گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود مقاله رویکرد قانون مجازات اسلامی در خصوص نهادهای جایگزین حبس - سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

دانلود مقاله رویکرد قانون مجازات اسلامی در خصوص نهادهای جایگزین حبس
شهریور 5, 1397
84 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود مقاله رویکرد قانون مجازات اسلامی در خصوص نهادهای جایگزین حبس


دانلود مقاله رویکرد قانون مجازات اسلامی در خصوص نهادهای جایگزین حبس

تعداد صفحات 21 صفحه

فایل ورد می باشد و قابل ویرایش

قیمت 8000 تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید

 

رویکرد قانون مجازات اسلامی در خصوص نهادهای جایگزین حبس

چكيده

با توجه به ناكارآمد بودن مجازات حبس   به ویژه  حبسهاي كوتاه مدت  در اصلاح و بازپروري زندانیان، همچنین به دلیل جرم زا بودن محیط زندان، هزینة اقتصادي زندان ،مشكلات بهداشتي و رواني موجود در آن و غیر پی شبیني  برنامه هاي جایگزین حبس لازم و مفید به نظر  ميرسد. بر همین اساس، امروزه، سیاست گذاران جنائي ایران در راستاي  حبسزدایي و منع استفادة  بيرویه از مجازات حبس، اقدام به تدوین لای حهاي تحت عنوان «مجازات هاي اجتماعي جایگزین زندان» نموده اند. این مقاله ضمن معرفي و بررسي  گونههاي سنتي و نوین جایگزی نهاي حبس در نظام عدالت كیفري ایران، نتی جهگیري مي كند كه نه تنها تصویب قوانین و مقررات شفاف و جامع در این زمینه مفید و ضروري است، بلكه اجراي موفقیت آمیز این قوانین، نیازمند فرهنگ سازي مناسب در جامعه است.

واژگان كليدی

زندان، جایگزین های حبس، نظام عدالت كيفري، اصاح ، بازپروري

مقدمه

مجازات حبس به منزلة یك مجازات  اصلی، از نیمه دوم قرن هجدهم به عنوان یك واقعی ت گریزناپذیر در  نظامهای كیفری بسیاری از ك شورها وجود دارد. هرچند در سیر تحول نظام مجازات شاهد تحولاتي در روي كرد به فلسفة مجازات حبس و چگونگي اجراي بهتر آن هستیم1، ولي پس از جنگ دوم  جهاني، تحت تأثیر اقدامات جنبش دفاع اجتماعي در زمینة رعایت و احترام به حقوق بشر)95 ،78 : 3(    به  ویژه با صدور  ا.ح.ب. و م.ب.ح.م)  .71 :  1(، حق آزادي كه پس از حق حیات یكي از اساس يترین حقوق بشر محسوب مي شود، جایگاه خود را پیدا كرد و بر همین مبنا چهارچوب روابط قواي حاكم بر شهروندان باز تعریف شد. رواج یافتن حقوق شهروندي موجب افزایش تكالیف حكمرانان شد. مردم به دنبال  دولتهاي پاسخگو بودند و انتظار داشتند كه حاكمان حقوق اولیة همة شهروندان  از جمله حق حیات و حق آزادي  را به صورت  كامل، هم در برابر مردمان متجاوز و هم در برابر كارگزاران حكومت، حفظ و حراست كنند. اهمیت حقوق اساسي شهروندان  به ویژه حق آزادي  سلب آزادي از افراد را به عنوان یك استثنا و آخرین حربه مطرح كرد و گستردگي استفاده از حبس و بازداشت موقت را زیر سؤال برد و سلب آزادي تنها براي موارد مهم و خطرناك مجاز شمرده شد. بدین ترتیب مشروعیت حبس دچار تردید شد و كمتر كسي سلب آزادی از تمام مجرمان را پذیرفت. نتایج  مطالعات و آمارها نیز نشان دادند كه حبس چه از منظر فلسفة ارعاب و بازدارندگي و چه از منظر فلسفة اصلاح و درمان با شكست مواجه شده است) 17 ، 61 2: و 69 ، 76 : 11 و 92 : 13 (. در عین حال ، انتقادهاي  گستردهاي به آثار منفي زندان از لحاظ اقتصادي، جرم شناختي و اجتماعی وارد شد.2 این اشكالات گسترده در كنار شكست عملي مجازات حبس و تردیدهایي كه در مشروعیت نظري13 آن پدید آمده بود، همة متفكران علومجنائي را واداشت كه به دنبال جایگزین هایي براي مجازات حبس باشند .

در ای ران، با وجود  كوش شها و هزی نهها در جهت  روشهاي اجرائي بهتر و صحی حتر مجازات حبس، در دس تیابي به اهداف پی شبیني شده در قوانین و مقررات )اصلاح و بازپروري و بازسازگاري24( ناموفق بوده است35. به همین دلیل ، در س الهاي اخیر تحت تأثیر توصی ههای سازمان ملل متحد و تجربة موفق كشورهاي دیگر و نیز به دلیل ناكارآمدی  برنامههاي اصلاح و درمان در ایران46 و به ویژه نگرش رئیس قوه قضائیه به مسألة زندان در فقه) 22 : 17(،  تلاشهایي به منظور تحدید موارد استفاده از مجازات حبس و متنوع كردن مجازات ها در چهارچوب سیاست  حبسزدایی صورت گرفته است. تدوین لایحة « مجازاتهاي اجتماعي جایگزین زندان»57 نشان  ميدهد كه ایران هم در صدد برطرف كردن مشكل  حبسمحوري در نظام عدالت كیفري ملي خود است    .

بدین    ترتیب، جهت حركت چه در ایران و چه در كشورهاي دیگر، به سمت محدود كردن حبس است نه حذف كامل آن از نظام عدالت كیفري، زیرا در برخي موارد، اعمال مجازات حبس امري گریزناپذیر به نظر مي رسد. به همین دلیل در لایحة « مجازاتهاي اجتماعي جایگزین زندان» پی شبیني چنین مجازات هایي فقط براي دستة

 موضوعات :
رشته حقوق

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *