تعداد صفحات ۵۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

به منظور بررسی تاثیر سطوح کود گاوی و نیتروژن با تراکم کاشت برصفات زراعی لوبیاسبز رقم سانری به عنوان محصول دوم بعد از برنج، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۹۱ در شهرستان آمل به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار اجرا شد. کود گاوی در سه سطح (۲۰،۱۰،۰ تن در هکتار) به عنوان عامل اصلی و عامل فرعی شامل سه سطح کود نیتروژن (۶۹، ۳۴٫۵ ،۰ کیلوگرم در هکتار به ترتیب معادل ۱۵۰، ۷۵، ۰ کیلوگرم اوره در هکتار) و دو سطح تراکم کاشت (۲۵۰، ۵۰۰ هزار بوته درهکتار) بکار برده شد. نتایج نشان دادند که حداکثر عملکرد غلاف سبز در واحد سطح با مصرف ۱۰ تن کود گاوی بدست آمد که در مقایسه با شاهد ۲۰٫۱ درصد بیشتر بود، که به خاطر بیشتر شدن تعداد شاخه فرعی می باشد. بیشترین عملکرد غلاف در واحد سطح با مصرف ۶۹ کیلوگرم نیتروژن در هکتار حاصل شد که ۳۶٫۱ درصد بیشتر از شاهد گردید. عملکرد غلاف در واحد سطح برای تراکم ۵۰۰ هزار بوته در هکتار ۲۲٫۹ درصد بیشتر از ۲۵۰ هزار بوته در هکتار بود که به خاطر دو برابر بودن تعداد بوته در واحد سطح می باشد. حداکثر وزن غلاف سبز در بوته برای تیمار بدون مصرف کود گاوی با مصرف ۳۴٫۵ و ۶۹ کیلوگرم نیتروژن درهکتار و برای تیمار ۱۰ تن کود گاوی در هکتار با مصرف ۳۴٫۵ کیلوگرم نیتروژن در هکتار به دست آمد. اثرات متقابل سطوح کود گاوی و نیتروژن با تراکم کاشت بر هیچ یک از صفات مورد مطالعه معنی دار نشد. به طور کلی مصرف ۱۰ تن کود گاوی و مصرف ۶۹ کیلوگرم نیتروژن در هکتار با تراکم ۵۰۰ هزار بوته در هکتار برای لوبیاسبز در کشت دوم در شالیزارها توصیه می شود.

واژه های کلیدی: لوبیا سبز، کودگاوی، نیتروژن، تراکم کاشت و عملکرد غلاف

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده ۱
فصل اول – مقدمه ۲
۲-۱- شرایط رویشی مناسب لوبیا سبز ۵
۳-۱- لوبیا سبز سانری رقم مناسب کشت درمازندران ۶
۴-۱- کشت لوبیا سبز به همراه کودحیوانی ۷
۵-۱- آماده سازی زمین پس از برداشت برنج ۷
۶-۱- زمان مناسب کاشت لوبیا سبزسانری ۸
۷-۱- توصیه های فنی داشت- برداشت ۹
۸-۱- بیان مسئله ۹
فصل دوم- سابقه تحقیق ۱۱
۲-۱- تراکم ۱۲
۲-۱-۱- تراکم و ارتفاع ۱۲
۲-۱-۲- تراکم و عملکرد ۱۳
۲-۱-۳- تراکم و تعداد غلاف ۱۶
۲-۱-۴- تراکم و تعداد شاخه ۱۸
۲-۱-۵- تراکم و وزن دانه ۱۹
۲-۱-۶- تراکم و تعداد دانه ۱۹
۲-۱-۷- تراکم و تجمع ماده خشک ۲۰
۲-۲- تاثیر کود نیتروژن ۲۱
۲-۳- تاثیر مصرف کود آلی بر روی جذب عناصر N ،P ،K در گیاهان ۲۲
۲-۳-۱- تاثیر مصرف کود آلی بر روی عملکرد دانه ۲۴
الف

۲-۳-۲- تاثیر مصرف کود آلی بر کمیت و کیفیت گیاهان

۲۴
فصل سوم- مواد و روش ها ۲۷
۳-۱- موقعیت و محل اجرای آزمایش ۲۸
۳-۲- خصوصیات آب و هوایی منطقه ۲۸
۳-۳- خصوصیات خاک محل آزمایش ۲۸
۳-۴- مشخصات آماری طرح ۲۹
۳-۵- نمونه برداری ۲۹
۳-۶- تجزیه و تحلیل داده ها ۳۰
فصل چهارم- نتایج و بحث ۳۱
۴-۱- تعداد شاخه فرعی ۳۲
۴-۲- متوسط تعداد دانه در غلاف سبز ۳۵
۴-۳- وزن غلاف سبز در بوته ۳۶
۴-۴- ارتفاع بوته ۳۸
۴-۵- تعداد غلاف دربوته ۴۰
۴-۶- عملکرد غلاف سبز در واحد سطح ۴۲
فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات ۴۵
نتیجه گیری ۴۶
پیشنهادات ۴۷
منابع ۴۸