تعداد صفحات ۶۸ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

به منظور بررسی مقایسه اثر محلول پاشی کود اوره در مراحل مختلف رشدی گندم آزمایشی مزرعه ای در سال ۱۳۹۰ به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملأ تصادفی در هشت تیمار با چهار تکرار در ایستگاه تحقیقاتی زراعی قراخیل وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران به اجرادرآمد. تیمار های این آزمایش دارای ۲ فاکتور می باشد. فاکتور اول رقم در دو سطح شامل رقم دریا و لاین امید بخش N-80-19 و فاکتور دوم شامل محلول پاشی کود نیتروژنه در چهار مرحله محلول پاشی در زمان های: ۱-پنجه زنی ۲- ساقه رفتن ۳- اوایل گرده افشانی ۴- دانه بندی  بوده است. نتایج نشان داداند که ارتفاع بوته و طول سنبله تحت تأثیر رقم و مراحل محلول پاشی قرار گرفته اند به طوری که رقم N-80-19 با
( ۸/۸۴، ۴۰/۸ ) و  مراحل محلول پاشی با ۹۹/۸۸ و ۳۶/۹ سانتی متر به ترتیب بیشترین ارتفاع بوته و طول سنبله را دارا شد. وزن هزار دانه در لاین N-80-19 با ۷۸/۴۱ گرم بیشتر از رقم دریا با ۵۵/۴۱ گرم بوده است و مراحل محلول پاشی در دانه بندی که بیشترین وزن هزار دانه را دارا بود با ۹۱/۴۲ حاصل شد. عملکرد دانه و شاخص برداشت در رقم دریا به ترتیب با ۲۵/۴۹۰۸ کیلو گرم در هکتار و ۲/۵۱ درصد کمتر از رقم N-80-19  با ۵۰۲۳ کیلو گرم در هکتار و ۲۵/۵۲ درصد بوده است. با محلول پاشی در مرحله دانه بندی حد اکثر عملکرد دانه با ۵۲۷۴ کیلو گرم در هکتار و شاخص برداشت با ۲۸/۵۴ درصد بدست آمد. و پروتئین دانه در لاین N-80-19 با ۶۰/۱۳ درصد که بشیتر از رقم دریا با ۲۷/۱۳ درصد بوده است و نیز با محلول پاشی در مرحله دانه بندی بیشترین درصد  پروتئین دانه با ۶۷/۱۷ درصد حاصل شد همچنین عملکرد پروتئین دانه در لاین N-80-19 با ۱/۶۸۸ کیلو گرم در هکتار که بشیتر از رقم دریا با ۲/۶۵۵ کیلو گرم در هکتار بوده است و نیز با محلول پاشی در مرحله دانه بندی بیشترین عملکرد پروتئین دانه با ۲/۹۳۲ کیلو گرم در هکتار حاصل شد.

 

کلمات کلیدی: گندم، رقم، نیتروژن، محلول پاشی، عملکرد، اجزای عملکرد

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

 

