تعداد صفحات ۸۸ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

به منظور بررسی اثر کود شیمیایی نیتروژن و کود دامی بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای رقم سینگل کراس ۷۰۴ آزمایش مزرعه‌ای، در سال زراعی ۱۳۹۰ در مزرعه‌ای آزمایشی واقع در شهرستان بابلسر اجرا گردید. آزمایش به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک کامل تصادفی در ۳ تکرار انجام گردید. فاکتور فرعی شامل ۴ سطح کود نیتروژن(صفر، ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) و فاکتور اصلی شامل ۳ سطح کود دامی(گاوی) شامل(۱۰، ۲۰، ۳۰ تن در هکتار کود دامی) بود. نتایج داده‌ها نشان داد بیشترین عملکرد دانه با مصرف ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار و کمترین آن با عدم مصرف نیتروژن به دست آمد. نتایج حاصله نشان دادند که استفاده از کود نیتروژن توانست بر روی صفاتی چون عملکرد دانه، وزن هزار دانه، وزن چوب بلال، قطر بلال، طول دانه، تعداد دانه در ردیف، تعداد دانه در بلال، وزن بلال در تک بوته و عملکرد بیولوژیک در سطح احتمال ۵  درصد تأثیر معنی داری بگذارد. نتایج تجزیه واریانس، نشان داد که مقادیر مختلف کود نیتروژن بر روی صفاتی چون تعداد ردیف در بلال، ارتفاع گیاه، طول بلال، قطر چوب بلال، طول چوب بلال و شاخص برداشت تأثیر معنی‌دار نداشت. کاربرد کود دامی بر روی وزن هزار دانه، تعداد دانه در بلال و شاخص برداشت تأثیر معنی داری داشته است. اما بر روی دیگر صفات مورد مطالعه تأثیر معنی داری نداشته است، که علت آن ممکن است به دلیل کندی تجزیه و در نتیجه عدم رهاسازی کافی عناصر غذایی به خصوص نیتروژن باشد. هم چنین کود دامی باید چندین سال متوالی به خاک اضافه گردد تا تأثیر خود را بر خاک و گیاه نشان دهد. اثر متقابل کود نیتروژن و کود دامی روی وزن هزار دانه، وزن چوب بلال، قطر بلال و عملکرد بیولوژیک تأثیر معنی‌داری در سطح احتمال ۵ درصد نشان داد. بیشترین عملکرد دانه از تیمار ۳۰ تن کود دامی + ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن به دست آمد.

 

کلمات کلیدی: ذرت، کود نیتروژن، کود دامی، عملکرد و اجزای عملکرد.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

  • اهمیت اقتصادی و موارد مصرف…………………………………………………………………………. ۳

۱-۱-۱- موارد مصرف ذرت در ایران …………………………………………………………………………. ۴

۱-۲- تاریخچه و منشأ ذرت …………………………………………………………………………………….. ۴

۱-۳-سطح زیر کشت ذرت در جهان، ایران و مازندران ……………………………………………………. ۵

۱-۴- مشخصات گیاهشناسی ذرت …………………………………………………………………………….. ۶

۱-۴-۱- خصوصیات مورفولوژی ذرت………………………………………………………………………… ۶

۱-۴-۱-۲- ساقه …………………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۴-۱-۳- برگ …………………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۴-۱-۴ گل آذین ……………………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۴-۱- ۵- دانه ……………………………………………………………………………………………………. ۹

۱-۵- طبقه بندی ذرت …………………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۶-  اکولوژی ذرت ……………………………………………………………………………………………… ۱۲

