تعداد صفحات ۶۸ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                  صفحه

چکیده                                                                                                         ۱

فصل اول :مقدمه وکلیات                                                                                     ۲

۱-۱-مقدمه                                                                                                  ۳

۱-۲-مروری برادبیات                                                                                       ۵

۱-۲-۱-شرکتهای تعاونی پره در استان مازندران بخش مرکزی –بامحوریت بابلسر               ۵

۱-۲-۲-تعداداعضای فعال                                                                                ۵

۱-۲-۳-سرمایه تعاونیها                                                                                   ۶

۱-۲-۴-ذخیره قانونی                                                                                     ۷

۱-۲-۵-مجامع عمومی                                                                                     ۷

۱-۳-زمان، شیوه صیدوابزارمربوطه                                                                        ۸

۱-۳-۱-زمان کاربردتور                                                                                    ۸

۱-۳-۱-شیوه صید                                                                                         ۸

۱-۴-خصوصیت مدیران تعاونیها                                                                           ۹

۱-۵-اعضای یک تعاونی پره،تقسیم کار،توزیع مشاغل در سازمان تولیدی پره                         ۹

۱-۵-۱-لسمان                                                                                              ۹

۱-۵-۲-پیش مالا                                                                                          ۱۰

۱-۵-۳-چینک چی                                                                                        ۱۰

۱-۵-۴-فوکاچی                                                                                            ۱۰

۱-۵-۵-لتکاچی                                                                                            ۱۰

۱-۵-۶-مدیرعامل                                                                                          ۱۰

۱-۵-۷-کارگرعادی                                                                                        ۱۰

۱-۶-میزان صیدوعوامل موثر برآن                                                                        ۱۰

۱-۶-۱-وضعیت جغرافیایی محل صید                                                                  ۱۰

۱-۶-۲-نوع ماهی                                                                                          ۱۱

۱-۶-۳-زمان صید                                                                                         ۱۱

۱-۶-۴-لسمان                                                                                             ۱۱

۱-۶-۵-جایگاه صید                                                                                       ۱۱

۱-۶-۶-عمق مناسب ساحل                                                                             ۱۱

۱-۶-۷-وسایل وابزارمناسب                                                                              ۱۱

۱-۶-۸-جهت جریان آب وباد وشرایط جوی                                                          ۱۱

۱-۶-۹-ارتفاع پره                                                                                         ۱۲

۱-۶-۱۰-حریم تعاونیهای پره                                                                            ۱۲

۱-۶-۱۱-تعداددفعات پره کشی                                                                        ۱۲

۱-۷-چگونگی توزیع درآمد حاصل ازصید                                                               ۱۲

۱-۸-هزینه هاودرآمدهای رایج درشرکتهای تعاونی صیادی پره                                        ۱۳

۱-۹-اهمیت تحقیق                                                                                        ۱۳

۱-۱۰-روش تحقیق                                                                                        ۱۴

۱-۱۱-فرضیه های تحقیق                                                                                  ۱۴

۱-۱۲-اهداف تحقیق                                                                                       ۱۴

۱-۱۳-محدودیتهای تحقیق                                                                                ۱۴

۱-۱۴-محدوده تحقیق                                                                                      ۱۵

فصل دوم ادبیات وپیشینه تحقیق                                                                          ۱۶

۲-۱-مقدمه ومبانی نظری تحقیق                                                                         ۱۷

۲-۲-منابع طبیعی                                                                                          ۱۷

۲-۳-تفاوت منابع طبیعی باسایرکالاها                                                                     ۱۷

۲-۴-مقایسه بهره برداری آبز یان بامنابع کشاورزی                                                     ۱۸

۲-۵-حد بهره برداری مطلوب ازمنابع طبیعی مشترک                                                   ۱۸

۲-۶-منابع طبیعی دریایی                                                                                   ۱۹

۲-۷-بهره برداری ازمنابع طبیعی دریایی                                                                 ۲۴

۲-۸-الگوی زیستی                                                                                         ۲۵

۲-۹-الگوی اقتصادی                                                                                       ۲۶

۲-۱۰-مروری برمطالعات انجام شده                                                                    ۲۸

فصل سوم ،روش تحقیق                                                                                   ۳۳

۳-۱-مقدمه                                                                                                 ۳۴

۳-۲-تهیه وتدوین پرسشنامه                                                                               ۳۴

۳-۳-مشخصات عمومی واحد صیادی                                                                    ۳۴

۳-۴-هزینه های اجرائی صیدگاه صیادی پره                                                             ۳۴

۳-۴-۱-هزینه های تاسیساتی                                                                             ۳۴

۳-۴-۲-هزینه های تجهیزاتی                                                                              ۳۴

۳-۴-۳-هزینه های ملزوماتی                                                                             ۳۵

۳ -۴-۴-هزینه های پرسنلی                                                                               ۳۵

۳-۴-۵-هزینه های جاری                                                                                  ۳۶