چکیده ۱

فصل اول – کلیات تحقیق

مقدمه. ۳

۱-۱ – ضرورت تحقیق.. ۳

۱-۲- منشأ و تاریخچه گندم. ۵

۱-۳- خصوصیات گیاه شناسی گندم. ۶

۱-۳-۱- ریشه. ۷

۱-۳-۲- ساقه. ۷

۱-۳-۳- برگ… ۷

۱-۳-۴- گل آذین گندم. ۸

۱-۴- گونه‌های گندم. ۸

۱-۴-۱- رده بندی بر اساس نام. ۹

۱-۴-۲- رده بندی ژنتیکی.. ۹

۱-۴-۳- رده بندی بر اساس نیاز رطوبتی.. ۹

۱-۴-۴- رده بندی بتانیکی (طبقه بندی vavilof) 9

۱-۴-۵- رده بندی زراعی: ۹

۱-۴-۶- رده بندی بر اساس تراکم سنبله. ۹

۱-۴-۷- رده بندی بر اساس طول ریشک… ۹

۱-۵- فصل کاشت… ۱۰

۱-۶- شرایط اقلیمی.. ۱۰

۱-۶-۱- درجه حرارت… ۱۰

۱-۶-۲- رطوبت و نزولات… ۱۱

۱-۶-۳- نور. ۱۱

۱-۶-۴- خاک… ۱۲

۱-۷- مراحل رشدی گندم. ۱۲

۱-۷-۱- مرحله جوانه زدن. ۱۲

۱-۷-۲- مرحله پنجه زنی.. ۱۳

۱-۷-۳- مرحله ساقه رفتن.. ۱۳

۱-۷-۴- مرحله تشکیل سنبله. ۱۳

۱-۷-۵- مرحله تلقیح.. ۱۴

۱-۷-۶- مرحله پر شدن دانه. ۱۴

۱-۷-۷-برداشت گندم. ۱۴

۱-۸- وضعیت کشت گندم در جهان. ۱۵

۱-۸-۱- وضیعت کشت گندم در ایران. ۱۵

۱-۹- برنامه توسعه گندم در کشور. ۱۶

۱-۱۰- نیتروژن. ۱۷

۱-۱۱- اهداف تحقیق.. ۱۸

فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق

۲ -۱ – اهمیت نیتروژن. ۲۰

۳-۱- محل انجام آزمایش… ۳۱

۳-۲- خاک محلی قراخیل.. ۳۱

۳-۲-۱-نمونه برداری خاک… ۳۱

۳-۲-۲-جدول تجزیه خاک… ۳۱

۳-۳- مشخصه آب و هوایی منطقه قراخیل.. ۳۲

۳-۴- معرفی ارقام گندم مورد آزمایش… ۳۲

۳-۵-مشخصات طرح آزمایشی.. ۳۳

۳-۶- مراحل اجرای آزمایش… ۳۴

۳-۶-۱ تهیه زمین.. ۳۴

۳-۶-۲- آماده کردن بذر. ۳۴

۳-۶-۳-آماده کردن کود مورد نیاز. ۳۴

۳-۶-۴-عملیات کاشت… ۳۵

۳-۶-۵-آبیاری.. ۳۵

۳-۶-۶- مبارزه با علف‌های هرز. ۳۵

۳-۶-۷-عملیات وجین.. ۳۵

۳-۷- روش‌های نمونه برداری.. ۳۵

۳-۸- صفات اندازه گیری شده ۳۵

۳ – ۹- تجزیه و تحلیل داده ها ۳۶

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- صفات مورفولوژیک… ۳۸

۴-۱-۱- ارتفاع بوته. ۳۸

۴-۱-۲- قطر ساقه اصلی.. ۳۹

۴-۱-۳- طول سنبله. ۴۰

۴-۱-۴- تعداد میانگره ساقه اصلی.. ۴۱

۴-۱-۵- تعداد ساقه در متر مربع. ۴۱

۴-۲- صفات مرتبط با عملکرد دانه. ۴۴

۴-۲-۱- تعداد پنجه. ۴۴

۴-۲-۲- تعداد سنبله در بوته. ۴۴

۴-۲-۴- وزن سنبله. ۴۶

۴-۲-۵- وزن هزار دانه. ۴۷

۴-۳- عملکرد بیولوژیک… ۴۸

۴-۳-۱- عملکرد دانه. ۴۹

۴-۳-۲- شاخص برداشت… ۵۰

۴-۴- صفات کیفی دانه. ۵۳

۴-۴-۱- نیتروژن دانه. ۵۳

۴-۴-۲- نیتروژن کاه و کلش… ۵۴

۴-۴-۳- نیتروژن جذب شده توسط دانه. ۵۵

۴-۴-۴- نیتروژن جذب شده توسط کاه و کلش… ۵۶

۴-۵- پروتئین دانه. ۵۶

۴-۵-۱- عملکرد پروتئین دانه. ۵۷

فصل پنجم – بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- نتیجه گیری.. ۶۶

۵-۲- پیشنهادات… ۶۷

منابع و مآخذ. ۶۸