تعداد صفحات ۱۰۹ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

 

   مـولانا از بزرگترین شاعران و عارفان شعر فارسی در روزگار ما است که با ورود در دریای               پرتلاطم اندیشه ی او ، انسان به آرامش می رسد . در مثنوی انسان که خلیفه ی خدا بر روی زمین است ،            در مفهوم انسان کامل تعریف شده است . انسان کامل موانع معرفت را یکی پس از دیگری در                    می نوردد تا به سر حد انسانیت و حقیقت برسد و شایسته ی مقام خلیفه اللهی گردد .

    بنابراین آدمی تا ابعاد وجودی خود را پی نبرد و آگاهی پیدا نکند که او موجودی تک بعدی نیست         نمی تواند به گو نه ی شایسته و در خور برای زندگی خود هدف و معنایی در نظر بگیرد .

   همچنین ، آدمی با درک استعداد ها و قابلیت های خویش است که در مقام به فعلیت رساندن آنها                 درمی آید زیرا هر حرکت ارادی و اختیاری نیازمند علم و معرفت است .

   در این پژوهش نگارنده به این پرسش اصلی تحقیق « مولانا در دفاتر اول ، دوم و سوم مثنوی به کدام بعد  از ابعاد انسانی تاکید بیشتری دارد ؟» به این نتیجه رسیده است که در میان ابعاد مختلف به بعد معرفتی  و شناختی در قیاس با سایر ابعاد دیگر نگاه ویژه دارد .

   این پژوهش بر اساس هدف از نوع تحقیقات نظری ، و روش آن توصیفی و تحلیلی است                        که به نگاه مولانا در مورد انسان در دفاتر اول ، دوم و سوم مثنوی می پردازد .

واژه های کلیدی : مثنوی ،انسان ،کرامت انسان ، معرفت ،مراتب نفس .باید ها و نبایدهای اخلاقی

 

 

                                                          فهرست مطالب              

      عنوان                                                                                                                  صفحه

فصل اول- کلیات تحقیق          

چکیده                                                                                                                   ۱

۱- ۱  مقدمه                                                                                                            ۳

۱-۲- بیان مسأله و ضرورت تحقیق                                                                                 ۴

۱-۳- اهداف تحقیق                                                                                                  ۵

۱-۴- سئوال اصلی تحقیق                                                                                           ۵

۱-۵- فرضیه تحقیق                                                                                                  ۵

فصل دوم – ادبیات و پیشینه ی تحقیق

۲-۱- پیشینه ی تحقیق                                                                                               ۷

۲-۲- چگونگی خلقت انسان در قرآن                                                                             ۷

۲-۳ – آفرینش انسان از نظر تورات                                                                                ۸

۲-۴- آفرینش انسان برحسب داستان های ایرانی                                                                ۸

۲-۵- آفرینش آدم از نظر حکمای بابل                                                                           ۹

۲-۶- آفرینش انسان به موجب قصص اسلامی                                                                  ۱

۲-۷- جایگاه انسان در قرآن                                                                                       ۱۱          ۲-۷-۱-  هستی برای انسان                                                                                       ۱۱

۲-۷-۲- انسان خلیفه ی الهی                                                                                      ۱۱

۲-۷-۳- بالاترین ظرفیت                                                                                           ۱۱

۲-۷-۴- انسان دارای فطرت خدا گرایی                                                                        ۱۱

۲-۷-۵- انسان موجودی دو بعدی                                                                               ۱۱

۲-۸-هدف از خلقت انسان در قرآن                                                                            ۱۲

۲-۹- شأن و منزلت انسان از دیدگاه نهج البلاغه                                                               ۱۳

۲-۱۰- انسان از نگاه فیلسوفان قدیم                                                                             ۱۳

۲-۱۰-۱-  انسان از نگاه افلاطون                                                                                 ۱۳

۲-۱۰-۲- انسان از نگاه ارسطو                                                                                     ۱۴