۳-۵-جایگاه صید                                                                                           ۳۶

۳-۶-مواد و روش کار                                                                                      ۳۸

۳-۷-معرفی توابع                                                                                           ۳۸

۳-۸-تابع تولید                                                                                              ۳۸

۳-۹-معرفی چند تابع تولید به اختصار                                                                   ۳۹

۳-۱۰-معرفی تابع والگوی پیشنهادی                                                                     ۴۲

۳-۱۱-محل اجرای پروژه                                                                                 ۴۳

۳-۱۲-تهیه منابع واطلاعات مربوطه                                                                       ۴۴

۳-۱۳-جدول زمان بندی اجرای پروژه                                                                   ۴۴

۳-۱۴-نحوه انتخاب صید گاهای پره مورد بررسی جهت اجرای پروژه                              ۴۴

۳-۱۵-نحوه مراجعه به صیدگاه وجمع آوری اطلاعات                                                 ۴۵

۳-۱۶-اهرمهاوفاکتورهای موردبررسی درتکمیل پرسشنامه                                              ۴۶

۳-۱۷-نحوه تعیین هزینه ها، وسایردرآمدها                                                              ۴۶

۳-۱۸-چگونگی محاسبه قیمت ماهی                                                                    ۴۷

۳-۱۹-جمع بندی (جدول نهایی)                                                                        ۴۷

فصل چهارم ،تجزیه تحلیل داده                                                                          ۴۸

۴-۱-مقدمه                                                                                                ۴۹

۴-۲-برآورد نقطه سربه سرمربوط به شرکتهای تعاونی پره                                             ۴۹

۴-۳-نحوه محاسبه هزینه کل ودرآمدکل                                                                  ۴۹

۴-۴-برآوردالگووتفسیرضرایب                                                                            ۵۵

۴-۵-بهره وری نیروی کاروهزینه پرسنلی                                                                ۵۸

فصل پنجم ،نتیجه گیری وپیشنهاد                                                                          ۵۹

۵-۱-مقدمه                                                                                                  ۶۰

۵-۲-نتیجه گیری                                                                                           ۶۱

۵-۳-پیشنهاد                                                                                               ۶۳

منابع و ماخذ فارسی                                                                                         ۶۴

منابع و ماخذ لاتین                                                                                          ۶۷

جداول ضمیمه                                                                                               ۶۸

چکیده :

در مطالعه عوامل موثر بر درآمد شرکت های تعاونی ماهیگیری شبکه فراگیر( پره)در زمان بهره برداری ۱۳۹۱-۱۳۹۰ عوامل موثر بر درآمد شرکت های ماهیگیری ماهیان استخوانی، پانزده تعاونی ماهیگیری بخش مرکزی مازندران با محوریت، شهرستان بابلسرکه شامل شرکت های واقع در شهرها و شهرستانهای بابلسر، فریدونکنار، جویبار و سرخرود مورد بررسی قرارگرفته که اثر متغیر های مستقل هزینه های شرکت، تعداد تور، تعداد قایق، جایگاه صید نیروی کار و تعداد دفعات پره کشی به متغیر وابسته میزان در آمد با استفاده از تابع کاب داگلاس مورد آزمون قرارگرفت.این تحقیق باروش میدانی صورت گرفته که ازپرسشنامه برای جمع آوری داده هااستفاده شده است و بااستفاده ازنرم افزارExcelوEviewsداده های حاصل مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت .نتایج حاصل نشان داده که  نقش جایگاه صید، نیروی انسانی ،قایق وهزینه ها معنی دار بوده است این بدان معناست که اگر در مورد ابزارآلات صید مدیریت شود ونیز اگر فضای بیشتری به نیروی کار و ماشین آلات داده شود، تعاونی های مورد بررسی قادر هستند تا ماهی بیشتر و صید بهینه تر و درآمد بالاتر داشته باشند براساس نتایج بدست آمده ازسواحل بخش مرکزی مازندران نشان داده شده بخاطر شرایط متفاوت  اختلاف زیادی در صید ماهی ونیز درآمد متفرقه غیرصید توسط تعاونی های صید ماهی پره وجود دارد. در کنارآن علاوه براختلاف بالای هزینه های تعاونی ها، عوامل دیگری از قبیل جایگاه صید  فاصله  تعاونی های  مذکور  از  رودخانه ها  و  فاصله تعاونی ها از موانع دریای نیز وجود دارد که می تواند بر میزان صید ماهی استخوانی به خصوص ماهی سفید در سواحل مرکزی به همراه دارد که سبب اختلاف درآمد شرکتها می شود. باتوجه به عوامل فوق از تاثیر گذارترین عامل در کنار بهینه عمل کردن شرکت ها، سیاست های حفاظتی و سرمایگذاری دولت درحمایت  از تعاونی های  صیادی می باشد.

 

کلید واژه: شیلات، تعاونی صیادی پره، بخش مرکزی، بابلسر، درآمد بهینه