تعداد صفحات ۱۰۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده :

در دنیای امروزی سازمان ها از اهمیت بالایی برخوردارند . فلسفه وجودی سازمان نیز متکی به انسان است  بنابر این کار کنان یا همان منابع انسانی با ارزشترین منابع سازمانها هستند ، آنها به تصمیمات سازمانی شکل داده راه حل ارائه می کنندو نهایتاً مسائل و مشکلات سازمان را حل می کنند ،  بهره وری را عینیت می بخشند ، کار آیی و اثر بخشی را معنا می دهند . چنین انسانی برای ارائه رفتار مطلوب و مورد پسند در راستای اهداف سازمان هم باید انگیزه داشته باشد و هم درست برانگیخته شود . بدین منظور باید ابزار و وسایل انگیزشی را شناخت .آنها را به موقع و توسط مدیران لایق و شایسته به کار گرفت تا چنین مهمی تحقق یابد رضایت کاری ، علاقه ، وفا داری به سازمان و بالندگی کارکنان ، رشد و خلاقیت و نوآوری منوط به ایجاد محیطی است که مدیر مسئول و متولی آن است. اینجاست که سخن از کیفیت زندگی کاری به میان می آید ، مدیر باید در این خصوص نیازها ، انتظارات محیط کاری را بخوبی شناخته و سازمانی پویا وکار کنانی راضی و بالنده فراهم آورد . احترام به نیازها و حقوق تمامی کارکنان ،امنیت ، کارو فضای کلی زندگی کاری ، رضایت شغلی ، ارتباط اجتماعی زندگی کاری ، روحیه همکاری ، خلاقیت و نوآوری و … از جمله مواردی است که کیفیت زندگی کاری افراد را در سازمان در بر می گیرد که در این پژوهش ارزیابی کیفیت زندگی کاری کارکنان اداره پست استان مازندران براساس مدل والتون ، بااستفاده از روش آزمون  tیک گروهی مورد بررسی قرار می گیرد.

هدف کلی این پژوهش این است که دریابیم میزان کیفیت زندگی کاری کارکنان اداره پست چگونه می باشد در این راستا یک سئوال اصلی و ۸سوال فرعی مطرح شده که سئوال اصلی تحقیق عبارتست از:

وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان اداره پست استان مازندران بر اساس مدل والتون چگونه است؟

هشت سوال فرعی پژوهش نیز به قرار زیر می باشد :

 

۱-وضعیت پرداخت در اداره پست استان مازندران چگونه می باشد؟

۲-وضعیت یکپارچگی و انسجام اجتماعی در اداره پست استان مازندران چگونه می باشد؟

۳-وضعیت  بهداشت و ایمنی محیط کار در اداره پست استان مازندران چگونه می باشد؟

۴-وضعیت فرصت های رشد و تداوم امنیت کارکنان اداره پست استان مازندران چگونه می باشد؟

۵-وضعیت قانون گرایی در اداره پست استان مازندران چگونه می باشد؟

۶-وضعیت فضای کلی زندگی کاری در اداره پست استان مازندران چگونه می باشد؟

۷-وضعیت قابلیت های انسانی در اداره پست استان مازندران چگونه می باشد؟

۸-وضعیت وابستگی اجتماعی زندگی کاری در اداره پست استان مازندران چگونه می باشد؟

 

جامعه آماری در این پژوهش شامل کارکنان اداره پست استان مازندران  که دارای مدرک لیسانس به بالا می

 

باشند .  حجم جامعه ۷۵ نفر بوده که با روش نمونه گیری  تصادفی  طبقه بندی و براساس جدول(کرجسی و

 

مورگان)تعداد ۶۳ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.

 

برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی کاری طراحی شده توسط والتون استفاده شده

 

است.

نتایج این تحقیق نشان داد که کارکنان اداره پست استان مازندران در وضعیت مطلوبی قرار دارند و از وضعیت زندگی کاری خود راضی هستند.

 

فهـرست مطالـب

عنوان                                                                                                                               صفحه

 

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۲

۱-۲- مسأله اصلی تحقیق (بیان مسأله) ………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۳- ضرورت انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. ۵

۱-۴- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… ۶

الف- هدف کلی …………………………………………………………………………………………………………………. ۶

ب- اهداف ویژه ………………………………………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۵- سؤالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. ۶

الف- سؤال اصلی ………………………………………………………………………………………………………………… ۶

ب- سؤال های فرعی …………………………………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۶- قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۶-۱- قلمرو موضوعی تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۶-۲- قلمرو زمانی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۷- تعریف نظری واژه ها و اصطلاحات …………………………………………………………………………………… ۸