۲-۱۱- انسان از نگاه فیلسوفان جدید غرب                                                                      ۱۵

۲-۱۱-۱-انسان از نگاه دکارت                                                                                     ۱۵

۲-۱۱-۲ –انسان از نگاه کانت                                                                                     ۱۵

۲-۱۱-۳- انسان از نگاه سارتر                                                                                    ۱۶

۲-۱۱-۴- انسان از نگاه الکسیس کارل                                                                            ۱۶

۲-۱۲- جملات برگزیده درباره ی انسان از فیلسوفان ومتفکران غربی                                      ۱۶

۲-۱۳-مقام انسان در حماسه های اساطیری و پهلوانی فارسی                                                ۱۷

۲-۱۴- مقام انسان در ادبیات عرفانی فارسی                                                                    ۱۸

۲-۱۵- مقام انسان از دیدگاه مولانا                                                                              ۲۰

۲-۱۵-۱ کرامت انسان در مثنوی                                                                                 ۲۱

۲-۱۵-۲- سروری و جوهر بودن انسان                                                                         ۲۱

۲-۱۵-۳- سلطنت معنوی                                                                                        ۲۲

۲-۱۵-۴- مقام معشوقی                                                                                          ۲۲

۲-۱۵-۵- مسجود شدن انسان                                                                                   ۲۲

۲-۱۶- نام و نسب و خاندان مولانا                                                                              ۲۴

۲-۱۶-۱-مهاجرت به قونیه                                                                                       ۲۴

۲-۱۶-۲- مولانا بعداز مرگ پدر                                                                                 ۲۵

۲-۱۶-۳- شمس تبریزی                                                                                           ۲۵

۲-۱۶-۴-مولانا پس از غیبت شمس                                                                              ۲۶

۲-۱۶-۵- غروب خورشید                                                                                         ۲۶

۲-۱۷-آثار مولانا                                                                                                     ۲۷

۲-۱۷-۱- سرودها                                                                                                    ۲۷

۲-۱۷-۲- نوشته ها                                                                                                  ۲۷

۲-۱۸- معاصران مولانا                                                                                              ۲۸

۲-۱۹- مذهب مولانا                                                                                                ۲۸

۲-۲۰- افکار مولانا                                                                                                  ۲۸

۲-۲۱- ساختار مثنوی                                                                                               ۳۰

۲-۲۲- عشق از نگاه مولانا                                                                                        ۳۱

۲-۲۳- ویژگی های عشق از نگاه مولانا                                                                         ۳۲

۲-۲۴- پژوهش های انجام شده در مورد اشعار مولانا                                                       ۳۴

۲-۲۴-۱- کتاب ها                                                                                                 ۳۴

۲-۲۴-۲- پایان نا مه ها                                                                                           ۳۵

۲-۲۴-۳- مقاله ها                                                                                                  ۳۶

فصل سوم – روش تحقیق              

۳-۱- روش تحقیق                                                                                                ۳۸

۳- ۲- محدوده پژوهش                                                                                            ۳۸

۳-۳- روش و ابزار گردآوری داده های تحقیق                                                                ۳۸

۳-۴- تحلیل داده های تحقیق                                                                                    ۳۸

۳-۵- قلمرو تحقیق                                                                                                 ۳۸

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ مراتب نفس                                                                                                 ۴۱

۴-۱-۱- مرتبه ی جمادی                                                                                         ۴۱

۴-۱- ۲- شعور جمادات                                                                                          ۴۱

۴-۱- ۳- عدم ،هستی محض                                                                                     ۴۲

۴-۱-۴- مرتبه ی نباتی                                                                                             ۴۳

۴-۱-۵- مرتبه ی جنینی                                                                                             ۴۴

۴-۱- ۶-مرتبه ی حیوانی                                                                                            ۴۵

۴-۱- ۷- روح طبیعی                                                                                                ۴۶

۴-۱-۸- روح حیوانی                                                                                                ۴۷

۴-۱- ۹- مرتبه ی جان انسانی                                                                                       ۴۹

