

 

فصل سوم : آثار فقدان اهلیت

۳-۱- فقدان شرایط بلوغ…………………………………………………………………………………………………………………۷۴

۳-۱-۱- صغیر غیرممیز……………………………………………………………………………………………………………………۷۶

۳-۱-۲- صغیر ممیز………………………………………………………………………………………………………………………..۷۷

۳-۲- غیر رشید( فقدان رشد در شخص بالغ ) ………………………………………………………………………………….۷۹

۳-۳- جنون ………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۰

۳-۴- نقش اهلیت در ایفای تعهدات تجارتی……………………………………………………………………………………..۸۳

۳-۴-۱- برات……………………………………………………………………………………………………………………………….۸۴

۳-۴-۱-۱- صادر کننده برات………………………………………………………………………………………………………….۸۵

۳-۴-۱-۲- براتگیر…………………………………………………………………………………………………………………………۸۶

۳-۴-۱-۲-۱- قبولی برات……………………………………………………………………………………………………………..۸۷

۳-۴-۱-۲-۲- ماهیت قبولی…………………………………………………………………………………………………………….۸۷

۳-۴-۱-۲-۳- اعلان قبولی……………………………………………………………………………………………………………..۸۸

۳-۴-۱-۲-۴- انعکاس قبولی در برات……………………………………………………………………………………………..۸۹

۳-۴-۱-۲-۴- آثار قبولی برات…………………………………………………………………………………………………………۹۰

۳-۴-۱-۲-۵- قبولی شخص ثالث غیراز براتگیر…………………………………………………………………………………۹۱

۳-۴-۲- سفته…………………………………………………………………………………………………………………………………۹۱

۳-۴-۳- چک…………………………………………………………………………………………………………………………………۹۲

۳-۴-۳-۱- صادر کننده چک…………………………………………………………………………………………………………..۹۲

۳-۴-۳-۲- محال علیه …………………………………………………………………………………………………………………..۹۴

۳-۵- اهلیت ضامن اسناد تجاری……………………………………………………………………………………………………..۹۴

۳-۶- تاثیر ورشکستگی تاجر در ایفای تعهدات………………………………………………………………………………….۹۶

۳-۶-۱- حال شدن دیون تاجر ورشکسته………………………………………………………………………………………….۹۷

۳-۶-۲- عدم تعلق بهره به دیون ورشکسته………………………………………………………………………………………۱۰۰

۳-۶-۳- منع مداخله تاجر ورشکسته از ایفای تعهدات……………………………………………………………………….۱۰۰

۳-۶-۴- تسلیم عین معین………………………………………………………………………………………………………………۱۰۰

۳-۶-۵- موضوع تعهد ورشکسنه انجام عمل حقوقی………………………………………………………………………….۱۰۱

نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۳

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۵موضوعات :
پایان نامه

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *