مقدمه:

پروژه آماری:

متغییر تصادفی موضوع مورد مطالعه:تعداد نمرات دانش آموزی کلاس

نوع متغییر:کمی گسسته

اندازه جامعه:کلاس 06 ، دبیرستان گرجی زاده (25 نفر)

اندازه نمونه:20نفر

روش انتخاب نمونه=از طریق ماشین حساب

انتخاب عدد تصادفی از طریق ماشین حساب

قیمت این پروژه بی نظیر 6000 تومان

برای دانلود بر روی پرداخت آنلاین کلیک کنید