تعداد صفحات ۱۳۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

خوشه های کسب و کار در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به عنوان یک ابزار مهمی برای توسعه اقتصادی، به شمار می روند.

پژوهش حاضر با هدف تبیین خوشه کسب و کار در صنعت گردشگری استان مازندران، پس از مرور ادبیات موضوع، مدلی شامل چهار متغیر کیفی نوآوری، روابط بین بنگاه ها، تخصص گرایی و نقش نقش آفرینان و یک متغیر کمی تمرکز جغرافیایی ارائه داد. جامعه آماری پژوهش متشکل از کلیه شرکتها و واحدهای فعال صنعت گردشگری در استان مازندران بوده و پرسشنامه ها برای مدیران ارشد و میانی با سابقه کاری بالای ۵ سال، از طریق پست الکترونیک، فکس و حضوری ارسال شد. در نهایت تحلیل های آماری روی این داده ها انجام شد. پایایی پرسشنامه ی مورد استفاده بر اساس شاخص آلفای کرونباخ (Alpha=0.787) و روایی آن بر اساس شاخص نیکویی برازش (GFI=0.97) تایید شد. آزمون دوجمله ای وجود چهار متغیر کیفی نوآوری، روابط بین بنگاه ها، تخصص گرایی و نقش نقش آفرینان را تایید کرد و میزان تمرکز جغرافیایی نیز ۱٫۰۳ مشخص گردید. در پایان نتیجه گیری شده است که در سطح استان مازندران امکان تشکیل خوشه کسب و کار در صنعت گردشگری به مرکزیت شهر رشت با امکان بالا وجود دارد.

 

کلمات کلیدی: خوشه کسب و کار، گردشگری، امکان سنجی، خوشه سازی

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                         صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱ مقدمه…………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………۱

۱-۲ اهمیت موضوع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲

۱-۳ تعریف وبیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳

۱-۴ چارچوب نظری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴

۱-۵ اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷

۱-۵-۱ هدف اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷

۱-۵-۲ اهداف فرعی………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………..۷

۱-۶هدف کاربردی…………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………….۷

۱-۷سوالات پژوهش…………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………۷

۱-۸قلمرو پژوهش……………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….۸

۱-۹واژه های کلیدی پژوهش…………………………………………………… …………………………………………………………………………………………..۸

۱-۹-۱تعاریف مفهومی………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………..۸

۱-۹-۲ تعاریف عملیاتی…………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….۱۰

۱-۱۰محدودیت های پژوهش………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….۱۰

فصل دوم – مرور ادبیات

بخش اول – مباحث نظری

بخش دوم – پیشینه ی پژوهش

بخش سوم – مدل مفهومی

۱-۲ بخش اول: مباحث نظری

۲-۱-۱مقدمه…………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………..۱۱

۲-۱-۲خوشه های کسب وکار…………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………….۱۱

۲-۱-۳تعریف خوشه های کسب وکار…………………………….. …………………………………………………………………………………………………….۱۲

۲-۱-۴ تاریخچه شکل گیری خوشه کسب وکار……………………………………………….. …………………………………………………………………….۲۱

۲-۱-۵اهداف خوشه های کسب وکار………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….۲۶

۲-۱-۶ انواع خوشه های کسب وکار………………………………….. …………………………………………………………………………………………………۲۸

۲-۱-۶-۱ خوشه های بقائی…………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………۲۹

۲-۱-۶-۲خوشه های تولید انبوه……………………………….. …………………………………………………………………………………………………………..۳۰

۲-۱-۶-۳خوشه های متشکل از شرکت های بین المللی………………………….. …………………………………………………………………………………۳۰

۲-۱-۷ ذینفعان خوشه………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………….۳۱

۲-۱-۸ مزایای خوشه های کسب وکار…………………………………… ………………………………………………………………………………………………۳۲

۲-۱-۹چرخه عمر خوشه…………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………۳۷

۲-۱-۱۰ عناصر تشکیل دهنده خوشه های کسب وکار………………………………… ……………………………………………………………………………۳۸

۲-۱-۱۱ عوامل موفقیت در خوشه ها……………………………………………….. ……………………………………………………………………………………۴۱

۲-۱-۱۱-۱ عوامل کلیدی موفقیت در خوشه ها………………………………… …………………………………………………………………………………….۴۱

۲-۱-۱۱-۲ عوامل کمکی موفقیت در خوشه ها……………………………….. ……………………………………………………………………………………..۴۴

۲-۱-۱۱-۳ عوامل مکمل موفقیت در خوشه ها………………….. …………………………………………………………………………………………………….۴۶

۲-۱-۱۲ خلاصه بخش اول…………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………….۴۸

فصل دوم – مروری بر ادبیات

۲-۲ بخش دوم : مباحث تجربی

۲-۲-۱ مقدمه………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….۴۹

۲-۲-۲ سابقه تحقیقات مشابه………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….۴۹

۲-۲-۲-۱ داخل کشور…………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………۴۹

۲-۲-۲-۲ خارج از کشور………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………۵۰

۲-۲-۳ خلاصه بخش دوم……………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………۵۱

فصل دوم – مروری بر ادبیات

۲-۳ بخش سوم – مدل مفهومی……………………………….. …………………………………………………………………………………………………………..۵۳

۲-۳-۱ مقدمه………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….۵۳

۲-۳-۲ مدل مفهومی……………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………..۵۴

۲-۳-۲-۱ عامل تمرکز جغرافیائی……………………….. ………………………………………………………………………………………………………………..۵۵

۲-۳-۲- ۲ عامل روابط بین بنگاه ها………………………… …………………………………………………………………………………………………………….۵۵

۲-۳-۲-۳ عامل تخصص گرایی…………………………. ………………………………………………………………………………………………………………..۶۲

۲-۳-۲-۴ عامل نقش افرینان خوشه………………………………… …………………………………………………………………………………………………….۶۴

۲-۳-۲-۵ عامل نواوری…………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………۶۷

۲-۳-۳ خلاصه بخش سوم………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………۶۹

فصل سوم – روش شناسی پژوهش

۳-۱ مقدمه………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………..۶۹

۳-۲ روش پژوهش…………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………….۶۹

۳-۳ جامعه ی اماری………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………..۷۰

۳-۴ نمونه اماری……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….۷۱

۳-۵ ابزار جمع اوری داده ها…………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………۷۲

۳-۶ روش جمع اوری داده ها……………………………………………………. …………………………………………………………………………………………۷۴

۳-۷ روایی وپایانی ابزار پژوهش……………………………………. ……………………………………………………………………………………………………..۷۵

۳-۸ روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………… ……………………………………………………………………………………………۷۷

۳-۸-۱ ازمون دو جمله ای…………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………….۷۸

۳-۸-۲ ازمون فرید من……………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….۷۸

۳-۸-۳ ازمون دو جمله ای فازی…………………………. ……………………………………………………………………………………………………………….۷۸

۳-۹ خلاصه…………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………….۸۱

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………..۸۲

۴-۲ داده های جمعیت شناختی…………………………………………. …………………………………………………………………………………………………۸۲

۴-۲-۱ مشخصات واحدهای مورد بررسی در استان………. …………………………………………………………………………………………………………۸۳

۴-۲-۲ مطالعه توصیفی نمونه اماری با توجه به متغیر جنسیت….. ………………………………………………………………………………………………….۸۳

۴-۲-۳ مطالعه توصیفی نمونه اماری با توجه به متغیر تحصیلات…………. ……………………………………………………………………………………….۸۴

۴-۲-۴ مطالعه توصیفی نمونه اماری با توجه به متغیر سن……………….. ………………………………………………………………………………………….۸۶

۴-۲-۵ مطالعه توصیفی نمونه اماری با توجه به متغیر سابقه کار………….. ……………………………………………………………………………………….۸۸

۴-۳ جدول فراوانی………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………….۸۹

۴-۴ازمون فرضیه قابلیت اعتماد یا پایانی ابزار اندازه گیری(پرسشنامه)…………. ………………………………………………………………………………۹۱

۴-۵ الگوی تحلیل عاملی تاییدی

۴-۵-۱ الگوهای تبیین کننده روابط عوامل موثر بر خوشه های کسب وکار گردشگری در استان بر

اساس مدل تحلیل عامل تاییدی بر مبنای متغیرهای پنج گانه ادبیات……… ………………………………………………………………………………………۹۲

۴-۶ ازمون فرید من…………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………….۹۸

۴-۶-۱ الویت بندی اثر گذاری متغیرهای چهار گانه…………………………….. ………………………………………………………………………………….۹۸

۴-۷ ازمون دو جمله ای………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………۹۹

۴-۷-۱ ازمون فرضیه های چهار گانه وجود یا عدم وجود عوامل موثر بر شکل گیری خوشه گردشگری در

استان مازندران……………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۰

۴-۸ روش فازی…………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۱

۴-۹ خلاصه فصل چهارم…………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………….۱۰۶

فصل پنجم – یافته ها ، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

۵-۱ مقدمه………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………۱۰۷

۵- ۲ مروری مختصر بر هدف مسئله وچگونگی کار……….. ……………………………………………………………………………………………………..۱۰۷

۵-۳ یافته ها……………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………۱۰۸

۵-۴ بحث…………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۹

۵-۵ نتیجه گیری………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………..۱۱۲

۵-۶ پیشنهادات…………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………۱۱۳

۵-۷ پیشنهاداتی برای تحقیقات اینده…………………………………………… ……………………………………………………………………………………….۱۱۴

پیوست…………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………..۱۱۷

منابع وماخذ…………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………..۱۳۵