۴-۱-۱۰- روح زوال ناپذیر                                                                                           ۴۹

۴-۱- ۱۱- ولادت ثانی                                                                                                ۵۰

۴-۲- موانع معرفت                                                                                                     ۵۲

۴-۲-۱- بدگمانی                                                                                                      ۵۲

۴-۲-۱-۱- مظاهر منفی بدگمانی                                                                                   ۵۲

۴-۲-۲-بی ادبی                                                                                                       ۵۴

۴-۲-۲-۱- جلوه های منفی بی ادبی                                                                              ۵۴

۴-۲-۳- بیم و یاس                                                                                                  ۵۶

۴-۲-۳-۱- مظاهر منفی بیم و یاس                                                                                ۵۶

۴-۲-۴- تقلید                                                                                                         ۵۸

۴-۲-۴-۱- مظاهر تقلید                                                                                             ۵۸

۴-۲-۵- حواس ظاهری                                                                                             ۶۰

۴-۲-۵-۱- مظاهر منفی حواس                                                                                    ۶۱

۴-۲-۶- توقف معرفت های استدلالی                                                                             ۶۳

۴-۲-۷- عقل جزیی                                                                                                  ۶۴

۴-۲-۷-۱- مظاهر عقل جزیی                                                                                      ۶۴

۴-۳- بایدها و نبایدها ی اخلاقی                                                                                  ۶۶

۴-۳-۱- صبر                                                                                                        ۶۶

۴-۳-۱-۱- صبر از نگاه مولانا                                                                                      ۶۶

۴-۳-۲- تواضع                                                                                                       ۶۹

۴-۳-۲-۱- تواضع از نگاه مولانا                                                                                   ۶۹

۴-۳-۳ – قناعت                                                                                                      ۷۰

۴-۳-۳-۱- قناعت از نگاه مولانا                                                                                  ۷۰

۴-۳-۴- مهربانی                                                                                                      ۷۱

۴-۳-۵- شکر                                                                                                         ۷۴

۴-۳-۵-۱- شکرو شکر گزاری از نگاه مولانا                                                                    ۷۵

۴-۳-۶- دروغ                                                                                                         ۷۶

۴-۳-۷- حرص                                                                                                       ۷۹

۴-۳-۷- ۱- حرص مذموم                                                                                          ۷۹

۴-۳-۷-۲- ریشه های حرص                                                                                     ۷۹

۴-۳-۷-۳- حرص ممدوح                                                                                         ۸۳

۴-۳-۷-۳-۱- مظاهر حرص ممدوح                                                                             ۸۳

۴-۳-۷-۴- نتایج حرص                                                                                            ۸۵

۴-۳-۸- خودبینی                                                                                                    ۸۸

۴-۳-۸-۱- پیامدهای خودبینی از نگاه مولانا                                                                     ۸۸

۴-۳-۸-۲- ریشه های خودبینی                                                                                   ۹۰

۴-۳-۹- نفاق                                                                                                         ۹۵

۴-۳-۹-۱- نفاق از نگاه مولانا                                                                                      ۹۵

۴-۳-۱۰- نا شکری                                                                                                   ۹۶

۴-۳-۱۱- حسد                                                                                                       ۹۷

۴-۳-۱۱-۱- مظاهر منفی حسد                                                                                    ۹۷

۴-۳-۱۲- کبر                                                                                                        ۱۰۰

۴-۳-۱۲-۱- کبر از نگاه مولانا                                                                                    ۱۰۱

۴-۳-۱۲-۲- ریشه های کبر                                                                                        ۱۰۱

۴-۳-۱۲-۳- مظاهر کبر                                                                                             ۱۰۳

فصل پنجم نتیجه گیری ارائه پیشنهاد- منابع

۵- نتیجه گیری                                                                                                       ۱۰۶

۵-۱- ارائه پیشنهاد                                                                                                  ۱۰۷

منابع                                                                                                           ۱۰۹