تعداد صفحات ۹۴ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده:

تحقیق حاضر در راستای بررسی اثرات سرمایه فکری بر بهبود عملکرد سازمان تامین اجتماعی استان مازندران پرداخته است . تحقیق حاضر تحقیقی توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. همچنین از آنجایی که نتایج این تحقیق می تواند به طور عملی مورد استفاده قرار گیرد ، یک تحقیق پژوهشی کاربردی نیز می باشد. با توجه به قلمرو مکانی و زمانی ، جامعه آماری پژوهش شامل” کارشناسان و مدیران امر در سازمان تامین اجتماعی استان مازندران ” می باشد که تعداد کل این افراد ،  ۲۵۰ نفر بوده است. نمونه آماری تحقیق حاضر ۱۵۲ نفر از کارشناسان و مدیران می باشد که این تعداد با مراجعه به جدول جرسی و مورگان تعیین گردیده است. ضمنا نمونه مورد نظر به صورت تصادفی ساده انتخاب شده است. روایی این آزمون با نظرخواهی از استاد راهنما ، مشاور و مدیران و کارشناسان سازمان مورد مطالعه مورد مورد تأیید قرار گرفته است. در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. بدین منظور ابتدا یک نمونه اولیه شامل ۳۵ پرسشنامه پیش آزمون گردید. نتایج نشان می دهد آلفای خروجی از نرم افزار SPSS برای تحقیق حاضر برابر ۰٫۷۸۸ می باشد ، بنابراین آزمون از پایایی قابل قبولی برخوردار است. در این پژوهش از روش های موجود در آمار توصیفی (جداول توزیع فراوانی) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی رتبه ای پیرسون)؛ برای خلاصه و تجزیه و تحلیل داده های پژوهش استفاده گردید. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که متغیرهای سرمایه فکری (شامل؛ سرمایه ارتباطی ، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری) بر بهبود عملکرد سازمان تامین اجتماعی استان مازندران تاثیر دارد. در پایان تحقیق ، ضمن ارائه تفصیلی نتایج و یافته­ها ، موارد مذکور جمع­بندی شده و پیشنهادات کاربردی مرتبط با آن برای مدیران و کارشناسان و نیز ادامه و پیگیری تحقیقات مشابه در آینده ارائه شده است.

واژه های کلیدی: سرمایه ارتباطی ، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه فکری، بهبود عملکرد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        &  صفحه

صفحه بسم الله الرحمن الرحیم ———————————————- الف

صفحه عنوان ———————————————————– ب

صفحه تصویب هیات داوران ———————————————— ت

صفحه تقدیم به ——————————————————— ث

صفحه تقدیروقدردانی —————————————————– ج

فهرست مطالب———————————————————- ح

فهرست جداول———————————————————- ر

فهرست شکلهاونمودارها—————————————————- ز

چکیده تحقیق———————————————————– ۱

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱)مقدمه————————————————————– ۳

۱-۲) بیان مساله———————————————————- ۳

۱-۳) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق——————————————- ۴

۱-۴) مدل مفهومی تحقیق————————————————— ۶

۱-۵) اهداف تحقیق——————————————————– ۷

۱-۶) سؤالات تحقیق——————————————————- ۷

۱-۷)فرضیات تحقیق——————————————————- ۸

۱-۸)قلمرو تحقیق——————————————————— ۸

۱-۹)تعریف واژه ها و اصطلاحات——————————————— ۹

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول ادبیات تحقیق

مقدمه—————————————————————– ۱۲

۲-۱-۱) سازمان تأمین اجتماعی———————————————– ۱۲

۲-۱-۲) سرمایه فکری—————————————————– ۱۵

۲-۱-۲-۱) مروری بر چشم انداز تاریخی سرمایه فکری—————————— ۱۵

۲-۱-۲-۲) تعاریفی از سرمایه فکری——————————————- ۱۷

۲-۱-۲-۳) انواع طبقه بندی های اجزای سرمایه فکری——————————- ۲۰

۲-۱-۲-۴) سنجش سرمایه فکری——————————————— ۳۸

۲-۱-۲-۴-۱) دلایل سنجش سرمایه فکری————————————— ۳۸

۲-۱-۲-۴-۲) شاخص های متداول برای اندازه گیری سرمایه فکری——————— ۴۲

بخش دوم پیشینه تحقیق

۲-۲-۱) مقدمه———————————————————– ۵۵

۲-۲-۲)سابقه تحقیقات مشابه———————————————— ۵۵

۲-۲-۲-۱) تحقیقات خارجی ———————————————— ۵۵

۲-۲-۲-۲) تحقیقات داخلی ————————————————- ۶۰

۲-۲-۳) خلاصه بخش دوم————————————————– ۶۱

 

 

  فصل سوم : روش تحقیق                                                                   

۳-۱) مقدمه————————————————————- ۶۶

۳-۲) فرایند پژوهش——————————————————- ۶۶

۳-۳) روش تحقیق——————————————————– ۶۷

۳-۴)جامعه آماری ——————————————————– ۶۸

۳-۵) نمونه آماری و روش نمونه گیری —————————————– ۶۸

۳-۶)روشها و ابزارهای گرد آوری اطلاعات————————————– ۶۸

۳-۷) روایی و پایایی داده های جمع آوری شده———————————– ۶۹

۳-۸) روش تجزیه و تحلیل داده ها——————————————– ۷۰

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات    

۴-۱)مقدمه————————————————————– ۷۲

۴-۲) مطالعات جمعیت شناختی نمونه تحقیق————————————- ۷۳

۴-۳) تحلیل نتایج آزمون های آماری (آمار استنباطی)——————————– ۷۹

 

فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱)مقدمه————————————————————– ۸۷

۵-۲) نتایج و یافته های تحقیق———————————————– ۸۷

۵-۳) بحث و مقایسه—————————————————— ۸۸

۵-۴) محدودیت های تحقیق————————————————- ۹۰

۵-۵) پیشنهادات تحقیق—————————————————- ۹۱

۵-۵-۱) پیشنهادهای کاربردی برای مدیران————————————— ۹۱

۵-۵-۲) پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی—————————————- ۹۴

منابع و ماخذ ———————————————————– ۹۴

ضمائم—————————————————————– ۹۴