گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود فایل اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس - سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

دانلود فایل اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس
شهریور 26, 1395
2078 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود فایل اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس


دانلود فایل اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

 

فایل زیر به صورت ورد می باشد

تعدا صفحات ۱۳۶  صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دریافت فایل ر روی لینک زیر کلیک کنید

چکیده

با بررسی مواد قانونی ، رویه قضایی ، آراء قضات ، مصاحبه با حقوق دانان ، نظریات فقهی و اسلامی، می شود این گونه بیان نمود : اجرای تعهدات تقریباً چیزی مشابه واقعه حقوقی می باشد و تنها راه پیش روی متعهد اجرای آن می باشد . تعهدات شامل: فعل ، عمل مادی ، ترک فعل و عمل حقوقی می باشند . به عنوان مثال : تسلیم مبیع ، انتقال سند ، ضمانت و رهن از تعهدات می باشند . متون قانونی در مورد اجرای عین تعهد در کشور ما اکثراً بر گرفته شده از فقه و بیانگر اجبار و الزام متعهد می باشند . استثناهای موجود در قوانین هم از فقه گرفته شده اند . فقط در اجرای اسناد رسمی ما رویه ای جدای از فقه داریم . اجرا به اجرای مستقیم و غیر مستقیم  تقسیم شده است . این امر به نوبه خود تضمینی برای اجرای تعهدات می باشد . مع ذلک با توجه به تضمین های بیشتر برای اجرای اسناد تجاری ، نحوه اجرای آنها در مقایسه با سایر اسناد راحت تر است . در کنوانسیون های بین المللی برای اجرای عین تعهد در مواردی که اجرای عین تعهد امکان پذیر نمی باشد ، راه حل های متنوع و مختلفی پیش بینی شده است . این خلأ در قوانین و رویه قضایی ما وجود دارد و غیر از حوادث غیر مترقبه ( فورس ماژور ) به سایر مواردی که حتی در فقه هم به آن پرداخته شده است ، مقنن توجهی ننموده است ، در نظام های حقوقی دیگر در این خصوص عناوین فراستریشن ، هاردشیپ و غیره مورد لحاظ واقع شده است .

باید از راه حل هایی که در قوانین ، کنوانسیون های بین المللی و کشورهای پیشرفته که به حقوق طرفین قرارداد اهمیت زیادی از نظر حفظ تعادل در آن قائلند ، استفاده شود و تنها به اجبار و الزام پرداخته نشود، این امر در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و سعی در ارائه راه حل هایی در این خصوص شده است . با توجه به این که قانون مدنی کشور ما که منبع حقوق تعهدات و قراردادها می باشد ، متاثر از نظام حقوقی رومی ژرمنی می باشد . به نظام حقوقی کامن لا کمتر توجه و پرداخته است ، در حالی که نظام کامن لا دارای نقاط قوت منحصر به فردی می باشد ، که سایر نظام های حقوقی از آن محرومند ، کاربردی تر هست . از این رو در این پژوهش سعی بر آن است که با توجه به خلأ مذکور، به نظام حقوقی کامن لا در مورد اجرای عین تعهد و مقایسه آن با ایران بپردازیم . امیدواریم که مطالب آن راهگشای محققین ، اساتید و دانشجویان باشد .

کلمات کلیدی : تعهد ـ متعهد ـ متعهدله ـ دین ـ اجرا ـ اجبار ـ الزام ـ مبیع ـ عمل ـ ترک عمل – – اجرای تعهدات ـ اجرای عین تعهد ، حقوق ایران و کامن لا، کنوانسیون ها و اسناد بین المللی ـ عقیم شدن قرارداد (فراستریشن)

فهرست مطالب

چکیده ۱

مقدمه ۲

بیان مسئله ۲

پیشینه تحقیق. ۳

ضرورت بحث.. ۳

اهداف تحقیق. ۴

فرضیه ها ۴

روش تحقیق. ۵

ساختار تحقیق. ۶

فصل اول: اجرای عین تعهدات در حقوق ایران. ۷

مبحث اول : کلیات و مفاهیم. ۷

گفتار اول : مفهوم اجرا ۷

گفتار دوم : تعهدات.. ۸

گفتار سوم: عین تعهد. ۱۰

گفتار چهارم : عقد یا ایقاع بودن اجرای تعهدات.. ۱۱

بند اول: نظرات.. ۱۱

بند دوم: نقد و بررسی نظرات.. ۱۲

بند سوم:جمع بندی. ۱۳

گفتار پنجم : مبانی اجرای تعهدات.. ۱۴

مبحث دوم: قواعد در اجرای عین تعهد. ۱۶

گفتاراول : اجرای عین تعهدات از نظر فقه ۱۶

گفتار دوم : اجرای عین تعهد در ایران. ۱۶

گفتار سوم : علل عدم امکان اجرای تعهدات.. ۱۸

بند اول : ناممکن شدن تعهد. ۱۸

گفتار چهارم: استثنائات اجبار و الزام در ایران. ۱۹

گفتار پنجم: خسارات ناشی از تأخیر و عدم اجرای تعهد. ۲۰

مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن. ۲۰

گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد(ضمانت اجراها) ۲۱

بنداول : اجرای مستقیم. ۲۱

۱- تسلیم. ۲۱

۲- پرداخت وجه ۲۲

۳-  تعهد در انتقال مالکیت.. ۲۲

۴- اجرای تعهدات مربوط به فعل و یا ترک فعل. ۲۲

۵- اجرای بدل تعهدات.. ۲۳

۵-۱- تعهدات تخییری : ۲۳

۵-۲- تعهدات اختیاری : ۲۳

۶-  اجرا در اسناد تجارتی. ۲۳

بند دوم: اجرای غیر مستقیم. ۲۴

۱-  ضمانت اجرای مدنی. ۲۵

۲-  ضمانت اجرای کیفری. ۲۵

۳- حق حبس در قراردادها و تعهدات معوض… ۲۵

۴-  وجه التزام ۲۶

۵- محدود کننده ها و معاف کننده ها ۲۷

۶- استثنائات.. ۲۸

گفتار دوم: موانع اجرای عین تعهدات.. ۲۸

بند اول: بطلان. ۲۸

بند دوم: سر رسیدن زمان در عقود و تعهدات موقت.. ۲۹

بند سوم: اوضاع و احوال اقتصادی و تغییر آن در تعهدات و قراردادها ۳۰

بند چهارم: ناممکن شدن اجرا تعهدات.. ۳۰

بند پنجم: تعذر اجرای قراردادها  و فورس ماژور ۳۱

گفتار سوم : موانع اجرای عین تعهد در فقه ۳۳

فصل دوم: اجرای عین تعهدات در انگلستان. ۳۵

مبحث اول:کلیات و مفاهیم. ۳۵

گفتار اول:حقوق قراردادها و تعهدات در انگلستان. ۳۵

گفتار دوم: مکاتب، رویه و قوانین. ۳۶

گفتار سوم : ایجاب و قبول. ۳۸

گفتار چهارم: عین تعهد. ۴۰

گفتار پنجم: اجرای عین تعهد. ۴۲

گفتار ششم: خسارات ناشی ازتاخیر و عدم اجرای تعهدات.. ۴۵

مبحث دوم : قواعد در اجرای عین تعهدات.. ۴۷

گفتار اول : تعهدات.. ۴۷

گفتار دوم: ناممکن شدن تعهد. ۴۸

گفتارسوم: نسبیت در قراردادها و تعهدات.. ۴۹

گفتار چهارم: ضمانت اجرای عدم ایفای تعهدات.. ۵۲

مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن. ۵۳

گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد. ۵۳

بند اول: تسلیم. ۵۳

بند دوم: محدود کننده ها و معاف کننده ها ۵۵

گفتار دوم: موانع اجرای تعهدات در کشور انگلستان. ۵۶

بند اول : عقیم شدن تعهدات.. ۵۶

بند دوم: تغییر در اوضاع و احوال. ۵۸

بند سوم: بطلان. ۵۹

مبحث چهارم :رویه قضایی  در انگلستان در مورد اجرای عین تعهدات.. ۶۴

گفتار اول: رویه قضایی. ۶۴

بند اول: قرارداد (توافق) ۶۴

بند دوم: صحت ایجاب.. ۶۵

بندسوم: ایجاب از طریق پست.. ۶۵

بند چهارم: ایجاب و تعارض در ظاهر اسناد ۶۶

بند پنجم: ایجاب و تجارت الکترونیکی. ۶۶

بند ششم: جهل. ۶۷

بند هفتم :اشتباه ۶۸

بند هشتم: اکراه ۷۰

بند نهم: قابل اجرا بودن قرارداد در انگلیس… ۷۱

بند دهم: عوض… ۷۱

بند یازدهم: وجود عوض… ۷۲

بند دوازدهم: نسبیت قراردادی. ۷۳

بندسیزدهم: قطعیت و کامل بودن شروط قراردادی. ۷۶

بند چهاردهم: توافق برای مذاکره ۷۶

بند پانزدهم: شروط ضمنی. ۷۷

بند شانزدهم : تفسیر. ۷۸

بند هفدهم: حسن نیت.. ۷۸

بند هجدهم: حقوق بشر. ۸۰

بند نوزدهم: اشتباه مشترک.. ۸۱

بند بیستم : تغییر اوضاع و احوال. ۸۲

بند بیست و یکم: شروط رافع مسئولیت.. ۸۴

بند بیست و دوم : جبران خسارت.. ۸۵

بند بیست و سوم: تدلیس… ۸۷

بند بیست و چهارم: سکوت.. ۸۷

بند بیست و پنجم: دلایل منطقی و باورهای منطقی. ۸۸

بند بیست و ششم: جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد ۸۹

بند بیست و هفتم: جبران خسارت.. ۹۰

بند بیست و هشتم: میزان و نحوه برآورد منافع متوقع. ۹۱

بند بیست و نهم: تکلیف زیان دیده برای کاهش زیان ناشی از نقض قرارداد ۹۲

بند سی ام: قابلیت پیش بینی ضرر ۹۳

فصل سوم: اجرای عین تعهدات در اسناد و کنوانسیون های بین المللی.. ۹۵

مبحث اول: اجرای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ و اینکو ترمز. ۹۵

گفتار اول: بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰٫ ۹۵

گفتار دوم : اساس اینکو ترمز. ۹۶

مبحث دوم: موانع اجرای تعهدات.. ۹۸

گفتار اول: مانع های اجرای تعهدات در سطح بین المللی و کنوانسیون های بین المللی. ۹۸

گفتار دوم: پیشنهادات کمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل متحد (Uncitral) : 98

گفتار سوم : موانع در اجرای تعهدات و پیشنهادهای مؤسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی. ۹۹

فصل چهارم : شباهت ها وتفاوت های اجرای عین تعهدات در  حقوق ایران و انگلستان و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی.. ۱۰۰

مبحث اول: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس… ۱۰۰

گفتار اول: شباهت ها ۱۰۰

گفتار دوم: تفاوت ها ۱۰۹

مبحث دوم: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی. ۱۱۵

گفتار اول: شباهت ها ۱۱۵

گفتار اول: تفاوت ها ۱۱۶

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۱۱۸

پیشنهادات.. ۱۲۰

فهرست منابع و ماخذ. ۱۲۱

 

 

 

 موضوعات :
پایان نامه

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *