گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود پایان نامه ارزیابی استفاده از شیوه های مدیریت اسلامی در شرکت مخابرات ایران با مطالعه موردی در مخابرات استان .....


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

مهر 25, 1394
637 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه ارزیابی استفاده از شیوه های مدیریت اسلامی در شرکت مخابرات ایران با مطالعه موردی در مخابرات استان …..


دانلود پایان نامه ارزیابی استفاده از شیوه های مدیریت اسلامی در شرکت مخابرات ایران با مطالعه موردی در مخابرات استان …..

تعداد صفحات ۱۱۵ صفحه

قیمت ۲۵۰۰۰ تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید

فهرست مطالب

عنوان:                                                                                               صفحه:

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………۱
فصل اول:کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………..۲

۱-۱-        مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………۳

۱-۲-        بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………..۳

۱-۳-        اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………..۵

۱-۴-        اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………..۶

    ۱-۴-۱-اصلی…………………………………………………………………………………………………………….۶

    ۱-۴-۲-فرعی…………………………………………………………………………………………………………….۶

۱-۵-        مدل پژوهش………………………………………………………………………………………………………۷

۱-۶-        فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………….۸

۱-۷-        تعاریف مفاهیم و واژه ها……………………………………………………………………………………..۸

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق……………………………………………………………………..۱۰

۲-۱-  مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..۱۱

۲-۲-  تاریخچه تئوریهای مدیریت………………………………………………………………………………….۱۲

۲-۳-  تفاوتهای مدیریت اسلامی با مدیریتهای مکاتب دیگر……………………………………………….۱۳

۲-۴-  تعاریف مدیریت اسلامی………………………………………………………………………………………۱۴

۲-۵-  چهار دیدگاه در مدیریت اسلامی…………………………………………………………………………..۱۵

۲-۶-  اهمیت مدیریت از دیدگاه اسلام……………………………………………………………………………۱۸

۲-۷-  شناسایی شیوه های مدیریت مبتنی بر ارزشهای اسلامی……………………………………………۱۹

    ۲-۷-۱-  مشورت…………………………………………………………………………………………………….۱۹

        ۲-۷-۱-۱-  آیات قرآنی در زمینه مشورت و شور……………………………………………………۲۱

        ۲-۷-۱-۲-  سخنان پیامبر اکرم(ص) در زمینه مشورت و شور…………………………………..۲۲

        ۲-۷-۱-۳-  سخنان حضرت علی(ع) در زمینه مشورت و شور………………………………….۲۲

        ۲-۷-۱-۴-  خصوصیات مشاورین از دیدگاه اسلام………………………………………………….۲۴

        ۲-۷-۱-۵-  اصل شورا در قانون اساسی…………………………………………………………………۲۵

فهرست مطالب

عنوان:                                                                                                    صفحه:
۲-۷-۱-۶-  شورا و مدیریت اسلامی……………………………………………………………………..۲۶

        ۲-۷-۱-۷-  اهداف مشارکت در تصمیم گیری………………………………………………………..۲۸

        ۲-۷-۱-۸-  شیوه های مشارکت……………………………………………………………………………۲۹

        ۲-۷-۱-۹-  فواید مشورت…………………………………………………………………………………..۲۹

    ۲-۷-۲-  توکل………………………………………………………………………………………………………..۳۰

        ۲-۷-۲-۱-  توکل و تاثیر آن بر تصمیم گیری………………………………………………………….۳۰

        ۲-۷-۲-۲-  روایاتی در زمینه توکل……………………………………………………………………….۳۴

    ۲-۷-۳-  کنترل و نظارت در مدیریت اسلامی……………………………………………………………..۳۵

    ۲-۷-۴-  نظارت و تعهد……………………………………………………………………………………………۳۹

    ۲-۷-۵-  انتصابات…………………………………………………………………………………………………..۴۰

        ۲-۷-۵-۱-  روایاتی در مورد انتصابات…………………………………………………………………..۴۲

    ۲-۷-۶-  حفاظت بیت المال……………………………………………………………………………………..۴۳

        ۲-۷-۶-۱-  آیات و روایاتی در مورد حفاظت بیت المال………………………………………….۴۴

۲-۸-  نظام ارزشی در مدیریت اسلامی……………………………………………………………………………۴۶

    ۲-۸-۱-  معیارهای ارزشی در مدیریت اسلامی……………………………………………………………۴۷

    ۲-۸-۲-  رضایت خداوند…………………………………………………………………………………………۵۲

    ۲-۸-۳-  عدالت و انصاف…………………………………………………………………………………………۵۵

        ۲-۸-۳-۱-  عدالت و انصاف از دیدگاه حضرت علی(ع)………………………………………….۵۶

    ۲-۸-۴-  وفای به عهد……………………………………………………………………………………………..۵۸

    ۲-۸-۵-  روابط صمیمی و دوستانه…………………………………………………………………………….۵۸

    ۲-۸-۶-  تقدم بعد معنوی بر بعد مادی……………………………………………………………………….۵۹

    ۲-۸-۷-  سخت کوشی…………………………………………………………………………………………….۵۹

    ۲-۸-۸-  هدایت و تربیت…………………………………………………………………………………………۶۰

    ۲-۸-۹-  امر به معروف و نهی از منکر……………………………………………………………………….۶۲

    ۲-۸-۱۰-  نظام تشویق و تنبیه…………………………………………………………………………………..۶۳

        ۲-۸-۱۰-۱-  فواید تشویق…………………………………………………………………………………..۶۴

فهرست مطالب

عنوان:                                                                                                    صفحه:
۲-۸-۱۱-  صداقت و راستگویی………………………………………………………………………………..۶۴

