گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود پایان نامه اثر متغیرهای افزایش صادرات بر بخش کشاورزی


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

آذر 14, 1394
419 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه اثر متغیرهای افزایش صادرات بر بخش کشاورزی


دانلود پایان نامه اثر متغیرهای افزایش صادرات بر بخش کشاورزی

تعداد صفحات ۹۰ صفحه

قیمت ۶۰۰۰۰ تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید

چکیده
بخش کشاورزی یکی از بخش‌های مهم اقتصاد کشور است که تأمین کننده مواد غذایی بوده و در اشتغال، تولید ناخالص داخلی و درآمد ارزی نقش ارزنده ای دارد. این بخش در تعامل با سایر بخش‌ها بوده و متأثر از متغیرهای صادرات نرخ ارز، نرخ تورم و حجم پول بر متغیرهای مهم کشاورزی چون قیمت و اشتغال طی دوره ۹۰-۱۳۶۰ بررسی شده است. بدین منظور از الگوی خودرگرسیونی برداری(VAR) و آزمون علیت انگل – گرنجر استفاده گردید. یافته‌های تحقیق نشان داد که رابطه بلندمدت بین متغیرها از طریق آزمون همگرایی یوهانسون مورد تأیید قرار می‌گیرد. مطابق با تابع واکنش آنی الگوی VAR، یک شوک تورمی در اقتصاد ایران می‌تواند تا چهار دوره اثر مثبت و معنی داری بر قیمت بخصوص در دوره دوره اول دارد اما اثر آن بر اشتغال معنی دار نیست. نتایج آزمون علیت نشان داد که از بین متغیرهای صادرات، تنها رابطه علی بین نرخ ارز و اشتغال تأیید می‌شود بطوریکه اشتغال کشاورزی اثر پذیر از نوسانات بازار است.

فهرست مطالب

چکیده۱

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه۳

۱-۲- بیان مسئله و ضرورت تحقیق۴

۱-۳- اهداف تحقیق۵

۱-۴- فرضیه‌های تحقیق۶

۱-۵- محدوده تحقیق۶

۱-۶- تعریف واژه‌های تحقیق۶

۱-۷- روش تحقیق۷

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه۹
۲-۲- مبانی نظری تحقیق۹

۲-۲-۱- حجم پول و نقدینگی اقتصاد۹

۲-۲-۱-۱- خصوصیات پول۹

۲-۲-۱-۲- تعریف حجم پول۱۰

۲-۲-۱-۳- عوامل موثر بر حجم‌ پول۱۱

۲-۲-۱-۴- نقش بانک مرکزی در کنترل حجم پول۱۲

۲-۲-۲- تورم۱۷

۲-۲-۲-۱- انواع تورم۱۷
۲-۲-۲-۲- راه‌های مبارزه با تورم ۱۹
۲-۲-۲-۳- رابطه تورم و توسعه۲۰

۲-۲-۲-۴- نقش  تورم در اقتصاد کشور۲۱
۲-۲-۳- نرخ ارز۲۲

۲-۲-۳-۱- انواع سیاست‌های ارزی(نظام‌های مختلف ارزی۲۲

۲-۲-۳-۲- اهمیت ارز در اقتصاد ایران۲۶

۲-۲-۳-۲-۱- بررسی روند تغییرات نرخ ارز در دوران پس از جنگ۲۷

۲-۲-۳-۲-۲- سازوکار مدیریت نرخ ارز در اقتصاد ایران۲۹
۲-۲-۳-۲-۳- تعیین مسیر بهینه نرخ ارز در اقتصاد ایران۳۰
۲-۲-۳-۳- بررسی پیامدهای ناشی از مدیریت نرخ ارز۳۲
۲-۲-۳-۴- تعیین نرخ بهینه ارز۳۵
۲-۲-۳-۵- اعمال سیاست ارزی در راستای حرکت نرخ ارز در مسیر بهینه۳۷
۲-۲-۴- اشتغال بخش کشاورزی۳۸

۲-۳- پیشینه تحقیق۴۳
۲-۳-۱- مطالعات داخلی۴۳

۲-۳-۲- مطالعات خارجی۴۷
فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مقدمه۵۰

۳-۲- الگوی تحقیق۵۰

۳-۲-۱- الگوی خودرگرسیون بردار (VAR50

۳-۲-۲- آزمون علیت۵۱

۳-۲-۳- متغیرهای تحقیق۵۲

۳-۲-۴- آزمون ایستایی۵۳

۳-۳- نحوه گردآوری اطلاعات۵۴

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

۴-۱- مقدمه۵۶

۴-۲- آزمون ایستایی و همگرایی۵۶

۴-۳- تخمین الگوی VAR58

۴-۴- آزمون علیت۶۳

فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری  و  پیشنهادها
۵-۱- نتیجه گیری۶۷

۵-۲- پیشنهادات۶۹

منابع و مآخذ۷۰

پیوست۷۴

فهرست جداول

جدول۴-۱: آزمون ریشه واحد جهت تعیین ایستایی متغیرهای تحقیق۵۷

جدول۴-۲: نتایج آزمون همگرایی یوهانسون۵۷

جدول۴-۳: وقفه بهینه الگوی VAR برای متغیرهای صادرات و قیمت کشاورزی۵۸

جدول۴-۴: وقفه بهینه الگوی VAR برای متغیرهای صادرات و اشتغال کشاورزی۵۸

جدول۴-۵ : آزمون علیت بین متغیرهای صادرات و شاخص قیمت کشاورزی۶۴

جدول۴-۶ : آزمون علیت بین متغیرهای صادرات و اشتغال کشاورزی۶۵

فهرست نمودارها

نمودار ۴-۱: واکنش قیمت کشاورزی به شوک ایجاد شده در متغیرهای صادرات۶۰

نمودار ۴-۲: واکنش اشتغال بخش کشاورزی به شوک ایجاد شده در متغیرهای صادرات۶۲

دانلود پایان نامه اثر متغیرهای افزایش صادرات بر بخش کشاورزی

تعداد صفحات ۹۰ صفحه

قیمت ۶۰۰۰۰ تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنیدموضوعات :
پایان نامه

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *