تعداد صفحات ۱۰۵ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید

دانلود پایان نامه امکان سنجی استقرار سیستم اطلاعات پشتیبانی تصمیم گیری در گمرک

چکیده      ۱

فصل اول ;کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه             ۳

۱-۲ – بیان مساله     ۴

۱-۳- مدل مفهومی تحقیق      ۵

۱-۴- اهمیت وضرورت تحقیق              ۶

۱-۵ – هدف تحقیق  ۷

۱-۶-سوالات تحقیق ۷

۱-۷-فرضیات تحقیق              ۷

۱-۸-قلمرو تحقیق    ۸

۱-۹- تعریف واژه ها               ۹

 

فصل دوم; ادبیات وپیشینه تحقیق            ۱۱

۲-۱-مقدمه              ۱۲

۲-۲- اهمیت مطالعه سیستمهای اطلاعاتی              ۱۳

۲-۳- اطلاعات و داده‏ها          ۱۴

۲-۴- مفهوم اطلاعات             ۱۶

۲-۵- انواع اطلاعات              ۱۸

۲-۶- مفاهیم سیستم  ۲۱

۲-۷- ویژگیهای سیستم            ۲۲

۲-۸- روابط سیستم  ۲۲

۲-۹-مرز سیستم      ۲۳

۲-۱۰-سیستم باز و بسته         ۲۳

۲-۱۱- اثر بخشی وکارائی سیستم:          ۲۳

۲-۱۲ روش سیستم‏ها و دیدگاه سیستمی: ۲۳

۲-۱۳- مدیر و نگرش سیستمی:              ۲۴

۲-۱۴- مدیران و اطلاعات      ۲۴

۲-۱۵- تصمیم‏گیری                ۲۴

۲-۱۶- تصمیم‏گیری و اطلاعات             ۲۵

۲-۱۷- انواع تصمیمات           ۲۵

۲-۱۸- نقش اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی        ۲۶

۲-۱۹- سیستم های اطلاعاتی ۲۶

۲-۲۰- چرا از سیستم‌های اطلاعات استفاده می‌شود؟              ۲۹

۲-۲۱- مزایای استفاده از سیستم‌های اطلاعات       ۳۰

۲-۲۲- عناصر تأثیرگذار بر سیستم‌های اطلاعات  ۳۱

۲-۲۳- نقش رایانه در سیستمهای اطلاعاتی           ۳۲

۲-۲۴- مدیریت بر مبنای سیستم اطلاعاتی             ۳۳

۲-۲۵- ویژگیهای سیستم اطلاعاتی مؤثر برای مدیران         ۳۳

۲-۲۶- انواع سیستم‌های اطلاعات          ۳۴

۲-۲۷- سیستمهای اطلاعات مدیریت      ۳۵

۲-۲۸- مفهوم سیستم اطلاعات مدیریت  ۳۷

۲-۲۹- اجزاء MIS  ۳۷

۲-۳۰- سیستم‏های پشتیبانی تصمیم گیری (DSS ) 38

۲-۳۱- دلائل ایجاد سیستمهای پشتیبانی از تصمیم ۳۹

۲-۳۲- ساختار DSS                ۴۰

۲-۳۳- ویژگیهای DSS            ۴۱

۲-۳۴- کارکردهای DSS         ۴۳

۲-۳۵- امکانات DSS              ۴۴

۲-۳۶- انواع DSS   ۴۴

۲-۳۶-۱- سیستم های پشتیبانی تصمیم نوع اول     ۴۵

۲-۳۶- ۲- سیستم های پشتیبانی تصمیم نوع دوم    ۴۵

۲-۳۶- ۳- سیستم های پشتیبانی تصمیم نوع سوم   ۴۵

۲-۳۶- ۴- سیستم های پشتیبانی تصمیم نوع چهارم                ۴۶

۲-۳۷- مدلسازی در DSS        ۵۰

۲-۳۸- روش های کسب اطلاعات از نظام پشتیبانی تصمیم گیری        ۵۱

۲-۳۹- DSS در مقایسه با MIS               ۵۲

۲-۴۰- گمرک         ۵۳

۲-۴۱-بخش دوم پیشینه تحقیق               ۵۵

الف-پیشینه داخلی    ۵۵

ب-پیشینه خارجی    ۶۳

۲-۳۲- نتیجه گیری ۶۶

 

فصل سوم ؛ روش تحقیق       ۶۷

۳-۱- مقدمه             ۶۸

۳-۲-روش تحقیق    ۶۸

۳-۳- جامعه آماری  ۶۹

۳-۴- حجم نمونه وروش تعیین آن           ۶۹

۳-۵- ابزار گرد آوری اطلاعات             ۷۰

۳-۵-۱- مختصات پرسشنامه ۷۱

۳-۵-۲- اعتبار یا روایی پرسشنا مه        ۷۲

۳-۵-۳-پایایی پرسشنامه         ۷۲

۳-۶- روش تجزیه وتحلیل       ۷۳

فصل چهار;تجزیه وتحلیل داده ها           ۷۵

۴-۱-مقدمه              ۷۶

۴-۲-. بررسی جمعیت شناسی ۷۶

۴-۳- خلاصه نتایج بدست آمده از بررسی های جمعیت شناسی             ۸۲

۴-۴- آزمون نرمالیته               ۸۲

۴-۵- آمار استنباطی                ۸۳

۴-۵-۱ سوال اصلی ۸۳

۴-۵-۲- بررسی سوال فرعی اول تحقیق              ۸۵

۴-۵-۳- بررسی سوال فرعی دوم           ۸۷

۴-۵-۴- بررسی سوال فرعی سوم          ۸۹

۴-۵-۵- بررسی سوال فرعی چهارم       ۹۰

۴-۵-۶-آزمون فریدمن            ۹۲

فصل پنجم;بحث ، نتیجه گیری وپیشنهادها             ۹۴

۵-۱-خطوط کلی تحقیق          ۹۵

۵-۲- نتیجه گیری ازسوالات تحقیق        ۹۶

۵-۲-۱ – یافته‌های جمعیت شناختی تحقیق              ۹۶

۵-۲-۲- نتیجه گیری آزمون پیرسون      ۹۷

۵-۲-۳-نتیجه گیری از آزمون فریدمن   ۹۷

۵-۳-بحث و مقایسه                ۹۸

۵-۴-محدودیت های تحقیق     ۹۹

۵-۵-پیشنهادات       ۱۰۰

۵-۶-توصیه برای پژوهشهای آتی          ۱۰۲

منابع و ماخذ            ۱۰۳

تعداد صفحات ۱۰۵ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید

دانلود پایان نامه امکان سنجی استقرار سیستم اطلاعات پشتیبانی تصمیم گیری در گمرک