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

۲-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

۲-۲- تعاریف و مفاهیم کیفیت زندگی کاری ………………………………………………………………………………. ۱۱

۲-۳- تعاریف مختلف کیفیت زندگی کاری ……………………………………………………………………………….. ۱۴

۱-۳-۱- تعریف عینی از کیفیت زندگی کاری ……………………………………………………………………………… ۱۴

۱-۳-۲- تعریف ذهنی …………………………………………………………………………………………………………… ۱۴

۲-۴- معانی مختلف کیفیت زندگی کاری ………………………………………………………………………………….. ۲۴

۲-۵- برنامه های کیفیت زندگی کاری ………………………………………………………………………………………. ۲۶

۲-۶- ویژگی های یک محیط برخوردار از کیفیت زندگی کاری بالا …………………………………………………. ۲۶

۲-۷- عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی کتری …………………………………………………………………………………… ۲۸

۲-۸- تعاریف و نظریات کیفیت زندگی کاری از دیدگاه تئوریسین های مدیریت …………………………………… ۳۰

۲-۸-۱- نظریه Kast درباره Qwl ………………………………………………………………………………………….. 30

۲-۸-۲- نظریه استیفن رابینز در مورد Qwl …………………………………………………………………………………. 31

۲-۸-۳- نظریه مینتزبرگ در مورد Qwl …………………………………………………………………………………….. 31

۲-۸-۴- نظریه هارلود کنتز درباره Qwl ……………………………………………………………………………………. 32

۲-۸-۵- نظریه دوبرین درباره Qwl ………………………………………………………………………………………….. 32

۲-۸-۶- نظریه مارک لوین درباره Qwl ……………………………………………………………………………………. 33

۲-۸-۷- نظریه میلز درباره Qwl ………………………………………………………………………………………………. 33

۲-۸-۸- نظریه دسلر ……………………………………………………………………………………………………………… ۳۴

۲-۸-۹- نظریه والتون درباره Qwl …………………………………………………………………………………………… 34

۲-۸-۱۰- نظریه ورتر ……………………………………………………………………………………………………………. ۳۶

۲-۸-۱۱- نظریه فریدمن و آرنولد ……………………………………………………………………………………………… ۳۶

۲-۸-۱۲- نظریه گانینگهام ……………………………………………………………………………………………………… ۳۷

۲-۹- اهمیت ایجاد تعادل میان کار و زندگی ……………………………………………………………………………….. ۳۷

۲-۱۰- نقش Knowledge worker در سازمان ها ……………………………………………………………………. ۳۸

۲-۱۱- اهمیت حفظ و نگهداری KW ها …………………………………………………………………………………… ۴۰

۲-۱۲- مدل های سنجش کیفیت زندگی کاری ……………………………………………………………………………. ۴۰

۲-۱۳- عوامل اصلی برنامه های Qwl ……………………………………………………………………………………….. 43

۲-۱۳-۱- اهداف Qwl ………………………………………………………………………………………………………… 43

۲-۱۳-۲- اصول و ارزشها ………………………………………………………………………………………………………. ۴۴

۲-۱۳-۳- راهبردهای Qwl ……………………………………………………………………………………………………. 45

۲-۱۴- روند برنامه های کیفیت زندگی کاری ……………………………………………………………………………… ۴۶

۲-۱۵- عوامل پشتیبان برنامه های Qwl ……………………………………………………………………………………… 46

۲-۱۶- مشارکت عاملی مؤثر در برنامه های Qwl …………………………………………………………………………. 47

۲-۱۷- سیر تکاملی برنامه های کیفیت زندگی کاری ……………………………………………………………………… ۴۹

۲-۱۸- کیفیت زندگی کاری در بخش خدماتی و بخش عمومی ……………………………………………………….. ۵۰

۲-۱۹- رضایت شغلی و کیفیت زندگی کاری ……………………………………………………………………………… ۵۰

۲-۲۰- مدیریت و کیفیت زندگی کاری ……………………………………………………………………………………… ۵۰

۲-۲۱- کیفیت زندگی کاری و عملکرد سازمان ……………………………………………………………………………. ۵۱

۲-۲۲- پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. ۵۳

۲-۲۳- تحقیقات خارج از کشور ……………………………………………………………………………………………… ۶۱

مطالعات داخل کشور ……………………………………………………………………………………………………………. ۶۳

مطالعات خارج کشور ……………………………………………………………………………………………………………. ۶۴

 

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۶

۳-۱- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۶

۳-۲- جامعه و نمونه آماری (حجم نمونه، روش نمونه گیری) …………………………………………………………… ۶۶

۳-۳- ابزار جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………. ۶۷

۳-۴- اعتبار و پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………. ۶۸

۳-۴- مدل مفهومی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. ۶۸

۳-۵- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………………………………. ۶۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۲

۴-۱- تحلیل آمار توصیفی (جمعیت شناختی) ………………………………………………………………………………. ۷۳

جدول ۱-۴ توزیع فراوانی و درصد فراوانی جنسیت نمونه …………………………………………………………………. ۷۳

نمودار ۱-۴ نمودار ستونی درصد جنسیت نمونه ها …………………………………………………………………………. ۷۳

جدول ۲-۴ توزیع فراوانی و درصد فراوانی رده سنی نمونه ها ……………………………………………………………. ۷۴

نمودار ۲-۴ نمودار ستونی درصد رده سنی نمونه ها ……………………………………………………………………….. ۷۴

جدول ۳-۴ توزیع فراوانی و درصد فراوانی میزان تحصیلات نمونه ها ………………………………………………….. ۷۵

نمودار ۳-۴ نمودار ستونی درصد میزان تحصیلات نمونه ها ……………………………………………………………… ۷۵

۴-۲- تحلیل آمار استنباطی …………………………………………………………………………………………………….. ۷۶

جدول ۴-۴ آماره های وضعیت کاری کارکنان اداره پست مازندران …………………………………………………… ۷۷

جدول ۵-۴ نتایج آزمون t یک گروهی با نقطه برش ۳ ……………………………………………………………………. ۷۸

جدول ۶-۴ آماره های وضعیت پرداخت کنان اداره پست مازندران …………………………………………………….. ۷۹

جدول ۷-۴ نتایج آزمون t یک گروهی با نقطه برش ۳ ……………………………………………………………………. ۷۹

جدول ۸-۴ آماره های وضعیت یکپارچگی و انسجام اجتماعی در اداره پست مازندران …………………………….. ۸۰

جدول ۹-۴ نتایج آزمون t یک گروهی با نقطه برش ۳ ……………………………………………………………………. ۸۰

جدول ۱۰-۴ آماره های وضعیت محیط کار بهداشتی و ایمن در اداره پست مازندران ………………………………. ۸۱

جدول ۱۱-۴ نتایج آزمون t یک گروهی با نقطه برش ۳ ………………………………………………………………….. ۸۱

جدول ۱۲-۴ آماره های وضعیت محیط فرصت های رشد و تداوم امنیت در اداره پست مازندران …………………. ۸۲

جدول ۱۳-۴ نتایج آزمون t یک گروهی با نقطه برش ۳ ………………………………………………………………….. ۸۲

جدول ۱۴-۴ آماره های وضعیت قانون گرایی در اداره پست مازندران …………………………………………………. ۸۳

جدول ۱۵-۴ نتایج آزمون t یک گروهی با نقطه برش ۳ ………………………………………………………………….. ۸۳

جدول ۱۶-۴ آماره های وضعیت فضای کلی زندگی در اداره پست مازندران ………………………………………… ۸۴

جدول ۱۷-۴ نتایج آزمون t یک گروهی با نقطه برش ۳ ………………………………………………………………….. ۸۴

جدول ۱۸-۴ آماره های وضعیت توسعه قابلیت های انسانی در اداره پست مازندران …………………………………. ۸۵

جدول ۱۹-۴ نتایج آزمون t یک گروهی با نقطه برش ۳ ………………………………………………………………….. ۸۵

جدول ۲۰-۴ آماره های وضعیت وابستگی اجتماعی زندگی کاری در اداره پست مازندران ……………………….. ۸۶

جدول ۲۱-۴ نتایج آزمون t یک گروهی با نقطه برش ۳ ………………………………………………………………….. ۸۶

فصل پنجم: نتیجه گیری، پیشنهادها

۵-۱- خلاصه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………… ۸۸

۵-۲- نتایج و یافته های پژوهش ……………………………………………………………………………………………….. ۸۸

۵-۳- مقایسه نتایج ……………………………………………………………………………………………………………….. ۸۹

۵-۳- پیشنهادات کاربردی ……………………………………………………………………………………………………… ۹۵

ب) پیشنهادهایی بر اساس تجارب پژوهشگر ………………………………………………………………………………… ۹۹

ج) پیشنهاد به دیگر پژوهشگران ………………………………………………………………………………………………… ۹۹

۵-۴- محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………………………………… ۹۹

الف- محدودیت های در حیطه اختیار محقق ……………………………………………………………………………….. ۱۰۰

ب- محدودیت های خارج از اختیار محقق ………………………………………………………………………………….. ۱۰۰