۱-۷-  زراعت ذرت ……………………………………………………………………………………………….. ۱۲

۱-۷-۱- سازگاری …………………………………………………………………………………………………. ۱۲

۱-۷-۱-۱- درجه حرارت………………………………………………………………………………………… ۱۲

۱-۷-۱-۲- رطوبت ……………………………………………………………………………………………….. ۱۳

۱-۷-۱-۳- نور………………………………………………………………………………………………………. ۱۴

۱-۷-۲- عملیات زراعی، نیاز کودی و خاک………………………………………………………………….. ۱۴

۱-۷-۳- تاریخ کاشت …………………………………………………………………………………………….. ۱۵

۱-۷-۴- مراحل رشد و نمو ذرت ………………………………………………………………………………. ۱۵

۱-۷-۵- آفات و بیماری‌ها ……………………………………………………………………………………….. ۱۷

۱-۷-۶- علف‌های هرز …………………………………………………………………………………………… ۱۷

۱-۷-۶-۱- علف‌های هرز رایج مزارع ذرت …………………………………………………………………. ۱۷

۱-۷-۷- برداشت ذرت …………………………………………………………………………………………… ۱۷

۱-۸- بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………. ۱۸

۱-۹ فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۲۰

۱-۱۰ اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۲۰

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

  • مواد آلی ……………………………………………………………………………………………………….. ۲۳
  • کود دامی ……………………………………………………………………………………………………… ۲۵
  • کود نیتروژن ………………………………………………………………………………………………….. ۲۹
  • اثر متقابل کود نیتروژن و کود دامی………………………………………………………………………. ۳۶

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مشخصات جغرافیایی و اقلیمی محل اجرای آزمایش ………………………………………………. ۴۲

۳-۲- مشخصات خاک محل اجرای آزمایش …………………………………………………………………. ۴۲

۳-۳- نوع طرح آزمایشی و مشخصات کرت‌های آزمایشی ……………………………………………….. ۴۳

۳-۴- مشخصات هیبرید مورد آزمایش ………………………………………………………………………… ۴۴

۳-۵- مراحل انجام آزمایش ………………………………………………………………………………………. ۴۵

۳-۵-۱- عملیات کاشت ………………………………………………………………………………………….. ۴۵

۳-۵-۲- عملیات داشت ………………………………………………………………………………………….. ۴۵

۳-۵-۲-۱- آبیاری………………………………………………………………………………………………….. ۴۵

۳-۵-۲-۲- تنک کردن…………………………………………………………………………………………….. ۴۵

۳-۵-۲- ۳- کود سرک …………………………………………………………………………………………… ۴۶

۳-۶- صفات اندازه گیری شده …………………………………………………………………………………… ۴۶

۳-۷- محاسبات آماری …………………………………………………………………………………………….. ۴۶

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱- صفات مرفولوژیکی…………………………………………………………………………………………. ۴۹

۴-۱-۱- ارتفاع گیاه ……………………………………………………………………………………………….. ۴۹

۴-۱-۲- طول بلال …………………………………………………………………………………………………. ۵۰

۴-۱-۳- قطر بلال ………………………………………………………………………………………………….. ۵۲

۴-۱-۴-قطر چوب بلال ………………………………………………………………………………………….. ۵۴

۴-۱-۴-طول چوب بلال ………………………………………………………………………………………….. ۵۹

۴-۲-۱- عملکرد دانه در هکتار …………………………………………………………………………………. ۶۰

۴-۲-۲- تعداد ردیف در بلال ………………………………………………………………………………….. ۶۳

۴-۲-۳- تعداد دانه در ردیف ……………………………………………………………………………………. ۶۵

۴-۲-۴- تعداد دانه در بلال ………………………………………………………………………………………. ۶۶

۴-۲-۵- وزن بلال در تک بوته …………………………………………………………………………………. ۶۸

۴-۲-۶- وزن هزار دانه ……………………………………………………………………………………………. ۷۰

۴-۲-۷- وزن چوب بلال …………………………………………………………………………………………. ۷۲

۴-۲-۸- طول دانه ………………………………………………………………………………………………….. ۷۴

۴-۲۵- اثر مقادیر کود نیتروژن بر طول دانه……………………………………………………………………. ۷۵

۴-۲-۹- عملکرد بیولوژیک ………………………………………………………………………………………. ۷۵

۴-۲-۱۰- شاخص برداشت ……………………………………………………………………………………… ۷۸

۴-۳- همبستگی صفات…………………………………………………………………………………………….. ۸۳

فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۵-۱- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………… ۸۶

۵-۲- پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………. ۸۶

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………….. ۸۸