    ۲-۸-۱۲-  عیب پوشی……………………………………………………………………………………………..۶۵

    ۲-۸-۱۳-  سعه صدر………………………………………………………………………………………………..۶۶

    ۲-۸-۱۴-  استفاده از انتقادات……………………………………………………………………………………۶۶

    ۲-۸-۱۵-  توجه به نیازها و مشکلات…………………………………………………………………………۶۷

    ۲-۸-۱۶-  فساد و رشوه……………………………………………………………………………………………۶۸

    ۲-۸-۱۷-  مقابله با استرس در مدیریت اسلامی…………………………………………………………..۶۹

    ۲-۸-۱۸-  نظم و انضباط………………………………………………………………………………………….۶۹

۲-۹-  عوامل و شیوه های مدیریت اسلامی……………………………………………………………………..۷۰

۲-۱۰-  هدف در مدیریت اسلامی…………………………………………………………………………………..۷۰

۲-۱۱-  اصول مدیریت  به روایت نهج البلاغه………………………………………………………………….۷۱

۲-۱۲-  پیشینه تحقیقات انجام شده…………………………………………………………………………………۷۶

فصل سوم:روش تحقیق…………………………………………………………………………………………۸۴

۳-۱-  مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..۸۵

۳-۲-  روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………۸۶

۳-۳-  جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………۸۷

۳-۴-  نمونه، نمونه برداری، حجم نمونه و روش تعیین آن…………………………………………………۸۷

۳-۵-  ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………۸۷

۳-۶-  اعتبار یا روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………۸۸

۳-۷-  پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………….۸۸

۳-۸-  روش تجزیه و تحلیل داده ها و تبیین سوالات/فرضیات…………………………………………..۸۹

    ۳-۸-۱-  تحلیل توصیفی…………………………………………………………………………………………..۸۹

    ۳-۸-۲-  تحلیل استنباطی………………………………………………………………………………………….۹۰

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………۹۱

فهرست مطالب

عنوان:                                                                                                    صفحه:
۴-۱-  مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..۹۲

۴-۲-  بررسی جمعیت شناسی………………………………………………………………………………………..۹۳

۴-۳-  خلاصه نتایج بدست آمده از بررسی های جمعیت شناسی………………………………………..۹۶

۴-۴-  اطلاعات آمار توصیفی نمونه آماری……………………………………………………………………….۹۸

۴-۵-  آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………..۹۹

    ۴-۵-۱-  بررسی فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………..۹۹

    ۴-۵-۲-  بررسی فرضیه اول……………………………………………………………………………………۱۰۰

    ۴-۵-۳-  بررسی فرضیه دوم……………………………………………………………………………………۱۰۱

    ۴-۵-۴-  بررسی فرضیه سوم…………………………………………………………………………………..۱۰۲

فصل پنجم:بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………….۱۰۴

۵-۱-  مقدمه………………………………………………………………………………………………………………۱۰۵

۵-۲-  یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………………….۱۰۵

۵-۳-  بحث و مقایسه………………………………………………………………………………………………….۱۰۶

۵-۴-  پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………۱۰۷

۵-۵-  توصیه برای پژوهشهای آتی……………………………………………………………………………….۱۰۸

۵-۶-  محدودیتهای تحقیق …………………………………………………………………………………………۱۰۸

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………..۱۰۹

چکیده تحقیق:

هدف این پژوهش ارزیابی میزان استفاده از شیوه‌های مدیریت اسلامی در شرکت مخابرات استان مازندران و شناسایی نقش این شیوه‌ها در افزایش اثربخشی سازمان می باشد که برای این منظوربا روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی شده از بین ۱۰۶ نفر مدیران شرکت مخابرات استان مازندران (عالی، میانی و سرپرستی)۷۰ نفر انتخاب گردید و پرسشنامه در میان آنها توزیع شد. همچنین روش پژوهش از لحاظ نوع ،کتابخانه‌ای و از لحاظ روش ،توصیفی و پیمایشی و بوسیله پرسشنامه  انجام  پذیرفته است.استخراج نتایج ماخوذه از پاسخ‌های (جمع‌آوری شده از طریق پرسشنامه) و انجام محاسبات آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS میان متغیرها جهت رد یا اثبات فرضیه‌ها به عنوان ابزار اندازه گیری در نظر گرفته شده است.این تحقیق شامل مقدمه، هدف و اهمیت موضوع، تعریف واژه‌ها، ارایه فرضیه‌ها و جمع‌آوری اطلاعات و در نهایت تجزیه و تحلیل آماری، دستیابی به نتایج و ارایه پیشنهادها جهت ادامه تحقیق می باشد.

مطالعه نشان داد شیوه‌های مدیریت اسلامی باعث افزایش اثربخشی  سازمان‌ها می‌شود و با وجودی که بعد از انقلاب استفاده از این شیو‌ها افزایش یافته، ولی تا وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد و حمایت مدیران عالی از شیوه‌های مدیریت مبتنی بر اسلام می‌تواند وضعیت را در شرکت مخابرات استان مازندران بهبود بخشد.

دانلود پایان نامه ارزیابی استفاده از شیوه های مدیریت اسلامی در شرکت مخابرات ایران با مطالعه موردی در مخابرات استان …..

تعداد صفحات ۱۱۵ صفحه

قیمت ۲۵۰۰۰ تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنیدموضوعات :
پایان نامه , مدیریت

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *